งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 207
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายคุณานนต์    ภู่นาค
2. นางสาวกานต์ธิดา    ศิธรกุล
3. นางสาวพัสวี    สุนทรารัตน์พงษ์
1. นางลาวัลย์    พหลยุทธ
2. นางสาววงเดือน    บุญแก้ว
2 2 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐริการ์    วงศ์ทิพย์
2. นางสาวสายพิณ    จันทะสาย
3. นางสาวมุกธิตา    ธรรมรัตนพร
1. นางสาวสิริพรรณพร    แก่นเพ็ชร์
3 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิมล    บุญเปรม
2. นางสาวเขมมิสสรา    สะสมทรัพย์
3. นางสาวสุพันนิภา    ชุมสันเทียะ
1. นางสาวราตรี    จาตุรัส
2. นางสาววิภา    อมรศิริอาภรณ์
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐากร    ผ่านสำแดง
2. นางสาวณัฐศรา    ใจดี
3. นางสาวพิมพ์มาดา    กลิ่นศรีสุข
1. นางสาววิภาดา    จันทร์ภิรมย์
2. นายสุภกร    เขตมนตรี
5 5 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายจักรครินทร์    หอยสังข์
2. นางสาวน้ำฝน    แพน
3. นางสาวพรณิตา    เฮง
1. นางบานชื่น    ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์    เขียวขจี
6 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวนาฏนดา    ช่วยพยุง
2. นางสาวฐิติพร    ภู่สุคนธ์
3. นางสาววริศรา    ธาราพงษ์
1. นายธีรวีร์    แพบัว
2. นางสาวปทิตตา    เล็กวิกรม
7 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงกมล    ลือชา
2. นางสาวกมลชนก    ทองนนท์
3. นายธนัท    นาคสิงห์
1. นางจันทรา    อินทร์เนื่อง
2. นางสาวบูชิตา    ยุทธนาฤทธิไกร
8 8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวัลย์    สำราญสุข
2. นางสาวลัดดาพร    ทองน้อยยิ่ง
3. นางสาวทิพย์อาภา    ยานุพรม
1. นางพรทิพย์    เพ็งชาติ
2. นางวิเศษลักษณ์    สุภาณิชย์
9 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวชมัยพร    ธัญญเจริญ
2. นางสาวกนกวรรณ    สุพรรณโพธิ์ทอง
3. นางสาวสุภาภรณ์    เพ็งชัย
1. นางสาวทักษอร    ฝึกวาจา
2. นายวิวัฒน์    สงวนทรัพย์
10 10 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร    นะคันทา
2. นางสาวมะยุรี    เสนคำ
3. นางสาวจสิตา    โพธิ์คำ
1. นางชยาพร    รอดเทภัย
2. นางเพ็ญนภา    ประเสริฐสังข์
11 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทวัน    พานเงิน
2. นางสาวเกษสริน    ทวีทรัพย์
3. นางสาวจุฑาธิป    จำเริญพร
1. นางสาวนภัสกุณ    จิบโคกหวาย
2. นางศิริพร    ชาติทอง
12 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณภัทร    วิวัฒนาคม
2. นางสาวอมราพร    สุวรรณเรืองศรี
3. นางสาวณัฐมน    เตชะสกุล
1. นางสาวพัชรีพร    มานะงาม
2. นางสาววลัยพรรณ    ทองดอนเหมือน
13 13 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวประทิน    พูลทรัพย์
2. นางสาวพิมพิราพร    หุ่นน้อย
3. นางสาวกาญจนา    คงเผ่าพงษ์
1. นางสาวศิริเพ็ญ    อรัญคีรี
2. นายอรุณศักดิ์    อาลิแอ
14 14 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธนาภรณ์    สกุลปักษ์
2. นางสาววชิรญา    คมศร
3. นางสาวนริศรา    บุญมา
1. นางสาวจันทิภา    กบิลโรจน์
2. นางสุขสวัสดิ์    บุญยโรจน์
15 15 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤภร    แซ่โค้ว
2. นางสาวพิชชาพร    ตันติกุลพาณิชย์
3. นางสาวสุชานันท์    ทัดแก้ว
1. นางพรพรรณ    นมัสไธสง
2. นางสาวพัชรินทร์    ณ สมบูรณ์
16 16 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณิศา    อุตตสี
2. นางสาวสุพัตรา    อินอ่อน
3. นางสาวเสาวภา    วิเศษ
1. นางสาวปัทมาวดี    วาปีเน
17 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเสาวลักษณ์    สายน้ำ
2. นางสาวกิตติมา    แก้วเจริญ
3. นางสาวรัตนาภรณ์    พระศรี
1. นางสาวนัทชลิดา    พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย    แพ่งบรรเทา
