งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 626
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐจี    ลักษณาสถิตย์
2. นางสาวปณิตตรา    จันทร์จู
3. นางสาวศิรินภา    มากงลาด
1. นางสาวขวัญแก้ว    มาลัยชัยสิทธิ์
2. นางรวีวรรณ    มนต์ประเสริฐ
2 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนัช    อ่ำบุญ
2. นายนคร    ศิริมาศ
3. นางสาววาสิตา    เจริญผล
1. นางสาวณัฐวรินทร    ธารบุปผา
2. นางระเบียบ    สอนมาก
3 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวชิชญา    ชัชวาลย์
2. นางสาวปริยากร    สุขนาน
3. นางสาวเรตินา    หงษ์บิน
1. นางสาวจีราภา    อนันต์นาวี
2. นางยุพิน    วัฒนสุวรรณ์
4 6 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวหทัยชนก    เรืองปราชญ์
2. นางสาวอาวิษฎา    อบรม
3. นางสาวชลลดา    โต๊ะหมัน
1. นายสุวรรณ    ศรีประจักษ์
2. นางอานันดา    ไหมอ่อน
5 8 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายดนุพร    พุฒติ
2. นายทวีเดช    หุ่นเสือ
3. นางสาวพรพรรณ    อยู่พ่วง
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
6 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวรุจิรา    ตั้งไทยขวัญ
2. นางสาวนันทิพร    อู่สุวรรณ
3. นางสาวธีรดา    ทองสุข
1. นางสุนี    กล้าหาญ
2. นางสาวแสงเดือน    ศิริสอ
7 10 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา    จินดา
2. นางสาววาริน    สระพัง
3. นางสาวอริษา    นวลทอง
1. นางกัลยา    ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวดวงพร    พ่วงบางยาง
8 12 โรงเรียนนารีวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชานันดา    ปานเนียม
2. นางสาวณัฐชยา    ดำรงศักดิ์
3. นางสาวรมิดา    ถาวรจิระอังกูร
1. นางวัลภา    บุญพัดส่ง
9 13 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนงนภัส    สวัสดี
2. นางสาวธนพร    พันธุศักดิ์
3. นางสาวพัชราณี    สุขสำราญ
1. นายอรุณศักดิ์    อาลิแอ
2. นางสาวอัจฉรา    ถวิลหล่อ
10 14 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำฝน    ขันลา
2. นางสาวอารยา    ทองอร่าม
3. นางสาวสุวิมล    น้าวิลัยเจริญ
1. นางสาวพรรษมนต์    อัครโชคอภิวงศ์
11 15 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาววลัยพร    ป้องสวย
2. นางสาวพรพรรณ    กิจโชติตระการ
3. นายอริยะ    วิมุกติบุตร
1. นายธีรยุทธ    มาณะจักร์์
2. นางสาวสมจิตต์    กิจประเสริฐ
12 16 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวนันท์    มั่นเหมาะ
2. นางสาววัลลภา    ซุ่นสุน
3. นางสาววิภาดา    ช่วงโชติทวีสิน
1. นางประภา    อุดมผล
2. นางสาวสุธิดา    ทะวงษ์เงิน
13 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายนฤกานต์    ช่างสมบุญ
2. นางสาวณัฏฐณิชา    จิตรสุทธิทรัพย์
3. นางสาวพิมกิตติ    กิจพิทยาฤทธิ์
1. นางสาวนัทชลิดา    พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย    แพ่งบรรเทา
14 18 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวชนินาถ    เมฆพัฒน์
2. นางสาววรรณภา    ดำช่วย
3. นางสาวนุจรี    รุ่งรือง
1. นายกฤษฎา    แร่จั่น
2. นายอาทร    ไทยป้อม
15 19 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาววัชรี    ดีเวช
2. นางสาวพิยดา    มั่งนิมิตร์
3. นางสาวณัชชารี    หุ่นนอก
1. นางสาวรำเพย    บุตร์ดาเลิศ
2. นายเมธา    โตสวัสดิ์
16 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวธารารัตน์    วงศ์แวว
2. นางสาวสุนันทา    ยินดี
3. นางสาวนภสร    ประเสริฐธรรม
1. นางสาวดารินทร์    ชัยกิจวัฒนา
2. นางเอื้อมพร    ชื่นอารมย์
17 21 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวผุสดี    ภูสนั่น
2. นางสาววนิดา    ไทยสถิตย์
3. นายณัฐพนธ์    เอกสุภาพันธุ์
1. นางนิภา    บุญอิ่ม
2. นางสาวรภัสสิทธิ์    ตั้งสุจริตภงศ์
18 22 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายภูมินทร์    พ่วงทอง
2. นางสาวภิญญา    ภรณ์ธัญญา
3. นางสาวแพรวพรรณ    นาคจีน
1. นายชาญชัย    กิจสวัสดิ์
2. นางณัฐรินีย์    กิจสวัสดิ์
19 23 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอัยรินทร์    อินโสภา
2. นางสาวสโรชา    อินทรหัส
3. นางสาวกัญญรัตน์    สิโนทก
1. นางพัชรินทร์    โรจนวิทย์
2. นางภิญญาพัชญ์    หิมะคุณ
20 26 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายศรายุทธ    แก้ววิเชียร
2. นายทินกร    รักพลวงค์
3. นางสาวกรรธิมา    สมสาย
1. นายคมสรรค์    มันทะราช
2. นางสาวพัชรี    อร่าม
21 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวธีรนาถ    ตระกูลสุข
2. นางสาววรรณศิการ    พึ่งน้ำ
3. นางสาวอนัญญา    เชยกลิ่นเทศ
1. นางสาวโสภิต    มาตรแม้น
