งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชยา    โชติคุณากร
2. นายธนชาต    บุญเอี่ยม
3. นายธนกฤต    รอบรู้
4. นายธนภัทร    สีตุ่น
5. นางสาวธมนวรรณ    โหงวเจริญพร
6. นายวรงค์กร    อ่อนน่วม
7. นายจิณพัฒน์    หลงสวาสดิ์
8. นางสาวธัญชนก    กุญแจทอง
9. นางสาวภาวิณีย์    คุ้มพุฒิพงศ์
10. นางสาวศศิกานต์    ตรงมา
1. นายศุภฤกษ์    ตันติวิริยากร
2. นายสกล    สุขสวัสดิ์
3. นายอาจารยเอ้    เอี่ยมลออ
2 2 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายวุฒิชัย    ด้วงนา
2. นายอดิศักดิ์    ขุนจำนงค์ภักดิ์
3. นายธีรภัทร์    ศรีบัวพันธุ์
4. นายบุญฤทธิ์    แสงอรุณ
5. นางสาวสุดารัตน์    ลาพิมพ์
6. นางสาวสุดารัตน์    เสมารัมย์
7. นางสาวกันธิมา    เชยสุวรรณ
8. นางสาวสิทธิพร    ศาทตรา
9. นางสาวอังคณา    ดัชถุยาวัตร
10. นางสาวสายป่าน    พวงพุ่ม
1. ดร.นันทพร    แสงอุไร
2. นายยุทธพล    ทับลา
3. นางสาวสิรินาถ    ธงศิลา
3 3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายสาริน    อำนวยทรัพย์
2. นายธาดา    คิดงาม
3. นายชโยดม    ผิวงาม
4. นางสาวทัศนีย์    แซ่โง้ว
5. นางสาวศรัณญา    พลายแก้ว
6. นางสาวชนิษฎา    รัมภาสกุล
7. นายขจรเดช    วิทยายนตร์
8. นายณัฐวุฒิ    บัวจูม
9. นางสาวชลธิชา    พันธุ์วิภาค
10. นางสาวรวีโรจน์    ภูธนวิวรรธน์
1. นางจันทนา    รองาม
2. นางธนวรรณ    กัลติวาณิชย์
3. นางเครือวัลย์    ประชาพิพัฒ
4 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปริยากร    แซ่ตั้ง
2. นายภัทรกร    ถาวรรัตน์
3. นางสาวเนตรนภา    ภูกระโทก
4. นางสาวศศิธร    บุญส่ง
5. นางสาวอุริสยา    สมยอ
6. นางสาวมลธิชา    ทาสอน
7. นายกฤษฎา    พรมอาสา
8. นางสาวชลธิชา    อัศวสิริสกุลชัย
9. นางสาวอุรชา    จุนแสง
10. นางสาวธารทิพย์    นาเจริญ
1. นายณัฐจักร์    แสงบัวเผื่อนวรา
2. นางสาวรัฐพร    ทิพย์มณฑา
5 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายบุญนิธิ    อ่องลา
2. นางสาวพิชญ์สินี    ปฏิสังข์
3. นางสาวพิมพ์ลภัส    เลียดประถม
4. นางสาวอรปรียา    ผลกาจ
5. นายเอกลักษณ์    แสงจันทร์
6. นางสาวกมลชนก    เจียเปีย
7. นางสาวศิรินภา    เทียนชัย
8. นางสาวพวงเพชร    รัตนาคะ
9. นางสาวสุทธิดา    ผิวทองงาม
1. นางสาวกรรณิการ์    ขุนสนธิ
2. นางสาวชยารัตน์    อภิวาท
3. นายสมนึก    เจริญสมบัติ
6 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชิดชนก    เฮงไปล่
2. นางสาวอรนุช    วัฒนาพรณ์
3. นายสราวุธ    สิทธิขวา
4. นางสาวณัฐชยา    สัมมานุช
