งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 087
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เวชการ
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
2 3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เจริญสุข
1. นายสิทธิพงษ์    เพ็ชรดำ
3 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภัสสร    วิทยาขจรเดช
1. นายเอกพล    เหล่าวงศ์พานิช
4 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธารฟ้า    อุดบัววงค์
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
5 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีราภรณ์    บัวไสว
1. นายชาญชัย    คงชนะ
6 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกวลี    กำเหนิดทรัพย์
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
7 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอริยะ    แสนคำ
1. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
8 13 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันธพร    ชะนางวัลย์
1. นางโฉมศรี    ศรีรุ่งสุขจินดา
9 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติภพ    พินิชการ
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
10 16 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระพงษ์    พวงพี่
1. นางรุ่งนภา    จิตรมณี
11 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    สว่างศรี
1. นางพรทิพย์    บุญลือ
12 19 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายอาทิตย์    ม่วงชมเดช
1. นายพรไชย    หงษ์สงวนศรี
13 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวบัณฑิตา    จินดาพรรณ
1. นายวิทยา    กองเกิด
14 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์    หงษ์ทอง
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
15 23 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพัฒน์    สุวรรณศรี
1. นายศุภมิตร    เจตน์จำลอง
16 24 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรมัตถ์    จันทร์ดา
1. นางสาวสุภาพร    มาสมบูรณ์
17 25 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    แซ่แต้
1. นายอิศรา    เอมกมล
18 27 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนรากร    พรหมเจริญ
1. นายรังสรรค์    วรรณพิรุณ
19 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรพล    สง่างาม
1. นายอติชาต    ทัพวิเศษ
20 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    วงศ์แวว
1. นางสาวณัชชารีย์    ธนฐิติวรนันท์
21 32 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณภัทร    สนใจ
1. นางสาวสมาพร    สมสืบ
22 33 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรดนย์    แก้วกล่ำ
1. นางสาววงเดือน    วันณี
23 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรประภา    นาคเกิด
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
24 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเวธินี    หล้าพรหม
1. นางสาวโสภิตา    รัตนพันธ์
25 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิพนธ์    เหลืองอ่อน
1. นางกรรณิการ์    นาถ้ำพลอย
26 39 โรงเรียนไทรน้อย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรณี    ลออทรัพยาภัทร
1. นายสุประวีณ์    อมรมุนีพงศ์
27 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกอร    อ่วมเจริญ
1. นายโสภณ    แสงอยู่
28 43 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชริภา    ธูปเทียน
1. นางสาวสุจิตรา    พลชนะ
29 46 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมะลิ    -
1. นายณัฐพล    โสวรรณ
30 47 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    อนุเคราะห์ดิลก
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
31 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    คงเจริญ
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
32 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ภู่สวัสดิ์
1. นายชูชัย    นาคปั้น
33 51 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    ฟองน้อย
1. นายธีระพล    ห้ากี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................