งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 625
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายพลชาติ    จิตต์เจริญ
2. นายณัฐดนัย    เส็งเจริญ
3. เด็กหญิงพรนภัส    น้ำเจริญ
1. นางสาวปนัดดา    เพชรฉวี
2. นางพยอม    ยุวะสุต
2 2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชัชชญา    ก๊วยสมบุญ
2. เด็กหญิงอาทิมา    หมอนวดดี
3. เด็กชายธเนศ    ศรีศรีสว่าง
1. นางสาวพรทิพย์    นาคเกิด
2. นายรัชกฤต    ภูธนคณาวุฒิ
3 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัชลดา    วุฒาพาณิชย์
2. เด็กหญิงปวิตา    วัฒนกุลเจริญ
3. เด็กชายวิชยุตม์    ศรีรัตนสกุลสุข
1. นางพิชญากร    สิทธิ
4 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิตาภา    ขุนทิพย์มาก
2. เด็กหญิงตรีรัตน์    หนูขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงเขมจิรา    ขอบอรัญ
1. นางสาวณัฐวรินทร    ธารบุปผา
2. นางระเบียบ    สอนมาก
5 5 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัชดา    อ่ำโต
2. เด็กหญิงนัฐกาณร์    ผุยคำสิงห์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    ช่างเขียน
1. นางสาวกานต์ชนก    วุฒิ
6 6 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวรรณ    แก้วเนตร
2. เด็กชายภูมิภัทร    ลมยะมาลี
3. เด็กหญิงจีรนันท์    ผจญหาญ
1. นางสาวฤทัยทิพย์    ประชาสุข
7 7 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแสงแข    ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตร    ดำรงรัตน์นิธิโชติ
3. เด็กหญิงน้องพิ้งค์    สดใส
1. นางสาวนรินทรา    เดชครอบ
2. นางสาววิลาวัลย์    ตังคณากุล
8 8 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนนันท์    สังข์สอาด
2. เด็กหญิงจีรนันท์    แก้วระมล
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ชัยมาตร
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
9 9 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพณิชนล    แก้วเรือง
2. เด็กหญิงวนิดา    พวงเงิน
3. เด็กหญิงฐิตาพร    สุทธิสินธุ์
1. นางสาวสุพรรณษา    พวงวงษ์
10 10 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวทุรดา    พรมฤทธิ์
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์    บุษบง
3. เด็กหญิงสุทธานุช    วิชานำ
1. นางสาวพัชรินทร์    แหวนเงิน
2. นางสาวอาลิตา    พาหา
11 11 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    อนันต์ชัยวัตร
2. เด็กหญิงนันธากร    เทียนทอง
3. เด็กหญิงภัทราพร    พุ่มพวง
1. นางสาวบูญเรือน    กอบางยาง
2. นางสาวอำภา    แก้วภราดัย
12 12 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวรรณา    ภักดี
2. เด็กหญิงช่อผกา    รอดวิไล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บริรักษ์
1. นางสาวธิติมา    แท่นเครือ
2. นางสาวพรนภา    วิหค
13 13 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ธมนต์    จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงชุติกา    บุญเกิด
3. เด็กหญิงชลธิชา    ดวงตะขบ
1. นางสาวระเบียบ    สาธุการันต์
2. นางศศิธร    อัจจิมาธร
14 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมินตรา    ผิวสุข
2. เด็กหญิงจิณณรัตน์    ยอดปัญญา
3. เด็กหญิงอภิญญา    วันศิริ
1. นางสาวรัตน์ดา    สีแสด
2. นางสาวอภิญญา    รักพุดซา
15 15 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงต้นน้ำ    จันทร์สุข
2. เด็กหญิงมธุรดา    กลิ่นภู่
3. เด็กหญิงกฤกนก    จริตรัมย์
1. นางสาวกิจจา    เถื่อนใย
16 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาริชา    ปัญญาวุฒิกุล
2. เด็กหญิงพรหมกมล    โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา    มายา
1. นางคำนึง    ผุดผ่อง
