งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 203
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริญญา    สุคนธ์ล้ำเลิศ
2. นางสาวจิราวรรณ    เชียงกา
3. นางสาวฉันชนก    โสตถิปิณฑะ
4. นางสาวดวงฤทัย    ศรีวงค์ษา
5. นางสาวสุภาวดี    เงินยวง
1. นางสาวเพ็ญทิพย์    ศรีสมุทร
2 3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายปารเมศ    ศรีษณะกุล
2. นางสาวเข็มปภัสร    มานสะอาด
3. นางสาวธัญลักษณ์    บรรดาดี
4. นางสาวจริยา    ทองคงโขน
5. นางสาวภิชาพร    พุ่มเกตุแก้ว
1. นายปิยะลาภ    เตียรธิติ
2. นางภัสรัญ    สระทองนวล
3 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายฐาปกรณ์    ขวดทอง
2. นางสาวณัฐชยา    เชื้อชาย
3. นางสาวชนิศา    หนูสุด
4. นางสาวณัฐกานต์    บัวแดง
5. นางสาวสุธิดา    ศิริบุญ
1. นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี    พรหมพรรณ
2. นางสาวยุภาวดี    วิชามุข
4 9 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวจิรัชฌา    คูหาวิจิตร
2. นางสาวบงกช    ชินวงษ์
3. นางสาวแววพลอย    เชี่ยวชาญ
4. นายจิรายุ    ใจแสน
5. นายณัฐพงษ์    มะกรูดอินทร์
1. นางพรพิมล    ภูผา
2. นางสาวเยาวเรศ    พระโพธิ์วังซ้าย
5 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวดุจดาว    บุญญฤทธิ์
2. นางสาวศุภากร    มีบุญธรรม
3. นางสาวอภิญญา    แปงน้อย
4. นางสาวเสาวลักษณ์    นิลโนรี
5. นางสาวกมลชนก    มรรคเจริญ
1. นางสาวจิราภรณ์    สำเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร    ปิ่นโมรา
6 11 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัทรา    ภู่ศรี
2. นางสาวนพรัตน์    วงษ์ศรีเมือง
3. นางสาวพนิตา    สุมณฑา
4. นายอภิชาติ    เบะกิ
5. นายเจนณรงค์    พัฒนสาร
1. นางสาวนทีวัลย์    จานทอง
2. นางสาวสรัญญา    เกิดแก้ว
7 12 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    เหี้ยมหาญ
2. นางสาวลลิตา    ลาวทอง
3. นางสาวศิริรัตน์    แก้วคำ
4. นางสาวศศิฉาย    ขุนไชย
5. นางสาวกรรณิกา    สังข์ขาว
1. นางปราณี    นันทบุตร
8 13 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิณนิภาห์    ใบใหญ่
2. นางสาวพนิดา    จำนงเพียร
3. นางสาวเมธวดี    อ่อนฤาชา
4. นางสาวชญานิศ    ครสาย
5. นางสาวธีรภรณ์    สิงห์ฟู
1. นายกิตติศักดิ์    บุญพอ
2. นางนัยนา    วงษ์เกษม
9 14 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราภา    มลามาตย์
2. นางสาวจินตนา    อุ่มมาลา
3. นางสาวรัตนา    วรรณม่วง
4. นางสาวจิรนุช    บุตรสะสม
5. นางสาวเบ็ญจวรรณ์    ลายอุบล
1. นางสาวกรกนก    เฉลิมชัย
2. นางสาวหนึ่งหทัย    ภู่สมุทร
10 16 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    ศรีมูลเขียว
2. นางสาวณภัทร    วัยกูล
3. นางสาวจันทิมา    พิทักษ์ทรัพย์
4. นางสาวพิมพิไล    จรูญรัตน์
5. นายนพดล    อิทธิเดชวัฒนะ
1. นางทิพย์วรรณ    วงษา
2. นางอัญชลี    แซ่โง้ว
