งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 066
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายพัลลภ    แก้วคง
1. นายยุทธศักดิ์    ตุ้มฉาย
2 2 โรงเรียนศรีพฤฒา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวหญิงพิมพ์    เกชิต
1. นางนันท์สินี    อุปพงศ์
3 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายสหัสวรรษ    ผิวงาม
1. นายนิวัติ    เคลือบเต็ง
4 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุพัฒน์    มุกดาหาร
1. นายเอกพล    เหล่าวงศ์พานิช
5 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายธีรวิชชุ์    อรรถศิริ
1. นางสาวศิรินิรันดร์    เสาวรส
6 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    ชินประหัษฐ์
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
7 7 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    สิทธิฤกษ์
1. นายอรรถพล    บัวทอง
8 8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายจักรพงษ์    เข็มเล็ก
1. นางรวีทิวา    ไวยนันท์
9 10 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายปฏิพล    สินธุเดชะ
1. นางสาวกัลยาลักษณ์    พงษ์เจริญ
10 11 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายมณต์มนัส    ลือชัย
1. นายนิรุตติ์    หนักเพ็ชร์
11 12 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัณฑิรา    เค็มบิง
1. นายวัชราวุฒิ    นนเลาพล
12 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธมนพร    แสวงอุดมพร
1. นายนฤกูล    ชะเอมกูล
13 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    พ้นภัย
1. นายชัชวาล    อินทสนธิ์
14 15 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายครองไทย    อยู่ดี
1. นายปราศรัย    อยู่ดี
15 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาพร    บุญมา
1. นายทัศนัย    บุญลือ
16 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรภัค    พลาโส
1. นางสาวนภัทร์    สังข์ทอง
17 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายนพรัตน์    ทองสุข
1. นายสุรศักดิ์    ทองคำศรี
18 22 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายปิยะวัฒน์    ศรีสุขเอม
1. นายตะวัน    โตเอี่ยม
19 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายปฐมพงค์    วงศ์จีน
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
20 24 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายธนภัทร    ชำนาญพูด
1. นายนรเศรษฐ์    ปฏิสนธิ
21 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาภัค    อุ่นจิตอนุสรณ์
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
22 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววารี    เพชรนิล
1. นางสาวสุดา    พืชนะ
23 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายนันทชัย    สุนทรวิภาต
1. นายเอกลักษณ์    บุญลือ
24 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายนนทวัชร์    ไกรสกุล
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
25 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    ขาวผ่อง
1. นางสุภีลาวัลย์    ยิ้มเนียม
26 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายทวีป    ศรีสังข์
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
27 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายธนายุทธ    กาญจนานุช
1. นายขจรศิษฏ์    ชุมพร
28 37 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายยุทธพิชัย    พระคุณวิเศษ
1. นายคธาวุธ    โกสุม
29 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวศยามล    บุญแรง
1. นางสาวน้ำเพชร    นกศิริ
30 39 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจริยา    วงค์ชมพู
1. นายนิพล    โตพูล
31 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายกษม    สุวรรณประเวก
1. นายเมทะนี    พ่วงภักดี
32 41 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนา    หาคุ้มคลัง
1. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ    ไทเลอร์
33 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายวิโรจน์    อ่วมเจริญ
1. นางสาวสุภารัตน์    ไชยอนุกูล
34 43 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    กิ่มวงศ์
1. นางวนิดา    ชีพสมุทร
35 44 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายนพณัฐ    คณิตสุทธิวงศ์
1. นายสิทธิพล    ศรีมานะสุวรรณ
36 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายสมชาย    ตันสุวรรณศิริ
1. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
37 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    ขาวผ่อง
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
38 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวมัฌชิมา    บุญปลูก
1. นางสาวบุษราคัม    จรรย์นาฏย์
39 49 โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร์    บุญชู
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร    ยิ้มสรวล
40 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายอานุภาพ    บุญบรรจง
1. นายชูชัย    นาคปั้น
41 51 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายวิเชียรชัย    สมศรีรื่น
1. นายกฤษฎา    เกตุสุริยงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................