งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 644
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธินี    คชสาร
2. นายไชยศักดิ์    พลอยแสงสาย
3. นางสาวรุจิราภรณ์    อิศรภักดี
4. นางสาวชฎาภรณ์    ศรีสุขใส
5. นางสาวจิรัชญา    วัฒนธร
6. นางสาวสุภาพรรณ    สุวรรณกาญจน์
1. นายเอนก    สบายใจ
2 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญาณัฐ    อิคบาล
2. นายธรณ์    บูรณธรรม
3. นายศรณ์    บูรณธรรม
4. นายบุณยกร    เรืองนนท์
5. นายหัตถกิจ    ลิมปนาภิรักษ์
6. นายกฤตภาส    พัฒนวรภาคย์
1. นางสาวณัฐสินี    ภาณุศานต์
2. นายปราโมทย์    ลือดารา
3. นายวีรชัย    เจริญชาติ
3 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    คำพระ
2. นางสาววิยะดา    รุ่งเรือง
3. นางสาวกัลยกร    ภุมมารักษ์
4. นายนิธิศ    แดนมัดตาม
5. นายพรภวิษย์    เอกรัตนวัฒน์
6. นางสาวณัฐชยา    ล้ำเลิศหล้า
1. นายถาวร    หวานชะเอม
2. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
3. นายอนวัช    พวงสมบัติ
4 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกอร    สวนทอง
2. นายกฤตนัย    มีชัยเจริญ
3. นางสาวปิยะธิดา    พรมคุณ
4. นายเตวิช    ทองวิลัย
5. นายธนาธิป    แย้มสอาด
1. นายคเณศร    ศรีรงค์
2. นายพัฒนโรช    เจริญยุทธ
3. นางสาววรัญญา    คงธนฉัตร
5 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายคมสัน    ทัฬหะ
2. นายกฤษณะ    จันทะบูรณ์
3. นายเศรษฐวัฒน์    เอมโอช
4. นางสาวเอื้องสุรางค์    สังข์เงิน
5. นายธีรภัทร์    นะมินิล
6. นายปฏิวัติ    พัฒนะมาศ
1. นายครรชิต    แดงศรี
2. นายรติรัตน์    แสงสาคร
3. นางสาวสุรัฏิยา    สีมะเดื่อ
6 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวปริยากร    ภู่ตัน
2. นายณัฐภูมิ    ปลื้มพันธ์
3. นายณัฐดนัย    ศรีธัญญา
4. นายธนวันต์    จิตสกุลชัย
5. นายชนกานต์    แก้วสว่าง
6. นายนาสหัสวรรษ    ทิลนิล
1. นางจุฑามาศ    ทองอร่าม
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดา    สาพิมาน
3. นายสิรภพ    ทองอร่าม
7 7 โรงเรียนอรุณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายชัชดนัย    ทองสม
2. นายนพรัตน์    เจี้ยมดี
3. นายภัทรพงศ์    เข็มทอง
4. นางสาวสุชานรี    โชคสมงาม
5. นางสาวทิพวรรณ    เอี่ยมแสง
6. นายปิยวิศว์    เตชะเดช
1. นายนรงค์ฤทธิ์    เกศวพิทักษ์
2. นายประกาศิต    แย้มบาน
3. นางอุสณา    นวลศรี
8 8 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายกิตติชัย    จันทร
2. นายกฤตทรากาน    อ่วมดอนไพร
3. นางสาวสุกัญญา    แย้มครวญ
4. นายณัฐพงษ์    เผือกสอาด
5. นายธีรพัฒน์    สายมาตร์
6. นายเสรี    วุยชัยภูมิ
1. นายณัฐกันตร์    แก่นจำปา
9 10 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงศ์    จันทร์นาค
2. นายเทวา    แสงโพ
3. นางสาวสุชัญญา    ละออเอี่ยม
