งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 098
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาตาดี    มีบุญธรรม
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
2 2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมยุรินทร์    บุตรเพ็ชร
1. นางสาวชลิตา    บุญรักษา
3 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์    ชูกุล
1. นางฉวีวรรณ    กนกวัฒนาโชค
4 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณวิษา    แซ่ลิ้ม
1. นางสาวฐิติรัตน์    เนตระคเวสนะ
5 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    สัมโย
1. นางสาวศิรินิรันดร์    เสาวรส
6 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายปุระชัย    คำดี
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
7 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชา    เพชรเรือนทอง
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
8 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    ปานทอง
1. นางสาวจิราภรณ์    น้อยแก้ว
9 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนารีย์    เฮงที
1. นางนวลนุช    ใจบรรจง
10 11 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุเมธ    มั่งคั่ง
1. นายนิรุตติ์    หนักเพ็ชร์
11 12 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์    พักเนียม
1. นางสาวปิยนารถ    พักเนียม
12 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์    หอมเอนก
1. นายนทีธร    จุงเลียก
13 14 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    หาขุนทด
1. นายชลธิชา    สุขะ
14 15 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ลิ้มไพบูลย์
1. นายธนพัฒน์    อินทุกานตะ
15 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดาว    แก้ว
1. นายธวัชชัย    แสนดวง
16 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิภา    ขุนพิบูลย์
1. นางพรทิพย์    บุญลือ
17 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรชนก    บัวผัน
1. นายพิเชษฐ์    ชี้แจง
18 19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    พรมมาวันนา
1. นางสาวทิพย์สุดา    ญาณโกมุท
19 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาณิศา    บุญก่อเกื้อ
1. นางสาวสุธินันท์    โสภาภาค
20 22 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    วงษ์สัจจานันท์
1. นางสาวน้ำอ้อย    พันผูก
21 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุลักษณา    เชาวดี
1. นายฐิติคมน์    วงศ์ยะรา
22 24 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปรีดาภรณ์    เชตฐราช
1. นายเอกชัย    เข้มแข็ง
23 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภัสสร    สมศรีโชควัฒนา
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
24 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดารารัตน์    เหมือนชู
1. นายสถิตย์สถาพร    สังกรณีย์
25 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรุตา    คงมา
1. นางสาววราภรณ์    แก้วกระจ่าง
26 32 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    ภู่สุวรรณ์
1. นางสาวสมาพร    สมสืบ
27 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวินดา    โพธิ์มีศรี
1. นายอานนท์    กาณจนโพธิ์
28 34 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกวินธิดา    ภู่จรัส
1. นางสาวกมลวรรณ    ม่วงสุข
29 36 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรินรดา    คุชิตา
1. นายกิตติภพ    ปักเชิญเชื้อ
30 38 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนกมล    แซ่โค้ว
1. นายเอนก    ไชยป๋าน
31 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมัชฌิมา    ฤกษ์พุฒิ
1. นายพลัฏฐ์    สุวรรณสิทธิ์
32 40 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฎฐากร    ปานตะโหนด
1. นางสาวสุรัชนา    จาดจีน
33 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญาน์พัชร    สมบูรณ์พงศ์
1. นายวราวุฒิ    อ่ำเมือง
34 43 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    อามระดิษฐ์
1. นายชาญชัย    บุญเจริญ
35 44 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวิพร    วงศ์สุคนธ์ชาติ
1. นายกฤตบุญ    ฉัตรบุรานนท์
36 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิริพันธ์    หมอกเมฆ
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
37 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวชัญญา    วงศ์แหลมสิงห์
1. นางอนุวรรณ    กิตติสุคนธ์
38 48 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงถนอมวรรณ    เซี่ยงโหล
1. นางสาวดวงใจ    ศรีคงรักษ์
39 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นาทะทอง
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
40 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภนิดา    ตันติยานนท์
1. นายชูชัย    นาคปั้น
41 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันตา    กอวรกุล
1. นายทิวากร    ว่องเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................