งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 202
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสโรชา    บุญรักษา
2. เด็กหญิงจินดามณี    โตทรัพย์
3. นายศิวกร    มีศักดิ์
4. เด็กหญิงพิยดา    สระทองคำ
5. นางสาวอัฐภิญญา    กล่ำทอง
1. นางพัชภ์รินทร์    ทองดอนเกรื่อง
2. นางภัสรัญ    สระทองนวล
2 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริศนา    มากพันธ์
2. เด็กหญิงศิริยากร    กล่อมจิตต์
3. เด็กหญิงอาทิตยา    ยกย่อง
4. เด็กหญิงพลอยกัลยา    สูงศักดิ์
5. เด็กหญิงกนกอร    พักโพธิ์
1. นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี    พรหมพรรณ
2. นางสาวยุภาวดี    วิชามุข
3 9 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายมงคล    รักพวงทอง
2. เด็กหญิงมนัชญา    แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงธารทิพย์    อินทร์เจริญ
4. เด็กหญิงนรีกานต์    เชาวนะ
5. เด็กหญิงนลิณี    คำประเทศ
1. นางพรพิมล    ภูผา
2. นางสายใจ    กันประชา
4 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรกรินทร์    แก้วคำ
2. เด็กชายพีณัฐ    นนทะโย
3. เด็กชายธัญเทพ    สุขุมเจริญ
4. เด็กหญิงเกวลี    อุ่นศรีทรัพย์
5. เด็กหญิงภิรญา    โรจนคงอยู่
1. นางสาวจิราภรณ์    สำเภาทอง
2. นางสาวนิภาพร    ปิ่นโมรา
5 11 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์    เปลี่ยนทับ
2. เด็กชายธนวัฒน์    พลับพรึงศรี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ภูกระเณร
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    แปลกสวัสดิ์
5. เด็กหญิงมนันยา    ตานี
1. นางสาวสรัญญา    เกิดแก้ว
2. นางสุภาณี    ขันตี
6 16 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญา    หลายเกตุ
2. เด็กหญิงจันทิมา    นาดี
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    ธงเนาว์
4. เด็กหญิงเขมกร    ชาริดา
5. เด็กหญิงเจริสรา    จันทร์ตรี
1. นางทิพย์วรรณ    วงษา
2. นางสาววลัย    ศรีสุข
7 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิดา    เชิดฉันท์
2. เด็กหญิงญาณิกา    ปัตลา
3. เด็กหญิงธิดาศิริ    รู้ยิ่ง
4. เด็กหญิงสุพิชญา    นาคใหม่
5. เด็กหญิงอรชพร    แตงกลับ
1. นางสาวศิริรัตน์    ยอดยื่ง
2. นางสาวอัญชลิกา    พวงดอกไม้
8 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุฑามาศ    มีสุวรรณอรุณ
2. เด็กหญิงกมลชนก    เพ็งแป๋ม
3. เด็กหญิงจารุพร    กำจร
4. เด็กหญิงนันท์นภัส    จำปา
5. เด็กหญิงวรรณรัตน์    แย้มยิ้ม
1. นางสาวบุญรักษา    ประเสริฐ
2. นางสาววรรณภา    สาระวะดี
9 22 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์    นุชาติวงศ์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ    โคตรภูธร
3. เด็กหญิงลินลนี    วงศ์พล
4. เด็กหญิงรามาวดี    วารี
5. เด็กหญิงจิราวรรณ    วงพินิจ
1. นางสุภาวดี    กิจประเสริฐ
2. นางสาวเบญจวรรณ    บุญคลี่
10 26 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปลายฝน    สุขชู
2. เด็กหญิงณัฐวดี    พันธ์ทองหลาง
3. เด็กหญิงณัฐกุล    เพราะเรืองบิดา
4. เด็กหญิงจันจิรา    ฉิมทะเล
5. เด็กหญิงกนกภรณ์    กรชม
1. นายพิชัย    พยุเวช
2. นางสุมารี    งามสอน
11 28 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    เผือกผ่อง
2. เด็กหญิงแพรสินี    เบญพาด
3. เด็กหญิงณัฎฐิดา    พลอยเพ็ชร์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ    บุญเลิศ
5. เด็กหญิงอริสรา    โชขุนทด
1. นางยุพิน    จงธนเศรษฐกุล