11 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณิภา    ใจเบิกบาน
2. นางสาวพรรณิดา    ใจเบิกบาน
3. นางสาวอริศรา    อ่วมใจอารีย์
4. นายธรรมสรณ์    คุณโฑทอง
5. นางสาวประภัสสร    พานทอง
1. นางสาวศิริรัตน์    ยอดยื่ง
2. นางสาวอัญชลิกา    พวงดอกไม้
12 18 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายธนโชติ    ทรัพย์ประสม
2. นางสาวนงลักษณ์    เชื้ออภัย
3. นางสาววนิดา    ดำนิล
4. นางสาวอารยา    เม้าเขียว
5. นางสาวสุดารัตน์    โตใหญ่
1. นางสาวทิพย์พวัล    สุขสุด
2. นางศิริวรรณ    ผุดผ่อง
13 19 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพัฒนา    ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. นางสาวแคทริน    กงแก้ว
3. นางสาวศิริวรรณ    แก้วสุวรรณ
4. นางสาวกุลิน    แซ่ว่าง
5. นางสาวน้ำฝน    อาชาวัฒนกุล
1. นางสาวประภาภัทร์    แสงทอง
2. นายปิยะสิทธิ์    ใจกว้าง
14 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชื่นชนก    รื่นฤทธิ์
2. นางสาวปีย์รดา    นองเนือง
3. นางสาวปภาวรินท์    พรหมเผือก
4. นางสาวอริสรา    ชุ่มเงิน
5. นางสาวชิดชนก    พยัคฆโส
1. นางสาวอรญา    บุญไทย
2. นายเศรษฐวิทย์    อินทร์หมุด
15 22 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวปรรัชน์    วิชาสุด
2. นายสุพล    สว่างวงค์
3. นางสาวสุธิตา    ลี้สุวรรณ์
4. นางสาววรรณวิษา    เที่ยงธรรม
5. นางสาวจุฑามาศ    ดีพูล
1. นางสุภาวดี    กิจประเสริฐ
2. นางสาวเบญจวรรณ    บุญคลี่
16 28 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวดี    วศินนิติวงศ์
2. นางสาวจุฑามาศ    อยู่ยงศิลป์
3. นางสาวพัชวดี    อรชุน
4. นางสาวชลธิชา    เที่ยงเพิ่ม
5. นางสาวศรสวรรค์    พวงเพ็ชร
1. นางนัยนา    รัศมี
2. นายอนุชา    รัศมี
17 31 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวจี    ่ยิ้มแย้ม
2. นางสาวสุดารัตน์    แสงทองดี
3. นางสาวสุพัชรี    มีแก้วน้อย
4. นางสาวมนัสชนก    แก้วขาว
5. นางสาวอริสา    แช่มโสภา
1. นางสาวปาริชาติ    ศรีเหรา
2. นางสาวมารยาท    บุญเกิด
18 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนัฐพร    ศิริวงศ์
2. นางสาวฐิติยา    คล้ายทองดี
3. นางสาวศิริรักษ์    เริงฤทธิ์
4. นางสาวปวริศา    ลือกิจ
5. นายอิฟฟาน    ท้วมคนชม
1. นางสาวศิรินภา    ปิดตาฝ้าย
2. นางสาวสุพัตรา    ทรัพย์เสถียร
19 33 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวเปมิกา    อุตตา
2. นางสาววรรณพร    บุญชาลี
3. นางสาวพรพนิต    สาราทิศ
4. นางสาวจิรนันท์    เจริญคุณสมบัติ
5. นายอดิศร    อมรนันทสิริ
1. นางสาวบุปผา    แสงเนตร
2. นางประคอง    ม่วงศรี
20 34 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวรัตน์    ดีพนัส
2. นางสาวสมาพร    เพชรราช
3. นางสาวจารุพัฒน์    โพธิสาพัฒน์
4. นางสาวสุภัคนันท์    เชิดชู
5. นายธัญญะ    สุขีพันธ์
1. นางสาววันดี    แจ่มปัญญา