4. นางสาวพัชรี    ลิมปนะพฤกษ์
5. นายวรพงษ์    พากเพียร
6. นายบดีพล    เสมีภัทรภร
1. นายอกนิษฐ    ชูอรุณ
10 11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายสรศักดิ์    เห่งแจ้ง
2. นายเกียรติศักดิ์    พวงดอกไม้
3. นายภัครพงษ์    เต็มสอาด
4. นายเจษฎาภรณ์    จันทรวงษ์
5. นายธนพล    สมบัติธนวัฒน์
6. นายอลงกรณ์    รอดเฉย
1. นายธงไชย    ใจผดุงวงษ์
11 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายสวัสดิ์พงศ์    ภักดีพัฒนเจริญ
2. นายสหฤทธิ์    อภิสุทธิศิลป์
3. นายกรวิชญ์    ศรีสงคราม
4. นายวรินทร์    ธงชัย
1. นายธนากร    อิ่นอ้าย
2. นายนานนท์    ทองแพง
12 13 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวบุณฑริกา    จุลนพ
2. นายเกรียงไกร    ปลูกพันธ์
3. นายจีรศักดิ์    มุมทอง
4. นายชินกฤต    เขจรรักษ์
5. นางสาวทิพรดา    หนูนันท์
6. นายธนายุทธ    ขาวงาม
1. นายมีศักดิ์    ศิริรักษ์
2. นางสาวหทัยภัทร    ศุภคุณ
3. นายอิสริยชัย    นามบัณฑิต
13 14 โรงเรียนหินกองวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายปฏิเวธ    ม่วงสุด
2. นายอภิชาติ    ทิพย์เนตร
3. นายนพรัตน์    โททัย
4. นายสุรเดช    กรุณวงษ์
5. นายนพชัย    แก้วศิริ
6. นายศักดิ์ชัย    มังคะการ
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ    ศรีพิทักษ์
14 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    เมฆินทร์อนุกูล
2. นายธีรธิติ    ยอแซฟ
3. นายอภิวิชญ์    วงศ์อนันต์ชัย
4. นางสาวอติญา    อรุณเนตร
5. นางสาวจันทรลักษณ์    บูรณถาวรสม
6. นางสาวปาณิกา    ดีหลาย
1. นายทศพร    ทัศนะ
2. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
3. นางลัดดา    ฉิมพาลี
15 16 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติพร    ทำดี
2. นายจีรวัตน์    ลาพงษ์
3. นายปรีชา    พลไพร
4. นายวัชรินทร์    จำนาน
5. นายสิริโรจน์    ย้อมปัญญา
6. นายสุระศักดิ์    โสภา
1. นายกำพล    ฤทธิ์กลาง
2. นางสาววารุณี    ศรีวันชัย
16 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายคณิศร    อรุณแสงศิลป์
2. นายธนวัฒน์    สมคเณ
3. นายศตวรรษ    บัวนาค
4. นางสาวทัชชกร    เดชะศิริพงษ์
5. นายญาณภัทร    ลิมป์รัชดาวงศ์
1. นางนันทยา    ดลโสภณ
2. นางวันเพ็ญ    กิติชัยชาญ
3. นายศุภดล    ดลโสภณ
17 20 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายธราดล    รันตวารี
2. นายอรรถพล    คณะศูนย์
3. นายตะวันฉาย    สรรเสริญ
4. นายนฤดล    มีบุญรอด
5. นายนภัทร    สังข์ตรีเศียร
6. นายอนุวัฒน์    พนารักษ์
1. นายมาโนช    บัวกลิ่น
2. นายสิงหา    รักษาธรรม
18 21 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายพัฒนพงษ์    พูลมี
2. นายอำพล    นาคพรมมินทร์
3. นายพิซิต    พันธ์จำปา
4. นายธนภัทร์    เสวกวิหารี
5. นางสาวณัฐวดี    ขันคำ
1. นางสาวขวัญยืน    ถ้วยทอง