2. นางสุดา    วงศ์ระพี
12 31 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    การเขตต์
2. เด็กหญิงกรพินธุ์    เคนมา
3. เด็กหญิงสุกัญญา    โพธิ์ทัศน์
4. เด็กหญิงสุทัตตา    ชูเมือง
5. เด็กหญิงวีนัสรา    แหนพันธ์
1. นางจันทร์เพ็ญ    สุวรรณคร
13 33 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญวรรณ    ฤาชา
2. เด็กหญิงอรอุมา    สีเมือง
3. เด็กหญิงอภิชญา    โหมดสวน
4. เด็กหญิงปภัคนันท์    โรจนเกียรติ
5. เด็กหญิงสิริยากร    ยารัมย์
1. นางสาวบุปผา    แสงเนตร
2. นางประคอง    ม่วงศรี
14 34 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกพร    ปินตาสืบ
2. เด็กหญิงชมชนก    ภู่แจ้ง
3. เด็กหญิงภัฑราภรณ์    คงเตี้ย
4. เด็กหญิงชนิตา    ยิ้มแย้ม
5. เด็กหญิงมณฑิรา    สุนทรยาตร์
1. นางสาวธิดารัตน์    สุขศรีทอง
2. นางสาวสุภา    จันทรมาก
15 35 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุริยา    ลาคุณเพลีย
2. เด็กหญิงรักชนก    วังศรี
3. เด็กหญิงกนกพร    นามธานี
4. เด็กหญิงรัตติกาล    เคลือมั่น
5. เด็กหญิงสุภารัตน์    พินิจจอหอ
1. นายคงทัศษณ์    คงเมือง
2. นางสาวรินรวดี    กวาวสืบ
16 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณิตา    เพ็ชรผุดผ่อง
2. เด็กหญิงอริสา    วัฒนโกศล
3. เด็กหญิงขวัญชีวา    ศรีวรสาร
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    วิจิตรกุล
5. เด็กหญิงณัฐกุล    พูลทองคำ
1. นางสาวภานิชา    เนื่องหล้า
2. นางวรังคณา    ต้นสมบูรณ์
17 40 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    มหายันทะ
2. เด็กชายธีรภัทร    ทองจร
3. เด็กหญิงณัฐชา    แพรเมือง
4. เด็กหญิงสุชาดา    บุญปลีก
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์    อินต๊ะวิน
1. นางสาวกมลทิพย์    ทองเย็น
2. นางสาวนิรัญชลา    ทับพุ่ม
18 44 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมชาย    แซ่ตึง
2. เด็กหญิงอรทัย    ทองอนันต์
3. เด็กหญิงชลดา    ปราบนอก
4. เด็กหญิงศุภรัตน์    นาหนองบัว
5. เด็กชายมินทดา    มารมย์
1. นางสาวธนาภา    จันทร์แจ่มฟ้า
2. นางสาวนภาพร    วงศ์พุทธา
19 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเตชสิทธิ์    สังข์เฉย
2. เด็กชายนราวิชญ์    คำสิงห์
3. เด็กชายร่มโพธิ์    สุภาพ
4. เด็กหญิงณิชชา    อธิดมเสรณี
5. เด็กหญิงจิรัชญา    เอื้อศรีวัฒนากุล
1. นางชนิดา    อิงคสุวรรณ
2. นางเยาวนารถ    พัฒเสมา
20 47 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สุธรรม
2. เด็กหญิงประกายเพชร    ผกาชาติ
3. เด็กหญิงปิ่นมณี    ทุมสันเทียะ
4. เด็กหญิงอรอุมา    อุตะมะ
5. เด็กหญิงสุวพัชร    เซี้ยงลี้
1. นางสาวปิยะพร    แพ่งเกษร
2. นางสาวสาริศา    สุกิน
21 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    โทสาลี
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ลือดารา
3. เด็กหญิงภัคจิรา    พักพินิจ
4. เด็กหญิงเมธาวินี    โสประดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุภัชชา    สุขสาสนี
1. นายธนกฤต    สุภประเสริฐพง
2. นางสาวอภิญญาณ    เสือคง
22 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิตินัทธนนท์    ศรีสุภางค์กุล
2. เด็กชายณัฐนนท์    กะลัมพากร
3. เด็กหญิงลลิตภัทร    สมใจ
4. เด็กหญิงอภิชญา    บัวชมภู
5. เด็กหญิงนันท์นภัส    ดงทอง
1. นางจารีรัตน์    บัวแย้ม
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    ชำนาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................