สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายอวัช  สิงห์ดำรงค์
 
1. นางปุญยนุช  เอกศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  ผิวศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์  เอกศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวพีรนันท์  น้อยท่าทอง
2. นางสาววรางคณางค์  อยู่เล่ห์
 
1. นางวรนุช  อยู่เล่ห์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ลิ้มบุญเจริญ
 
1. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวธิติสรรค์  เอี่ยมกรั่น
 
1. นางปิยพร  รัตนโกสุม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นาคศิลา
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ทับโพธิ์
3. เด็กชายพิมุกข์  โมรา
 
1. นางสาวอรชุมา   หุ้มไหม
2. นางสาวมาฆพันธุ์  อ่ำนาคิล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวพิชชากร  มั่นปาน
2. นางสาววิชุดา  ช้างแก้ว
 
1. นายพงศ์วรุตม์  วงศ์สังวาลย์
2. นางประภา  ตั้งคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชนก   บัวผัน
 
1. นายพิเชษฐ์   ชี้แจง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 57.67 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชยุตม์พงศ์  เพ็งสวย
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 39.97 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายกรรณฐวรรษ  รอดนวล
2. นายธนวัฒน์  สุขน้อย
3. นางสาวธิตินันท์  พิลาบุตร
4. นางสาวปัทมพร  แตงนนท์
5. นางสาวปิยนุช  หมวกผัน
6. นางสาวฟ้าสิญา  เอี่ยมจิตร์
7. นายรมย์รวิน  สิทธิฑูล
8. นางสาวสิรีธร  จันหวา
9. นางสาวสุชัญญา  สิงห์สุพรรณ
10. นายอัศวกร  แย้มกลิ่น
 
1. นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย
2. นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม
3. นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวนนทวรรณ  ชมนก
2. นางสาววชิราพรรณ  พิลึก
 
1. นางสาวนิตยา  ชมนก
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายคมสัน  ทองคำ
2. นางสาววิลาวัลย์  สารสิงห์
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชนาภัทร   พัฒนชัยวิทย์
2. นายนิธิพล   พรประเสริฐสินธุ์
 
1. นายอุเทน  สุขสิงห์
2. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  ขำปาน
2. นางสาวณัฐฐินันท์  คล้ายวิมุติ
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นายกิตน์บดี  สุดมี
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายเดวิทย์  โชคขวัญยืน
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล