งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 259
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนสิริรัตนาธร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริพัชร    นราพิทักษ์
2. นางสาวนัฐธมล    ล้านเที่ยง
3. นายนนทนันท์    ตันเจริญ
4. นางสาวกนกวรรณ    สมทรง
5. นางสาวกรรทิกา    โกศิริ
6. นางสาวณัฐณิชา    อาษา
7. นางสาวณัฐวรางค์    ชัยวงค์
8. นางสาวทรายแก้ว    โสภิพันธ์
9. นางสาวนงนุช    แก้วศรี
10. นางสาวพิชาภัค    กองนอก
11. นางสาวพรรณปพร    สุขดี
12. นางสาวพิมพ์ชนก    รอดเที่ยงธรรม
13. นางสาววรภรรณ    มั่งคั่ง
14. นางสาวศศิณา    ศรีดาพันธ์
15. นายศุภโชค    พิมเสน
16. นางสาวสุวิมล    เงินทรัพย์
17. นางสาวสโรชา    สอนประดิษฐ์
18. นางสาวสุภาวดี    คล้อยดี
19. นางสาวศิรภัสสร    จุลลำเจียก
20. นางสาวเนตรนภา    บุญธรรม
21. นายภัคธร    บุญมาเลิศ
22. นางสาวสุฑามาศ    บัวศรีภูมิ
23. นางสาวศิริลักษณ์    พงษ์พฤกษ์
24. นางสาวณภัทร    ฤกษ์จันทร์
25. นางสาวมัลลิกา    จงวัฒนา
26. นางสาวอรจิรา    สังวรณ์
27. นายอมรเทพ    อ้นเกตุ
28. นายอภิเดช    ภูสิงห์
29. นางสาวจิรชยา    อุทัยรัตน์
30. นางสาวธิรดา    เรืองวรเดช
1. นางสาวณัฐกฤตา    กีรติสิทธางกูร
2. นางสาวทัศนีย์    บัวทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์    ปัญจารักษ์
4. นางสาวรัชดา    น้อยสุวรรณ์
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา    เผือกคำ
6. นางสาวศิวิลัย    สำเภา
7. นายสุรพงษ์    ไกรษา
8. นายอดิศักดิ์    ทองสุข
2 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวปรีชญา    อดุลยธรรม
2. นางสาวจิราภา    ปฐมพรสุริยะ
3. นางสาวชลธิชา    สามบุญเรือง
4. นางสาวเสาวลักษณ์    สุขเกิด
5. นางสาวญาณิศา    วงศ์ศรีนาค
6. นางสาวทักษพร    โสธร
7. นางสาวกรวิภา    ปัญญาโรจน์
8. นางสาวพัชราภา    ชื่นชอบ
9. นางสาวศิวัตรา    มุสิกุล
10. นางสาวณัฐริกา    เกิดรื่น
11. นางสาวธัญมน    ทับเครือวัน
12. นางสาวอรวรรณ    บัวชาติชัยชาญ
13. นางสาวสุวลักษณ์    ปานขำ
14. นางสาววราภรณ์    เกตุแดง
15. นางสาวพัฒน์นรี    พันธ์จินดา
16. นางสาวพัชร์ศศิ    ศรีพิพัฒน์พรกุล
17. นางสาวสุพิชฌาย์    วงษ์ดาว
18. นางสาวศศิวิมล    เณรตาก้อง
19. นางสาวสิริกาญจน์    พิณทอง
20. นางสาวอริสา    พิมพ์วรรณ
21. นางสาวภาพพิมพ์    เอื้อมสวรรค์
22. นางสาวเปมิกา    ยิ้มน้อย
23. นางสาวตะวัน    เดชาธนารุจิกร
24. นางสาวอรวรรณ    ขันวิเศษ
25. นางสาวณัฐนิชา    จันทร์ทูล
26. นางสาวรุ่งอรุณ    บังคมเนตร
27. นางสาววิชุดา    ตระกูลเชี่ยวชาญ
28. นางสาวชนนิกานต์    ชื่นชอบ
