สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 12 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางสมใจ  เอื้ออนุสรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสิริมา  ภู่ทอง
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวรติ  นักฟ้อน
 
1. นางเพ็ญพรรณี  สุวรรณาลัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 19 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  รัตนบัวพา
 
1. นางขวัญนาค  แสงประชุม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสตรีรัตน์  กฤษ์บางพลัด
 
1. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 15 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  รักกสิวิทย์
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ณัฐสุชา  ทาเวียง
2. นางสาวลัทธวรรณ  สมจินดา
3. นายอนวัฒน์  แสงทอง
 
1. นางสาวดวงพร   อาชาศรัย
2. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายทศพร  โพธิ์รัง
2. นางสาววันดี  น้ำจันทร์
 
1. นายกลวัชร  แสงจุ้ยวงษ์
2. นายฉลวย  อ่วมสุข
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัครมณี
2. เด็กหญิงณภิชญา  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  โนจิตต์
 
1. นางรุญณี  ศรีภูธร
2. นางสุธีรา  บัวสุนทร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกรสกล   ดำรงค์กุลนิช
2. เด็กชายบดินทร์  เจริญพงษ์สกุล
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ชาญวิโรจน์
 
1. นางสาวธัญดา   สิทธิศักดิ์
2. นางธีราภรณ์   มาแจ้ง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  จันทร์รูปงาม
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ทองแดง
3. เด็กหญิงศิริพร  เกิดโภคา
 
1. นางณิชชยานันท์  อุดมศักดิ์ศรี
2. นางสาวรุ่งรัตน์  พึ่งพิทยานันต์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 18 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสิรีธร  พวงทอง
3. นางสาวอธิชา  พลูประเสริฐ
 
1. นางสาวลดาวรรณ  สาระกูล
2. นางจิรภัทร  ดีประสิทธิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  รักษ์บุญ
2. นายเดชสิทธิ์  อินทรปราง
 
1. นางดุจดาว   ทวีผล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกตุฉันท์
2. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์ดี
3. เด็กชายธนภัทร  วรวรรณ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีนวล
5. เด็กชายศุภชัย  รชเอม
 
1. นางวันทนา  สุชาการ
2. นางสุภิรมย์  จาคสกุล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.17 ทอง 15 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวณัฐนันท์  คำทา
3. นางสาวณัฐนาวี  ขำเดช
4. นายปกรณ์  ต้านช้าง
5. นางสาวปุณยาพร  นาคบัว
 
1. นางสาวนิษฐ์ธรีย์  สิงห์คา
2. นางพรรณี  มารศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 22 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวทอง
2. เด็กหญิงธิตินันท์  มั่นทับ
3. เด็กหญิงธิตินันท์   พงษ์เกตุ
4. เด็กหญิงสุชญา  ชูมก
5. เด็กหญิงสุชาวดี  หอมจันทร์
 
1. นางบุษกร  สมัครเขตการณ์
2. นางสาวนิตยา  ราชประสิทธิ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัชภัค   เงินประมวล
2. นายทัศน์พล  โตจีน
3. นายธนกร  อินทร์รองพล
4. นายภคพล  อ่อนศรี
5. นายอัลเลน  มันโซ
 
1. นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
2. นางสาววรัญญาภัทร์  วรัญญ์วัฒนชัย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.8 ทอง 29 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกิตติธร  จูสิงห์
2. นายคามิน  จ่าพล
3. นายจักรกฤษณ์  อำไพจิต
4. นายจำนง  มุกจรัสพงษ์
5. นายจิรายุ  ยอดดำเนิน
6. นายชัยมงคล  โพธิ์ขวัญ
7. นางสาวฐานิตา  หงษ์ทอง
8. นางสาวณัฐกานต์  อ่อนฉ่ำ
9. นายณัฐวุฒิ  เกณการฑ์
10. นายณัฐวุฒิ  สุขชื่น
11. นางสาวธมลพรรณ  พราหมหันต์
12. นางสาวธัญญารัตน์  แก้วโพธิ์
13. นายบวรชัย  ทองฤทธิ์
14. นายบูรชิต  ฉ่ำเจริญ
15. นายภาณุพงษ์  อนุศาสนนันทน์
16. นางสาววิภาพร  คงเกิด
17. นายศรัณย์  มีสวัสดิ์
18. นายศราวุฒิ  ชีพนุรัตน์
19. นางสาวศิริพรรณ  พุ่มไหม
20. นางสาวอภิชญา  รองกลัด
 
1. นางสาวปนิดา  ยิ้มละมัย
2. นางนิตยา  โตแก้ว
3. นายประดิษฐ  โพธิ์สำราญ
4. นายธีรพงศ์  ทับอินทร์
5. นางสุภิรมย์  จาดสกุล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพาพิน  พุ่มโพธิ์
 
1. นางวรนุช  เจริญสุข
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวอภัสรา  โสภณ
 
1. นางสมบัติ  หาญลำยวง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 26 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิทย์  เก่งกลการ
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เอี่ยมตาล
 
1. นางสาวสุพิชญา  แป้นพยอม
2. นางแก้วกัลยา  สังขมุรินทร์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกินร  เล่าใจ
2. เด็กหญิงชญาภา  ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูมินัทธิ
4. เด็กหญิงณัฐหทัย  ผู้แสง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันนุ่ม
6. เด็กชายธีรศักดิ์  จันอิน
7. เด็กหญิงนิตา  ปีชื่น
8. เด็กหญิงปนัดดา  โฉมเชิด
9. เด็กหญิงปนัดดา  เลิศหงิม
10. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูนพ่วง
11. เด็กหญิงพิมลพัชร  ทินนะลักษณ์
12. เด็กหญิงภัทรศญา  คำโสด
13. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เดชอุดมสุทธิ์
14. เด็กหญิงสุนิตา  อินโต
15. เด็กหญิงโยษิตา  โตบัว
 
1. นายวุฒิพงษ์  รักษ์ศรีสุข
2. นายพงษ์ศักดิ์  เหลืองวิไล
3. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
4. นางวาสนา  ธนัคฆเศรณี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  อยู่ยอด
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   โตกุล
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายทยากร  โง้วมงคล
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาววัญวิสา  ท่าหิน
 
1. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.2 ทอง 18 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายกฤษณพล  อินทพันธ์
2. เด็กหญิงจิญกัญญา  คร่องแคล้ว
3. เด็กชายจิรพันธ์  ประสาทเกตุ
4. เด็กหญิงจิราภา  ไกรเเก้ว
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงตะคร้อ
6. เด็กหญิงชาลิสา   โอฬาร์ชน
7. นายณัฐวุฒิ  เบ็งทอง
8. เด็กชายธนดล  พันธุสงฆ์
9. นายธนวัฒน์  ยิ้มย่อง
10. เด็กชายธนาดล  สินธิรอด
11. เด็กหญิงธนาวรรณ  ทองฉ่ำ
12. เด็กหญิงธิดารัตน์   มีฤกษ์
13. เด็กหญิงธิตินันท์  บุญศาสตร์
14. นางสาวนริศรา  แก้วแพทย์
15. นางสาวบงกชพร   นาคบัว
16. เด็กชายพงศ์ศิริ  สุเยาว์
17. นายพรชัย  แสนหาญ
18. เด็กหญิงพัชรพร  จิตรมา
19. นางสาวพัชราพร  น้อยนิ่ม
20. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์   พึ่งพวก
21. เด็กชายพีระพงษ์   จิตอามาตย์
22. เด็กชายรุ่งโรจน์  โตรื่น
23. เด็กชายวรวิช  ทวีสุข
24. เด็กหญิงวิภาดา  พึ่งสุข
25. นายวีรภัทร  วงษ์คลัง
26. เด็กชายวีระพัฒน์   นามโฮง
27. เด็กหญิงศุจีภรณ์  เงินสวาท
28. นางสาวสลิลทิพย์  ทิพย์รักษ์
29. เด็กหญิงสวรินทร์  พิมพ์เสนา
30. เด็กหญิงสุจิตตา   อ่อนศิริ
31. เด็กหญิงสุภาลักษม์  ทองสุข
32. เด็กชายอดิศักดิ์   อิ่มดี
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุตอามาตร์
34. นางสาวอมรรัตน์  พวงนิล
35. เด็กชายอรรถพล  ดอนไพรธรรม
36. นางสาวอรุณี   ดอนแนไพร
37. เด็กหญิงอิสตรี  ใจดี
38. นายเกียรติศักดิ์  ลิ้มวชิรอาทร
39. เด็กชายเจษฎากร   สุเยาว์
40. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ทั่งทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์   ทองทับทิม
2. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
3. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
4. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกรกฤต   จันทร์ฤทธิ์
2. เด็กชายกรนารายณ์   มาภักดี
3. นายกิติศักดิ์   แก้วสุวรรณ์
4. เด็กหญิงกีรติกา   เดชพุ่มไสว
5. เด็กชายคณวัฒน์   ขวัญค้างพลู
6. นายคณัตน์   กลัดสุข
7. นายจิรายุ   เนียมสวน
8. เด็กชายชญช์ตะวัน   ล้อจงเฮง
9. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
10. นางสาวชุติมณฑน์  วงษ์ศักดิ์ศรี
11. นายณภัทร   อุตตะมะ
12. เด็กชายณัฐนันท์   ชื่นชม
13. นายณัฐพล   รอดเผื่อน
14. นายณัฐสิทธิ์   บุญเสริม
15. เด็กชายทัศน์พล   นาครัตน์
16. เด็กหญิงธณิตสรา   สงใย
17. นายธนสิทธิ์   สายท่าเสา
18. เด็กชายนรวิชญ์   มุกแก้ว
19. นางสาวบัญฑิตา   ฤทธิเรืองเดช
20. นางสาวประภัสสร   ทำบุญ
21. เด็กชายปวริศ   บุญปั้น
22. นางสาวปิ่นมาตุ    อินทร์ธรรม
23. นายพงศกร  อุดมผล
24. เด็กชายพชร    จันทร์งาม
25. นางสาวพัชรมัย   เงินช้าง
26. นายพันธกานต์  จันทรบุตร
27. นายพิทักษ์   หมู่คนทา
28. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   เกษร
29. นายรอมาฎอน   การีมี
30. นายรัชพล   จันทร์ศิริ
31. นางสาววริษฐา   ใยสุข
32. เด็กชายวัชรากร  บุญผล
33. เด็กชายสมาธิ   มาแจ้ง
34. นางสาวสิรภัทร   เหลืองประมวล
35. นายสุวภาพ  โพธิ์ตุ่น
36. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
37. นายเจตน์ธิติ   แก้วเขียว
38. นายเมธา   สุขสิงห์
39. นายโยธวาทิต    สินอำพล
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
2. นายณฤดล    ชัยสิทธิ์
3. นายวิทยา  กุลมาตร์
4. นายพรเจตน์   ยอดนาค
5. นายวัลลภ  สินอำพล
6. นายพิเชษฐ์    ชี้แจง
7. นายกษม    บำรุงสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายวงศธร  ศรีพรหมทอง
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 12 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุษยา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 12 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจานุทัศน์   จำปาทอง
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงทิพาพร  ราศรี
2. เด็กชายบรรจง  ยวงลังกา
3. เด็กชายประสิทธฺิ์  ปานดำ
4. เด็กหญิงพิรามญช์  ศีลประเสริฐ
5. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญมา
6. เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กลม
7. เด็กหญิงสุนันทา  ปราณีตพลกรัง
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองใบ
9. เด็กชายอรรถพล  ดอนไพรธรรม
10. เด็กชายเพชร  กาฬภักดี
 
1. นายชูชาติ   ฉ่ำมาก
2. นางลักขณา  กสิกรรม
3. นายกีรติ  จุลเนตร
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายจิรายุ  ใจแสน
2. นางสาวธนภรณ์  บุญส่ง
3. นายบริรักษ์  คุณประดิษฐ์
4. นายพงศ์เทพ  ม่วงพลู
5. นางสาวภัทรวดี  คนบุญ
6. นางสาวรักษิณา  คล้ายชู
7. นางสาววสุนันท์  แหล่งสนาม
8. นายวีรศักดิ์  ดาราโพธิ์
9. นายเจตนิพัทธ์  แจ่มกระจะ
10. นางสาวเพชรา  นาคบัว
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
2. นายพรชัย  กสิกรรม
3. นายกีรติ  จุลเนตร
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงธนัชพร  ปานสอง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงมะกล่ำ
4. เด็กหญิงอมรวดี  หิรัญชัย
5. เด็กหญิงอังสุมากร  ไข่กลิ่น
6. เด็กหญิงโชติกา  คำไตรย์
 
1. นายพงศ์วรุตม์  วงศ์สังวาลย์
2. นางนิรัชรา  คำพุด
3. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
4. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  มรพัฒน์
2. เด็กหญิงทิพาพร  ราศรี
3. เด็กหญิงปวีณสุดา  ทองเรือนดี
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  นาคบัว
5. เด็กหญิงพิรามญช์  ศิลประเสริฐ
6. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญมา
7. เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กลม
8. เด็กหญิงสุนันทา  ปราณีตพลกรัง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองใบ
 
1. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
2. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
3. นางลักขณา  กสิกรรม
4. นายกีรติ  จุลเนตร
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกีรติ  คงสโรช
2. เด็กชายจิรายุส  อินทร์จ้อย
3. เด็กหญิงชุติมา  คำไตรย์
4. เด็กชายณฐพัชร  โมรา
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูมก
6. เด็กหญิงธิญาดา  ยอดเมือง
7. เด็กหญิงนรินทร  เจียมพัว
8. เด็กหญิงปราณปริยา  แย้มยอด
9. เด็กหญิงพลณิศา  พลแสน
10. เด็กหญิงพิชญาวี  ขำหล่อ
11. เด็กหญิงมนทกานติ  เกษศิริ
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีฉ่ำ
13. เด็กหญิงอมรนิภา  อินทร์สา
14. เด็กหญิงอมรประภา  อินทร์สา
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  หมื่นใจมั่น
16. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แป้นพันธ์ุ
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นางรัชต์ดา  กล่ำรักษ์
3. นางนิรัชรา  คำพุด
4. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
5. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวุฒิ  คงดี
2. นายชุติศรณ์  สุวรรณสนธิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์   ชอบทำดี
4. นายอภิวัฒน์  เชื้อรอด
5. นายอิศร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
 
1. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
2. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.81 ทอง 37 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายฐากูร  กุลเกษ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ชำนาญไพร
3. เด็กชายธีรภัทร  หนูจันทึก
4. เด็กชายธีรเดช  กล่ำเพ็ชร
5. เด็กชายวัชรินทร์  สมบูรณ์ธรรม
6. เด็กชายศิวกร  รอดตะเภา
7. เด็กชายอรรถพล  เส็งสุข
8. เด็กชายเอกดนัย  โกสา
 
1. นายจักกฤช  ตรีวิชา
2. นางสาวนิตยา  รอดนวล
3. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวชนินาถ  เมฆพัฒน์
2. นางสาวนุจรี  รุ่งรือง
3. นางสาววรรณภา  ดำช่วย
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
2. นายอาทร  ไทยป้อม
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กชายติณณภพ  นีลวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงรัชดาพร  รอดแก้ว
 
1. นายโกสินทร์  พุกกะ
2. นายพากฤต  ภคภูติวัฒน์
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายนครินทร์    สิทธิสาริกิจ
2. นายเจษฎากร   นิธิยศชัชพงษ์
3. นายไกรวิชญ์  ภู่ศิริ
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
2. นายปรีชา  ตุ้มโท
 
45 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวฐานิดา  ศรีโปฎก
2. เด็กชายฑินภัฎ  ภักดี
3. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา
2. นายบุญเหลือ  หอมเนียม
 
46 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายภาณุพงศ์  อรุณรัตน์
2. นายวิชยุตม์  กันภูมิ
3. นางสาวสิมิตา  ภู่เกิด
 
1. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
2. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  อ่อนกลอง
2. เด็กชายอนิวัตต์  โชติงาม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โคบัว
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายณัฐวัตร  ศรีคำ
2. นายนิรันดร์  รอดรัตน์
3. นายอภิสิทธิ์  คงพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นายก้องนคร  สิงห์คำ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงขนิฐตา   แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงพรนิภา   อย่างคุณธรรม
3. เด็กชายวินัย  มนัสมโนธรรม
 
1. นางสาววิมลรัตน์    สีผึ้งทอง
2. นางพัชรี   สุขสบาย
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวฐิติพร   แซ่เฮ่อ
2. นางสาววรนุช   เล่าชยางกุล
3. นางสาวเจรจา   เจริญศิรินุกูล
 
1. นางสาววิมลรัตน์   สีผึ้งทอง
2. นางพัชรี   สุขสบาย
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายคมสิทธิ์  วงศ์ธีรภาพ
2. นางสาวมยุรา  ศิริธนารันดร์
3. นางสาววรินทรา  แซ่ว่าง
4. นางสาววริษา  แซ่ลี
5. นางสาวว้าง  แซ่เฮ่อ
6. นางสาวอภิษฎา  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
3. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐพร  มีอินต๊ะ
2. นายปริวัตร  เถื่อนบุญ
3. นางสาวพัชราภรณ์  ลักษณะเบี้ย
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เณรแตง
2. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 44 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงซารีนา  สุทธิประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีณาวงษ์
3. เด็กหญิงหิรัญญา  บ่วงเพชร์
 
1. นางวัชรินทร์  โมรา
2. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายณัฐวร  เทียนเบ็ญจะ
2. นางสาววรัญญา   วงษ์เม่น
3. นางสาวศรัณญา  สง่าเนตร
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
2. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธนารัตน์  พลโคต
2. นางสาวมนรดา  วิเชียรมานะรักษ์
3. นางสาวสุดารัตน์  รอดย้อย
 
1. นางวัชรินทร์  โมรา
2. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 21 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ภู่นารถ
2. เด็กหญิงศดานันท์  วรอินทร์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ม่วงศิลา
 
1. นางสาวพัชร์รัชฎ์  แสงมณี
2. นางเจือจันทร์  คำขาว
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โมทิม
2. นายวันเฉลิม  โพธิอำไพร
3. นางสาวสุทินา  ทองมาก
 
1. นางสาววรรณวิไล  ภักดีรักษ์
2. นางอัญพัชญ์  ภู่คำ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงจิตตมาส   แสนม้า
2. เด็กหญิงทัศนพรรณ   อาชาวัฒนกูล
3. เด็กชายนภัส   วิสุทธิกุลชัย
 
1. นางสาววิมลรัตน์    สีผึ้งทอง
2. นางพัชรี   สุขสบาย
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวจีรณา  กุลวรรณลภย์
2. นางสาวพัชรินทร์   แซ่หว้า
3. นางสาววิรดา   ถนอมวงศ์ศรี
 
1. นางสาววิมลรัตน์    สีผึ้งทอง
2. นางพัชรี   สุขสบาย
 
60 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
61 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
62 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายภูริทัต  ศรีสาตร์
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
63 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 7 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คงดี
2. เด็กชายพนมทวน  คล้ายห้างหว้า
3. เด็กหญิงอรวรรณ  หนูนันท์
 
1. นางสาวอัญชลี  ท่องแจ้ง
2. นางสาวอุมาพร  คะระนันท์
 
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายณัฐภัทร  เขียวศรี
2. นายมงคลชัย  ผะอบทิพย์
3. นางสาวเฉลิมพร  โพธิ
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.66 ทอง 4 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
66 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
2. นายมนุพัศ  เพชรประยูร
 
1. นางสาวสุภิชา  บุญมา
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
67 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80.67 ทอง 6 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  แสงบำรุง
2. เด็กชายขวัญชัย  รองวังหลำ
3. เด็กชายคมกฤช  กุณาจันทร์
4. เด็กชายคุณากร  สังข์ทอง
5. เด็กชายจิรายุ  ขันนาค
6. เด็กชายชนะโชติ  ไชยทวีวงศ์สกุล
7. เด็กชายชินวัตร  อยู่ศรี
8. เด็กชายณพงศ์  รอดโพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงณัฐวดี  นิลฟัก
10. เด็กชายณัฐิวุฒิ  จันทร
11. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สิงห์โต
12. เด็กชายต้นตุลา  รุ่งโรจน์
13. เด็กชายธีรภัทร  ภูษิต
14. เด็กชายผริตเดช  พลับพลึงศรี
15. เด็กชายพลวัต  คุณบำรุง
16. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีโมลา
17. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญชู
18. เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองแสง
19. เด็กชายวรวุฒิ  ชื่นจิต
20. เด็กชายวิทยา  สุดสาคร
21. เด็กหญิงสวรส  ปานเลิศ
22. เด็กหญิงอรไพลิน  ชายศรี
23. เด็กชายอัครเดช  หาญทนงค์
24. เด็กชายไกรศรี  ทาคำสุข
 
1. นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์
2. นางศิริมา  แสงสิมมา
3. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
4. นางสาวภัสรา  เพ็งใย
5. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
6. นางสาวกัญญาภัสส์   รัตนสิทธิ์เมธี
7. นายฉลวย  อ่วมสุข