5. นายพีระพัฒน์    ฤทธิญาณ
6. นางสาวกิตติมา    วิวัฒนทีปะ
7. นายอรรถพล    สังคะสุข
8. นายปัณณพัฒน์    อภิเลปน์
9. นางสาวจีรนุช    จงกลาง
10. นางสาวพัชราภา    แท่นสุวรรณ
1. นายธีร์วรัตม์    รุจธนวิชญ์
2. นางรัชนา    แสงเปล่งปลั่ง
7 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายพรช    มะลิวัลย์
2. นายวรปรัชญ์    คล้ายทอง
3. นางสาวประภัสรา    ตันเจริญ
4. นางสาวอทิตยา    เปรมพุ่ม
5. นางสาวอาภัสรา    กาญจนวิรัช
6. นางสาวธัญญพร    วงศ์พราหมณ์
7. นางสาวเพ็ญพิชชา    มากจันทร์
1. นายธนวัฒน์    ทับทิมไทย
2. นางพรทิพย์    จิตรสำรวย
3. นายมหิศร    จิตรสำรวย
8 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายเฉลิมวงศ์    พลวัฒน์
2. นายตะวัน    ม่วงงาม
3. นางสาวกมลชนก    กนกกาญจนานนท์
4. นางสาวสิรภัทร    เอมคล้า
5. นางสาวปาริฉัตร    นวลหงษ์
6. นางสาวกัญญารัตน์    สดคมขำ
7. นางสาวจิรนันท์    สีแข
8. นางสาววรรณกมล    ติ้ววงค์
9. นางสาวศิริลักษณ์    คำหอม
10. นางสาวพัชรพร    พงษ์ศรี
1. นายกวี    โพธิสุธา
2. นายฉัตรชัย    พุ่มเถื่อน
3. นางประนารถ    ปิ่นทอง
9 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภา    บัวหอม
2. นางสาววิมลรัตน์    มั่นมาก
3. นางสาวนิตยา    เลิศสมพงษ์
4. นางสาวบุญพิทักษ์    แก้วพิจิตร
5. นางสาวกัญญารัตน์    บัวเข็ม
6. นางสาวภัทราพร    พิมพ์กา
7. นางสาวรัตน์ศิการ์    ยิ้มใหญ่
8. นางสาวนภัสวรรณ    สมบูรณ์
9. นางสาวอภิญญา    อิสระฉันท์
10. นางสาวเพชรรินทร์    หยงสตาร์
1. นางสาวพัชรินทร์    เรือนสูง
2. นายอรุณ    แสงจันทร์
3. นายเสริมศักดิ์    คงสมบัติ
10 11 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายวรวิทย์    สิงหวิบูลย์
2. นายพงศกร    ชื่นชอบ
3. นายวรากร    พูลทรัพย์
4. นางสาวศุภรดา    ยิ่งประเสริฐ
5. นางสาวชนากานต์    ทวีงาม
6. นายชลชนก    ศรีสวัสดิ์
7. นายอภิสิทธิ์    มณีมาตร
8. นายธนพล    จันทร์ศิริ
9. นางสาวศุภรัตน์    จอมอ๊อด
10. นางสาวมัลลิกา    วัฒนภักดี
1. นางสาวนันทิกา    สระพรหม
2. นายเทวินทร์    หาญวีรกุล
3. นางสาวเบญจวรรณ    ลอยประโคน
11 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายศรายุทธ    ศรีงาม
2. นางสาวธิดาพร    ศิลา
3. นางสาววัชรประภา    ชลศิริพงษ์
4. นางสาวธมน    เนตรวิเชียร
5. นางสาวอัญรินทร์    ณ ระนอง
6. นางสาวสิมิลัน    จำนงค์ทอง
7. นางสาวกมนนิษฐ์    พิสิทธิ์เนติกุล
8. นางสาวเจนจิรา    มงคลมุกดา
9. นางสาวกนกพร    ทิมประเทือง
10. นางสาวมุฑิตา    อุ่นแก้ว
1. นางสาวกนกกรณ์    ทองไพจิตร์
2. นางวิไลวรรณ    ปัญญวัฒนกิจ
3. นายไพบูลย์    ธีระสุนทรไท
12 15 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายสุวีร์    บูรณเทพ
2. นายภาณุเดช    ดอกสันเทียะ
3. นายวิทวัส    พิริยะเมธี
4. นางสาวชลธิชา    จันทะเดช
5. นางสาวอัจฉรัตน์    โฆษิตวิรุฬห์
6. นายพงศ์พัฒน์    อยู่พงษ์พิทักษ์
7. นายพงษ์วริษฐ์    มะโนน้อม
8. นายนราธิป    กฤตลักษณ์ธารี
1. นายธีรภัทร์    อิทธิแสง
2. นายปราศรัย    เจตสันติ์
13 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกันตพร    ปราบงูเหลือม
2. นายธีระ    บุญประจักษ์
3. นางสาวกานต์ธิดา    วรรธกวณิชย์
4. นายจิรพัฒน์    เจริญปัญญาปราชญ์
5. นายชนภัทร    ศรีสำราญ
6. นายพัชรวัฒน์    วัฒนะศิริเมธี
7. นายปราณนต์    พิมพ์พันธุ์
8. นายวันชนก    ชำนิปั้น
9. นางสาวธัญญามาศ    สร้อยระย้า
10. นางสาวษมานันท์    ย้อนใจทัน
1. นายธนพัฒน์    ลิ้มไพบูลย์
2. นายธนัทพล    คุณาวิศรุต
3. นางสาวศนิชา    คุ้นประเสริฐ
14 18 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชัญญา    สิงห์สุพรรณ
2. นายกรรณฐวรรษ    รอดนวล
3. นายอัศวกร    แย้มกลิ่น
4. นายรมย์รวิน    สิทธิฑูล
5. นางสาวปัทมพร    แตงนนท์
6. นางสาวฟ้าสิญา    เอี่ยมจิตร์
7. นางสาวสิรีธร    จันหวา
8. นางสาวปิยนุช    หมวกผัน
9. นางสาวธิตินันท์    พิลาบุตร
10. นายธนวัฒน์    สุขน้อย
1. นางสาวจารุพรรณ    ยังยิ้ม
2. นางสาวผุสดาภรณ์    บัวย้อย
3. นายวิเชียรบุรี    ขวัญโพก
15 19 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายพงศธร    บุญนาค
2. นางสาวเกศินี    โตขุนตรี
3. นางสาวศิริประภา    วีระสัย
4. นายภควัต    วงษ์กวี
5. นายพีระพงษ์    ชุ่มชวย
6. นางสาวนฤภร    พึ่งเนตร
7. นางสาวลักษณารีย์    น้ำทอง
8. นางสาวจิราภรณ์    ย้อยดวงชัย
9. นายอดุลย์    สีดำ
10. นางสาวสุดารัตน์    วรวัฒน์
1. นางสาวกานติมา    ท้วมทอง
2. นางวาสนา    เสนาพันธ์
16 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวอุมาพร    รอดหลัก
2. นายยศกร    โล่งจิตร์
3. นางสาวภัทรวดี    วรรณสุข
4. นางสาวอภิชญา    ศรีสุดดี
5. นางสาวธัญชนก    เลวัน
6. นางสาวปาณิสรา    ฉายแสง
7. นางสาวนัทธมน    ทองแก้ว
8. นางสาวขวัญชนก    ทองแก้ว
9. นางสาวจิณณพัต    ลำใย
10. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    คนทา
1. นางสาวศรีสุดา    ฉลอง
2. นางสาวสุภาพรรณ    เวชศรี
3. นางสาวสุรัสวดี    สุขยิ่ง
17 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายประพัฒน์    สุขประเสริฐ
2. นายปริญญา    ปานวงษ์
3. นางสาวขวัญชนก    ศรีโท
4. นายศิวะพัฒน์    โพธิ์ศรี
5. นางสาวพิราวรรณ    เพชรจั่น
6. นางสาวอติพร    แสนหาญ
7. นางสาวรัตนาภรณ์    ดาวสุข
8. นางสาวฐิติวรดา    ทิพย์จ้อย
9. นางสาวศิลาพรรณ    ศรีชัย
10. นางสาวณัฐชา    เพ็ชรักษ์
1. นางสาวกุลธิดา    ปราบทอง
2. จ.ส.อ.จตุรงค์    กุลแก้ว
3. นายทัศนัย    อยู่ไทย
18 22 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวยุพารัตน์    เกียรติประชา
2. นายปฏิภาณ    แสนมั่น
3. นายพันธกานต์    แพรประเสริฐ
4. นางสาวรุ่งไพลิน    จิตตวิสุทธิกุล
5. นางสาวสุกัญญา    อัปกาญจน์
6. นางสาวนิศาชล    รักเจริญ
7. นางสาวปวรรณรัตน์    นัทธิโพธิ์
8. นายถิรวัฒน์    ประเสริฐสังข์
9. นางสาวนิชาภา    แสงแก้วนพคุณ
10. นางสาวดวงรุ่ง    จันทร์ประสิทธิ์
1. นางปิ่นอัปสร    รัตนะขวัญ
2. นางสาวไปรยา    บุบผาโชติ
19 23 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายหาญณรงค์    ศรีราจันทร์
2. นางสาวชัชชฎา    เคร่งสมบูรณ์
3. นางสาวพฤกษาชาติ    มีใหญ่
4. นายนริศ    ปานอ่อน
5. นายพงษ์ศักดิ์    ศรีทา
6. นางสาวทราย    -
7. นางสาวซูซู    -
1. นางสาวสอิ้ง    ผกาแก้ว
2. นางสาวสุภาพ    จิตรปลื้ม
20 24 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายนิธิพร    จันทา
2. นายวัฒนา    มาหนองหว้า
3. นายชินภัทร    ประคองขวัญ
4. นายภานุวัฒน์    ยี่สุ่นซ้อน
5. นางสาวญานิกา    โสพันธุ์
6. นางสาวศิรประภา    อินทโฉม
7. นางสาวนวรัตน์    วิลาวรรณ
8. นางสาวจิตตานันท์    นาคสนธิ์
9. นางสาวเบญจวรรณ    คำเงิน
1. นายจักรกฤช    เลื่อนกฐิน
2. นางภูษิตา    ดำรงศิลป์
3. นางสาววรรณทนา    สุจริต
21 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    กิจอุดมวัฒน์
2. นางสาววชิรญาณ์    แสนศรี
3. นางสาวชีวาพร    จันทร์ลาด
4. นางสาวอาทิตยา    นาคอนุเคราะห์
5. นางสาวศิริลักษณ์    ตององ
6. นางสาวรุ่งทิพย์    กิจอุดมวัฒน์
7. นางสาวณัฐธิดา    จับจัด
8. นางสาวกัลย์สุดา    สีเมือง
1. นายณัฐวุฒิ    วรรณโชติ
2. นางลดารัตน์    กิจคุณธรรม
22 26 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา    เกิดสำโรง
2. นายชาญณรงค์    เทพสาร
3. นางสาวดรุณี    ทองดี
4. นางสาวพลอยไพลิน    แสนแก้วเฮียง
5. นางสาวเพ็ชรไพลิน    แสนแก้วเฮียง
6. นางสาวธนัชชา    วงค์ทำเนียบ
7. นางสาวสันธิลา    ทองจันทร์
1. นายพิชัย    พยุเวช
2. นางสุมารี    งามสอน
23 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวกานต์สิรี    มีทา
