สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 9 โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กหญิงจงรักษ์  วันทอง
2. เด็กชายริคาโด  ขำเล็ก
3. เด็กหญิงสิทฐ์หทัย  ทับฤทธิ์
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
2. นางประภา  พูลวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 33 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยพัชร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  สายขุนทด
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ชาติสุวรรณ
 
1. นางยุพา  ยศรุ่งเรือง
2. นายอาทิตย์  เทียนยวง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 29 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญจิรา  มิญฌา
2. นายนันทศักดิ์  กลิ่นนวม
3. นายมลชัย  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวณิชาภัทร  แย้มนวน
2. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.7 ทองแดง 12 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายปรินทร  พรมจาด
2. เด็กชายเศรษฐฤกษ์  เขียวรอด
 
1. นางสาวศิริรัก  อินทร์ไทยแสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวนรินทรภรณ์  สุดมี
2. นางสาวสิรีธร  วงทองดี
3. นางสาวสุภัคศจี  อิ่มรัง
 
1. นางสาวกวินภรณ์  สุวรรณสถิตย์
2. นางเข็มทราย  กิมสวัสดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.56 ทองแดง 24 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กชายภคิน  สารคนธ์
2. เด็กชายวศิน  ธนกิจวิเศษสุทธิ์
 
1. นางสาวจิตรดา  รังษีโรจน์สมบัติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 45 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  สนิทชาติ
2. นายอัครพนธ์  กมลสัจจะ
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ใหม่ชัย
2. นางขวัญเรือน  ซื่อดี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  เรืองมาลัย
2. เด็กชายณัฐพล  แป้นพันธุ์
 
1. นายฆโนทัย  บ่วงเพชร
2. นายภิญโญ  จูสี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวิษา   กาญนา
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   พักแพรก
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายสหชาติ   เขียวเกษม
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 29 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์  ประเสริฐ
 
1. นายพิเชษฐ์   ชี้แจง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67.9 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คล้ายหัด
2. เด็กชายปรีชา  เจริญทัศน์
3. เด็กชายวริษฐ์  บัวเทพ
4. เด็กหญิงศศิญาพร  บุญมี
5. เด็กหญิงอมราพร  ฤกษ์โชคดี
6. เด็กชายเกริกเกียรติ  อินทร์เสนา
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
2. นายฉลอง  นุชอยู่
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 29 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอนัญญา   เนตร์นิยม
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 63.5 ทองแดง 37 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงจันทิมา  คงนิล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  รอดจู
3. นายตรัยสิทธิ์  พานิช
4. นางสาวนัฐพร  กลิ่นลำเจียก
5. เด็กชายพงศธร  อัตพุฒ
6. เด็กชายพรรษา  ชาวทองคำ
7. เด็กหญิงพีรกานต์  ฉ่ำช้าง
8. เด็กชายพีรณัฐ  ฉ่ำช้าง
9. เด็กหญิงรมณียา  จันทร์เคน
10. นายเจษฎากร  นิธิยศชัชพงษ์
 
1. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  ศรีชัย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ชี้แจง
3. นางสาวบัณฑิตา  จินดารักษ์
4. นางสาวยวิษฐา  พวกมียิ่ง
5. นางสาววิมลฉัตร  จันทวิมล
6. นางสาวศุภาวรรณ  แสงนุ้ย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 64.67 ทองแดง 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ริปันโน
2. นางสาวบัณฑิตา  วงทองดี
 
1. นางสาวภัสรา  เพ็งใย
2. นางสาวสุธาสินี  รัมมะญาณ
 
18 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัฐภัท  ดีดิษฐ์
2. นายทศวรรษ  กลอยกลาย
3. นายพันธกานต์  สุขสำราญ
4. นางสาวยามีรา  โพธิ์บ่าย
5. นายสุพกรณ์  สุขศิริ
 
1. Mr.You  Zhi
2. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง 34 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  สอนสวรรค์
2. นางสาวโสระยา  หลำผึ้ง
 
1. Mr.You  Zhi
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายธนโชติ  ทรัพย์ประสม
2. นางสาวนงลักษณ์  เชื้ออภัย
3. นางสาววนิดา  ดำนิล
4. นางสาวสุดารัตน์  โตใหญ่
5. นางสาวอารยา  เม้าเขียว
 
1. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 34 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์พนิต  มากทรัพย์
2. นางสาวชุติมา  สังคะโห
3. นางสาวรุ่งทิวา  ขันบุตร
 
1. นางขวัญนาค  แสงประชุม
2. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาววริศรา  ไชยวรรณา
2. นางสาวเรณุวิทย์  ปาลถวัลย์พงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  เย็นสุข
2. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายภควันต์  คูสุวรรณ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์จำรูญ
 
1. นายภาวีกิจ  คงมั่น
2. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 44 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  โอรักษ์
2. นายธีรโชติ  จันพิทักษ์
 
1. นายธนพัฒน์  ชูปรารมย์
2. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 38 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติสุดา  รตตะสา
2. เด็กหญิงปารินันท์  กองคูณ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  มาทบรรเทา
2. นางสาวสมบูรณ์  มณีฉ่ำ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายนลินทร  เงินพิมพ์
2. เด็กชายภูวเดช  แสนโซ้ง
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวนภาภรณ์  ประภาพักตร์
 
27 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงปัจจรี  บุตรปลายดี
2. เด็กหญิงปิยมาศ  เก่งสาริการ
3. เด็กหญิงเกศกนก  ประสมทรัพย์
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
28 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกรรณิการ์  วุฒิยา
2. นางสาวชวิศา  เทียมจันทร์
3. นางสาววิชญาพร  จันทราช
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณฐพงศ์  พัฒนชัยวิทย์
2. เด็กชายณัฐชนน   บุญยะโท
3. เด็กชายภานุกร   แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ภัทรนานากุล
2. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพล  สาเอี่ยม
2. เด็กชายบุญศิริ  เขียวเกิด
3. เด็กชายปรมินทร์  สุวรรณเขตการ
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายปฏิภาณ  เสาธง
2. นายภัทรพล  อ่วมสอาด
3. นายมารุตพงศ์  ชัยพฤกษ์
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายปวริศร์  ภูวะสุวรรณ
 
1. นางสาวอาจารีย์  สถิตย์พรภัทร์
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เข็มทอง
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก