สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 12 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางสมใจ  เอื้ออนุสรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72.25 เงิน 44 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาววรรณวิสา  บัววาศ
 
1. นางสาวศิวพร  สุขสำแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสิริมา  ภู่ทอง
 
1. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80.5 ทอง 9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวรติ  นักฟ้อน
 
1. นางเพ็ญพรรณี  สุวรรณาลัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 19 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  รัตนบัวพา
 
1. นางขวัญนาค  แสงประชุม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสตรีรัตน์  กฤษ์บางพลัด
 
1. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 33 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววรลักษณ์  วรรณพันธ์
 
1. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 15 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  รักกสิวิทย์
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 9 โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กหญิงจงรักษ์  วันทอง
2. เด็กชายริคาโด  ขำเล็ก
3. เด็กหญิงสิทฐ์หทัย  ทับฤทธิ์
 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา
2. นางประภา  พูลวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ณัฐสุชา  ทาเวียง
2. นางสาวลัทธวรรณ  สมจินดา
3. นายอนวัฒน์  แสงทอง
 
1. นางสาวดวงพร   อาชาศรัย
2. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  พงศ์เมตต์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ใบตองอ่อน
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ขำมา
2. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายทศพร  โพธิ์รัง
2. นางสาววันดี  น้ำจันทร์
 
1. นายกลวัชร  แสงจุ้ยวงษ์
2. นายฉลวย  อ่วมสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายอวัช  สิงห์ดำรงค์
 
1. นางปุญยนุช  เอกศิริ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  ผิวศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์  เอกศิริ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อัครมณี
2. เด็กหญิงณภิชญา  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  โนจิตต์
 
1. นางรุญณี  ศรีภูธร
2. นางสุธีรา  บัวสุนทร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 33 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจีราพร  ปู่ใจดี
2. นางสาววศิกา  โพธาราม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินทรจันทร์
 
1. นางยุพา  ยศรุ่งเรือง
2. นายอาทิตย์  เทียนยวง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 33 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยพัชร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  สายขุนทด
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ชาติสุวรรณ
 
1. นางยุพา  ยศรุ่งเรือง
2. นายอาทิตย์  เทียนยวง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 29 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญจิรา  มิญฌา
2. นายนันทศักดิ์  กลิ่นนวม
3. นายมลชัย  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวณิชาภัทร  แย้มนวน
2. นางศิริวรรณ  หอมรส
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.7 ทองแดง 12 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายปรินทร  พรมจาด
2. เด็กชายเศรษฐฤกษ์  เขียวรอด
 
1. นางสาวศิริรัก  อินทร์ไทยแสง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวพีรนันท์  น้อยท่าทอง
2. นางสาววรางคณางค์  อยู่เล่ห์
 
1. นางวรนุช  อยู่เล่ห์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ลิ้มบุญเจริญ
 
1. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวธิติสรรค์  เอี่ยมกรั่น
 
1. นางปิยพร  รัตนโกสุม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นาคศิลา
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ทับโพธิ์
3. เด็กชายพิมุกข์  โมรา
 
1. นางสาวอรชุมา   หุ้มไหม
2. นางสาวมาฆพันธุ์  อ่ำนาคิล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  คล้ายน้อย
2. เด็กหญิงศรัญญา  อ่อนแดง
3. นายอภิวัฒน์   บริบูรณ์
 
1. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
2. นางสาวทัศนีย์  วงทองดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรา  ทองหล่อ
2. นางสาวดวงหทัย  พุฒหอม
3. นางสาววิชุเนตร  กลิ่นขวัญ
 
1. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
2. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกรสกล   ดำรงค์กุลนิช
2. เด็กชายบดินทร์  เจริญพงษ์สกุล
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ชาญวิโรจน์
 
1. นางสาวธัญดา   สิทธิศักดิ์
2. นางธีราภรณ์   มาแจ้ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวนรินทรภรณ์  สุดมี
2. นางสาวสิรีธร  วงทองดี
3. นางสาวสุภัคศจี  อิ่มรัง
 
1. นางสาวกวินภรณ์  สุวรรณสถิตย์
2. นางเข็มทราย  กิมสวัสดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  จันทร์รูปงาม
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ทองแดง
3. เด็กหญิงศิริพร  เกิดโภคา
 
1. นางณิชชยานันท์  อุดมศักดิ์ศรี
2. นางสาวรุ่งรัตน์  พึ่งพิทยานันต์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 18 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวสิรีธร  พวงทอง
3. นางสาวอธิชา  พลูประเสริฐ
 
1. นางสาวลดาวรรณ  สาระกูล
2. นางจิรภัทร  ดีประสิทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 8 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายธนวุฒิ  ขำกล่ำ
2. เด็กชายรัตนากร  คำเกียง
 
1. นางสุดารัตน์  พรรณแสง
2. นายกิตติชัย  อุดมศักดิ์ศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายพุฒิพงศ์  มูลผล
2. นายเทวฤทธิ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ชุ่มชวย
2. นางนัยนา  พรตด้วง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.56 ทองแดง 24 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กชายภคิน  สารคนธ์
2. เด็กชายวศิน  ธนกิจวิเศษสุทธิ์
 
1. นางสาวจิตรดา  รังษีโรจน์สมบัติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  รักษ์บุญ
2. นายเดชสิทธิ์  อินทรปราง
 
1. นางดุจดาว   ทวีผล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกตุฉันท์
2. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์ดี
3. เด็กชายธนภัทร  วรวรรณ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีนวล
5. เด็กชายศุภชัย  รชเอม
 
1. นางวันทนา  สุชาการ
2. นางสุภิรมย์  จาคสกุล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.17 ทอง 15 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวณัฐนันท์  คำทา
3. นางสาวณัฐนาวี  ขำเดช
4. นายปกรณ์  ต้านช้าง
5. นางสาวปุณยาพร  นาคบัว
 
1. นางสาวนิษฐ์ธรีย์  สิงห์คา
2. นางพรรณี  มารศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 22 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวทอง
2. เด็กหญิงธิตินันท์  มั่นทับ
3. เด็กหญิงธิตินันท์   พงษ์เกตุ
4. เด็กหญิงสุชญา  ชูมก
5. เด็กหญิงสุชาวดี  หอมจันทร์
 
1. นางบุษกร  สมัครเขตการณ์
2. นางสาวนิตยา  ราชประสิทธิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัชภัค   เงินประมวล
2. นายทัศน์พล  โตจีน
3. นายธนกร  อินทร์รองพล
4. นายภคพล  อ่อนศรี
5. นายอัลเลน  มันโซ
 
1. นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
2. นางสาววรัญญาภัทร์  วรัญญ์วัฒนชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.6 เงิน 31 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงฐานิกา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนหาญ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หุยะพันธุ์
4. เด็กหญิงวิรัญชนา  อยู่วงษ์
5. เด็กหญิงสุภาลักษม์  ทองสุข
 
1. นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว
2. นายพรชัย  กสิกรรม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.8 เงิน 8 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายดนุวัส  มิ่งสกุล
2. นายนิติพงษ์  ศรีเดช
3. นางสาวมนัสรินทร์  สุขชาญไชย
4. นายโกเมท  อภัยสุข
5. นางสาวไอศวรรย์  เมืองชุมพล
 
1. นายสุรินทร์  ใจแสน
2. นางสาวกรรณิการ์  ละออง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.8 ทอง 29 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกิตติธร  จูสิงห์
2. นายคามิน  จ่าพล
3. นายจักรกฤษณ์  อำไพจิต
4. นายจำนง  มุกจรัสพงษ์
5. นายจิรายุ  ยอดดำเนิน
6. นายชัยมงคล  โพธิ์ขวัญ
7. นางสาวฐานิตา  หงษ์ทอง
8. นางสาวณัฐกานต์  อ่อนฉ่ำ
9. นายณัฐวุฒิ  เกณการฑ์
10. นายณัฐวุฒิ  สุขชื่น
11. นางสาวธมลพรรณ  พราหมหันต์
12. นางสาวธัญญารัตน์  แก้วโพธิ์
13. นายบวรชัย  ทองฤทธิ์
14. นายบูรชิต  ฉ่ำเจริญ
15. นายภาณุพงษ์  อนุศาสนนันทน์
16. นางสาววิภาพร  คงเกิด
17. นายศรัณย์  มีสวัสดิ์
18. นายศราวุฒิ  ชีพนุรัตน์
19. นางสาวศิริพรรณ  พุ่มไหม
20. นางสาวอภิชญา  รองกลัด
 
1. นางสาวปนิดา  ยิ้มละมัย
2. นางนิตยา  โตแก้ว
3. นายประดิษฐ  โพธิ์สำราญ
4. นายธีรพงศ์  ทับอินทร์
5. นางสุภิรมย์  จาดสกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพาพิน  พุ่มโพธิ์
 
1. นางวรนุช  เจริญสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวอภัสรา  โสภณ
 
1. นางสมบัติ  หาญลำยวง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 26 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิทย์  เก่งกลการ
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เอี่ยมตาล
 
1. นางสาวสุพิชญา  แป้นพยอม
2. นางแก้วกัลยา  สังขมุรินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 45 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  สนิทชาติ
2. นายอัครพนธ์  กมลสัจจะ
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ใหม่ชัย
2. นางขวัญเรือน  ซื่อดี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกินร  เล่าใจ
2. เด็กหญิงชญาภา  ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูมินัทธิ
4. เด็กหญิงณัฐหทัย  ผู้แสง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันนุ่ม
6. เด็กชายธีรศักดิ์  จันอิน
7. เด็กหญิงนิตา  ปีชื่น
8. เด็กหญิงปนัดดา  โฉมเชิด
9. เด็กหญิงปนัดดา  เลิศหงิม
10. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูนพ่วง
11. เด็กหญิงพิมลพัชร  ทินนะลักษณ์
12. เด็กหญิงภัทรศญา  คำโสด
13. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เดชอุดมสุทธิ์
14. เด็กหญิงสุนิตา  อินโต
15. เด็กหญิงโยษิตา  โตบัว
 
