งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 069
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายณภัทร    สุรพันธ์
1. นายนันธิพงศ์    นันตสุคนธ์
2 2 โรงเรียนราชดำริ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิวัชร    ไตรสรณสุข
1. นายสมศักดิ์    ชะวาลา
3 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายอลงกรณ์    แก้วสุจริต
1. นายณัฐวุฒิ    สุดโต
4 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญพัชร    เจริญศิลป์
1. นายเอกพล    เหล่าวงศ์พานิช
5 5 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพาพร    ทั่งทอง
1. นายมนพ    จักษา
6 6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชระ    นิลศิริ
1. นายคงศักดิ์    สุขอุดม
7 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิติพงศ์    คงด้วง
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
8 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสถาพร    พวงแก้ว
1. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
9 9 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมุฑิตา    สะราคำ
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
10 10 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิฑาดา    ระนาดเสนาะ
1. นางสาวกัลยาลักษณ์    พงษ์เจริญ
11 11 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรกานต์    สาวิสิทธิ์
1. นายนิรุตติ์    หนักเพ็ชร์
12 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณิศร    ยกย่อง
1. นางสาวชลกานต์    สอนกลาง
13 14 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนวพร    วงศ์สวาสดิ์
1. นางอารี    คำปู่
14 15 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิตติพงษ์    ประมวลสุข
1. นายอนุสิษฐ์    มูลประมุข
15 16 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอชิตพล    บุญนาค
1. นายนฤพล    เขียนรูปครุฑ
16 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกพรรณ    มะเจียกจร
1. นายทัศนัย    บุญลือ
17 19 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    นุชเสียงเพราะ
1. นายนพรัตน์    พวงสมบัติ
18 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายทัศน์พล    วุฒิอรุณสิทธิ์
1. นางสาวสุธินันท์    โสภาภาค
19 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาสพงศ์    มิตราเวคิน
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
20 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพชร    พุทธรำลึก
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
21 27 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัชรพล    กระโห้แก้ว
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
22 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาณุ    รุ่งเช้า
1. นายอติชาต    ทัพวิเศษ
23 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ปัญจแก้ว
1. นายเอกลักษณ์    บุญลือ
24 32 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกวลี    วิชา
1. นายพรเทพ    สุขอุดม
25 33 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วาลี    สังข์ศีลมา
1. นางสาวธัชมัย    ภัทรมานิต
26 34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูมิรพี    ณ สงขลา
1. นายอรรถพร    แตงทอง
27 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายโยธิน    พงเกตุกรณ์
1. นายสมบุญ    ทัพทอง
28 38 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพุทธิพงศ    สร้อยหิน
1. นายวัฒนา    อ่อนลำลี
29 39 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอคพงษ์    สำเภาแมน
1. นายนิพล    โตพูล
30 41 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระภัทร์    เสาวะดี
1. นายภีระวัฒน์    แพงเพ็ง
31 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพี    แช่มชื่น
1. นางสาวน้ำเพชร    ฟักทอง
32 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรัญย์    เปรมปรีดิ์
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน    เมืองจันทร์
33 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิษณุวัฒน์    เผ่าประจันต์
1. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
34 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศธร    ยิ้มรอด
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
35 47 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    จันทร์งาม
1. นายชวลิต    พิมพาทอง
36 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนฤพนธ์    ปานแก้ว
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร    ทิพย์มาลา
37 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมินทร์    สงคราม
1. นายชูชัย    นาคปั้น
38 51 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร์    จันทร์สิงห์
1. นางสาวสิริรักษ์    ฟูเฟื่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................