งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 072
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตติญา    ภู่ระหงษ์
1. นายวิรัช    เขียวชะอุ่ม
2 2 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายพีรทัต    วงษ์ประเสริฐ
1. นางสาวปรีดาพร    อั๊งเจริญ
3 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมัทวัน    เสียงเลิศ
1. นายนิตินัย    ทองน้อย
4 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพกานต์    วะนา
1. นายอุทัย    พรมฤทธิ์
5 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    นพยอด
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
6 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวราตรี    สายสุวรรณ์
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
7 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวขนิษฐา    สนธิศรี
1. นายศราวุธ    หวังวิมาน
8 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวดี    ดาราเย็น
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
9 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐกานต์    ก๋องแน่น
1. นางสาวสิริวรรณ    ปินะกาโน
10 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายชัชวัสส์    เจียวก๊ก
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
11 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤติน    ศิริพุฒ
1. นายสุรศักดิ์    ทองคำศรี
12 23 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจรัตน์    จันทร์เที่ยง
1. นายศุภมิตร    เจตน์จำลอง
13 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูนุช    จูฑะเศรษฐ์
1. นายอติชาต    ทัพวิเศษ
14 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑาทิพย์    นพนงค์
1. นางสาวณัชชารีย์    ธนฐิติวรนันท์
15 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอาภาพร    แซ่ตั้ง
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
16 33 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามณี    เขลากระโทก
1. นางสาวณัฏฐรี    พิณพาทย์
17 34 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายชวลิต    ลีนาบัว
1. นายกัมปนาท    ดำทองสุก
18 36 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวมรกต    แสงเพลิง
1. นางศศิพันธุ์    ทศราช
19 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายอัครพล    จันทคล้าย
1. นายเฉลิมชัย    เคลือบวิจิตร
20 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายวีระพล    ตบไธสง
1. นายเมทะนี    พ่วงภักดี
21 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวยลดา    พาลี
1. นายวราวุฒิ    อ่ำเมือง
22 44 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทยา    ปุกเกตุ
1. นายสุวัฒน์ชัย    บุญรอด
23 47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายบารมี    เพ็งกระจ่าง
1. นายสุภวัชร    ชาติการุณ
24 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทธ์กมล    กิจวิเศษ
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
25 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนวพร    พุ่มละออ
1. นายทิวากร    ว่องเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................