งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 206
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริศนา    สวรรค์พร
2. เด็กหญิงปลื้มกมล    จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงวิรดา    โรจน์วิไลย
1. นางลาวัลย์    พหลยุทธ
2. นางสาววงเดือน    บุญแก้ว
2 2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    กฤษณโสภา
2. เด็กหญิงวงแหวน    ยามประโคน
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    สุฤทธิ์
1. นางสาวพรทิพย์    นาคเกิด
2. นายรัชกฤต    ภูธนคณาวุฒิ
3 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาลิตา    พละมาต
2. เด็กหญิงธรรมคีตา    พิริยะธรรม
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    เผ่าผึ้ง
1. นางสาวพรพรรณ    ถาวร
2. นางสาวไพรินทร์    ขุนศรี
4 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    เหมือนอินทร์
2. นางสาวธนพร    พรมจำปา
3. เด็กหญิงมณิวรา    เข็มเฉลิม
1. นางพรทิพย์    ภูแสนศรี
2. นายวสันต์    มหามิตรมงคล
5 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวิยา    สารเนตร
2. เด็กหญิงบงกช    อภัยรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐกมล    ชำปฏิ
1. นางนุชจรินทร์    มหันตวารี
6 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนชญา    อรรถปักษ์
2. เด็กหญิงวัลลภา    อุ่นชู
3. เด็กหญิงวิชญานันท์    จักราธร
1. นายธีรวีร์    แพบัว
2. นางสาวปทิตตา    เล็กวิกรม
7 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ชูเมือง
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์    พัฒเชียรทอง
3. เด็กหญิงอัญชลี    เกลียวนาค
1. นางสาวจรรยงค์    บุญซัน
2. นายรัตนศักดิ์    ก้อนเพชร
8 8 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    มาตรง
2. เด็กหญิงอัจฉรา    บำรุงสุข
3. เด็กหญิงธนพร    เดชปั้น
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
9 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรมัย    ขำกา
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กชายสุทัศน์    ธัญญเจริญ
1. นางสาวทักษอร    ฝึกวาจา
2. นายวิวัฒน์    สงวนทรัพย์
10 10 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวจุลลนาฎ    คะพลวงศ์
2. นางสาวช่อเพชรรัตน์    ทองแดง
3. นางสาวเกตุสุดา    จันทร์ทองสุข
1. นางกัลยา    ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวดวงพร    พ่วงบางยาง
11 11 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกานต์    อิ่มเจริญ
2. เด็กหญิงยุธิดา    ซันซี
3. เด็กหญิงนลธิชา    กุลศักดิ์
1. นางสาวดลพร    คำรักษ์
2. นางสาวอำภา    แก้วภราดัย
12 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    บัวพลู
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    นวมอำพันธ์
3. เด็กหญิงพรชนก    โสภาแปง
1. นางสาวปัทมา    ปานสวัสดิ์
13 13 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกวลิน    สุนทรวิภาต
2. เด็กหญิงอัจจิมา    วิวัฒน์วานิช
3. เด็กชายนนทวัฒน์    สิทธิเสรี
1. นางสาวชลทิชา    ลิ้มสกุลศิริรัตน์
2. นายอรุณศักดิ์    อาลิแอ
14 14 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฟ้าใส    คำดี
2. เด็กหญิงอัญชิสา    สุวรรณวุฒิ
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา    วัฒนาถาวรวงศ์
1. นางสาวพริศา    จันทะเลิศ
2. นางสุขสวัสดิ์    บุญยโรจน์
15 15 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    ภิญโญชีพ
2. เด็กหญิงพิชชานุช    วงศ์จริยะเกษม
3. เด็กหญิงภูษณิศา    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
1. นางสาวรัชนก    พรรณนนท์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์    สมัครเขตรการ
16 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนวพรรษ    ทอแสงเสถียร
2. เด็กหญิงชนิกานต์    เคหะนันท์
3. เด็กหญิงจุติมา    ศรีวะสุทธิ์
1. นางสาวชนาธิป    สุนทรภักดิ์
2. นางสาวโรจน์สิมา    ไทยธรรม
17 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนภา    ทองหวาน
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    สว่างศรี
3. เด็กหญิงเอื้อไอริณ    สมบูรณ์วิทย์
