งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 612
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายสมพร    แสงหิรัญ
1. นายเอนก    สบายใจ
2 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายธนาเทพ    ศรีวรพรกุล
1. นายประกฤษฏิ์    ผาธรรม
3 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายสิปปนนท์    กลิ่นบุปผา
1. นางสุพิศ    กลิ่นบุปผา
4 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายเรืองฤทธิ์    สายสีนวล
1. นายนวเฉลิม    แก้วไพฑูรย์
5 5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายชำนาญ    มะกะระชัช
1. นางสาวลลิดา    ศรีพลอย
6 6 โรงเรียนอุทัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายกฤษดากรณ์    สีสัน
1. นายชินกร    เมาลิทอง
7 7 โรงเรียนอรุณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายพัฒนพล    ขำพวง
1. นางสาววรรณา    จูสวย
8 8 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายปณิธาน    จวงครุฑ
1. นายจิรวัฒน์    สิงห์สูง
9 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายภานุพงษ์    ไหลสงวนงาม
1. นายเสน่ห์    แพนพันธุ์อ้วน
10 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายอนุรักษ์    วงค์ละคร
1. นายสมรักษ์    ใจยา
11 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายสมชาย    ทรัพย์สมบัติ
1. นายปิยะพันธ์    ยวงปรางค์
12 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐกฤษฏ์    พิเชษฐภากรณ์
1. นางสุภักดิ์    พ่อค้าพานิช
13 14 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนดล    จำปา
1. นายกฤษฎา    สิงห์ทอง
14 15 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายภีมวัศ    งามสม
1. นางสาวจงกล    เพ็งสุพรรณ
15 16 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายธีรเดช    ศรีอุทารวงศ์
1. นายอนุพงษ์    บุญหลำ
16 19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายชฎิล    ทัดเทียม
1. นายเริงฤทธิ์    วงษาวดี
17 20 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายกฤติน    มณเฑียรเงิน
1. นายชัยวุฒิ    โกสัลล์วัฒนา
18 21 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    ปานมี
1. นางสาวณปราง    กลีบพุฒ
19 22 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายหฤษฎ์    มนัสศรีสุขใส
1. นายทินกฤต    พณิชยกุล
20 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายพุทธมาศ    รักหาญ
1. นางสาวมณฑลีวรรณ    ศรีจันทร์
21 24 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายกิตตินันท์    มีไชโย
1. นายเดชา    วิวัฒนวาทิน
22 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายเอกณัฐ    โสภณวัฒนาสิงห์
1. นายมนตรี    ยะโสธร
23 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายบุญยเกียรติ    คงสุข
1. นางสาวนิด    ดอนมอญ
24 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    ศรีแก้ว
1. นายสมนึก    รุ่งรัตน์
25 31 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุธีวิวรรธน์    พรหมจรรย์
1. นายนิวัฒน์    สุขพินิจ
26 32 โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายรัชชานนท์    ทองงาม
1. นางสาวนันทนา    แหวนนาค
27 33 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายธีรเดช    กิตติวัฒน์สกุล
1. นางอัจฉรีรัตน์    อัจฉรารัตน์
28 34 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายนาวาวีร์    ยีดาหมาน
1. นางสาวกมลวรรณ    ม่วงสุข
29 35 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายภาณุเดช    พรมโคตรค้า
1. นางสาวปิยลักษณ์    ขันทา
30 36 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายสิรเศรษฐ์    ภักดีธนกิตติ์
1. Mr.Andrew Thony    Miralles
31 38 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายศิรวิชญ์    สวัสดิ์เดช
1. นางสาวปัทมา    นิตยกัญจน์
32 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายปุญญพัฒน์    สังข์รอด
1. นายปณัฐ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
33 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายชลธี    หามาลา
1. นางสาวณัฐนรี    แสวง
34 42 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายเน็ท    จีวะสุวรรณ
1. นายทนงศักดิ์    ทองมาก
35 44 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายธนพัฒน์    วงศ์โคทอง
1. นายวิชาญ    ชินานนท์
36 45 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    สมสถาน
1. นายประยุทศักดิ์    สงวนเพชรจินดา
37 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายคมสัน    รอดศรี
1. นายธธนนต์    นิยมญาติ
38 47 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายอินทัช    ศรีสมาน
1. นางสาวกนกวรรณ    เกิดจันทร์
39 48 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายรังสิมันต์    ศรีดาพันธ์
1. นางอัจฉรา    ธัญญวิศิษฐ์
40 49 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายเมธาพัฒน์    สุขขีรัตน์
1. นางสาวสุพัตตรา    แก้วก้อน
41 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายชลนิภัทร    จตุพรโภคา
1. นายชัยวัฒน์    หวานจิตร
42 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายชนะชัย    ใจกว้าง
1. นายสายัญ    อนุวัฒนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................