2. นางปรารถนา    ศุภกังวาน
17 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชกานต์พร    ลิ้มทองคำ
2. เด็กหญิงปฎิญญา    เทศทอง
3. เด็กหญิงวณิษดา    แสงพิจิตร
1. นางสาวนัทชลิดา    พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย    แพ่งบรรเทา
18 18 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    จูสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์    ฮวดสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ    แก่นจันทร์
1. นางนัยนา    พรตด้วง
2. นายอาทร    ไทยป้อม
19 19 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนนทพัทธ์    สุดสวย
2. เด็กหญิงกนกพร    โตปิติ
3. เด็กหญิงนเรศ    กลิ่นกุหลาบ
1. นางสาวรำเพย    บุตร์ดาเลิศ
2. นายเมธา    โตสวัสดิ์
20 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพย์อัญมณ    เจริญรวย
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์    สีหะบุตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    บูระพันธ์
1. นางสาวดารินทร์    ชัยกิจวัฒนา
2. นางเอิ้อมพร    ชื่นอารมย์
21 21 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    มูลจันทร์
2. เด็กหญิงอัญญนันท์    สู่ภู่เขียว
3. เด็กชายพรธันวา    ขำนิคม
1. นางนิภา    บุญอิ่ม
2. นางสาวรภัสสิทธิ์    ตั้งสุจริตภงศ์
22 22 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรียา    ส่งแสง
2. เด็กหญิงธัญชนก    แสงศรี
3. เด็กหญิงรินรดา    โฉมไธสง
1. นางณัฐรินีย์    กิจสวัสดิ์
2. นางอติภา    เจ็งประเสริฐ
23 23 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    มุ่งเคลือ
2. เด็กหญิงชารีนันท์    วันทอง
3. เด็กหญิงรศินา    ปีสิงห์
1. นางพัชรินทร์    โรจนวิทย์
2. นางภิญญาพัชญ์    หิมะคุณ
24 25 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    พรรณจ้อย
2. เด็กชายอนวัช    ทรัพย์สีเหล็ก
3. เด็กหญิงนนทิชา    ดอนหงาย
1. นางสาววิจิตรา    เศรษฐี
2. นางสาวเกสรา    จินดากุล
25 26 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    เครืออนันต์
2. เด็กชายภานุภัทร    อังคนาวิน
3. เด็กชายนนทวัฒน์    จำปาทิพย์
1. นางสุนิต    ทินบุตร
26 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายรชตะ    วรรณศิริวรโชติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ฉัตรชาญณรงค์
3. เด็กหญิงประพาฬรัตน์    แก้วอุย
1. นางสาวปรารถนา    สุขสวัสดิ์
2. นางสาวโสภิต    มาตรแม้น
27 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทองเงิน
2. เด็กหญิงสาวิตรี    วงษ์น้อย
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์    มุ่งหมาย
1. นางลัดดา    มะม่วงชุม
2. นางสาวอิสรีย์    น้อยมิ่ง
28 29 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกร    เจริญผล
2. เด็กชายฐิติพงศ์    ศิริพิทยาธร
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์    ประยูรวงษ์
1. นางสาวชัญญานุช    ศรีทิพย์ป้อม
2. นางนันทภัค    รัตนา
29 30 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงณัชพัฒน์    ณ บางช้าง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    ขันทองดี
1. นายปกรณ์    แจ้งประจักษ์
2. นางสาวพัชรณัฐ    แก้วเกตุ
30 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกอบกิจ    คำภา
2. เด็กหญิงสุภาวี    แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงรัตตะวัน    จิตนาวสาร
1. นางจันจิรา    เหมลี
2. นางสาวบงกช    ศิริสิทธิ์
31 33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิรันดา    สุขสยาม
2. เด็กหญิงปิยะมน    มั่นคง
3. เด็กชายวชิรวิทย์    พลกล้า
1. นางสาวอุไรวรรณ    อุทธารนิช
32 35 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์    ประทุมมัง