2. นายอรรถสิทธิ์    สุพรรณพิทักษ์
21 35 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายบุญญฤทธิ์    พุทธภูมิ
2. นายวรัญญู    แก้วมณีโชติ
3. นางสาวอมรรัตน์    ศรียาโยชน์
4. นางสาวพรรณนารา    โสภา
5. นางสาวจุฑามาศ    เกษรนวลสกุล
1. นายคงทัศษณ์    คงเมือง
2. นางสาวรินรวดี    กวาวสืบ
22 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐ์ชิชา    วัชราพรหิรัญ
2. นางสาวเปมิกา    บุญปราบ
3. นางสาวสุภาวดี    ยาวิชัย
4. นางสาวอริสรา    แจ้งอรุณ
5. นางสาวนัทธ์ชนัน    ชื่นไทย
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์    ศรีไทย
2. นางสาวสุภันทนา    เจริญวัลย์
23 40 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรสสุคนธ์    ลาชมภู
2. นางสาววราภรณ์    ลาชมภู
3. นางสาววรดา    ขันธศึกษา
4. นายทศพล    ชะนา
5. นางสาวรุ่งนภา    ทาเพียเพ็ง
1. นางสาวกมลทิพย์    ทองเย็น
2. นางสาวนิรัญชลา    ทับพุ่ม
24 41 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ    สร้างวัด
2. นางสาวอารีรัตน์    โพธิ์สิงห์
3. นางสาวพรทิพย์    บุญประสิทธิ์
4. นางสาวพิณทิพย์    บุญประสิทธิ์
5. นางสาวทวีทรัพย์    คงเหม็ง
1. นางกรรนิกา    โมฆรัตน์
2. นายสุนทร    โมฆรัตน์
25 42 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุมิตา    คนสนุก
2. นางสาวภณิชชา    สมใจ
3. นางสาวจันทิมา    ทองมี
4. นายสามารถ    นาล้วน
5. นางสาวฐนิชา    คนซื่อ
1. นางภัทรวรรณ    สกุณา
26 44 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวนพมาศ    เทียนแก้ว
2. นางสาววรรณพร    กลั่นจิตร
3. นายศักรนนท์    ศักดิ์สุรทรัพย์
4. นายปฏิภาณ    ใจอดทน
1. นางสาวธนาภา    จันทร์แจ่มฟ้า
2. นางสาวนภาพร    วงศ์พุทธา
27 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายจตุพร    สีนวล
2. นางสาวชยุดา    สงวนทรัพย์
3. นางสาวนันทิชา    ม่วงแก้ว
4. นางสาวอัจฉรา    มีเจริญ
5. นางสาวสิตานันท์    เกตุแก้ว
1. นางสาวชิดชนก    ทองใบ
2. นางสาวอมรรัตน์    สุดใจ
28 47 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐณิชา    หงษ์เผือก
2. นางสาวนิติยมน    สงวนรัมย์
3. นางสาวคนึงนิตย์    แข็งธัญการ
4. นางสาววันวิสาข์    แก้วไสย
5. นางสาวณิชาพัชร์    คร่ำสุข
1. นางสาวจุฑาภรณ์    สูงพล
2. นางสาวอาภาภรณ์    ศรีโฉม
29 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจริญญา    ปิ่นแก้ว
2. นางสาวรักษ์    บัวชื่น
3. นางสาวภัคจิรา    สุวรรณไพรัช
4. นางสาวสุพรรณิกา    มีพานทอง
5. นางสาวกุลณิชา    ชีรนรวนิชย์
1. นางชนาพร    วทัญญู
2. นางนวลใย    เชื้อบุญจันทร์
30 51 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทิยา    แสงอรุณ
2. นายอภิสิทธิ์    แจ่มนิล
3. นายอรรถพล    วงษ์ค้ำ
4. นางสาวสุภาวดี    เนื่องสาวก
1. นางสาวชลลดา    พันธุ์เนตร
2. นางสาวนัฎฐา    ชินนิธิพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................