1. นางสาวนัทชลิดา    พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย    แพ่งบรรเทา
18 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัญญา    ชูควร
2. เด็กหญิงฐิติชญา    ปโยพิเชฐ
3. เด็กหญิงกีรัตยา    ศรีโพธิ์
1. นางสาวปภัสรา    แก้วมณี
2. นางอรพินธ์    แม้นญาติ
19 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    อ่ำทุ่ง
2. เด็กหญิงวิชญาพร    คำเพิ่ม
3. เด็กหญิงพรรษพรรษ    พรหมถาวร
1. นายธนภณ    วัฒนจรัส
2. นายอลงกรณ์    จันทรวิภาค
20 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปานชีวา    ถนอมวงศ์
2. เด็กหญิงอชิรญา    สวรรค์ขวัญ
3. เด็กหญิงปาลิตา    เจือจุน
1. นางปนัศญา    เจริญมาก
21 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรชนก    ตาระกา
2. เด็กหญิงพจมาน    เครือดวงคำ
3. เด็กหญิงดุจมาตา    บริบูรณ์
1. นางดุษฎา    คงพานิช
2. นางสาวประภัสสร    มีชัย
22 22 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ปลื้มถนอม
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    บุรทิพาพงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    ชัยโย
1. นางสาวกันตนา    สุขเจริญ
2. นางสาวสันทนา    เบาเนิด
23 23 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    โภคา
2. เด็กหญิงบาลีวัลย์    แสงเรืองนาค
3. เด็กหญิงสิริธันยา    สมนาม
1. นางนุชจิรา    มหาพัฒนไทย
2. นางมนัสยา    นภาผ่อง
24 24 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศรันย์พร    บุญคุณากร
2. เด็กหญิงนพวรรณ    ศรีทองอินทร์
3. เด็กชายธนา    ตันติยาพงศ์
1. นางชุติมา    หาญเอี่ยม
25 25 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวรา    อบเทียน
2. เด็กหญิงพรรวินท์    อยู่เชื้อ
3. เด็กหญิงอรศิรินญา    บุตรแสน
1. นางสาวกรกตพรม    ทรายแก้ว
2. นางสาววิจิตรา    เศรษฐี
26 26 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    บุญอ่ำ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ตุรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐญาดา    คุณเวียน
1. นางจำปา    จำเริญ
2. นางสุวิภาพร    ดาวเรือง
27 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลลิตภัทร    กฤตยาวัฒน์
2. เด็กหญิงชุติมา    ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
3. เด็กหญิงชนกชนม์    ประทุมเมศ
1. นางมนรัตน์    นิชเปี่ยม
2. นางสุรางค์    เช้าเจริญ
28 28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปฏิญญา    บุญเหลือ
2. เด็กหญิงปิยภรณ์    ท่าฉลาด
3. เด็กหญิงสุกานดา    สุวรรณสิงห์
1. นางสาวมณทิชา่    แตงอ่อน
2. นางลัดดา    มะม่วงชุม
29 29 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพนิดา    บูชา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    วิเศษสิงห์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    วิสุทธิ์วรกานต์
1. นายมณฑกานต์    จิตกล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี    ยาขันทิพย์
30 30 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทักษพร    สุตลาวดี
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    เพ็ชรใส
3. เด็กหญิงอารีย์    แสนศาสตรา
1. นางสาวณัฐธิดา    หอมสวาสดิ์
2. นางสาวมาราตรี    เหมือนละมัย
31 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรภัทร    พิศุทธิ์ศานติ
2. เด็กหญิงโศรดาพร    แท่นแคร่
3. เด็กหญิงภัทรวดี    จันทะแพน
1. นางสาวจินตนา    บำรุงเพ็ชร
2. นางเนาวพร    คงสมนึก
32 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญบาล
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร    เริงศาสตร์
3. เด็กหญิงฬุจิรดา    ศรีนิยม
1. นางกาญจนา    กลัดทอง
2. นางสรินยา    พระจันทร์ศรี
33 33 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตัสนีม    อาหมัด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มณีทอง
3. เด็กชายธีรภัทร    ชีวี
1. นางพัชรี    อรรถพันธุ์
2. นางสาวพิชญ์กานต์    หางนาค
34 34 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริษา    อ่อนช้อย
2. เด็กหญิงสิรินดา    สมสุวรรณ
3. เด็กหญิงอนุธิดา    บุญเทียม
1. นายสมัชชา    โกมลฐิตินันท์