29. นางสาวทิพย์ทิยา    ชมเหิม
30. นางสาวกมลชนก    ดีไข่
31. นางสาวศิรินทิพย์    จารุจินดา
32. นางสาวปนัดดา    ภุมมาลา
33. นางสาวอภิชญา    ขันทอง
34. นางสาวจารุวรรณ    กลิ่นถือศีล
35. นางสาววริยา    เปาทุย
36. นางสาวทิพยรัตน์    ปฐมอมรเลิศ
37. นางสาวรมย์ลิน    ไทรไกรกระ
38. นางสาววัชรียาวรรณ    ฉวีแก้วดี
39. นางสาวภัทจิรา    เถื่อนม่วง
40. นางสาวอติกานต์    สกุลทิฆัมพร
1. นายนิติพัฒน์    ชูอรุณ
2. นางพรปวีณ์    โคเลิศ
3. นายอรรถพันธ์    ชูอรุณ
3 8 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลริญา    ทะริยะ
2. นายณัฏฐกรณ์    เย็นฉ่ำ
3. นายณัฐชนน    ประสานพรรณ์
4. นายเทียนเทพ    สมหวัง
5. นายนิติธร    ยุ้งศิริ
6. นายอคิราภ์    นาคธร
7. นางสาวกัณฐมณี    แฉล้มลักษณ์
8. นายกรณิศ    บำรุงไทยวรกุล
9. นางสาวณัฐฐาลักษณ์    ร่มจำปา
10. นายศุภวิชญ์    ศรีธรรมรัก
11. นางสาวปิ่นมณี    โฉมอินทร์
12. นางสาวพิมพ์ชนก    แซสันเทียะ
13. นางสาวพรรณรสา    เรืองเขียน
14. นางสาวพราวนภางค์    ใจเมือง
15. นางสาวศศิกาญจน์    ดายงค์
16. นางสาวธิติการย์    ภู่ศิลา
17. นางสาวนวพรรษ    ถุงทรัพย์
18. นางสาวดวงกมล    โสนอ่อน
19. นางสาวประภาศิริ    เซ็นแก้ว
20. นางสาวนภัสวรรณ์    พลายฤทธิ์
21. นางสาวมณฑิรา    จันดี
22. นางสาวรดามณี    จิตร์ประไพ
23. นางสาวลักษิกา    ปราบทอง
24. นางสาวสุธิตา    สังข์ทอง
25. นางสาวเสาวลักษณ์    กิจไพบูลย์รัตน์
26. นายสหสวรรษ    บุญจันทร์
27. นายวิธวินท์    ไชยศร
28. นางสาวกนกวรรณ    ขลิบเงิน
29. นางสาวชนิภรณ์    มณีกาศ
30. นางสาวชยาภรณ์    มณีกาศ
31. นางสาวปิยนาฎ    เพ็ชร์สุข
32. นางสาวภัคจิรา    คงใหญ่
33. นายกษิดิ์เดช    พัวปวโรภาส
34. นายฐปนัท    สิทธิวงศ์
35. นางสาวทิพธัญญา    ผลปราชญ์
36. นางสาวพิมพ์ลภัทร    วงษ์ขำ
37. นางสาวศรสุดา    ปินนะอินทร์
38. นางสาวศิริธาดา    ฉ่ำทอง
39. นางสาวสรัลชนา    ตาทอง
40. นางสาวคณิศร    กลับสงวน
1. นางกาญจนา    กาญจนโหติ
2. นายจิรวัฒน์    สิงห์สูง
3. นางบุษบา    ศิริจันโทภาส
4. นายภานุวัฒน์    ทาบุตร
5. นายวรวิทย์    คำพลึก
6. นายศราวุฒิ    ภูมิแกดำ
4 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปภาวดี    โพธิ์พุทธประสิทธิ์
2. นางสาวกริชภัค    เอื้อประเสริฐ
3. นางสาวรุจิภา    เสียงเพราะ
4. นางสาวพลอยไพลิน    ฤทธิ์มหา
5. นางสาวพิมพ์พรรณ    ทัศน์พิทักษ์
6. นางสาวนัฐกานต์    พวงบุบผา
7. นางสาววิไลวรรณ    ปริญญากร
8. นางสาวเหมวรรณ    เหลนปก
9. นางสาววัสสิกา    เอียดบัว
10. นางสาวนงคราญ    จุ่นอ้น
11. นางสาวอภิษฎา    หมื่นชำนาญ
12. นายรฐพล    ดวงชื่น
13. นางสาวสุพิชฌาย์    วิฑิตอมรเวท
14. นางสาวณิชกานต์    บุญถนอม
15. นายวรเมธ    โพธิ์พุทธประสิทธิ์
16. นางสาวปพิชญา    รักเกาะ
17. นางสาวนวพร    ด้วงเกื้อ
18. นางสาวอธิชา    กลิ่นวล
19. นายเมธี    ติ่งคลองตัน
20. นางสาวณภัค    ศรีเจริญ
21. นางสาวณัฐรวี    บุญพร
22. นางสาวธันยภัทร์    พ้นกายา
23. นางสาวณัฐณิชา    ไชยอ้วน
24. นางสาวธัญชนก    อ่อนหวาน
25. นายอิทธิพล    อุดเจ่ง
1. นายธนากร    อิ่นอ้าย
2. นายนานนท์    ทองแพง
3. นายวรพจน์    ศรศิริ
5 14 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายปราโมทย์    จงชิดกลาง
2. นายคมกฤษณ์    เกตุศิริ
3. นางสาววนันดา    ทัศนปัญญา
4. นางสาวเนตรนภา    จงเยือกกลาง
5. นางสาวนริศรา    ค้าข้าว
6. นางสาวสรนรินทร์    พุมมา
7. นางสาวสุนิษา    เร่งพิมาย
8. นางสาวสุรีรัตน์    ทองโนนไทย
9. นางสาวเหมือนฝัน    อ่อนเสมอ
10. นายชาญชล    เกิดในแก้ว
11. นายนนท์กฤษ    มหาหิงค์
12. นายศิขรินทร์    ชนะพจน์
13. นายบุญอุ้ม    เดชคำ
14. นางสาวจตุพร    แสงสุริยา
15. นางสาวสุวภัทร    จงท่องกลาง
16. นายภักดี    ขอสินกลาง
17. นางสาวเบญญาภา    ตะเภาน้อย
18. นายนราศักดิ์    ถิระกุลธนพัฒน์
19. นางสาวเบญจมาศ    รุณสงฆ์
20. นางสาวนุชจรี    วันทุมมา
21. นายสุนันท์    คุณครอง
22. นายนพรัตน์    ชื่นโพธิ์
23. นางสาวพิมพ์มาดา    นุชผดุง
24. นางสาวรุ่งอรุณ    สว่าง
25. นางสาวโศรดา    เหลาศรี
26. นางสาวสายธาร    เลิศอาษาพงศ์
1. นายภูวนารถ    ไปนาวะดี
2. นายวรกร    มาลาเล็ก
3. นางศมนวรรณ์    เชื้อฉ่ำหลวง
6 22 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวอรนุช    นรินทร์นอก
2. นายกฤตเมธ    มนเทียรกุล
3. นางสาวสุพิชชา    กงประดิษฐ์
4. นางสาวพัฒนวดี    สรโยธิน
5. นางสาวพรณภัทร    พรเลิศพงศ์
6. นางสาวธัชชัญญา    วงศาชโย
7. นางสาววรนิพิฐ    มะเริงสิทธิ์
8. นางสาวณัชชา    ยอดแก้ว
9. นายนกร    นิสยันต์
10. นางสาวพรจิรา    จรดล
11. นางสาวอารียา    ฉิมกล่อม
12. นางสาวกัญญ์วรา    ทิมทอง
13. นายภาสกร    เอี้ยงปาน
14. นางสาวสุพรรษา    ชูเจริญผล
15. นางสาววันวิสา    คล้อสวัสดิ์
16. นางสาวสุขสมฤทัย    เด่นชลชัย
17. นางสาวศิริวรรณ    ศรีประเสริฐ
18. นางสาวกันต์ฤทัย    กิจสงวน
19. นางสาววัชรี    เกิดศรีพันธ์
20. นางสาวณัฐณิชา    เกิดคล้าย
21. นายเกียรติชัย    ลิ้มสงวน
22. นายธนชาต    อมรธำรงเวช
23. นายณัฐเกียรติ    เนตรประภา
24. นายอรรถพล    ซื่อดี
25. นายกัณฑ์ภูมิ    สาตรพันธุ์
26. นายชลสิทธิ์    หมู่วิเศษ
27. นายวิศวกร    อังศุภากร
28. นายปวริศ    มงคลธนตระกูล
29. นายสราวุฒิ    รัตนรักษา
30. นางสาวปาเจรา    ศรีวิสุทธิกุล
31. นางสาวจิรัชญา    พาณิชปฐมพงศ์
32. นายอัครชัย    บุญเกิด
33. นายเจตณัฐ    มีศิริ
34. นายชนินทร์    ซีประเสริฐ
35. นายธนทรัพย์    โคตรคำ
36. นายสืบพงษ์    วงษ์สวรรค์
37. นายเกรียงไกร    รุ่งมงคลชัย
38. นายพิจักษณ์    ศฤงคารเจษฎา
39. นายธนกร    สุวรรณปา
40. นายกัณภพ    เทศสมบูรณ์
1. นายทินกฤต    พณิชยกุล
2. นายธนิต    พณิชยกุล
3. นายพรเทพ    วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวศศินันท์    วิภูษิฑิมากูล
5. นางสาวศิรารัตน์    สุขชัย
6. นางสาวศุภมาส    พณิชยกุล
7. นายศุภเกียรติ    วิริภิรมย์กูล
8. นางสาวอรจิรา    แซ่เอี๊ยว
7 24 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววลัยรัตน์    อึ่งขาว
2. นางสาวพลอยไพริน    พรตเจริญ
3. นางสาวอัลธิรารัตน์    นิลภา
4. นางสาวอริสา    ทิบรม
5. นายคมสัน    ใจบุญ
6. นางสาวทินมณี    การะกิจ
7. นางสาวทัศณวรรณ    จู้พันธ์
8. นางสาวกรนภา    ศรีเรือง
9. นายอดิเทพ    ชูพันธุ์
10. นางสาวพิราภรณ์    แดนแก้ว
11. นางสาวณัชฉรา    ภะวันเทา
12. นางสาววันวิสาข์    ศรีวัฒนะ
13. นางสาวสุพรรษา    สันหะรักษ์
14. นางสาวอาทิตยา    ศุภลักษณ์
15. นางสาวเสาวลักษณ์    เทพนัด
16. นางสาวพรรณภัทร    รักกลิ่น
17. นางสาวปรีดาพร    สำอางค์อินทร์
18. นางสาวชลิตา    ศิลาเลิศ
19. นางสาวดารารัตน์    ทนุพันธ์
20. นายวรากร    ศรีประเสริฐ
21. นายภูสิทธิ์    แก้วแหวน
22. นางสาวสิริภาภรณ์    ทับแสง
23. นายนัฐพล    เกตุสุวรรณ
24. นายวรรณกร    วงเวียนคำ
25. นางสาวธาวินี    ประถมภาส
26. นางสาวจิราพร    ปาระมะ
27. นางสาวภคพร    ผ่องศรีสุข
28. นางสาวเพ็ญรดี    การะกิจ
29. นางสาวสิริวรรณ    เล่าทรัพย์
30. นายนนทวัฒน์    เที่ยงผดุง
31. นายสานิตย์    จวบสุข
32. นายนัทธพงษ์    สัตยากร
33. นายกิตติทัต    การะกิจ
34. นายปรมินทร์    สุดประเสริฐ
35. นางสาววันฟ้าใส    ใจกว้าง
36. นางสาวอาทิตยา    วงศ์บาตร
37. นางสาวศศิวิมล    เสนาดี
38. นายปัญณคม    เทิบจันทึก
39. นายปัฐมพันธ์    โอสถ
40. นางสาวกัลยรัตน์    อภัยสอน
1. นายกฤษฎา    ประจวบกลาง
2. นายชัยโรจน์    วิสุทธิ์อัมพร
3. นางพูลสุข    อินทนพ
4. นางสำรวย    อรรคบุตร
5. นางอรพรรณ    รักกลิ่น
6. นายไพรัช    วัฒนกุล
8 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤติมา    ลลิตกมลสุข
2. นางสาวสุดี    เอี่ยมแสนอุดม
3. นางสาวสรัญญา    พฤกษอรุณ
4. นางสาวอรวี    ขุมมิน
5. นางสาวนวรัตน์    ผาติปรีชากุล
6. นางสาวกานต์ชนา    นาคเจียม
7. นางสาวสิริการย์    ศรีคุปติยางกูร
8. นางสาวนวรัตน์    เลิศอุตสาหะ
9. นางสาวปทิตตา    คมน์เรืองเวช
10. นายชนกันต์    ตัถยานุกูล
