งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 067
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายพัชรพล    วัชรพรธนพงศ์
1. นายบรรเจิด    อิ้วอำพันธุ์
2 3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    เพชรแต่ง
1. นายวรพล    รัตนวงศ์เจริญ
3 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์    สว่างอารมณ์
1. นายเอกพล    เหล่าวงศ์พานิช
4 5 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสารภี    ซอยฮะ
1. นายมนพ    จักษา
5 6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนโชติ    คมนัย
1. นายคงศักดิ์    สุขอุดม
6 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนชัย    คล้ายคลึง
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
7 8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    จำปาแขก
1. นางรวีทิวา    ไวยนันท์
8 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุธินี    นูมหันต์
1. นายวีระ    หวังวิมาน
9 11 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายแทนกมล    อรรถกมล
1. นายนิรุตติ์    หนักเพ็ชร์
10 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชมพูนุท    วงศ์พิมล
1. นายนฤกูล    ชะเอมกูล
11 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารียา    ชัยแช่มชื่น
1. นายชัชวาล    อินทสนธิ์
12 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายนรวิชญ์    รุ่งเรือง
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
13 16 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุภัทรพล    อุ่นวรรณา
1. นายนฤพล    เขียนรูปครุฑ
14 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชญา    ปราการะนันท์
1. นางพรทิพย์    บุญลือ
15 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิษา    อินสุ่ม
1. นายพิเชษฐ์    ชี้แจง
16 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายอมฤท    ประดิษฐ์อาภา
1. นางสาวสุธินันท์    โสภาภาค
17 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภูสุรี    ภุมภัญ
1. นายสุรศักดิ์    ทองคำศรี
18 22 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชัยชาญพันธุ์
1. นายจำลอง    ดอกชะเอม
19 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปารวี    ผลากุล
1. นายวิเชียร    พึ่งวร
20 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธันยบูรณ์    อภิรักษ์ชัยพร
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
21 27 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    จันทมี
1. นายวีรวิชญ์    ผลประเสริฐมาก
22 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรภัทร    พูลสำราญ
1. นายฤทธี    อยู่ดี
23 32 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอริชา    พวงเงิน
1. นายพรเทพ    สุขอุดม
24 33 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณเจริญ    กุลกำพล
1. นางสาวธัชมัย    ภัทรมานิต
25 34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชยพัทธ์    ดานุรักษ์
1. นายอรรถพร    แตงทอง
26 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิริศักดิ์    เชยสกุล
1. นายศักดิพจน์    วุฒิหทัยโชติ
27 37 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุวธรรม    ยังยิ้ม
1. นายณัฐวุฒิ    บรรเทาทุกข์
28 38 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนศักดิ์    บุญธรรม
1. นายวัฒนา    อ่อนลำลี
29 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตตินันท์    หิรัญพฤกษ์
1. นายธนาเศรษฐ์    อภิจิรนนท์ชัย
30 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติภัทร    ตุลาทอง
1. นายเมทะนี    พ่วงภักดี
31 41 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกันตินันท์    มีคุณชอบ
1. นายเสน่่ห์    มาโค
32 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสายธาร    ทับน้อย
1. นางเพ็ญรุ่ง    แสงอยู่
33 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรพชร    โพธิจันทร์
1. นางสาวน้ำเพชร    ฟักทอง
34 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริพัฒน์    ดิษฐรักงาน
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน    เมืองจันทร์
35 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรปรัชณ์    ทับทิมสุวรรณ์
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
36 47 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรธรรม    เพียรพงษ์
1. นายอดิศักดิ์    สท้านโยธิน
37 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยาวุธ    สีดาคำ
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร    ทิพย์มาลา
38 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชำนิ
1. นายชูชัย    นาคปั้น
39 51 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัจจกำพล    เลไธสง
1. นางสาวสิริรักษ์    ฟูเฟื่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................