1. นายวุฒิพงษ์  รักษ์ศรีสุข
2. นายพงษ์ศักดิ์  เหลืองวิไล
3. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
4. นางวาสนา  ธนัคฆเศรณี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  เรืองมาลัย
2. เด็กชายณัฐพล  แป้นพันธุ์
 
1. นายฆโนทัย  บ่วงเพชร
2. นายภิญโญ  จูสี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวพิชชากร  มั่นปาน
2. นางสาววิชุดา  ช้างแก้ว
 
1. นายพงศ์วรุตม์  วงศ์สังวาลย์
2. นางประภา  ตั้งคำ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  อยู่ยอด
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  วารีนิล
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวิษา   กาญนา
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกรวีร์   ยังไทย
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   พักแพรก
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายสหชาติ   เขียวเกษม
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ   ทับทอง
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  แก้วเปรม
 
1. นายพรเจตน์   ยอดนาค
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทับประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โพธิ์พฤกษ์
 
1. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
2. นางเกสรา  เขียวภักดี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   โตกุล
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวนัฐวรรณ  บานเย็น
 
1. นายณฤดล   ชัยสิทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐากร  สาระชาติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วัฒนศิริเวช
3. เด็กชายพันธกานต์  มณีเทศ
 
1. นางภัทราพร  พรหมตระกูล
2. นายพรเทพ  พรหมตระกูล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  เณระบางแก้ว
2. นางสาวนงนภัส  บุญจันทร์
3. นายภูริวัจน์  รุ่งเลิศอริยวุฒิ
 
1. นายขจรศักดิ์  สถิรวัฒนานนท์
2. นายพิภพ  พานิชย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 29 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์  ประเสริฐ
 
1. นายพิเชษฐ์   ชี้แจง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายทยากร  โง้วมงคล
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิษา   อินสุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ์   ชี้แจง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชนก   บัวผัน
 
1. นายพิเชษฐ์   ชี้แจง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. นางสาววัญวิสา  ท่าหิน
 
1. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กชายวิศณุ  พานจันทร์
 
1. นายวีระ  ศรีบวรประเสริฐ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 67.9 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คล้ายหัด
2. เด็กชายปรีชา  เจริญทัศน์
3. เด็กชายวริษฐ์  บัวเทพ
4. เด็กหญิงศศิญาพร  บุญมี
5. เด็กหญิงอมราพร  ฤกษ์โชคดี
6. เด็กชายเกริกเกียรติ  อินทร์เสนา
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
2. นายฉลอง  นุชอยู่
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.2 ทอง 18 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายกฤษณพล  อินทพันธ์
2. เด็กหญิงจิญกัญญา  คร่องแคล้ว
3. เด็กชายจิรพันธ์  ประสาทเกตุ
4. เด็กหญิงจิราภา  ไกรเเก้ว
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงตะคร้อ
6. เด็กหญิงชาลิสา   โอฬาร์ชน
7. นายณัฐวุฒิ  เบ็งทอง
8. เด็กชายธนดล  พันธุสงฆ์
9. นายธนวัฒน์  ยิ้มย่อง
10. เด็กชายธนาดล  สินธิรอด
11. เด็กหญิงธนาวรรณ  ทองฉ่ำ
12. เด็กหญิงธิดารัตน์   มีฤกษ์
13. เด็กหญิงธิตินันท์  บุญศาสตร์
14. นางสาวนริศรา  แก้วแพทย์
15. นางสาวบงกชพร   นาคบัว
16. เด็กชายพงศ์ศิริ  สุเยาว์
17. นายพรชัย  แสนหาญ
18. เด็กหญิงพัชรพร  จิตรมา
19. นางสาวพัชราพร  น้อยนิ่ม
20. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์   พึ่งพวก
21. เด็กชายพีระพงษ์   จิตอามาตย์
22. เด็กชายรุ่งโรจน์  โตรื่น
23. เด็กชายวรวิช  ทวีสุข
24. เด็กหญิงวิภาดา  พึ่งสุข
25. นายวีรภัทร  วงษ์คลัง
26. เด็กชายวีระพัฒน์   นามโฮง
27. เด็กหญิงศุจีภรณ์  เงินสวาท
28. นางสาวสลิลทิพย์  ทิพย์รักษ์
29. เด็กหญิงสวรินทร์  พิมพ์เสนา
30. เด็กหญิงสุจิตตา   อ่อนศิริ
31. เด็กหญิงสุภาลักษม์  ทองสุข
32. เด็กชายอดิศักดิ์   อิ่มดี
33. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุตอามาตร์
34. นางสาวอมรรัตน์  พวงนิล
35. เด็กชายอรรถพล  ดอนไพรธรรม
36. นางสาวอรุณี   ดอนแนไพร
37. เด็กหญิงอิสตรี  ใจดี
38. นายเกียรติศักดิ์  ลิ้มวชิรอาทร
39. เด็กชายเจษฎากร   สุเยาว์
40. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ทั่งทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์   ทองทับทิม
2. นางอุทุมพร  เลิศปรีชา
3. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
4. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกรกฤต   จันทร์ฤทธิ์
2. เด็กชายกรนารายณ์   มาภักดี
3. นายกิติศักดิ์   แก้วสุวรรณ์
4. เด็กหญิงกีรติกา   เดชพุ่มไสว
5. เด็กชายคณวัฒน์   ขวัญค้างพลู
6. นายคณัตน์   กลัดสุข
7. นายจิรายุ   เนียมสวน
8. เด็กชายชญช์ตะวัน   ล้อจงเฮง
9. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
10. นางสาวชุติมณฑน์  วงษ์ศักดิ์ศรี
11. นายณภัทร   อุตตะมะ
12. เด็กชายณัฐนันท์   ชื่นชม
13. นายณัฐพล   รอดเผื่อน
14. นายณัฐสิทธิ์   บุญเสริม
15. เด็กชายทัศน์พล   นาครัตน์
16. เด็กหญิงธณิตสรา   สงใย
17. นายธนสิทธิ์   สายท่าเสา
18. เด็กชายนรวิชญ์   มุกแก้ว
19. นางสาวบัญฑิตา   ฤทธิเรืองเดช
20. นางสาวประภัสสร   ทำบุญ
21. เด็กชายปวริศ   บุญปั้น
22. นางสาวปิ่นมาตุ    อินทร์ธรรม
23. นายพงศกร  อุดมผล
24. เด็กชายพชร    จันทร์งาม
25. นางสาวพัชรมัย   เงินช้าง
26. นายพันธกานต์  จันทรบุตร
27. นายพิทักษ์   หมู่คนทา
28. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   เกษร
29. นายรอมาฎอน   การีมี
30. นายรัชพล   จันทร์ศิริ
31. นางสาววริษฐา   ใยสุข
32. เด็กชายวัชรากร  บุญผล
33. เด็กชายสมาธิ   มาแจ้ง
34. นางสาวสิรภัทร   เหลืองประมวล
35. นายสุวภาพ  โพธิ์ตุ่น
36. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
37. นายเจตน์ธิติ   แก้วเขียว
38. นายเมธา   สุขสิงห์
39. นายโยธวาทิต    สินอำพล
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
2. นายณฤดล    ชัยสิทธิ์
3. นายวิทยา  กุลมาตร์
4. นายพรเจตน์   ยอดนาค
5. นายวัลลภ  สินอำพล
6. นายพิเชษฐ์    ชี้แจง
7. นายกษม    บำรุงสุข
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายวงศธร  ศรีพรหมทอง
 
1. นายปิติกุล  ประยูรธรรม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววริษฐา  ใยสุข
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 12 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุษยา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 12 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจานุทัศน์   จำปาทอง
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 35 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สวนพราย
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 22 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาววาลิสา  เภตรา
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 57.67 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชยุตม์พงศ์  เพ็งสวย
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอนัญญา  เนตร์นิยม
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจานุทัศน์   จำปาทอง
 
1. นายวัลลภ  สินอำพล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์   พุกมาก
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นางเกษกนก  มีแดนไผ่
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 29 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอนัญญา   เนตร์นิยม
 
1. นายกษม   บำรุงสุข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 63.5 ทองแดง 37 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงจันทิมา  คงนิล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  รอดจู
3. นายตรัยสิทธิ์  พานิช
4. นางสาวนัฐพร  กลิ่นลำเจียก
5. เด็กชายพงศธร  อัตพุฒ
6. เด็กชายพรรษา  ชาวทองคำ
7. เด็กหญิงพีรกานต์  ฉ่ำช้าง
8. เด็กชายพีรณัฐ  ฉ่ำช้าง
9. เด็กหญิงรมณียา  จันทร์เคน
10. นายเจษฎากร  นิธิยศชัชพงษ์
 
1. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงทิพาพร  ราศรี
2. เด็กชายบรรจง  ยวงลังกา
3. เด็กชายประสิทธฺิ์  ปานดำ
4. เด็กหญิงพิรามญช์  ศีลประเสริฐ
5. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญมา
6. เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กลม
7. เด็กหญิงสุนันทา  ปราณีตพลกรัง
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองใบ
9. เด็กชายอรรถพล  ดอนไพรธรรม
10. เด็กชายเพชร  กาฬภักดี
 
