งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 071
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิติพัฒน์    ซีประเสริฐ
1. นายวิรัช    เขียวชะอุ่ม
2 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเนื้อเก้า    กลัดเข็ม
1. นายสุเมธ    ฤกษ์สมโภชน์
3 5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุญยานุช    สร้อยสน
1. นางสาวศิวดี    สุขสำราญ
4 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    พลศักดิ์
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
5 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัทมพร    เดชโหมด
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
6 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกษมณี    พรมเขียว
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
7 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายภัทรพงศ์    บัวจันทร์
1. นางสาวนิสารัตน์    โพธิ์ทองคำ
8 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    คำวัจนัง
1. นายกร    ท่ากลาง
9 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัต    รุ่งรส
1. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
10 13 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์    เปรมสวรรค์
1. นางโฉมศรี    ศรีรุ่งสุขจินดา
11 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    เพชรสัมฤทธิ์
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
12 16 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฏฐากูร    วรรณประภา
1. นางรุ่งนภา    จิตรมณี
13 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรวณีย์    ทองมั่ง
1. นางพรทิพย์    บุญลือ
14 23 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพัฒน์    สุวรรณศรี
1. นายศุภมิตร    เจตน์จำลอง
15 24 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปาริฉัตร    พลพา
1. นายนพดล    เกิดมั่นคง
16 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนัฐดา    ทองแย้ม
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
17 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐรุจา    ไชยชนะ
1. นายกำพู    อักษร
18 33 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวชยาภรณ์    แพรพงษ์ศรี
1. นางสาวณัฏฐรี    พิณพาทย์
19 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐิติ    ธีระพงษ์วัฒนา
1. นายรังสฤษฎิ์    บุญชลอ
20 36 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    สมนันท์
1. นายเจษฎา    ออกกิจวัตร์
21 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียขนิษฐ์    อยู่จู
1. นายสมพร    รนขาว
22 47 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายกองทัพ    ทิปตานนท์
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
23 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรวิภา    พิทักษ์ดวงกมล
1. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................