2. นายอรรถสิทธิ์    สุพรรณพิทักษ์
35 35 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีระภาพ    เตียง
2. เด็กชายแคร์    บุญ
3. เด็กหญิงนุศจิรา    เกตุสมบูรณ์
1. นางสาวจิรรัตน์    วงษ์กระสันต์
2. นางนพรัตน์    เกษทองมา
36 36 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    ชูอิฐจีน
2. เด็กหญิงเณศรา    เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงศศิวิมล    สุขเหมือน
1. นางสาวพิมวดี    สมสุวรรณ์
2. นางสาวรัตนา    สืบสาย
37 37 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดุจดาว    อนุกูล
2. เด็กหญิงจิรพร    สาผาย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    อาสสุวรรณ
1. นางรุ่งนภา    ฤทธิ์ทวี
2. นางสาวศิริกาญจน์    การตรง
38 38 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณภัทรา    อริยปัญโญทัย
2. เด็กหญิงวนาลี    ท้วมพงษ์
3. เด็กหญิงสิริปรียา    เมฆจันทร์
1. นางสาวพัชรี    เมืองเชียงหวาน
2. นางสาวสุภาณี    ตันพา
39 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันย์นฐพร    สุทธิกรกมล
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ปัสนานนท์
3. เด็กหญิงพรจิรา    อภิวัฒนาวา
1. นางสาวจุฬีนาถ    เปรุนาวิน
2. นางโศรยา    จิรสารสวัสดิ์
40 40 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    เดิมสลุง
2. เด็กหญิงจิราภา    เดิมสลุง
3. เด็กหญิงธนพร    แก้ววิกา
1. นางสาวกรรณิการ์    อินทร์ปัญญา
2. นางสาวศิริลักษณ์    นาประสิทธิ์
41 41 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤษรา    กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติชญา    มลทอง
3. เด็กชายณัฐกร    พึ่งครบุรี
1. นางจารุวรรณ    พูนบำนาญ
2. นางสุนิดา    จันทร์เทศ
42 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจษฎา    แดงนาพันธ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ตรุษเพชร
3. เด็กหญิงอารียา    ทองเหลือ
1. นางสาวสิริลัคน์    เกตุเอี่ยม
43 43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    วรรณวิจิตร
2. เด็กหญิงจริยา    นูแป
3. นางสาวพิมพ์ณิภา    บัวศรียอด
1. นางสาวนภัสนันท์    วรรณศิริ
2. นายโชคพิสิฐ    สุดแท้
44 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัญญา    กาลภิวัตน์
2. เด็กหญิงวิภาดา    แก้วลี
3. เด็กหญิงอภิชญา    รุ่งรัตติกรณ์
1. นางสาววรัญญา    วีระวัฒนวงศ์
2. นางวารุณี    ลำยอง
45 45 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรีชา    ทรัพย์เกิด
2. เด็กหญิงนิชาภา    เมฆสันต์
3. เด็กหญิงชุติมา    จุ้ยทิม
1. นางนิทรา    ด่านศิริชัยสวัสดิ์
46 46 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุจินธรา    ปาสานนท์
2. เด็กหญิงนุชนาฏ    มลัยทอง
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ    วัฒนยัง
1. นางสาวรุ่งทิวา    สิงห์เทียน
2. นางโสภา    วงศ์ประสิทธิ์
47 47 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงแพรวนภา    สถิรปัตติ
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์    พงศ์เจตน์พงศ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    หาญสำฤททธิ์ผล
1. นางปิยะพร    สมบุญ
2. นางสาวอรินยา    สถิรชาติ
48 48 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ลับเหลี่ยม
2. เด็กหญิงวรัชยา    จราสัณฑ์
3. เด็กหญิงดลยา    จันทเกษร
1. นางสาวพุดซา    นุสติ
2. นางสาวเชษินีร์    แสวงสุข
49 49 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญฤดี    หอมจันทร์
2. เด็กหญิงณิชากานต์    เย็นเหลือ
3. เด็กหญิงสุพิชชา    ภูถมศรี
1. นางสาวกัลยารัตน์    จันทร์ขาว
2. นายมณฑล    เทียมรักษ์
50 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์    ศักดิ์เทวิน
2. เด็กหญิงนนทิชา    บุญฤาชา
3. เด็กหญิงวันทนีย์    พิณทอง
1. นางวิยะดา    วิทยาธรรมพร
2. นางสิริกัญญา    สมพงษ์
51 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    ประชุมทอง
2. เด็กหญิงจริยพร    ศิริจันทรา
3. เด็กหญิงธจรรยวรรณ    สหัสพรชัยกุล
1. นางดุษณี    กลั่นเกษร
2. นางวรรณา    ปันส่วน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................