22 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจินตนา    มีช้าง
2. นางสาวธัญลดา    พันธ์เอม
3. นางสาวช่อฟ้า    จันทร์เรือง
1. นางสาววลีภรณ์    พูลยิ่ง
2. นางสุนีย์    บุญราช
23 29 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดารัตน์    เพลินไพรเย็น
2. นางสาวศศิธร    แตงเจริญ
3. นางสาวศิรินทรา    สมนามทอง
1. นางสาวชัญญานุช    ศรีทิพย์ป้อม
2. นางสาวธิดานันทน์    บุญเพิ่ม
24 30 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวปัณณพร    ตระกูลโอสถ
2. นางสาวปริฉัตร    เสียงกลม
3. นางสาวดารุณี    บุปผา
1. นายณัฐวุฒิ    ชื่นชอบกมล
2. นางสาวพัชรณัฐ    แก้วเกตุ
25 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัครมัย    เชื้อทอง
2. นางสาวปิณิตา    รักรุ่ง
3. นางสาวกนกอร    เลี่ยมใจดี
1. นางจันจิรา    เหมลี
2. นางสาวบงกช    ศิริสิทธิ์
26 33 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรินดา    กาบแก้ว
2. นางสาวจารุวรรณ    หวังบุญ
3. นางสาวศิริพร    บุญทน
1. นางบุญทิพา    ภู่เนตร
2. นางสาวปฑิตตา    พิมพ์เมือง
27 35 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวอรปรียา    ล่าน้อย
2. นางสาวนุชจเรศ    วิเศษโวหาร
3. นายอนุวัต    วิชัยรัมย์
1. นางขวัญใจ    มาลัยชน
2. นายเพชราภรณ์    กุลชาติ
28 36 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐรีนา    อิ่มสุขวิริยะกุล
2. นางสาวเบญจวรรณ    เอี่ยมสะอาด
3. นายณัฐภัทร    บุตรอ่ำ
1. นายทศพล    ปิจจวงค์
2. นางสาววิไลวรรณ    ไชยสงคราม
29 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธิติยา    ไทรสังขธิติสิน
2. นางสาวกานต์ธิดา    เหมือนโต
3. นางสาวเสาวนีย์    ขำชัย
1. นางผ่องศรี    เรืองรอง
30 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวปัญญดา    สูญทุกข์
2. นางสาวปัทมวรรณ    บุญญา
3. นางสาวมาฌิตา    บุญมี
1. นายสมเกียรติ    เหล่าวิทยากุล
2. นายอดุลย์    วิริยาพันธ์
31 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเกสรา    บางพิเชษฐ์
2. นางสาวปราญชลี    หทัยรัตน์
3. นางสาวภิญญดา    สุนคเรศ
1. นางสาวจิราพร    ขาวขำ
2. นางสาวณัชรัตน์    บุญชู
32 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกิ่งแก้ว    พระไกร
2. นางสาวพรทิพย์    สุขทวี
3. นางสาวสาวิตรี    สลุงใหญ่
1. นางสาวณัฎฐ์ชกฤตา    เปล่งสงคราม
2. นางสาวนพวรรณ    เมืองสว่าง
33 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุขสรรค์    เลี่ยจี่
2. นางสาวนุตประวีณ์    ศักดิ์เสรี
3. นางสาวธัญญา    เต่าทอง
1. นางขวัญหทัย    ภักษา
2. นายสิทธิวรรณ    ศรีสกุล
34 43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปภัสรา    เกตุปาน
2. นางสาวพิมประพา    ธรรมโชติ
3. นางสาววิชิดา    สุดแสวง
1. นางสาวศิริลักษณ์    ญานสังวรชัย
2. นางสาวสุภาวดี    หนูชู
35 44 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวชลลดา    ซื่อสัจจา
2. นางสาวณัฐริกา    นามณี
3. นางสาวณัฐธชา    อินทรสมบูรณ์
1. นางธมนวรรณ    พลกล้า
2. นายอดิศร    ขาวสะอาด
36 45 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิดาภา    กางพริ้ง
2. นางสาวปนัดดา    พรมสระน้อย
3. นางสาวสุภาพร    แม้นพยัคฆ์
1. นางสมรัตน์    มะกอกเดิม
2. นายเดชอุดม    สมบูรณ์
37 46 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรินันท์    ปานทิพย์
2. นางสาวเนตรนภา    ยวงผึ้ง
3. นางสาวรัชฎาพร    มีสวัสดิ์
1. นางจงกล    เทพพานิช
2. นางสาวปาริสา    มาคล้าย
38 47 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวมธุลดา    อินสมบัติ
2. นางสาวเมนาท    เเสนสง่า
3. นายชัยภัทร    จันทนสถาน
1. นางสาวกุลวดี    นุ่มทอง
2. นางสุชาดา    กฤตสุวรรณ
39 48 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐฐิชา    รัศมี
2. นางสาวจุฑามาศ    สิขิวัฒน์
3. นางสาวนุชจรินทร์    ชาติเผือก
1. นางสาวอรษา    เหิกขุนทด
40 49 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววิลาสินี    อินมอย
2. นางสาวพัชรี    อาษากิจ
3. นายธนภัทร    เรืองคำ
1. นางสาวกมลทิพย์    ปั้นโฉม
2. นางสุจณี    เบสูงเนิน
41 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    แพทย์กลาง
2. นางสาวณิชกานต์    ประทาน
3. นางสาวชนากานต์    ขำทับทิม
1. นางสาวนวมน    เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์    รัตน์วิเศษฤทธิ์
42 51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนารีรัตน์    เมืองตะโม่
2. นางสาววันเพ็ญ    ในรัศมี
3. นางสาวชมพูนุช    กองประมูล
1. นายทรงศักดิ์    อะโน
2. นางสาวทัชชกร    มอญภาษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................