งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 094
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทรรศญา    ตลับเพ็ชร
1. นายสุทธิพงษ์    นนท์ธนารักษา
2 3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    เพชรแต่ง
1. นายวรพล    รัตนวงศ์เจริญ
3 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาวดี    โพธิ์ศรี
1. นายไกรสิทธิ์    อัจฉริยะประสิทธิ์
4 5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโอน    ลาง
1. นางสาวศิวดี    สุขสำราญ
5 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวจีรพร    พุฒิเพ็ญ
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
6 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    สนธิ
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
7 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรวลี    สมปอง
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
8 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพงศ์วิน    อุมาบล
1. นางสาวนิสารัตน์    โพธิ์ทองคำ
9 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกมล    ฮวดนาง
1. นางสาวสิริวรรณ    ปินะกาโน
10 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิยดา    ทันทวี
1. นายนทีธร    จุงเลียก
11 15 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเขมนิจ    อังศุชวลิต
1. นายธนพัฒน์    อินทุกานตะ
12 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวรรัตน์    แก้วลา
1. นางพรทิพย์    บุญลือ
13 19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    พุ่มรัตน์
1. นางสาวทิพย์สุดา    ญาณโกมุท
14 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุญสิตา    วิเชียรปัญญา
1. นางสาวสุธินันท์    โสภาภาค
15 22 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพชร    เขียวแก้ว
1. นางสาวน้ำอ้อย    พันผูก
16 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    วรรณฤกษ์งาม
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
17 24 โรงเรียนเกาะสีชัง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายขวัญเมือง    เหรียญแก้ว
1. นางระพีพรรณ    ธนะวรเสฐ
18 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    สายน้ำเขียว
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
19 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ประทุม
1. นายสถิตย์สถาพร    สังกรณีย์
20 32 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูร่องกล้า    ลาภตระการ
1. นางสาวสมาพร    สมสืบ
21 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาวิณี    ชมภูบุตร
1. นางสุภีลาวัลย์    ยิ้มเนียม
22 34 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญาดา    ปิ่นสุข
1. นายกัมปนาท    ดำทองสุก
23 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไอริณ    พงเกตุกรณ์
1. นางสาวโสภิตา    รัตนพันธ์
24 38 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจีระประภา    วันลา
1. นางสาวปัทมา    นิตยกัญจน์
25 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริยาภัทร    ฟุ้งเกษร
1. นายเฉลิมชัย    เคลือบวิจิตร
26 40 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    จันสดี
1. นางสาวสุรัชนา    จาดจีน
27 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ยุวรัตน์
1. นางสาวน้ำเพชร    ฟักทอง
28 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลพร    ทัศมาลา
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
29 47 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศศิญาณี    น้อยยม
1. นายวันชนะ    ฤกษ์สมุทร
30 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    แก้วกล้า
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
31 51 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    แว่นตา
1. นายธีระพล    ห้ากี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................