งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 070
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายณัฐภัทร    รชตะนันทน์
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
2 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวอรุณรัตน์    ดูระยับ
1. นายคมสันต์    ภาคภูมิ
3 3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายหัสนัย    ธรรมชอบ
1. นายสุชาติ    ตันอยู่
4 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวฐิติรัตน์    เนตระคเวสนะ
5 5 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายศิลา    สีแสง
1. นายมนพ    จักษา
6 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญาเรศ    งามสมโสด
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
7 8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายจักรพงษ์    เข็มเล็ก
1. นางรวีทิวา    ไวยนันท์
8 9 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณรัตน์    รอดโต
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
9 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายพัชรวีร์    เนียมนิล
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
10 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรทิพย์    ใยบัว
1. นายสุรศักดิ์    ทองคำศรี
11 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายพณฤทธิ์    โกมลสิงห์
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
12 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิภารัตน์    เฉานา
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
13 24 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววาสนา    วงศ์มาเกตุ
1. นายภณ    ทิพย์เสน
14 25 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายอภิเษก    เกิดมงคล
1. นายวิทวัส    ตูวิเชียร
15 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    คุณากรดุษิต
1. นายอติชาต    ทัพวิเศษ
16 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนดล    ขำสุวรรณ
1. นายเอกลักษณ์    บุญลือ
17 32 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธาราธร    อะมะตะ
1. นายศุภมงคล    อินทร์สนอง
18 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    ขาวผ่อง
1. นางสุภีลาวัลย์    ยิ้มเนียม
19 34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายภูริวัจน์    พัฒนฉัตร์โภคิน
1. นายมงคลชัย    วงศ์ศรีสังข์
20 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายวุฒิชัย    จิววะสังข์
1. นายศักดิพจน์    วุฒิหทัยโชติ
21 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศรันย์รักษ์    สุขอินทร์
1. นายธนนันท์    กลั่นบุศย์
22 38 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัตร    พันธุ์โภชน์
1. นายวัฒนา    อ่อนลำลี
23 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายประชารัตน์    โพธิ์น้อย
1. นายเฉลิมชัย    เคลือบวิจิตร
24 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดใจ    ถนอมวงษ์
1. นายเมทะนี    พ่วงภักดี
25 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรารัตน์    วังเวงจิต
1. นางสาวสุภารัตน์    ไชยอนุกูล
26 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายธนายุต    ศรีตะวัน
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน    เมืองจันทร์
27 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    นิตนาลัย
1. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
28 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุมนัส    ไฝศิริ
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
29 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฑาทิพ    ขันธวิสูตร
1. นายสมพงษ์    สว่างศรี
30 49 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายอุดม    สุขละม้าย
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร    ยิ้มสรวล
31 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายอาชัญ    สมอาจ
1. นางสาวนฤมล    ณรงค์วิชัย
32 51 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายภีรยุต    พุ่มฉัตร
1. นายกฤษฎา    เกตุสุริยงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................