งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายสงกรานต์    ป๊อกแสวง
2. เด็กหญิงภัคจิรา    คงศรี
1. นางสาวพิมสิริ    กรุดทอง
2 2 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิชิตพล    จันทร์ปาน
2. นายวัฒนา    มูลทรัพย์
1. นางสาวขนิษฐา    จันทร์หล้า
2. นางสาววรัญนิตย์    จอมกลาง
3 3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตสุภา    อรุณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิระปัท    เครือวัลย์
1. นางขวัญจิตร    เดชเดชะสุนันท์
2. นางวิมลพรรณ    จงสุขมีทรัพย์
4 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุนิธิ    ชื่นวัฒนานนท์
2. เด็กชายพัชรพล    เพ็งพลอย
1. นางสาวชฎาพร    วันจรูญ
2. นางสาวมนัญญา    แจ้งบุรี
5 5 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรพล    สกุลดี
2. เด็กชายกมล    สุขประโยชน์
1. นายธีรดิฐ    ยันต์โกเศศ
2. นางสาวอรสา    พานิชเจริญผล
6 6 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายณรงค์ฤทธิ์    กลิ่นเกษร
2. นายมงคล    ลือดาว
1. นางสาวธีราพร    แสงบุญส่ง
2. นางสาวสุรีย์พร    ศรพรหม
7 8 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายอนุกูล    ชูจันทร์
2. เด็กชายจักรพงศ์    โหมดมณี
1. นายนิรุตต์    ปานฉิม
2. นางศิประพร    สัมฤทธิ์ผ่อง
8 12 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    ดอกพฤกษี
2. นายวงศกร    ดอกพฤกษี
1. นายปานคำ    ป้องกัน
2. นางสาววิไลรัตน์    วรรณวิไลย
9 13 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวกร    เกศมาริษ
2. เด็กชายณภัทร    จันทโรจวงศ์
1. นางพิมพา    ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวสุลิสา    เทพชมภู
10 14 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันท์นภัส    อุทัยศรี
2. นายภูวดิษย์    ธัญโชติพิสุทธิ์
1. นางสาวจันทิภา    กบิลโรจน์
2. นางสุขสวัสดิ์    บุญยโรจน์
11 15 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายจิรัฏฐ์    พจน์ชพรกุล
2. นายวิทยา    อินทร์เพ็ง
1. นายจารุวัชร    ภูมิพงศ์
2. นางบุษบา    วรเดช
12 16 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กชายสุภกิณห์    ใจทรัพย์
1. นางระเบียบ    จินตอารี
2. นางศุภวรรณ    หมั่นเขตกิจ
13 18 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายวราธิป    นุชน้อมบุญ
2. เด็กชายนัทธพงศ์    บินชัย
1. นางสาวชนันธิดา    ก้านดอกไม้
2. นางสาวอัญชลี    ท่องแจ้ง
14 19 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายชลนที    พลายเพลิด
2. เด็กหญิงพรพรรณ    อินทรเกตุ
1. นางสาวช่อทิพย์    พวงศิริ
2. นางสาวนฤมน    ทองวิมล
15 21 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจีรพัฒน์    ดวงชื่น
2. เด็กชายนภาวุฒิ    ต้นคำ
1. นางกฤษณา    แป้นงาม
2. นางสาวสุมาลี    ศรีสลุง
16 22 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรพนธ์    อรรถวสุ
2. เด็กชายศุภกิจ    ผลเจริญ
1. นางสาวทรายทอง    เกตุพลอย
2. นางสาววิไล    ตันเสียงสม
17 23 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    สวัสดี
2. เด็กชายพีรพล    ทองกัญญา
1. นางชนัญชิดา    พลายแดง
2. นายชินพัฒน์    คุ้มญาติ
18 26 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติพงศ์    สุต๋า
2. เด็กชายสมิทธิ์    สมวงค์
1. นางสาวฐิตาภรณ์    โสปัญหริ
2. นางสาวสุกานดา    ชัยปลัด
19 27 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรภัทร    เพียรวิชา
2. เด็กชายกิตตินันท์    ศรีสมบูรณ์
1. นางปริญญาภรณ์    บุษบากร
2. นางสาวศรัณย์รัชต์    บุญญานุรักษ์
20 31 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายวันชัย    รอดอนไพร
2. นายทวีศักดิ์    พรอธิมาตร
1. นางสาวดุสิตา    แดงประเสริฐ
2. นางสาวเกษสุดา    ศรีสิงห์
21 32 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายมาวิน    แก่นแก้ว
2. เด็กชายสุเมธ    กองเพิ่มพูล
1. นางเกศราภรณ์    รักษากิจ
2. นางสาวเกื้อกูล    โพธิ์ร่มเย็น
22 35 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรพงษ์    กรีดกราย
2. เด็กชายจิรวัฒน์    แสนสุข
1. นายธนัทเทพ    สิงห์แก้ว
2. นางสุดารัตน์    อ้นใจ
23 36 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงเดือน    เจสละ
2. นายวิชิต    ศรีน้อยอ่อน
1. นางกนกวรรณ    แสนจำหน่าย
2. นางสาวประทีป    สุขโชค
24 40 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถพล    แสนโยธา
2. เด็กชายศิรินทร์    เบ้าเคลือบ
1. นางสาวกัมพุวัณ    บุญสาธร
2. นางสาวสาวิตรี    เจริญมาก
25 42 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูมรินทร์    สมแพร
2. เด็กชายสุทธิพร    วาระสิทธิ์
1. นางสาวขวัญเดือน    แปดทิศ
2. นางปัตทมา    วรนาม
26 43 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายอนุรักษ์    จารุจันทร์
2. นายวันเฉลิม    ไกลบาป
1. นางสาวธนัฏฐ์สร    สุตตะนนท์
2. นายธัชพล    แคล้วคลาด
27 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายภูพฤกษ์    มงคลจักรวาล
2. นายกรธัช    สร้อยยา
1. นายมารุต    วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวสุวาที    ทองจีน
28 45 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ดาวล้อม
2. นางสาวกชกร    อมรินทร์อิศรางกูล
1. นางนงเยาว์    รักษาถ้อย
2. นางสุภาพร    วงษ์ดารา
29 46 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยะราช    อุ่นโรจน์
2. เด็กชายธนบูรณ์    ย้อมสี
1. นางสาวสำราญ    สังคีรี
2. นางสาวเนาวรัตน์    เจตดุ
30 47 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายก้องภพ    กาทอง
2. นางสาวศิริพร    แซ่ตั้ง
1. นางสาวประภาพร    วงษ์เย็น
2. นางสาวภาวดี    เยี่ยมสถิตย์
31 48 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตเมธ    เดชบุญ
2. เด็กชายจารุกิตต์    หาญพุฒ
1. นางสาววรรธนา    แสวง
2. นางอุษา    สืบอุดม
32 49 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายรัฐพงค์    จันทรีย์
2. นายสุภโชค    ผามบุญ
1. นางมยุรี    บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี    ทองฟัก
33 51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวิศรุต    บุศราคำ
2. เด็กชายธนทรัพย์    ธรรมทรัพย์
1. นางสาวหทัยรัตน์    ไกยวงศ
2. นางสาวอรัญญา    ศิริรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................