18 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจน์พนิต    มากทรัพย์
2. นางสาวรุ่งทิวา    ขันบุตร
3. นางสาวชุติมา    สังคะโห
1. นางขวัญนาค    แสงประชุม
2. นางสาวสุดาวดี    ไพพิบูลย์
19 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวชัญญ์ญาณ์    คล้อยสุวรรณ์
2. นางสาวณัฏฐธิดา    พวงทอง
3. นางสาวนวรัตน์    ไม้เต็ง
1. นายธนภณ    วัฒนจรัส
2. นายอลงกรณ์    จันทรวิภาค
20 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวฟ้าสวย    งามกมล
2. นางสาวพรทิพย์    ศรีนาค
3. นายณัฐวิทย์    คงคะคิด
1. นางอุษา    อังศุพฤกษ์
21 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    งามภักตร์
2. นางสาวณัฏฐณิชา    คูตระกูล
3. นางสาวนันท์นภัส    บุญทวี
1. นายธวัชชัย    กุศลสุข
2. นางสาววิรัชดา    หรั่งแร่
22 22 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาววราศิณี    สิทธิอักษร
2. นางสาวศศิธร    พังจุนันท์
3. นางสาวลินนรัตน์    เพ็ชรสิมาลัย
1. นางสาวกันตนา    สุขเจริญ
2. นางสาวสันทนา    เบาเนิด
23 23 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเกตน์สิรี    ปินเปี้ย
2. นางสาววิไลลักษณ์    อุ่มเอิบ
3. นางสาวเสาวลักษณ์    ผิวขาว
1. นางนุชจิรา    มหาพัฒนไทย
2. นางสาวสายฝน    เกิดสุข
24 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐธิดา    คงสุข
2. นางสาวพัชรี    รัมย์รุ่งเรือง
3. นางสาววรุณศิริ    ใจห้าว
1. นางสาวรัชชาภรณ์    มีสวน
2. นางสาวรัชชาภรณ์    มีสวน
25 25 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอารยา    ญานผุด
2. นางสาวประพิญญา    ดวงอาราม
3. นางสาวศุภนิดา    จันทร์สง่า
1. นางสาวทัศน์วรรณ    กลิ่นอุบล
2. นางสาววิจิตรา    เศรษฐี
26 26 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวเกตุวดี    ไพศาล
2. นางสาวสริตา    บุตระบุญมา
3. นายเกริกเกียรติ    อยู่ภู่
1. นางจำปา    จำเริญ
2. นางสุวิภาพร    ดาวเรือง
27 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายศุภกิจ    ปิ่นทองคำ
2. นางสาวกันต์กมล    ศรีเกษม
3. นางสาวพิชญา    ผาวันดี
1. นางมนรัตน์    นิชเปี่ยม
2. นางสุรางค์    เช้าเจริญ
28 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำผึ้ง    ขันทองดี
2. นางสาวศิรประภา    สดเจริญ
3. นางสาววสุนธรา    สืบบุก
1. นางสาวมณทิชา่    แตงอ่อน
2. นางลัดดา    มะม่วงชุม
29 29 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทวรรณ    ไผ่ตาแก้ว
2. นางสาวหทัยภัทร    คำสิงห์
3. นางสาวนุสรัตน์    ทองเปราะ
1. นายมณฑกานต์    จิตกล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี    ยาขันทิพย์
30 30 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวหงษ์    ลำใยรุ่งเรือง
2. นางสาวกฤติกา    รถมณี
3. นางสาวอัญชลี    ปานนิล
1. นางสาวกัณฐิกา    คงคาใส
2. นางสาวมาราตรี    เหมือนละมัย
31 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลภัทร    กุระคำแสง
2. นางสาวจิตตราพัฒ    อ่างทอง
3. นางสาวจิราพัชร    แก้วปานกัน
1. นางสาวจินตนา    บำรุงเพ็ชร
2. นางเนาวพร    คงสมนึก
32 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนัท    ฉิมวิเศษ
2. นางสาวชนิดา    คุ้มสุวรรณ์
3. นางสาวนภาวรรณ    ทรัพย์กรณ์
1. นางกาญจนา    กลัดทอง
2. นางสรินยา    พระจันทร์ศรี
33 33 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพรรษา    โกษาจันทร์
2. นางสาวณัชชา    ลอองบัว
3. นายธนากร    ปาไว
1. นายธนูชัย    สืบทิม
2. นางอารมย์    เจริญบุตรานนท์
34 34 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายตุลย์    รักคู่
2. นายนพปฎล    อุบะลักษณะ
3. นายฐิรพงษ์    อ้มพรม
1. นางสาวดวงดาว    ไวกุลเพ็ชร
35 35 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวชญานิศ    วรัญญานนท์