2. นางสาวชนาพร    สุทธิยงค์
19 22 โรงเรียนเพิ่มวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายธวัชชัย    เมืองบาล
2. นายนคร    ขันวิเศษ
3. นายอดิศักดิ์    เวียงสันเทียะ
4. นายภควรรษ    มหาวัน
1. นายสุธี    สุริยกานนท์
20 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายกฤดิรัฐ    วรลาภมงคล
2. นายชัชวาลย์    นำช้าง
3. นายพรรณรัตน์    ฤทธิ์ล้ำเลิศ
4. นายวรรธนะ    ชูอินทร์
5. นายวัชระ    สุวรรณประเสริฐ
6. นายพิสิษฐ์    ใจเด็ด
1. นายจีระ    เงินแก้ว
2. นายวิเชียร    พึ่งวร
3. นายเกียรติศักดิ์    จังพานิช
21 24 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายอภิสิทธิ์    ไชยศรี
2. นายเมธานนท์    แดงสุธา
3. นายธิติวัฒน์    คฑาวัฒน์วีระเกตุ
4. นายเอกวุฒิ    พรานพิทักษ์
1. นายเดชา    วิวัฒนวาทิน
22 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายเนติธร    แก้วเจริญ
2. นายวีรยุทธ    เพ็ชร์น้อย
3. นายณัฐพร    วงษ์นาศรี
4. นายวิริยพร    ธรรมเนียม
5. นางสาวจุฑามาศ    ภูพะเนียด
1. นายบุญรอด    อยู่ศิริ
2. นายวีรวุฒิ    หนูน้อย
23 27 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายชยธร    ดวงมณี
2. นายอดิวัช    ศรีบุรินทร์
3. นายอติชาติ    กาสิน
4. นายพิษณุ    ศรีนคร
5. นายดนัยธร    แสงอ่อน
1. นายทิวาทัศกรณ์    อันพิมพ์
2. นางสาวปัณณพร    ศุกระสร
24 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์    สาธิตภาณุวัฒน์
2. นายชานน    พวงโต
3. นายณัฐวัฒน์    ช่างประดับ
4. นายกานต์ชน    ดีคล้าย
5. นายอภิปรัชญ์    เตชรัตนวรกุล
6. นางสาวสุชานาถ    ทองสุก
1. นายกัมปนาท    สุ่มมาตย์
2. นายเอกสิทธิ๋    จิตเที่ยง
25 29 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายสิทธิชัย    บุญละ
2. นายสิทธิพล    สารทอง
3. นายภูวเดช    ทองผาภูมิปรีดา
4. นายอิศรา    ฤทธิ์คง
5. นายกีรติ    มหัตกีรติ
6. นายสรายุทธ์    บัวศรี
1. นายชัชฤทธิ์    พุทธวงส์
2. นายนราศักดิ์    นรากร
3. นางสุภาศินีย์    ภูทัดดวง
26 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์พิมล    ช้ำกล่ำ
2. นายพิชาภพ    สิทธิสม
3. นายสุธาเทพ    หงษ์เวียงจันทร์
4. นายณัฐวัตร    ตั้งเจริญทรัพย์
5. นางสาวณัฐฐา    ตั้งเจริญทรัพย์
1. นายณัฐพงศ์    บุญส่ง
2. นายพิรุณ    ด่านคอนสกุล
3. นายโกศล    อัยรารัตน์
27 32 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายกิตติกร    ศรีเหรา
2. นายนทีธรณ์    สิงห์สุวรรณ
3. นายธนภัทร    เหมรัญ
4. นางสาวสิริลักษณ์    พรมชาติ
5. นายอิทธิพล    จิตรีเชาวน์
1. นายทวี    ตรีพงษ์
2. นายพิทักษ์    สุมนต์
3. นายอำนาจ    อุทธา
28 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    หอกุล
2. นายธณัฏฐพงษ์    เพ็งสวรรค์
3. นายชัยวัฒน์    ทองคำ
4. นายณัฐพล    ปัสสาโก
5. นายเจษฎา    มาตเลิง
