งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 270
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชชรีย์    ฉัตร์พิริยคุณ
1. นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย์
2 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดารีรัตน์    โคตรสำราญ
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
3 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจัสมิน    บางนารถ
1. นายสมฤกษ์    อุ่นจันทร์
4 5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุจรี    หอม
1. นางสาวศิวดี    สุขสำราญ
5 6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฤทัย    แป้นเมือง
1. นายพีรวัส    ปั้นทองคำ
6 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิสรา    ชนะสิทธิ์
1. นายชูศักดิ์    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
7 8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาลินี    กลั่นสอน
1. นายเล็ก    เชยขุนทศ
8 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์    สมบูรณ์ดี
1. นายเสน่ห์    แพนพันธุ์อ้วน
9 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริศยา    แสงสุข
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
10 11 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤษณา    เนตรโสภา
1. นางปรามา    รอดโต
11 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิณพิมาน    พินพิสิทธิ์
1. นายพินิจ    ทองเสริม
12 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    สุวรรณชัยรบ
1. นายอำนวยศิลป์    กลิ่นหอม
13 14 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมัณฑนา    ปะติตัง
1. นายกฤษฎา    สิงห์ทอง
14 15 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาริยะธิดา    มหานาม
1. นางสาวทัศนีย์    ประสมเพชร
15 16 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาวินี    ไหวพริบ
1. นายชินกร    สุวรรณเวียง
16 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชกานต์    ผ่านเผือก
1. นายศุภดล    ดลโสภณ
17 18 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธุวดารา    มีแดนไผ่
1. นางเกษกนก    มีแดนไผ่
18 19 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลริศา    ศรีสงคราม
1. นายปราโมทย์    ทองคำมาก
19 20 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    คล้ายคลึง
1. นางสาวปรียานุช    ทับทิมเมือง
20 21 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชชา    สุขสว่าง
1. นายสุเมธ    มานะกรโกวิท
21 25 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงซาร่าคัทรีน่า    วอล์สช
1. นายวรดร    พิณทอง
22 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมชนก    บุตรดีวงษ์
1. นางสาวนิด    ดอนมอญ
23 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    จิระอนุกูลชัย
1. นายธาดาธร    ประเสริฐกุล
24 30 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาววรรณกานต์    ช้างคุ้ม
1. นายชาคริส    มาตรสุริวงษ์
25 32 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ    คุ้มสุวรรณ
1. นายวิทยา    รัตนศีล
26 33 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมทินี    รำไพวงษ์
1. นางสาวขวัญหทัย    นาวาดิษฐ์
27 34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดลพร    พุ่มพวง
1. นางสาวภัทร์นิภา    แซ่อึ้ง
28 35 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    สาระภิรมย์
1. นางสาวนาถอนงค์    เตียเจริญ
29 36 โรงเรียนอุดมวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวรินธร    ชยาสิริจิราภัค
1. นายณัฐพล    ศรีธงชาติ
30 37 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัจฉรา    วังป่า
1. นางพิกุลทิพย์    รุจิระยรรยง
31 38 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์    เสนสอน
1. นางวิภาภรณ์    ก๋งม้า
32 39 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ    พลอยสิงห์โต
1. นางพจนีย์    จิตองอาจภักดี
33 40 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโสรญา    ป่ายาง
1. นางกัญฐณา    ขันอาษา
34 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลนิภา    บุญจันทร์
1. นายอรรถพล    สุริยวงษ์
35 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    แก้วแหวน
1. นางสาวน้ำเพชร    ฟักทอง
36 44 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์    ดุษฎีปรีชา
1. นางสาวโสภา    นาคทอง
37 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริภัทร    วงษา
1. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
38 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์    สวนมา
1. นายรัฐพล    ศรีธรรม
39 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปารียา    เทพรักษา
1. นายอิสระภาพ    แป้นรักษา
40 48 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัญชนก    แซ่ตั่น
1. นางสาวอมรพรรณ    ปุริสา
41 49 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอติกานต์    พรมอินทร์
1. นายธนาพงษ์    พรหมทัศน์
42 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    อิทธิแสน
1. นายเมธรัตน์    วาจาลชน
43 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรามาวดี    โชคมานุสรณ์
1. นายรัชชานนท์    พูลสิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................