งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 088
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสสร    ตันบริภัณฑ์
1. นายยุทธศักดิ์    ตุ้มฉาย
2 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายอดิศร    สุวรรณ์
1. นายคมสันต์    ภาคภูมิ
3 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤษณา    แก้วบัวดี
1. นางสาววันดี    พุทธคุณรักษา
4 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชาดา    สุใจ
1. นางสาวฐิติรัตน์    เนตระคเวสนะ
5 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายสหภาพ    แก่นหิรันต์
1. นางสาวศิรินิรันดร์    เสาวรส
6 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนณิสา    มีโชคดี
1. นางสุดารัตน์    เทศเวทินากร
7 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวราตรี    สายสุวรรณ์
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
8 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา    สนธิ
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
9 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐกานต์    ก๋องแน่น
1. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
10 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายพฤฒิธเรศ    แสงศิรินาวิน
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
11 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทิรา    บำรุงศรี
1. นายสุรศักดิ์    ทองคำศรี
12 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิชา    ปานอุทัย
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
13 24 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววิมลสิริ    ผาจวง
1. นายวรกร    สายสร้อย
14 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวรวิสรา    บุญมีสุข
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
15 31 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายนันทกานต์    นิจฉัย
1. นางอุดม    พรหมจรรย์
16 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายชิษณุพงศ์    พรมทา
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
17 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    เอี่ยมบัว
1. นางสุภีลาวัลย์    ยิ้มเนียม
18 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายเอกรินทร์    เดชพิริยชัย
1. นายรังสฤษฎิ์    บุญชลอ
19 36 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายวุฒิชัย    เอี่ยมธนากุล
1. นางศศิพันธุ์    ทศราช
20 38 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายสุรพงษ์    โคตรแก้ว
1. นายวัฒนา    อ่อนลำลี
21 39 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายปฐมภพ    เทียมสม
1. นายสุประวีณ์    อมรมุนีพงศ์
22 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรุณี    ภูมิไถล
1. นายวราวุฒิ    อ่ำเมือง
23 45 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    เพียเพ็งต้น
1. นายพากเพียร    โตอินทร์
24 46 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิกานต์    หรั่งวัตร
1. นายสุรินทร์    เจือหอม
25 47 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายสรสิช    แจ่มอัมพร
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
26 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวบัณฑิตา    สายสุวรรณ
1. นายชูชัย    นาคปั้น
27 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนวพร    พุ่มละออ
1. นายทิวากร    ว่องเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................