2. นางสาวชลธิชา    ไทยประเสริฐ
3. นายพชร    เหรียญรักวงศ์
4. นางสาวเสาวรส    โสวรรณี
5. นางสาวอรยา    ตุ้มประเสริฐ
6. นางสาวนันทพร    ประเสริฐสังข์
7. นางสาวจินตนา    บุญกระจาย
8. นายพิพิธพล    เอี่ยมวงค์
1. นายขวัญชัย    ชันกระโทก
2. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์    มีพงศ์
24 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายนครินทร์    แป้นทองคำ
2. นายภูมิ    ถิ่นกาญจน์วัฒนา
3. นายสิทธิศักดิ์    มีศร
4. นายอิทธิกร    อารมย์
5. นายพีรพล    เนตรสว่าง
6. นางสาวบุณฑริก    ตันเพ็ญนภา
7. นางสาวอาภาภัทร    รักษากุล
8. นางสาวกุลสตรี    ศรีบุญ
9. นางสาวชมพูนุช    แสนทวีสุข
10. นางสาวณัฏฐธิดา    อำนวย
1. นางสาวดวงพร    ปิ่นตุรงค์
2. นางสาวลาวัลย์    น้อยอยู่
3. นายเฉลิมพล    จิณแพทย์
25 29 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวประภา    ช่วยบำรุงวงศ์
2. นางสาวปริศนา    แสนตรามาศ
3. นางสาวดวงชีวา    -
4. นางสาวสุดา    -
5. นางสาวกิ่งแก้ว    สังขรุ่งโรจน์
6. นางสาวปัญดา    ชูกิจการรุ่ง
7. นางสาวสายชล    พิทย์อาภา
8. นายชนะ    โสภาปัจจุสมัย
9. นายตัวเล็ก    ไม่มีนามสกุล
10. นายทนงศักดิ์    ยิ่งมี
1. นายชัยศักดิ์    ภูมูล
2. นายสมเกียรตื    ศรีสังข์
3. นางสาวสุพัตรา    อุดอิน
26 30 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวลัดดา    งามยิ่ง
2. นางสาวกัญญาภัค    วรรณพิรุณ
3. นางสาวรักชนก    ยิ้มถนอม
4. นางสาวอทิตยา    โพธิสุวรรณ
5. นางสาวพัชรพร    ลำใยงาม
6. นางสาวศิริรัตน์    สัมโพธิวงศ์
7. นางสาวสิริมา    อะโรคา
8. นายสันติสุข    เอี่ยมสม
9. นางสาวชนาภรณ์    มาลัย
10. นางสาวสิริกาญจน์    ลำไยเสาวรส
1. นายปรเมศวร์    พันธ์วิไล
2. นางสาวสุภัทรา    ทับชม
3. นายสุรศักดิ์    เนาวรัตน์
27 31 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายปกรณ์    งามชื่น
2. นางสาวสุวรรณี    หมื่นราช
3. นางสาวนพธีรา    สายรีรักษ์
4. นางสาวชลธิชา    อุ่นกงลาด
5. นางสาวสุพรรณี    วงศ์บุญมา
6. นางสาวสุวัจนี    มะโนลัย
7. นางสาวบารณี    รื่นเกิด
8. นางสาวปนัดดา    ม่วงจาบ
9. นางสาวสายสมร    สระทองคำ
10. นางสาววิลาวัณย์    สุขสะกิจ
1. นางสาวทับทิม    จันทร์จู
2. นายธีรวุฒิ    แสงสว่าง
3. นางสาวเกษรา    เอี่ยมสอาด
28 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวิมล    พงษ์รักษา
2. นายอณาวินทร์    เนียมสวย
3. นายเทพภิทักค์    เนื่องบุญมา
4. นางสาวนฤมล    เฟื่องฟู
5. นางสาวพรณภา    จูงใจ
6. นางสาวนาววลีน    หงษ์ทอง