6. นายธนโชติ    งามพรม
1. นายจักษพัฒณ์    อันเพ็ชรดี
2. นายวัชรกร    เผื่อนโชติ
3. นายอานนท์    พิบูลพงศ์พันธ์
29 35 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    กาบปีธนาวัฒน์
2. นายอนุชา    นาดี
3. นายนวภัทร    มีชัย
4. นายธนพล    ดาทอง
5. นางสาวสายฝน    พิทักษา
6. นางสาวอนัญพร    ขุมเพชร
1. นายสมใจ    สีประเสริฐ
30 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายสงกรานต์    คำปัน
2. นางสาวพิมพ์ลดา    กุลชาชัยสวัสดิ์
3. นายรุจระวี    เรือนพิมพ์
4. นายวรรณ์กวี    บุญเพ็ง
5. นายธนพนธ์    ทมเจริญ
6. นายคณพัฒน์    รอไกรเพชร
1. นายธนศักดิ์    มหานิยม
2. นายธราพงศ์    พรหมแจ้ง
3. นายวรชน    รัตนมาลี
31 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาวรรณ    ไผทฉันท์
2. นางสาวธัญลักษณ์    โพธินันทวงศ์
3. นายสุภัทร    ธรรมประกอบ
4. นายธนพงษ์    มณีดิษฐ์
5. นายสราวุธ    ปุราทะเน
6. นางสาวเบญญทิพย์    อายุยงค์
1. นายพีรพงศ์    ปลาสกุล
2. นายเสนอ    วิเศษสิงห์
3. นายไพฑูรย์    มีอินทร์
32 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายฐิติกร    โรยมณี
2. นายกรกรรณ    ไทยเจริญ
3. นายธัญนุทัศน์    รอดมั่งคง
4. นายปารณัท    ลีระสันทัดกุล
5. นายทิยะ    ปานะดิษฐ
6. นายณรงค์ศักดิ์    พุ่มพวง
1. นายณัฐพล    เผือกพูลผล
2. นายธวัชชัย    นิติการ
3. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
33 39 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายหรรษวัต    ครุฑานุช
2. นายวีรวิทย์    เสียงเสนาะ
3. นายนนทพัทธ์    แสงหงษา
4. นายวรากร    อุปริพุทธางกูร
5. นายปณพัฒน์    เพชรินทร์
1. นางปุณยภา    เฟื่องภักดี
2. นายยงยุทธ    วีระพันธ์
3. นายวุฒิชัย    เทวามิตร
34 40 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    มารศรี
2. นายพลาธิป    พิมเสน
3. นายคมชาญ    เลิศหลาย
4. นายธราดล    สุนทรศาลทูล
5. นายสหรัฐ    เพาะพูล
6. นางสาวสุชัญญา    เสนีย์ยุทธ์
1. นายชัชวาล    จั่นงาม
2. นายวสันต์    อุ่มพระกิต
3. นายสุรศักดิ์    รองนากุล
35 41 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายอัยการ    อุตทองคำ
2. นายจักรกฤษณ์    เกตุกุล
3. นายคมกริช    ย้อยดา
4. นายเมที    ปรีทุ่ง
5. นายวุฒิชัย    คณาชาตื
1. นางสาวพนารัตน์    สังข์นคร
2. นายภิญโญ    ศรีสมนึก
3. นางสาวสินีนาถ    วิฐาพร
36 42 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายคทาธร    มิตรประเสริฐ
2. นายธนกร    มากมูล
3. นายคฑาวุธ    สุดใจ
4. นายนรินทร์ทร    ทิมเมฆ
5. นายณัฐวัฒน์    เพ็งสว่าง
6. นางสาวภัทราพร    คำมา
1. นายจิรชัย    สาพิมพ์
2. นายยศดนัย    คชพงษ์
3. นางรุ่งระวี    ไพรนาวัล
37 43 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายไชยพัฒน์    ประภาโส
2. นายนันทิวา    อ้ายมา
3. นางสาวสวิตตา    โรจนสิรี
