งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 099
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพ์พิมล    โสมุล
1. นายคมสันต์    ภาคภูมิ
2 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    นามขวา
1. นายนิตินัย    ทองน้อย
3 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายสหภาพ    แก่นหิรันต์
1. นางสาวศิรินิรันดร์    เสาวรส
4 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายวราวุฒิ    ทองชันสุก
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
5 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวญาดาณัฐ    เริ่มรัตน์
1. นางสาวนิสารัตน์    โพธิ์ทองคำ
6 10 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    แย้มนาม
1. นางสาววรางคณา    จูเจริญ
7 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชนิตว์    กันเจียก
1. นางสาวสิริวรรณ    ปินะกาโน
8 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐา    ไพบูลย์รัตนากร
1. นายนฤกูล    ชะเอมกูล
9 14 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายอาทิตย์    แก้วพิลา
1. นายชลธิชา    สุขะ
10 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราภรณ์    ศรีสรรค์
1. นายสุรศักดิ์    สุคนธา
11 18 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววัญวิสา    ท่าหิน
1. นายชวลิต    แก้วประเสริฐ
12 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวมัทติการ์    เนตรวัน
1. นางสาวนภัทร์    สังข์ทอง
13 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจันจิรา    เพ็ชรแพ
1. นายสุรศักดิ์    ทองคำศรี
14 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิญาณ์    แตงหนู
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
15 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจินดารัตน์    พลบุญ
1. นายฐิติคมน์    วงศ์ยะรา
16 24 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวบุษยา    สายพิณ
1. นายเอกชัย    เข้มแข็ง
17 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาภัค    อุ่นจิตอนุสรณ์
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
18 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายอัษฎาวุฒิ    นิลกำแหง
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
19 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอลิชา    อัวคนซื่อ
1. นายณัฐพงศ์    บุญส่ง
20 32 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทกานต์    เมฆจันทร์
1. นางสาวสมาพร    สมสืบ
21 33 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์นรี    ใจเอื้อ
1. นายมนต์ชัย    ธนบุรี
22 34 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายอนุชา    เงินสุข
1. นางสาวกมลวรรณ    ม่วงสุข
23 36 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสลิลา    สิงห์แช่ม
1. นายกิตติภพ    ปักเชิญเชื้อ
24 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวอธิศา    พรหมมา
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
25 39 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายชลกานต์    สุขพระกิจ
1. นายสุประวีณ์    อมรมุนีพงศ์
26 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาววรวิภา    คำภาพันธ์
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน    เมืองจันทร์
27 47 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวกัลยกร    ธีระบุตร
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
28 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปรีชญา    แดงฉาน
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
29 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพรายรักษ์    เสมอญาติ
1. นายชูชัย    นาคปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................