งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 212
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐวิทย์    แซ่โต๊ะ
2. นางสาวชญานิศ    ช่างประเสริฐ
1. นางสาวศิรณี    พลเสนา
2. นางอภิญญา    สังขรักษ์
2 6 โรงเรียนอุทัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัครพล    จิตรทรัพย์
2. นางสาวนันทิดา    หามนตรี
1. นายจรัญ    กรีปักษ์
2. นางสาวธนักษร    สืบสาย
3 13 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฎิพล    สอนหล้า
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ขวัญอยู่
1. นางสาวภัทธนิดา    แสนยามูล
2. นางสาวอัมไพ    บุญมี
4 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภโชค    บัวเงิน
2. เด็กชายศราวุธ    เพ็ชรภา
1. นางสาวหทัยพัชร    ทองเดช
2. นางไฉไล    หมื่นมี
5 15 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายศิริกุล    เฮงสัจจะกุล
2. เด็กหญิงลลิตภัทร    จตุรรัตน์
1. นายจวบ    สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส    ภาพันธ์
6 18 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณยานุช    คำทา
2. นายมนุพัศ    เพชรประยูร
1. นางสาวสุภิชา    บุญมา
2. นางสาวอารมย์    สุดมี
7 23 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิศรี    ตาละคำ
2. นางสาวธีราภรณ์    คำวัตร์
1. นางชนัญชิดา    พลายแดง
2. นายชินพัฒน์    คุ้มญาติ
8 32 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายนุกูล    อาระหัง
2. นายภานุมาศ    เล็กประทุม
1. นางสาวกัญญ์ฉัตร    กำลังดี
2. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
9 37 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฏฐ์    เตชาธนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงวรินทร    อุณหะจิรังรักษ์
1. นางสาวชิดชนก    วันดี
2. นางอารีรัตน์    เเก้วอินทร์
10 39 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐวรรธน์    ศิริคุณานนท์
2. นายแสงชัย    จอมเกาะ
1. นางณัฎฐนันท์    โล่ห์นารายณ์
2. นางสาวพัชรินทร์    ปองสุข
11 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชตา    จันทร์สวัสดิ์
2. นายมงคล    วงศ์สวัสดิ์
1. นางสาววิจิตรา    สวัสดิ์โรจน์
2. นายสุธี    ภาระหันต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................