1. นายชูชาติ   ฉ่ำมาก
2. นางลักขณา  กสิกรรม
3. นายกีรติ  จุลเนตร
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายจิรายุ  ใจแสน
2. นางสาวธนภรณ์  บุญส่ง
3. นายบริรักษ์  คุณประดิษฐ์
4. นายพงศ์เทพ  ม่วงพลู
5. นางสาวภัทรวดี  คนบุญ
6. นางสาวรักษิณา  คล้ายชู
7. นางสาววสุนันท์  แหล่งสนาม
8. นายวีรศักดิ์  ดาราโพธิ์
9. นายเจตนิพัทธ์  แจ่มกระจะ
10. นางสาวเพชรา  นาคบัว
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
2. นายพรชัย  กสิกรรม
3. นายกีรติ  จุลเนตร
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงธนัชพร  ปานสอง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงมะกล่ำ
4. เด็กหญิงอมรวดี  หิรัญชัย
5. เด็กหญิงอังสุมากร  ไข่กลิ่น
6. เด็กหญิงโชติกา  คำไตรย์
 
1. นายพงศ์วรุตม์  วงศ์สังวาลย์
2. นางนิรัชรา  คำพุด
3. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
4. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  ศรีชัย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ชี้แจง
3. นางสาวบัณฑิตา  จินดารักษ์
4. นางสาวยวิษฐา  พวกมียิ่ง
5. นางสาววิมลฉัตร  จันทวิมล
6. นางสาวศุภาวรรณ  แสงนุ้ย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  มรพัฒน์
2. เด็กหญิงทิพาพร  ราศรี
3. เด็กหญิงปวีณสุดา  ทองเรือนดี
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  นาคบัว
5. เด็กหญิงพิรามญช์  ศิลประเสริฐ
6. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญมา
7. เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กลม
8. เด็กหญิงสุนันทา  ปราณีตพลกรัง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองใบ
 
1. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
2. นางบุญเลี้ยง  สงล่า
3. นางลักขณา  กสิกรรม
4. นายกีรติ  จุลเนตร
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 27 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  ศรีชัย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ชี้แจง
3. นางสาวณัฐกาญจน์  โม่ทิม
4. นางสาวบัณฑิตา  จินดารักษ์
5. นางสาววิมลฉัตร  จันทวิมล
6. นางสาวศุภาวรรณ  แสงนุ้ย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   คำมะณี
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกีรติ  คงสโรช
2. เด็กชายจิรายุส  อินทร์จ้อย
3. เด็กหญิงชุติมา  คำไตรย์
4. เด็กชายณฐพัชร  โมรา
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูมก
6. เด็กหญิงธิญาดา  ยอดเมือง
7. เด็กหญิงนรินทร  เจียมพัว
8. เด็กหญิงปราณปริยา  แย้มยอด
9. เด็กหญิงพลณิศา  พลแสน
10. เด็กหญิงพิชญาวี  ขำหล่อ
11. เด็กหญิงมนทกานติ  เกษศิริ
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีฉ่ำ
13. เด็กหญิงอมรนิภา  อินทร์สา
14. เด็กหญิงอมรประภา  อินทร์สา
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  หมื่นใจมั่น
16. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แป้นพันธ์ุ
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นางรัชต์ดา  กล่ำรักษ์
3. นางนิรัชรา  คำพุด
4. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
5. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกอร  ชมมะลิ
2. นางสาวชลธิชา  หุ่นดี
3. นางสาวชุติมา  รัศมี
4. นางสาวชโลธร  เกณการฑ์
5. นางสาวทัศวรรณ  บัวศรี
6. นางสาวธนพร  บุปผานิล
7. นางสาวปิยะธิดา  สุขศึกพ่าย
8. นางสาวพรรณณิภา  ทองคำ
9. นางสาววรรณนิตา  รอดย้อย
10. นางสาววลัยพร  การภักดี
11. นางสาววัลลภา  ชัยบุรินทร์
12. นางสาววิลาวัลย์  ฤทธิ์กล้า
13. นางสาวศิริวัลย์  เอี่ยมพันธุ์
14. นางสาวสุธาสินี  โพธิ์แก้ว
15. นางสาวเจนจิรา  แสงจันทร์
16. นางสาวเพ็ญนภา  ถมยา
 
1. นางสาวพรรณระพี  ใจมล
2. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
3. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
4. นายพงศ์พล  อ่อนพุทธ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายจิรวุฒิ  คงดี
2. นายชุติศรณ์  สุวรรณสนธิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์   ชอบทำดี
4. นายอภิวัฒน์  เชื้อรอด
5. นายอิศร  เอื้อเฟื้อพันธุ์
 
1. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
2. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 64.67 ทองแดง 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ริปันโน
2. นางสาวบัณฑิตา  วงทองดี
 
