งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 095
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ    ชะใบรัมย์
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
2 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายเกริกระวี    ศรีสุข
1. นายคมสันต์    ภาคภูมิ
3 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวนิชนันท์    กล้าหาญ
1. นางฉวีวรรณ    กนกวัฒนาโชค
4 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายดนุสรณ์    บุญหลง
1. นายนิตินัย    ทองน้อย
5 5 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพรรณี    จันทะอาจ
1. นายอรรถพล    ศรีสถานนท์
6 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายชุติพงศ์    ส่วนบุญ
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
7 7 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายฐิติพงศ์    ราชวงศ์
1. นางสาวศศิภา    เพียรเสมอ
8 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรธิดา    ศรีคำขลิบ
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
9 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายวสุธา    จั่นเพ็ชร
1. นายกร    ท่ากลาง
10 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนิสษา    แสงอรุณ
1. นายนทีธร    จุงเลียก
11 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวรมย์ชลี    สุวรรณมณี
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
12 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชีวาพร    เทียนถาวรวงษ์
1. นางพรทิพย์    บุญลือ
13 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาววริศรา    วรรณสวัสดิ์
1. นายวิทยา    กองเกิด
14 21 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุรินทิพย์    อินทรประดิษฐ์
1. นายณัฏฐ์พัชร์    สนธิธรรม
15 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญารัตน์    ธำรงโชติ
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
16 24 โรงเรียนเกาะสีชัง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวลลิตา    ตึกชาติ
1. นางระพีพรรณ    ธนะวรเสฐ
17 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติกาญจน์    จิระราชวโร
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
18 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพรรณ    ทองอินทร์
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
19 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจฉริยา    คงพนัส
1. นายณัฐพงศ์    บุญส่ง
20 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายธนาธร    เต่าทอง
1. นายกำพู    อักษร
21 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายพงษ์ประสิทธิ์    จันทร์พิชัย
1. นางสุภีลาวัลย์    ยิ้มเนียม
22 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายทรรชณ    กฤษณ์สุวรรณ
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
23 36 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายทศพล    พรหมแก้ว
1. นางศศิพันธุ์    ทศราช
24 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวธิติมา    พึ่งพิทักษ์
1. นางสาวน้ำเพชร    นกศิริ
25 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายวีระพล    ตบไธสง
1. นายเมทะนี    พ่วงภักดี
26 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายคมปกรณ์    วันทอง
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
27 47 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวจิตรชญา    พิพัฒน์พัลลภ
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
28 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิประภา    กิจสำเร็จ
1. นายชูชัย    นาคปั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................