11. นายปติมากร    ทัพซ้าย
12. นายลาภิศ    ธารินธนบดี
13. นายคชาวัช    รัตติกาลชลากร
14. นายปวิณวัฒน์    รักษาวงศ์
15. นายปภพ    รัตนพันธ์
16. นายสิทธิโชค    เนื้อนิ่ม
17. นายณัทภพ    ทวิชศรี
18. นายบูรณ์พิภพ    เจริญสุข
19. นายภาณุวัฒน์    สุมหะ
20. นายณฐวัฒน์    จิตรประเสริฐ
21. นายพิทยุตม์    สงเดช
22. นายสุธินันท์    พลทรัพย์
23. นายณัฐพงศ์    ทศานนท์
1. นายกิติศักดิ์    โฉมวิไล
2. นางสาวขวัญรัตน์    ปัญญาใส
3. นางสาวชนัญญา    เสมศรี
4. นายอิศเรศ    เรืองเนตร์
9 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    เหมรุ่งโรจน์
2. นายกฤติน    กิจมงคล
3. นายจิรัฏฐ์    เลิศการค้าสุข
4. นายกัณติทัต    เลิศภูริปราชญ์
5. นายมนัสวี    นรบดีศุภกร
6. นางสาวสิรภัทร    ดอนวิชา
7. นางสาวจิดาภา    เจือจันทร์
8. นายกฤตณัฐ    รัตนรังสี
9. นายธันยธรณ์    ครุฑาพันธ์
10. นางสาวศศิมา    พรแสนสุขทวี
11. นางสาวศศิกาญจน์    เจริญธง
12. นางสาวริญญารัตน์    วงษ์วสุโรจน์
13. นายปุญญาพัฒน์    สังข์รอด
14. นางสาวกานต์รวี    กิติธนพัต
15. นางสาวญาณาธิป    รอดวงษ์
16. นางสาวสุพิชญ์รดา    ณ คำพล
17. นายเบนยามิน    คติรัมย์
18. นายไชยภักดิ์    กำราบไพรีรัฐ
19. นางสาวพุชิตา    ทองอินทร์
20. นางสาวขวัญชนก    จำรูญหิน
21. นางสาวรักติมาต์    วรรณคาม
22. นายคเณศพงศ์    ปทุมชาติ
23. นายปารเมศ    พูดสงคราม
24. นางสาวพัทรนันท์    กาญจนธานี
25. นายจิรพนธ์    กันภัย
26. นายยศรัล    จูแจ้ง
27. นายเนติพัฒน์    แขกเพ็ง
28. นายกฤษติพงษ์    แก้วกาหลง
29. นางสาวญาดา    ศิริหงษ์ทอง
30. นางสาวสุวนันท์    วิฉายา
31. นางสาวปดิวรัดดา    ทนงแผลง
1. นางสาวกัญญานันท์    วงศ์วิเศษ
2. นายณัฐณรงค์    บุญณรงค์
3. นายปณัฐ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. นางสาวมัลลิการ์    วงศ์ศิรินวรัตน์
5. นางอรรถยา    จันทร์พางาม
6. นายอุดม    หาเลิศ
10 40 โรงเรียนลำสนธิวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ    สุ่มใส
2. นางสาวปวีณา    สอิ้งทอง
3. นางสาวชลดา    ฐาเศรษฐี
4. นางสาวสุพิชญา    พิทยะสฤษดิ์
5. นางสาวธนากร    ค้างสำโรง
6. นางสาวธัญญรัตน์    หมู่สะแก
7. นางสาววลัยทิพย์    ศรชัย
8. นางสาวสโรชา    ฤทธิ์ลือชัย
9. นางสาวบุษราคัม    จินดาเนตร
10. นางสาวสมฤทัย    โฮมแพน
11. นางสาวจริยา    ก้งทอง
12. นางสาวฐิติยา    แสงจีน
13. นางสาวกัลยา    เถื่อนสุข
14. นางสาวชลันธร    บุญจันทร์
15. นางสาววิภาพร    ทบแก่น
16. นายภานุพงศ์    อาบสุวรรณ
17. นายชัยวัฒน์    รัตนธรรม
18. นายรัฐภูมิ    คำภู
19. นายพีรศักดิ์    ภาระจริง
20. นายพงศกร    ยวงการ
