งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 271
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณวดี    กลิ่นทิพย์
1. นางสาวสุภลักษณ์    สุขเกษม
2 2 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิรดี    พันธุสินธุ
1. นายนพ    ประดับค่าย
3 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชยา    ล้ำเลิศหล้า
1. นายถาวร    หวานชะเอม
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชฌาย์    ชีวพิทักษ์ผล
1. นายเรวัตร    ชาลาพล
5 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งทิพย์    ขำน้อย
1. นางสาวชญานันทน์    ละครแก้ว
6 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญพรรษ    ศุภกรรม
1. นางสุดารัตน์    เทศเวทินากร
7 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    ปิ่นแก้ว
1. นายทินกร    บริบูรณ์
8 8 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนัฐพร    รักษากลิ่น
1. นายมนัส    สุขมูล
9 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวน้ำเพชร    พึ่งน้อย
1. นายเสน่ห์    แพนพันธุ์อ้วน
10 11 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณธิภา    แสงทอง
1. นายธีระศักดิ์    วิหคทอง
11 12 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริประภา    เจริญสุข
1. นางสาวรพัทรดา    ผลเอนก
12 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปุญยวีย์    โรจนณัฏฐากุล
1. นายอำนวยศิลป์    กลิ่นหอม
13 15 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิตา    แดงสำราญ
1. นายชาญ    ขุ้ยสุข
14 16 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิดา    ไพรพนม
1. นายไชยยงค์    รักษาเคน
15 17 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภควดี    สุขวิจิตร
1. นางสาววรัทภส์ณิชา    ล้ำเลิศธนกุล
16 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    เนตร์นิยม
1. นายกษม    บำรุงสุข
17 19 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศวิตา    ศรีวิชัย
1. นางสาวนฤมิต    มณเทียรรัตน์
18 20 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวสายพิณ    ศิลป์ชัย
1. นายมาโนช    บัวกลิ่น
19 21 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรประภา    แก้วการไร่
1. นายโสภณ    รอดภัย
20 22 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญนภา    ปานประเสริฐ
1. นายนันทณัฏฐ์    ณัทธนาญาณอรห์
21 23 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววลีพร    กิจเมฆ
1. นายวินิจ    อินทร์พรหม
22 24 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปัฐมภัทร    โอสถ
1. นายคุณากร    ปิยมาภรณ์
23 25 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวมัณฑิตา    ชัชวรัตน์
1. นางสาวณภัชชา    สุวรรณศรี
24 27 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษยา    เหมล้วน
1. นายรัฐพร    อรุณรัตน์
25 28 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลธิดา    แจ่มจันทรา
1. นายสรายุทธ    เขียวเจริญ
26 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวคีตพัฒน์    กิจบำรุง
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
27 33 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาววรินทร    พงษ์ทองเมือง
1. นายธนัญชัย    บุณยรัตพันธุ์
28 34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิชญา    วิวัฒน์ภัทรกุล
1. นางสาวกนกวรรณ    มีสัตย์
29 35 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวผกามาศ    จิตตพานิช
1. นายนฤชิต    สิทธิปลื้ม
30 36 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนศิริ    ไกรษร
1. นายศุภฤกษ์    กำลังเดช
31 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธวัลรัตน์    ประชาฉาย
1. นายชัยรัชต์    ชูชาติ
32 38 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิตา    ตะอินทร์
1. นางณัฐณิชาช์    วรรณนภาลัย
33 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสริวรรณ    อินสุ่ม
1. นายอิศเรศ    วงศ์ศรัณย์
34 40 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวยุพารัตน์    พลแสน
1. นายปริญญา    ดีนอก
35 41 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทัชพร    ห้วยใหญ่
1. นายภิญโญ    ศรีสมนึก
36 42 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจณวัลย์    ศิลป์เมือง
1. นายวิเชด    ประภา
37 43 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริรัตน์    เสมสฤษดิ์
1. นางสาวธนกร    วิสุวรรณ
38 44 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัทร    พฤทธิ์ธรา
1. นายอิสินธร    เดชคุ้ม
39 45 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามณี    แก้วบรรดาล
1. นายประยุทศักดิ์    สงวนเพชรจินดา
40 46 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัทรา    ร่มโพธิ์ชี
1. นางพรทิพย์    กรองกำธร
41 47 โรงเรียนบางกะปิ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวกรกช    ลำพูล
1. นางสาวนฤมล    คลังสินค้า
42 48 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชา    แก้วขาว
1. นายณรงค์    จันทะภา
43 49 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราภรณ์    นาคสกุล
1. นางสาวสุพัตตรา    แก้วก้อน
44 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวอรญา    แพทย์ศิริ
1. นางสาวรัชนก    พูลพิพัฒน์
45 51 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปูริดา    มาประสพ
1. นางสาวรณิดา    ยุทธศาสตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................