1. นางสาวภัสรา  เพ็งใย
2. นางสาวสุธาสินี  รัมมะญาณ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิตยากร  บุญหลาย
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 77.83 เงิน 34 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  ศรีรุณ
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  ไทยน้อย
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.17 เงิน 34 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กาวิชัย
 
1. นางวันทนีย์  สีเข้ม
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.33 เงิน 41 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวบุญญิสา  เสียงดี
 
1. นายชัยวัฒน์  กอเกษตรทรัพย์
 
100 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัฐภัท  ดีดิษฐ์
2. นายทศวรรษ  กลอยกลาย
3. นายพันธกานต์  สุขสำราญ
4. นางสาวยามีรา  โพธิ์บ่าย
5. นายสุพกรณ์  สุขศิริ
 
1. Mr.You  Zhi
2. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
 
101 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง 34 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  สอนสวรรค์
2. นางสาวโสระยา  หลำผึ้ง
 
1. Mr.You  Zhi
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.81 ทอง 37 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายฐากูร  กุลเกษ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ชำนาญไพร
3. เด็กชายธีรภัทร  หนูจันทึก
4. เด็กชายธีรเดช  กล่ำเพ็ชร
5. เด็กชายวัชรินทร์  สมบูรณ์ธรรม
6. เด็กชายศิวกร  รอดตะเภา
7. เด็กชายอรรถพล  เส็งสุข
8. เด็กชายเอกดนัย  โกสา
 
1. นายจักกฤช  ตรีวิชา
2. นางสาวนิตยา  รอดนวล
3. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 39.97 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายกรรณฐวรรษ  รอดนวล
2. นายธนวัฒน์  สุขน้อย
3. นางสาวธิตินันท์  พิลาบุตร
4. นางสาวปัทมพร  แตงนนท์
5. นางสาวปิยนุช  หมวกผัน
6. นางสาวฟ้าสิญา  เอี่ยมจิตร์
7. นายรมย์รวิน  สิทธิฑูล
8. นางสาวสิรีธร  จันหวา
9. นางสาวสุชัญญา  สิงห์สุพรรณ
10. นายอัศวกร  แย้มกลิ่น
 
1. นางสาวผุสดาภรณ์  บัวย้อย
2. นางสาวจารุพรรณ  ยังยิ้ม
3. นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายธนโชติ  ทรัพย์ประสม
2. นางสาวนงลักษณ์  เชื้ออภัย
3. นางสาววนิดา  ดำนิล
4. นางสาวสุดารัตน์  โตใหญ่
5. นางสาวอารยา  เม้าเขียว
 
1. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ปโยพิเชฐ
3. เด็กหญิงธนัญญา  ชูควร
 
1. นางสาวปภัสรา  แก้วมณี
2. นางอรพินธ์  แม้นญาติ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 34 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์พนิต  มากทรัพย์
2. นางสาวชุติมา  สังคะโห
3. นางสาวรุ่งทิวา  ขันบุตร
 
1. นางขวัญนาค  แสงประชุม
2. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 40 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จูสิงห์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  แก่นจันทร์
 
1. นางนัยนา  พรตด้วง
2. นายอาทร  ไทยป้อม
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวชนินาถ  เมฆพัฒน์
2. นางสาวนุจรี  รุ่งรือง
3. นางสาววรรณภา  ดำช่วย
 
1. นายกฤษฎา  แร่จั่น
2. นายอาทร  ไทยป้อม
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 19 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุส  เหมือนฤทธิ์
2. เด็กชายเป็นหนึ่ง  หงษ์โต
 
1. นางสาวสุชาดา  คงครอง
2. นางนิตยา  เพชรจั่น
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนชัย  ศรีเดช
2. เด็กชายธนพนธ์  สังแก้ว
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  มาลัยทอง
2. นางณัฐณิชาช์  พุ่มจำปา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาววริศรา  ไชยวรรณา
2. นางสาวเรณุวิทย์  ปาลถวัลย์พงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  เย็นสุข
2. นายชาญยุทธ  มีโพธิ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายภควันต์  คูสุวรรณ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์จำรูญ
 
1. นายภาวีกิจ  คงมั่น
2. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 44 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  โอรักษ์
2. นายธีรโชติ  จันพิทักษ์
 
1. นายธนพัฒน์  ชูปรารมย์
2. นางนภัค  สุพรรณไสว
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กชายติณณภพ  นีลวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงรัชดาพร  รอดแก้ว
 
1. นายโกสินทร์  พุกกะ
2. นายพากฤต  ภคภูติวัฒน์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 38 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติสุดา  รตตะสา
2. เด็กหญิงปารินันท์  กองคูณ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  มาทบรรเทา
2. นางสาวสมบูรณ์  มณีฉ่ำ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายนลินทร  เงินพิมพ์
2. เด็กชายภูวเดช  แสนโซ้ง
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นางสาวนภาภรณ์  ประภาพักตร์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวนนทวรรณ  ชมนก
2. นางสาววชิราพรรณ  พิลึก
 