4. นางสาวจิราภา    บุญศรี
5. นายกรวิชญ์    หงส์รัตน์
6. นายวัฒนสิน    สุขสมกร
1. นายจารึก    ฐานธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี    การบุญ
38 44 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลณัฐ    โรหิตเสถียร
2. นายกิตติพงศ์    ระดับแก้ว
3. นายศรันเลิศ    ชาวอุบล
4. นายศรายุท    ปัญญา
5. นายสหัสวรรษ    บุญไทย
6. นางสาวศุภกรานต์    ประกอบเพชร
1. ดร.นิวัฒน์    วรรณธรรม
2. นางสาวลลิตา    นิธิสุภา
39 45 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    เรืองสวัสดิ์
2. นายพลกร    มีกลอง
3. นายพีรพล    แสนบัวคำ
4. นายสิทธิกร    เรืองสวัสดิ์
5. นายพีระยุทธ    สีดาเลิศ
6. นางสาวอภิสรา    นีสกุล
1. นายชนันธวัฒน์    สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์    มหาเมฆ
3. สิบเอกศักรนันทน์    ชุ่มปาน
40 46 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภสัณฑ์    นิลม่วง
2. นายธนาวุฒิ    ติ้นสกุล
3. นายชีวานนท์    ชัยสิทธิ์สงวน
4. นายวรเดช    ศรีอำไพ
5. นายณิชาธร    สุขะสุคนธ์
1. นายต้องการ    เลาหภักดี
2. นายนพรัตน์    กานอ้วน
41 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวพัทธนันท์    อภิวัฒน์เวคิน
2. นางสาวกมลภัทร    โป้สมบุญ
3. นายนนทกร    มาคีรี
4. นายธนภัทร    ลวณะมาลย์
5. นายศุภกร    เอราวรรณ์
1. ว่าที่ร้อยตรีคณกร    ยมหานิษฐา
2. นายต่อพงศ์    อุตรพงศ์
3. นายยศศักดิ์    นุชหรั่ง
42 48 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายสหภพ    ภัทวงศ์
2. นายอัยยรัช    ลาดนาเลา
3. นายกมลศิลป์    ดาวเรือง
4. นายสุทธิพงษ์    ทองคำ
5. นายธนวัฒน์    ยิ้มใย
6. นายอาณาจักร    แสงอุไร
1. นายจิรายุ    เทียนเงิน
2. นายลำพอง    เทพอุดร
3. นายวิระชัย    เรืองช่อ
43 49 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายวรวุฒิ    ศรีอำไพพร
2. นางสาวนันทิยา    อุ่นเจริญ
3. นายอัษฎาพร    จันดาเบ้า
4. นายธงไท    บุญโสภณ
5. นายกรพรหม    งามสมภาค
1. นายทนงศักดิ์    พันธุ์ชุม
2. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
3. นายศุภพงษ์    ทวีแสง
44 50 โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายบรรณ    ชลชาติภิญโญ
2. นายธนัช    เนตรสุวรรณ
3. นายชญานนท์    พิณทอง
4. นายพฤทธิ์    วงอินทร์
5. นายธรา    หล่อวณิชย์
6. นางสาวธันยพร    ศรประสิทธิ์
1. นายกฤช    ศิลปชัย
2. นายณัฐพล    สิทธิพรรณโยธา
45 51 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายวิธวัฒน์    ทับลา
2. นายธนพล    หมั่นมาก
3. นายพีรนัฐ    ตะเคียนศก
4. นายคมกฤษณ์    บุญเรือง
5. นายภากร    โสมาภา
6. นายณัฐกิตต์    เสโตบล
1. นายธีรพงศ์    คงสีแก้ว
2. นายมนตรี    เฉยดี
3. นางสาวสิริรักษ์    ฟูเฟื่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................