21. นายอธิปพงศ์    พันธุ์ไทย
22. นายพิศณุพงศ์    อ้อมกลาง
23. นายปฏิมากร    แก่นแก้ว
24. นายนครินทร์    แก่นสน
25. นายศิวดล    วงษ์อุทร
1. นายกิตติศักดิ์    ปานงาม
2. นายขจรศักดิ์    จินดาเนตร
3. นายณภัทร    ศรีทองพนาบูลย์
4. นางสาวหัทยา    ปานงาม
11 45 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวฑิฆัมพร    ภัยพิบัติ
2. นางสาวประภัสสร    เข้าครอง
3. นางสาวฐาณมาศ    เจริญสุข
4. นางสาวนภัสสร    นวนคำ
5. นางสาวสตรีรัตน์    ศรีบง
6. นางสาวอาภาพร    ทองเล็ก
7. นางสาวปติมากร    แก้วกูล
8. นายกรวิชญ์    กงแก้ว
9. นางสาวสโรชา    หัตสระ
10. นางสาวยุวธิดา    ศิริภัย
11. นางสาวปรารถนา    ทวียศ
12. นางสาวชนาภา    มุ้งบัง
13. นายพิเชษฐ์    นาแก้ว
14. นางสาวอนงค์นาฏ    เที่ยงตรง
15. นางสาววรดา    ผลาหาญ
16. นางสาวกาญจนา    กิ่งไผ่กลาง
17. นางสาวรุ่งฤดี    โยธารักษ์
18. นางสาวภวิกา    เปรมกมล
19. นายกฤษดา    บูญธรรม
20. นายเจษฏา    วิชยานุวัติ
21. นางสาวพิมสุวรรณ    น้ำทรัพย์
22. นางสาวศศิชา    สุขใจ
23. นางสาวจิราภรณ์    วงศ์อาษา
24. นางสาวศิริพร    สุทธิวรรณกรณ์
25. นางสาวมณีวรรณ    จันทมิฬ
26. นางสาวศิริพร    วิเศษศรี
27. นางสาวก้องนภา    ก้องกังวาลย์
28. นางสาวนิศากร    แสงสุข
29. นายอมรเทพ    บุญมี
30. นางสาวหทัยชนก    สุทธิสังวาลย์
31. นางสาวพรสวรรค์    ทูคำมี
32. นายอังคาร    ทองเล็ก
33. นางสาวอรวรรณ    หาญมนตรี
34. นางสาวจอยจิรา    ขันธิวัตร
35. นางสาวประภาพร    พิทักราษฎร์
36. นางสาวเบญจมาศ    สอสูงเนิน
37. นางสาวทิพย์สุดา    พรมมา
38. นายธนรักษ์    อาษางาม
39. นายดนุเดช    นพสูรย์
1. นางกาญจนา    ก้อนสันทัด
2. สิบเอกชัชชวิน    จิตติยากูล
3. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี    สามารถ
4. นางรัตนาภรณ์    สามารถ
5. นายศราวุธ    ชาติครบุรี
6. สิบเอกสิทธิชัย    คำเอก
7. นายสุริยา    บัวหอม
8. นางอัมพวัน    หยิมกระโทก
12 46 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลธิดา    คำเอก
2. นายจักรกฤษณ์    สอนสนิท
3. นางสาวณัฐถยา    ขลิบสี
4. นางสาวดวงกมล    พ่วงแม่กลอง
5. นางสาวปภาวรินท์    สมรักษ์
6. นางสาวปวีณา    บัวนาม
7. นางสาวพรรณศศิภรณ์    คำยิ่ง
8. นางสาวภัทราวดี    รัชนิพนธ์
9. นายมนัทชา    เข็มกลัด
10. นางสาวเมธาวดี    นาคฤทธิ์
11. นายวรวิช    ประสิทธิแพทย์
12. นางสาวศุภิสรา    จันสีไหม
13. นางสาวสุธีกานต์    ทั่งทอง
14. นางสาวกานดา    ยิ้มใหญ่
15. นางสาวกานต์ธิดา    แตงอวบ
16. นายไชยพงษ์    ศุภวิชยานนท์
17. นางสาวมัลลิสา    สำราญราษฎร์
18. นางสาวญาโนทัย    การะสุข
