งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 614
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาววราชฎา    วจะรักษ์เลิศ
1. นายฐปนนท์    ศุภรัตน์ธัญญา
2 2 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวอาเฮิน    จอง
1. นายเอกชัย    วรแสน
3 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกานติมา    แก้วหาญ
1. นางสาวสุภาวิดา    รอดจำรูญ
4 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวไอรดา    บุญมี
1. นางสาวชญานันทน์    ละครแก้ว
5 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวทัศสุระดา    ศรีจันทะ
1. นายกิตติ    คงเจริญ
6 7 โรงเรียนอรุณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกิรณา    ห้วยหงษ์ทอง
1. นางสาวคันธารัตน์    จีนจำรัส
7 8 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพีรดา    สมบุญ
1. นายณัฐกันตร์    แก่นจำปา
8 9 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววรารัตน์    ดีเสมอ
1. นายสุชาติ    เกตุแก้ว
9 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนภัสวรรณ    วรรธนะอนันต์
1. นายชินวัฒน์    โพธิสาร
10 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัญญา    มีศิริ
1. นางสาวอุษา    สรหงษ์
11 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฎฐณิชา    แสงนุ่ม
1. นายจรูญ    มณีงาม
12 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเทียนแก้ว    หน่อทอง
1. นายอำนวยศิลป์    กลิ่นหอม
13 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัชชา    น้อยป้อม
1. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
14 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวปาณิกา    ดีหลาย
1. นางลัดดา    ฉิมพาลี
15 16 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนริศรา    ศรีลาคุปต์
1. นายอนุพงษ์    บุญหลำ
16 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์อักษร    โสขุมา
1. นายชัยบูรณ์    มะโหฬาร
17 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    เนตร์นิยม
1. นายกษม    บำรุงสุข
18 19 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศวิตา    ศรีวิชัย
1. นางสาวนฤมิต    มณเทียรรัตน์
19 20 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญรดี    โตอาจ
1. นายชัยวุฒิ    โกสัลล์วัฒนา
20 21 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรประภา    แก้วการไร่
1. นายโสภณ    รอดภัย
21 22 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิสรา    เกษมสวัสดิ์
1. นายอุกฤต    เสมจันทร์
22 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชชา    เปลี่ยนบำรุง
1. นางสาวมณฑลีวรรณ    ศรีจันทร์
23 24 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวกาวิสรา    ศักดิ์รดากูล
1. นายเดชา    วิวัฒนวาทิน
24 25 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปทุม    กมลยิ่งเสถียร
1. นางนุชนาถ    ภู่เนตร
25 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    นุชลำยอง
1. นายกัมปนาท    สุ่มมาตย์
26 29 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวชูใจ    ปุ่มา
1. นางสาวณัฐกาญจน์    จานแก้ว
27 30 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาววริศรา    สุดวารี
1. นางสาวศรินยา    ฤกษ์งาม
28 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนงลักษณ์    อินสว่าง
1. นางสาววรางคณา    เจียมบุตร
29 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาววรวลัญชญ์    เลี้ยงประยูร
1. นายวัลลภ    ชุ่มโชคดี
30 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทวรรณ    กิจศรีปัญญา
1. นายพงศ์จักร    ยามสุข
31 34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิชญา    วิวัฒน์ภัทรกุล
1. นางสาวกนกวรรณ    มีสัตย์
32 35 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวดี    ศรีแสน
1. นางสาวจุฑามาศ    เปี่ยมจิตต์
33 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิกานต์    ปราโมช ณ อยุธยา
1. นายธีรัตม์    สุขสะอาด
34 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรธีรา    มังคละศิริทรัพย์
1. นายธวัชชัย    นิติการ
35 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวริญญารัตน์    วงษ์วสุโรจน์
1. นายปณัฐ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
36 40 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติรัตน์    เกิดศิริ
1. นายสุรศักดิ์    รองนากุล
37 41 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสโรชา    ก้อนเงิน
1. นายภิญโญ    ศรีสมนึก
38 42 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุรัตน์ดา    ชูชาติ
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์    เนตรวิจิตร
39 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจจิมา    มิ่งไธสงค์
1. นายรุ่งรัตน์    ชาญกิจ
40 44 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวสยาภา    สิงห์ชู
1. นางสาวจิตรวรรณ์    บุญลาภ
41 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวแพรวพรรณ    จรรัตน์
1. นายเตชิต    บุญมาพิทักษ์กุล
42 46 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภารวี    อิสมันยี
1. นางบุษบา    รอดอ้น
43 47 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวณัชชา    ทิวาเรืองรอง
1. นางสุวรรณี    แย้มศิริ
44 48 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวไปรยา    ผลบำรุง
1. นางสาวอมรพรรณ    ปุริสา
45 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนัชชา    อ่อนจันทร์
1. นายสมศักดิ์    ต่วนเอี่ยม
46 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรณ    ดาโรจน์
1. นางสาวสาวิตรี    รุ่งศิริ
47 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวธนิดา    ศิรพุฒิเดช
1. นายรัชชานนท์    พูลสิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................