2. นางสาวลลิตา    ใจอาษา
3. นางสาวพรรณดาว    ขยันสการ
1. นางธัญญวรัตน์    รัตนาพรไพศาล
2. นางพูลรัตน์    คุณาเขมากร
36 36 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณพร    แก้วชะมอญ
2. นางสาวสุภาศิริ    เรืองธรรมวัฒน์
3. นางสาวมณีรัตน์    มั่งมีสิน
1. นางสาวสุดารัตน์    สีน้ำเย็น
2. นายอำนาจ    จงเทพ
37 37 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอนัญญา    สิงห์โตทอง
2. นางสาวศิริลักษณ์    สอนพวง
3. นางสาวธรรมสรณ์    แก้ววิทย์
1. นางสาวศรัญญา    แก้วหนูนวล
2. นางสาวศิริกาญจน์    การตรง
38 38 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภา    แซ่ย่าง
2. นางสาวมนัสวี    ทองบุญชื่น
3. นางสาวมัลลิกา    แก้วพลอย
1. นางสาวทตยาภรณ์    รัฐนันทมงคล
2. นางเบญจมาศ    พัฒนโชติ
39 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยกร    กิจสมฤดี
2. นางสาวกานต์ธีรา    สงวนกุลชัย
3. นางสาวภัสชา    นทีรมณ์
1. นางสาวจุฬีนาถ    เปรุนาวิน
2. นางโศรยา    จิรสารสวัสดิ์
40 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเปรมจิตร    ปานเพ็ชร์
2. นางสาวจิรวัฒน์    แก่นไทยสง
3. นางสาวจิราภา    แก่นสลุง
1. นางนภเกตน์    คำปัน
2. นางใจทิพย์    อนันต์สลุง
41 41 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนงลักษณ์    ป้องภัย
2. นางสาววนิดา    อินทร์อนันต์
3. นางสาวดาราพรรณ    อ่อนละมุล
1. นางจารุวรรณ    พูนบำนาญ
2. นางสุนิดา    จันทร์เทศ
42 42 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิญาดา    ใกล้กลาง
2. นางสาวสิรีธร    กาญจนพานิชย์
3. นางสาวพรชนัญญ์    มั่งมีธนพิบูลย์
1. นางสาวจุฑาธิป    เปลาเล
2. นายสายชล    บุญชัย
43 43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพีรดา    สุขนาคกิจ
2. นางสาวชัญญานุช    บัวคง
3. นางสาวจิดาภา    มากพงษ์
1. นางวิชุดา    ช้างแก้วมณี
2. นางสาวเพชรประภาร์    ชุมสาย
44 44 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวสตรีรัตน์    สนร้อย
2. นางสาวธนวรรณ    ศรีสุข
3. นางสาวพลอย    พัดสมร
1. นางสาวชณัญธิดา    เสสตะญาติ
2. นางวรวรรณ    สัตย์เพริศพราย
45 45 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    พ่วงน่วม
2. นางสาวจุฑารัตน์    พวงชื่น
3. นางสาวชุลีกร    ทรัพย์ศรี
1. นางนันทนา    สุทธิศรี
2. นางสาวสุธาทิพย์    มูลอุดม
46 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปาณิสรา    ช้างพลาย
2. นางสาวชนิญญา    เรืองอร่าม
3. นายชานนท์    ลาภหลาย
1. นายณัฏฐพงษ์    กันภัย
2. นางสาววาสนา    เงินทอง
47 47 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายฐาปกร    ไพบูลย์วัฒนผล
2. นายพงศธร    ผิวทอง
3. นางสาวเมทิกา    ฤกษ์ดี
1. นางปาณิสรา    บัวทอง
2. นางสาวอมรรัตน์    สุริยะบุญ
48 48 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายพีรพล    สุขสำราญ
2. นางสาวสุพรรษา    หาญเทศ
3. นางสาวหทัยชนก    แรกตั้ง
1. นางสาวพุดซา    นุสติ
2. นางสาวเชษินีร์    แสวงสุข
49 49 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอัยรินทร์    ประกิ่ง
2. นางสาวณัฐนรี    วรหิน
3. นางสาวกรปภา    ชื่นกลิ่น
1. นางรัชดา    ศรีรางกูล
2. นางสาวสุภาภรณ์    ภู่ดี
50 50 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐนรา    สิทธิโชค
2. นางสาวเมทินี    ขาวพลับ
3. นางสาวกนกกร    ศรีนวล
1. นางรัชดาวัลย์    สวนจันทร์
2. นายสันติ    เกตุผาสุข
51 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิกานต์    คำวาง
2. นางสาวนริศรา    แก้วน้อย
3. นางสาวชนิตา    วงวิจิตร
1. นางสาวจินดาพร    พ่วงปิ่นเพชร์
2. นางสาวรัชนีวรรณ    ขาวเผือก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................