19. นายณัฏฐกฤศ    แย้มกลัด
20. นางสาวเดือนกานต์    เทพหัสดิน ณ อยุธยา
21. นางสาวธมลวรรณ    ผิวผ่อง
22. นายพันศักดิ์    พวงบุบผา
23. นางสาวมลชนก    สดใส
24. นายยุทธภูมิ    ภู่เขียว
25. นางสาวสุทธินี    นุชศิริ
26. นายอนันดา    อินทะนิล
27. นายอัจฉราพร    พิทักษ์วงค์
28. นางสาวปัญชิกา    ฤทธิ์พันธ์
29. นางสาวจุฑามาศ    นิ่มนวล
30. นายปฏิพัทธ์    ศรีสวัสดิ์
31. นางสาวเพ็ญพิชชา    เลิศนิรันดร์
32. นายวศิลป์    เพิ่มศิล
33. นางสาวอาทิตยา    ขลิบสี
34. นางสาวชญาน์นันท์    กมลวุฒิ
1. นายธีรศักดิ์    วังเวงจิต
13 47 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวภัทรสุดา    นาคสุข
2. นายนิติพล    บุญญฤทธิ์
3. นายภคิน    หิรัญคุปด์
4. นางสาวพรพัตรา    แก้วผง
5. นายเทพบุตร    นาคยุติ
6. นางสาวสิรินารถ    มังษา
7. นางสาวเกวลิน    ศรีรู้ญา
8. นางสาวปุณยาพร    อินทรัต
9. นางสาวกอบแก้ว    เลิศสินไทย
10. นางสาวญาดา    อาสนเสวตร
11. นางสาวเมธาวี    ตีกระพี้
12. นายฐาปกรณ์    รุ่งอลงกรณ์
13. นายลักษมันตร์    มงคล
14. นายธนภัทร    กองน้ำ
15. นายธนากร    ระยะทอง
16. นายอนันต์    ประจักษ์วงศ์
17. นายสุรสิทธิ์    สุทธิมณีรัตน์เลิศ
18. นายถิรเดช    นราทิพยปทุม
19. นายธนพงษ์    ผดุงพันธุ์
20. นางสาวจตุพร    ยิ้มแย้ม
21. นางสาวพลับพลึง    เรื่องลือ
22. นางสาวบุญลักษณ์    ผ่านสำแดง
23. นางสาวนรีกานต์    แก้ววิเศษ
24. นางสาวพัชรียา    โอนไธสง
1. นายณฐพงศ์    ทรงสัตย์
2. นางสาวดารัตน    วรธรรมพิทักษ์
3. นายวิษณุ    เอี่ยมประเสริฐ
14 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเพ็ญสิริ    บุญพิทักษ์
2. นางสาวณิชารีย์    จูพานิชย์
3. นางสาวชนิสรา    พิศเพ็ง
4. นางสาวศมลวรรณ    ศรีวิลัย
5. นางสาวชลิตา    พูลวิทยกิจ
6. นางสาวณัชชา    อร่ามชัย
7. นางสาวณิชกานต์    ปล้องอ่อน
8. นางสาวณฤทัย    สิงหเสนี
9. นางสาวพิชชาพร    ชนะสกุลนิยม
10. นางสาวณัฎฐา    ปาละนันทน์
11. นางสาวดลหทัย    หวัง
12. นางสาวณิชชา    ฉายพุทธ
13. นางสาวลักษิกา    สุกใส
14. นางสาวธนภรณ์    วงษ์ไพศาล
15. นางสาวปณิดา    จันทร์กลิ่นหอม
16. นางสาวนัชชา    อ่อนจันทร์
17. นางสาวอาทิตยา    เทียนปัญจะ
18. นายสุภชัย    สุภรณ์
19. นายชนะชล    บำเพ็ญวัฒนา
20. นายรัฐภูมิ    อินทร์ชัย
21. นายปารินทร์    โสภิตลาภธนา
22. นายสุชาครีย์    คงคะสุวรรณ
23. นายภูรินทร์    แย้มอุทัย
24. นายธนดล    หลังทอง
25. นายนพรุจน์    หงษ์อุบล
26. นายอณุพงษ์    เรณูหอม
27. นายภานุพงศ์    เปรื่องการ
28. นายปุณณรัตน์    ต้นวงศ์
1. นางสาวจุฑามาส    พานอนันต์
2. นายณัฐกมล    แดนไธสง
