งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 068
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวอรไท    ภมร
1. นายยุทธศักดิ์    ตุ้มฉาย
2 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวนันอนงค์    พรแก้ว
1. นายคมสันต์    ภาคภูมิ
3 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายกรรณวัฒน์    หุตะโกวิท
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    ภาสดา
4 5 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายนภจร    วงษ์สกด
1. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
5 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายวีรภัทร    ตุ้มอ่อน
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
6 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายสิริพงษ์    หนูยิ้มซ้าย
1. นายชาญชัย    คงชนะ
7 8 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุรชัช    ประสิทธิ์
1. นายภูวเดช    ไพเราะ
8 9 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปัญจรัตน์    รอดโต
1. นางรติกร    ยาสุวรรณ
9 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุวิจักขณ์    แสงสุรเดช
1. นายสกลธ์    ดอกลัดดา
10 15 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายนราชัย    นราแก้ว
1. นายอนุสิษฐ์    มูลประมุข
11 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริเพ็ญ    แน่นพิมาย
1. นางสาวนภัทร์    สังข์ทอง
12 21 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายนภัสกร    รอดแก้ว
1. นายณัฏฐ์พัชร์    สนธิธรรม
13 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวธมลวรรณ    ภู่พูลเพียร
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
14 24 โรงเรียนเกาะสีชัง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายเฉลิมเกียรติ    แอลอง
1. นายณัฐพิศิษฐ์    ธนะวรเสฐ
15 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    ชูดอกไม้
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
16 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    อ้นเชิด
1. นายบรรเทิง    เหมือนชู
17 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายพีรดนย์    ขุนพรหม
1. นายเอกลักษณ์    บุญลือ
18 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายชิษณุพงศ์    พรมทา
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
19 33 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญพร    กลางเมือง
1. นายรัตนสินทร์    พ่อค้า
20 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายสิปปกร    สมอุ่มจารย์
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
21 35 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายภาคภูมิ    พานแก้ว
1. นายวิทูร    วันโท
22 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายนฤพล    สมฤทธิ์
1. นายศักดิพจน์    วุฒิหทัยโชติ
23 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธันยบูรณ์    กิมเขียว
1. นายณัฐวุฒิ    นิลธานี
24 38 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐฌา    สายสุด
1. นางสาวปัทมา    นิตยกัญจน์
25 39 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายอดิศร    เล็กแข
1. นายนิพล    โตพูล
26 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธันย์ชนก    อนุกิจ
1. นายวีระพงษ์    กิ้วภูเขียว
27 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญลักษณ์    นิลห้อย
1. นางสาวสุภาวดี    ก้านทอง
28 43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชชานันท์    มหันตกาสี
1. นางสาวสุนันทา    โภชเจริญ
29 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายศุภชัย    ศิษย์ประเสริฐ
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน    เมืองจันทร์
30 45 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายธีรพัฒน์    ศิริวรรณ
1. นายวงศกร    บุญมี
31 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธวัลรัตน์    โหมดเขียว
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
32 47 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวสุนันทา    เหนี่ยงขำ
1. นายชวลิต    พิมพาทอง
33 49 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยาณี    พันธุ์วงศ์
1. นายศิลป์ชัย    สุกัญญี
34 51 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายวิเชียรชัย    สมศรีรื่น
1. นายกฤษฎา    เกตุสุริยงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................