งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 613
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาริษา    อ่างเงิน
1. นายนันทพงศ์    ชูอรุณ
2 2 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฬามณี    ธิติพรชัย
1. นางสาวสุณีย์    วาจาสุวิมล
3 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์    เหล่าธนพงศ์
1. นายยศพนธ์    นิตย์แสวง
4 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุตาภัทร    ตาลปึก
1. นายพิษณุ    ศรสงคราม
5 5 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    พุ่มสุข
1. นายรุ่ง    พรศักดิ์พัฒนกุล
6 6 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิฏา    กายเพ็ชร์
1. นางอรทัย    โพธิเวชกุล
7 7 โรงเรียนอรุณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิศรา    ลิ้มศุภพิริยะกิจ
1. นางประเสริฐทรง    สองเมือง
8 8 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    เรืองฤทธิ์
1. นางสาวศุภรัตน์    ม่วงทอง
9 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุญญาวัน    แช่มช้อย
1. นายเสน่ห์    แพนพันธุ์อ้วน
10 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรสิตา    พุกท่าไม้
1. นายสมรักษ์    ใจยา
11 11 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฮาวา    และลอย
1. นางสาวนทีวัลย์    จานทอง
12 12 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมย์    สาออง
1. นายวัชราวุฒิ    นนเลาพล
13 13 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์    เชื้อขำ
1. นายประนต    แสงไพบูลย์
14 14 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวแพรวา    คล้อยสระน้อย
1. นายภูวนารถ    ไปนาวะดี
15 15 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาธิตา    เพชรสุวรรณ
1. นายฉัตรชัย    จิรลาภวิรุฬห์
16 16 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์    ร่มไทร
1. นางสาววรินธญาณ์    วราห์ฐนันทน์
17 17 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมานิตา    ปุริสมา
1. นายสรพงศ์    จันทา
18 18 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธุวดารา    มีแดนไผ่
1. นางเกษกนก    มีแดนไผ่
19 19 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรรัมภา    แสงวิเชียร
1. นางสาวเวนิสา    พานทอง
20 20 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเลนา    โบห์เลนเดอร์
1. นายชัยวุฒิ    โกสัลล์วัฒนา
21 21 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ดวงดี
1. นายสุเมธ    มานะกรโกวิท
22 22 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัญญา    ล่องตี้
1. นายทินกฤต    พณิชยกุล
23 23 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมถวดี    ศรีบานเย็น
1. นายบุญประคอง    อุณหะจิรังรักษ์
24 24 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมุกนรีย์    ประทุมสวัสดิ์
1. นายอานนท์    คนเที่ยง
25 25 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมณีกานต์    คาวตัน
1. นางนุชนาถ    ภู่เนตร
26 27 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    หวานรอบรู้
1. นางสาวภัควลัญชญ์    พานนท์
27 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    สงวนพันธ์
1. นายกัมปนาท    สุ่มมาตย์
28 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    จำปาสัก
1. นางสาววรางคณา    เจียมบุตร
29 33 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนมน    บุญเจริญ
1. นายพงศ์นรินทร์    ภุมรินทร์
30 34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดลพร    พุ่มพวง
1. นางสาวกนกวรรณ    มีสัตย์
31 35 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจริยา    ผินดอน
1. นางพวงเพ็ญ    แพนลา
32 36 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียากร    ปัญญาลักษณ์
1. นางสาวภคอร    คงบุญ
33 37 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราวดี    รอดอาวุธ
1. นางสาวรุ่งกาญจน์    วิเศษสิงห์
34 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปพิชญา    เอกยศสุพร
1. นายปณัฐ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
35 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเปมิกา    สันติสุข
1. นางอุษา    จันทร
36 41 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอริสรา    สุขเหมือน
1. นายดิลก    แดงโสภา
37 42 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียานุช    เวนะ
1. นางสาวชมณศ์กาญจน์    เนตรวิจิตร
38 44 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาววารี    บุนนาค
1. นายอิสินธร    เดชคุ้ม
39 45 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุจิรดา    เจริญแก้ว
1. นายประยุทศักดิ์    สงวนเพชรจินดา
40 46 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฏิการ์    ทศพล
1. นางบุษบา    รอดอ้น
41 47 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิชญนันท์    ศิราวิริยานนท์
1. นายอนุสรณ์    รักษาควร
42 49 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติรส    ทิพหา
1. นางสาวสายพิรุณ    พุทธรักษา
43 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    ปัญญานะ
1. นายชัยวัฒน์    หวานจิตร
44 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณ์กร    เถรแก้ว
1. นายสายัญ    อนุวัฒนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................