งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 065
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายสมภพ    ขวัญใจ
1. นายอรรถพงษ์    ชมพักตร์
2 3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหรัฐ    นิลสวัสดิ์
1. นายสุทธิพงศ์    แก้วอิ่ม
3 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมี    เปล่งผึ่ง
1. นายนิยม    สุขสกิจ
4 5 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรรศ    จักษา
1. นายมนพ    จักษา
5 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายธนกร    เกิดทรัพย์
1. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
6 7 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนะชัย    นาคสอิ้ง
1. นายอรรถพล    บัวทอง
7 8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายมงคล    หนูรุ่ง
1. นางรวีทิวา    ไวยนันท์
8 9 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิริโชค    คงจ้อย
1. นายธัญญากร    ธรรมกาย
9 11 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    กรรณิการ์
1. นายนิรุตติ์    หนักเพ็ชร์
10 12 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดาราวรรณ    ศักดิ์ชัย
1. นายวัชราวุฒิ    นนเลาพล
11 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิริพงษ์    ธีรศาสตร์
1. นายสกลธ์    ดอกลัดดา
12 14 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิราวัฒน์    สาลารักษ์
1. นางอารี    คำปู่
13 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนัช    ศิลาพัชรนันท์
1. นายเรืองนนท์    นักฟ้อน
14 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรพลอย    สมานมิตร์
1. นายทัศนัย    บุญลือ
15 18 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายทยากร    โง้วมงคล
1. นายพุฒิพงษ์    เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
16 19 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนทัศน์    เกตุสิน
1. นายนพรัตน์    พวงสมบัติ
17 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชิสา    ทับทิม
1. นางสาวสุธินันท์    โสภาภาค
18 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์    ปิ่นแก้ว
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
19 24 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฏฐพิมุขส์    ธนะวรเสฐ
1. นางสาวสิรินาถ    จิรโรจนาการ
20 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูรินทร์    เอี้ยงใจดี
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
21 27 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวสันต์    ผลทับทิม
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
22 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายแทนคุณ    ธัญธาดาพันธ์
1. นายอติชาต    ทัพวิเศษ
23 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรเสกข์    พูลสำราญ
1. นายฤทธี    อยู่ดี
24 32 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาจรีย์    วิชา
1. นายพรเทพ    สุขอุดม
25 33 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณพกร    พระพลศรี
1. นางสาวณัฏฐรี    พิณพาทย์
26 34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤต    ยิ้มเยื้อน
1. นายอรรถพร    แตงทอง
27 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกียรติพงษ์    พุฒผึ้ง
1. นายปิติ    ขาวปลื้ม
28 37 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์    ปวนคำ
1. นายณัฐวุฒิ    บรรเทาทุกข์
29 38 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพ็ญชิสา    หมุดธรรม
1. นายเอนก    ไชยป๋าน
30 39 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    บุญมี
1. นายนิพล    โตพูล
31 40 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรท    พฤทธิ์ตระการ
1. นายสมชาย    ทองโต
32 41 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    หินจีน
1. นายเทวาฤทธิ์    ผุยวันดี
33 43 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทร    ชยาวาณิชกุล
1. นายวิรัช    สนิทราษฎร์
34 44 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวอรญา    สุขเรือน
1. นายอวิรุทธิ์    พรจะโป๊ะ
35 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัชชาย    จรรยา
1. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
36 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปวริศร์    บัวจงกล
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
37 47 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวพัชนิดา    บูรพงศ์
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
38 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธราสิทธิ์    เฉลิมวัฒน์
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร    ทิพย์มาลา
39 51 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัครพงษ์    นุ่มโต
1. นายมนตรี    เฉยดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................