1. นางสาวนิตยา  ชมนก
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายคมสัน  ทองคำ
2. นางสาววิลาวัลย์  สารสิงห์
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายชนาภัทร   พัฒนชัยวิทย์
2. นายนิธิพล   พรประเสริฐสินธุ์
 
1. นายอุเทน  สุขสิงห์
2. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงปัจจรี  บุตรปลายดี
2. เด็กหญิงปิยมาศ  เก่งสาริการ
3. เด็กหญิงเกศกนก  ประสมทรัพย์
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกรรณิการ์  วุฒิยา
2. นางสาวชวิศา  เทียมจันทร์
3. นางสาววิชญาพร  จันทราช
 
1. นางสมพร  ศิริเมือง
2. นายวีรภัทร  ราโช
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  ขำปาน
2. นางสาวณัฐฐินันท์  คล้ายวิมุติ
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นายกิตน์บดี  สุดมี
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณฐพงศ์  พัฒนชัยวิทย์
2. เด็กชายณัฐชนน   บุญยะโท
3. เด็กชายภานุกร   แซ่ลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ภัทรนานากุล
2. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายนครินทร์    สิทธิสาริกิจ
2. นายเจษฎากร   นิธิยศชัชพงษ์
3. นายไกรวิชญ์  ภู่ศิริ
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
2. นายปรีชา  ตุ้มโท
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพล  สาเอี่ยม
2. เด็กชายบุญศิริ  เขียวเกิด
3. เด็กชายปรมินทร์  สุวรรณเขตการ
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายปฏิภาณ  เสาธง
2. นายภัทรพล  อ่วมสอาด
3. นายมารุตพงศ์  ชัยพฤกษ์
 
1. นายวิโรจน์  พรมพัง
2. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. เด็กชายกิตติกวิน  จบศรี
2. เด็กชายธนกร  เลี้ยงสวัสดิ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วพรมตา
 
1. นางพัชรี  คำแก้ว
2. นายงามพล  คำแก้ว
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายพงศธร  สมญาณ
2. นายสุรวุฒิ  การภักดี
3. นายไพศาล  โฉมเชิด
 
1. นายณัฐพงศ์  กล่ำเพียร
2. นางสุธาสินี  รัมมะญาณ
 
129 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวฐานิดา  ศรีโปฎก
2. เด็กชายฑินภัฎ  ภักดี
3. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา
2. นายบุญเหลือ  หอมเนียม
 
130 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายภาณุพงศ์  อรุณรัตน์
2. นายวิชยุตม์  กันภูมิ
3. นางสาวสิมิตา  ภู่เกิด
 
1. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
2. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  อ่อนกลอง
2. เด็กชายอนิวัตต์  โชติงาม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โคบัว
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายณัฐวัตร  ศรีคำ
2. นายนิรันดร์  รอดรัตน์
3. นายอภิสิทธิ์  คงพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นายก้องนคร  สิงห์คำ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงขนิฐตา   แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงพรนิภา   อย่างคุณธรรม
3. เด็กชายวินัย  มนัสมโนธรรม
 
1. นางสาววิมลรัตน์    สีผึ้งทอง
2. นางพัชรี   สุขสบาย
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวฐิติพร   แซ่เฮ่อ
2. นางสาววรนุช   เล่าชยางกุล
3. นางสาวเจรจา   เจริญศิรินุกูล
 
1. นางสาววิมลรัตน์   สีผึ้งทอง
2. นางพัชรี   สุขสบาย
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกุมภา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงป้างจี  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  วรโชติสรณ์สิริ
4. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงอินทิพร  แซ่ย่าง
 
1. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
2. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
3. นายสมชาย  สุขอ่ำ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายคมสิทธิ์  วงศ์ธีรภาพ
2. นางสาวมยุรา  ศิริธนารันดร์
3. นางสาววรินทรา  แซ่ว่าง
4. นางสาววริษา  แซ่ลี
5. นางสาวว้าง  แซ่เฮ่อ
6. นางสาวอภิษฎา  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
3. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงธีร์สุดา  พรมสุรินทร์
3. เด็กหญิงนันทินี  พุกมาก
 
1. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
2. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐพร  มีอินต๊ะ
2. นายปริวัตร  เถื่อนบุญ
3. นางสาวพัชราภรณ์  ลักษณะเบี้ย
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เณรแตง
2. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 44 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงซารีนา  สุทธิประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีณาวงษ์
3. เด็กหญิงหิรัญญา  บ่วงเพชร์
 
1. นางวัชรินทร์  โมรา
2. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายณัฐวร  เทียนเบ็ญจะ
2. นางสาววรัญญา   วงษ์เม่น
3. นางสาวศรัณญา  สง่าเนตร
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
2. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.7 เงิน 46 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นราศรี
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  กลางโคกกรวด
3. เด็กหญิงสายธาร  สุวินท์
 