2. เด็กหญิงดวงพร    ภูวงษ์ไกร
3. เด็กหญิงวิภาพร    ออมสิน
1. นางศิรินันท์    ยันอินทร์
2. นายสุริยาคาร    ยันอินทร์
33 36 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    มณีรัตน์
2. เด็กหญิงนิรามัย    ใจเฝือ
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ศรีสมศักดิ์
1. นายทศพล    ปิจจวงค์
2. นางสาววิไลวรรณ    ไชยสงคราม
34 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิกา    เจอเอง
2. เด็กหญิงวิรดา    เอี่ยมวิจารณ์
3. เด็กหญิงขวัญชนก    คำใสสุข
1. นางผ่องศรี    เรืองรอง
2. นางสาวแก้วตา    คำวอน
35 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุเมธ    บำรุงสิน
2. เด็กชายกฤตธา    อาฒยะพันธุ์
3. เด็กหญิงรัตนากร    แก่นหิรัญ
1. นายสมเกียรติ    เหล่าวิทยากุล
2. นายอดุลย์    วิริยาพันธ์
36 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ประสานสมบัติ
2. เด็กหญิงพรพักตร์    แก้วชูเชิด
3. เด็กหญิงสุพิชชา    ดวงเด่น
1. นางสาวจิราพร    ขาวขำ
2. นางสาวณัชรัตน์    บุญชู
37 40 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจริยา    อินทร์เพชร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ใจพรม
3. เด็กหญิงอภิรมย์    กระจายกลาง
1. นางสาวศุภรัตน์    อ่อนศรี
2. นายสมพร    พิบูลย์
38 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวริศรา    หวันทา
2. เด็กหญิงกุลปริยา    เธียรเงิน
3. เด็กหญิงศิรประภา    ทรัพย์เรือง
1. นางสาวพัชชา    รอดแสง
2. นางอรวรรณ    งามดี
39 42 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโศรดา    วันบุตร
2. เด็กหญิงอภิญญา    เทียมสุวรรณ
3. เด็กชายวรชิต    คลทอง
1. นางสาวสงวน    วิทยาภาษิต
40 43 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลฉัตร    ปลื้มผล
2. เด็กหญิงปวีณา    นิลโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอารียา    นิลโพธิ์ทอง
1. นางสาวเปรมฤดี    ปธานราษฎร์
41 44 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนานุช    นาทสีทา
2. เด็กชายเทียนทวี    แซ่เซียว
3. เด็กหญิงกรองแก้ว    เที่ยงธรรม
1. นายฉัตรชัย    เสนผ่าน
2. นางสาวสกาวรัตน์    ดำละเอียด
42 45 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภมาศน์    ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงรุ่งธิตา    ภู่ไชย
3. เด็กหญิงสุกันญามาศ    ชั้นขจรกุล
1. นางสาววะริน    จันทร์พล
2. นางสมรัตน์    มะกอกเดิม
43 46 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    วิทิตปกรณ์
2. เด็กหญิงสิริกานต์    เผือกประคอง
3. เด็กหญิงอัมรา    พระเทพ
1. นางบุษวรรณ    เกตุแก้ว
2. นางสาวเกวลิน    ทวีสุข
44 47 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชัชฎา    ท้วมเพ็ง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ถนอมเกียรติยิ่ง
3. เด็กหญิงรัญชิดา    รังศรีแก้ว
1. นางสาวกนกวรรณ    งามสนิท
2. นางอัมรา    อินโอภาส
45 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชมพูนุท    เริงสูงเนิน
2. เด็กหญิงคุณัญญา    เอื้อดำรงสิริ
3. เด็กหญิงสุกฤตา    ตันเรือง
1. นางกฤษณา    จูพานิชย์
2. นางปุณณดา    ภู่พิชิต
46 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชามา    สุชล
2. เด็กหญิงสริณา    ภาคะ
3. เด็กหญิงนริยากร    โพธิวัฒน์
1. นางสาวนวมน    เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินท์    รัตน์วิเศษฤทธิ์
47 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชวิภา    จันทนะ
2. เด็กหญิงนลิน    ช่วยกลาง
3. เด็กหญิงดลยา    ปรีชาญาณพานิช
1. นางจงดี    เปียประเสริฐ
2. นางสาวอภันตรี    กระต่ายทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................