3. ว่าที่ร้อยตรีพลากร    ทิพย์มาลา
4. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
5. นายวิรัตน์    เลิศล้ำ
6. นายสมศักดิ์    ต่วนเอี่ยม
7. นายอนันต์    เทียนคำศรี
8. นางสาวอาภากรณ์    เสถียรรัตน์
15 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายปิยภูมิ    กระจาย
2. นายภูริ    ประกอบสุข
3. นายณภัทร    เสตะพงษ์สัตย์
4. นางสาวนวพร    บุญก่อเกื้อ
5. นายภูมิพัฒน์    ภูมิพานิชย์
6. นายธีรพนธ์    พนาวาส
7. นายณฐกร    โกสินธบ
8. นายศิรวุฒิ    เจนนพกาญจน์
9. นางสาวญานิกา    บุญแข็ง
10. นายสหรัฐ    กุลสุทธิ์
11. นางสาวมุฑิตา    ทรัพย์บวร
12. นางสาวจิรายุ    ประสิทธิแพทย์
13. นางสาวศิรินาถ    คล้ายทอง
14. นางสาวอรทัย    ศรีธร
15. นายภาณุวัฒน์    ศิริลพ
16. นายกันตวิทย์    เกตุจันทร์
17. นางสาวอริสา    บุญเกษม
18. นางสาวอรญา    สุวรรณวงษ์
19. นางสาวพิมพ์ชนก    คงเกตุ
20. นางสาวเมธาพร    พงษ์พันธุ์
21. นางสาวธัญจิรา    พันธ์แบ่งมี
22. นางสาวธีรพร    วิจิตรปัญญา
23. นางสาวเภรี    สัตย์ซื่อ
24. นางสาวชนากาญจน์    คชรินทร์
25. นายกฤษณล    เซี่ยงป๋อง
26. นายกตัญญู    พึ่งเมือง
27. นางสาวชลธิชา    สุทธิประภา
28. นายรัตนกุลภูมิ    แซ่ตั๊น
1. นายเมธรัตน์    วาจาลชน
16 51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลย์สุดา    กัลยา
2. นายธีรพล    แนวทวิต
3. นายธนากร    เพ็ญธิสาร
4. นายณัฐพงศ์    สมศรี
5. นายกฤษฎา    ขุยชัยภูมิ
6. นายณภัทร    โคมน้อย
7. นางสาวขนิฐา    คำพันธ์จันทร์
8. นางสาววัลยา    แย้มเกษร
9. นางสาวสิริรัตน์    โกมล
10. นางสาวอรพรรณ    บุญอิ่ม
11. นางสาวทัศนีย์    พุทธจักร์
12. นางสาวอุทุมพร    จันมณี
13. นายธีรโชติ    แก้ววิลัย
14. นางสาวชไมพร    เสิงขุนทด
15. นายเมธี    นินสีนวล
16. นายพีระวัฒน์    ไม้กร่าง
17. นายภาคิน    ไชยประการ
18. นายคุณกร    ภู่พวง
19. นางสาวมัลลิกา    เวียงคำ
20. นางสาวจุฑารัตน์    นาคเถื่อน
21. นายคุณวุฒิ    สุพงษ์
22. นายณัฐวุฒิ    เลิศดี
23. นายธีรภัทร    เคนโม
24. นายนันทณัฏฐ์    หงษ์ลอยลม
25. นายศรศักดิ์    ไทยบำรุง
26. นางสาวน้ำฝน    โทนหงสา
27. นางสาวสาวิตรี    ขจรเกียรติพัฒนา
28. นางสาวกันติชา    ประสพผล
29. นางสาวภาวิดา    สมศรี
30. นางสาวอติกานต์    วรรักษ์อักษร
31. นางสาวพรพิสิทธิ์    ทองนรินทร์
32. นายจิรกิตต์    ไชย์ศรี
33. นายธนภัทร    รัตนะ
34. นางสาวศรีนฤมล    พัดชื่น
35. นางสาวศิญาภัสร์    เดชอดุลย์พัชร์
1. นางสาวปสิราภา    เกลี้ยงประไพ
2. นายปัญจพล    ปิตินานนท์
3. นายภานุภาคย์    ศรีคำอ่อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................