1. นางกรุณา  ศรีบวรประเสริฐ
2. นางสาวมุทิตา  กฤชอาคม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธนารัตน์  พลโคต
2. นางสาวมนรดา  วิเชียรมานะรักษ์
3. นางสาวสุดารัตน์  รอดย้อย
 
1. นางวัชรินทร์  โมรา
2. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 21 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ภู่นารถ
2. เด็กหญิงศดานันท์  วรอินทร์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ม่วงศิลา
 
1. นางสาวพัชร์รัชฎ์  แสงมณี
2. นางเจือจันทร์  คำขาว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โมทิม
2. นายวันเฉลิม  โพธิอำไพร
3. นางสาวสุทินา  ทองมาก
 
1. นางสาววรรณวิไล  ภักดีรักษ์
2. นางอัญพัชญ์  ภู่คำ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 42 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงฐานัดดา  นาคสังข์
2. เด็กหญิงประภัสสร  เจริญศรี
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  โพธิ์ภู่
 
1. นางสาวนิรมล  บุญยมัย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวทิพวรรณ  แซเบียน
2. นายนัทธพงศ์  แตงฉ่ำ
3. นายพงษ์ศักดิ์  แสนย่าง
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  สีจ่าย
2. นางสาวพวรรณตรี  คงยืน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงจิตตมาส   แสนม้า
2. เด็กหญิงทัศนพรรณ   อาชาวัฒนกูล
3. เด็กชายนภัส   วิสุทธิกุลชัย
 
1. นางสาววิมลรัตน์    สีผึ้งทอง
2. นางพัชรี   สุขสบาย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวจีรณา  กุลวรรณลภย์
2. นางสาวพัชรินทร์   แซ่หว้า
3. นางสาววิรดา   ถนอมวงศ์ศรี
 
1. นางสาววิมลรัตน์    สีผึ้งทอง
2. นางพัชรี   สุขสบาย
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายภูริทัต  ศรีสาตร์
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 7 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คงดี
2. เด็กชายพนมทวน  คล้ายห้างหว้า
3. เด็กหญิงอรวรรณ  หนูนันท์
 
1. นางสาวอัญชลี  ท่องแจ้ง
2. นางสาวอุมาพร  คะระนันท์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายณัฐภัทร  เขียวศรี
2. นายมงคลชัย  ผะอบทิพย์
3. นางสาวเฉลิมพร  โพธิ
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.66 ทอง 4 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤติรัตน์  น้อมสมทรัพย์
 
1. นางสาวณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธิ์
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายปวริศร์  ภูวะสุวรรณ
 
1. นางสาวอาจารีย์  สถิตย์พรภัทร์
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนสาครพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เข็มทอง
 
1. นางสาวจิตนภา  มีมาก
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายเดวิทย์  โชคขวัญยืน
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
2. นายมนุพัศ  เพชรประยูร
 
1. นางสาวสุภิชา  บุญมา
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 12 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  บินชัย
2. เด็กชายวราธิป  นุชน้อมบุญ
 
1. นางสาวชนันธิดา  ก้านดอกไม้
2. นางสาวอัญชลี  ท่องแจ้ง
 
161 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80.67 ทอง 6 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  แสงบำรุง
2. เด็กชายขวัญชัย  รองวังหลำ
3. เด็กชายคมกฤช  กุณาจันทร์
4. เด็กชายคุณากร  สังข์ทอง
5. เด็กชายจิรายุ  ขันนาค
6. เด็กชายชนะโชติ  ไชยทวีวงศ์สกุล
7. เด็กชายชินวัตร  อยู่ศรี
8. เด็กชายณพงศ์  รอดโพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงณัฐวดี  นิลฟัก
10. เด็กชายณัฐิวุฒิ  จันทร
11. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สิงห์โต
12. เด็กชายต้นตุลา  รุ่งโรจน์
13. เด็กชายธีรภัทร  ภูษิต
14. เด็กชายผริตเดช  พลับพลึงศรี
15. เด็กชายพลวัต  คุณบำรุง
16. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีโมลา
17. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญชู
18. เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองแสง
19. เด็กชายวรวุฒิ  ชื่นจิต
20. เด็กชายวิทยา  สุดสาคร
21. เด็กหญิงสวรส  ปานเลิศ
22. เด็กหญิงอรไพลิน  ชายศรี
23. เด็กชายอัครเดช  หาญทนงค์
24. เด็กชายไกรศรี  ทาคำสุข
 
1. นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์
2. นางศิริมา  แสงสิมมา
3. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
4. นางสาวภัสรา  เพ็งใย
5. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
6. นางสาวกัญญาภัสส์   รัตนสิทธิ์เมธี
7. นายฉลวย  อ่วมสุข