งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 209
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนปทุมคงคา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายญาณวุฒิ    มณีอินทร์
2. นายชญานนท์    เสน่ห์ราศรี
1. นางสาวขนิษฐา    จันทร์หล้า
2. นางสาวรัตนาวดี    พางาม
2 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    จันดา
2. เด็กชายณัฐพล    พุ่มไสว
1. นางชนิกา    เพ็ชรจันทร์
2. นางนภชนก    พรมสอน
3 13 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    อุปเถย์
2. เด็กชายนรบดี    สุวรรณรัตน์
1. นางพิมพา    ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวสุลิสา    เทพชมภู
4 14 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายวัชรพล    แสงทอง
2. นายกฤษฏาพงษ์    เพ็ชรรัตน์
1. นายปรีดา    ศรีตำแย
2. นายสุขสันต์    สมานมิตร
5 15 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิชาติ    สมัยมงคล
2. เด็กหญิงรัชดาวัลย์    ตันติธรรมภูษิต
1. นางสาวมณฑยา    เสาวรส
2. นายอรุณ    ตั้งมโนกุล
6 16 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายฑีฆายุ    ทองงาม
2. เด็กชายศุภชัย    สนิทกุล
1. นางระเบียบ    จินตอารี
2. นางสาววันดี    ศรีแก้ว
7 22 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาววรัญญา    ศรีเพชรเจริญ
2. นายยุทธ    พวงสมบัติ
1. นางนันทวรรณ์    สมทรงแป้น
2. นางพรทิพย์    อรชร
8 32 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธันวา    ภู่สุวรรณ
2. นายไตรภพ    อินทร์สมบูรณ์
1. นางสาวกัญญ์ฉัตร    กำลังดี
2. นางผจงมาศ    คล้ายเพชร
9 44 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายกรรชัย    สังข์บุญชู
2. นางสาวณัฐวดี    สุนทรอำไพพงศ์
1. นางสาวจุติพร    ปานา
2. นางสาวดลยา    ศิริวัฒนานนท์
10 47 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายกิตติกรณ์    สุขดาษ
2. นายอภิรัฐ    ไม้โพธิ์
1. นางสาวประภาพร    วงษ์เย็น
2. นางสาวภาวดี    เยี่ยมสถิตย์
11 51 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนันชัย    เลาหบุตร
2. เด็กชายชยานันทร์    ตั้งตน
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา    ปานแอ๊ด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................