7. นายภาคภูมิ    คุณุทัย
8. นางสาวกิรนันท์    พันธ์พฤกษ์
9. นายอาณัฐ    บุญดี
10. นางสาวสิณัฐตรา    หงษ์ทอง
1. นายวัลลภ    ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศิรินภา    ปิดตาฝ้าย
3. นางสาวสุพัตรา    ทรัพย์เสถียร
29 33 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายกันนที    ใจแก้ว
2. นายชัยวัฒน์    อุณหนันทน์
3. นางสาวสุพรรษา    บุญมาทัศ
4. นางสาวสุดาพร    มั่นการไถ
5. นางสาวปนัดดา    แสงสิงห์
6. นางสาวไพลิน    กล่องเนียม
7. นางสาวกนกวรรณ    เริงเกษตรกิจ
8. นางสาวพุฒิดา    สมศรี
9. นายกันทรากร    บางแสง
10. นายพีรวิชญ์    ชูประยูร
1. นายพุทธิพงษ์    ศุภมัสดุอังกูร
2. นายวรัญญู    อติศักดิ์กุล
3. นายสิทธิชัย    บุญนาค
30 34 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวเพชรรัตน์    ละคำ
2. นางสาวภาณิศา    แดนสิงห์
3. นางสาวนันทนัช    ภูริอิทธิพัฒน์
4. นายธีรภัทร์    จันทร์หอม
5. นางสาวณัฐนิชา    ทองอ้ม
6. นางสาวชไมภรณ์    ทองสำราญ
7. นายกวิน    เรืองศิริ
8. นางสาวปาริฉัตร    สาดมุณี
9. นางสาวอาริสา    อั๊งคำ
10. นายวิธาน    จันทมาศ
1. นายธวัชชัย    เจริญกุล
2. นายวีรยุทธ    ผักสา
3. นายสมพร    เสือสูงเนิน
31 35 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายนิรุต    ทิทา
2. นายปิยวัฒน์    ดวงแก้ว
3. นางสาวสุกัญญา    อินทร์สุข
4. นางสาวพนิดา    จารัญ
5. นายอินทนนท์    เสียงฆ้อง
6. นางสาวศุภาพร    คุณารัตน์ศรีเจริญ
7. นางสาวอินทิรา    แปะประโคน
8. นายธีระวัฒน์    รุพันธ์
9. นางสาววราภรณ์    สุทธิประเสริฐ
10. นายยุทธนา    บัณฑิตย์
1. นางสาวอัจฉราวรรณ    ผิวคำ
2. นายอัษฎาวุธ    บรรจง
32 36 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    ท้วมมี
2. นายอิทธิมันต์    วัชรตันติวงศ์
3. นางสาวชามา    ชูตินันท์
4. นายภูมินทร์    น้อมเศียร
5. นายศุภวิชญ์    ภักดีบุรุษ
6. นายรังสิราวุธ    ดอนชมไพร
7. นางสาวปัณฑารีย์    บุนจิตรบรรจง
8. นางสาวปัญญาพร    บุนจิตรบรรจง
9. นางสาวเจนจิรา    ธงสถาพรวัฒนา
10. นางสาวกานต์ธิดา    ปาลบุตร
1. นางสาวภัทรสุดา    หาดขุนทด
2. นางสาวสุธิดา    สุดดี
3. นางสาวเบญจวรรณ    ลิ้มสืบพงษ์
33 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวมนธิชา    สมตัว
2. นายเมธี    กองสุวรรณ
3. นางสาววัชราภรณ์    ชื่นกลิ่นธูป
4. นางสาวภัทรา    จันทร์ขำ
5. นางสาวคีตภัทร์    โพธิ์ทรัพย์สุข
6. นางสาวกัญญารัตน์    ซังเจริญ
7. นางสาวสุพรรษา    ศรีวิชัย
8. นายมนตรี    พุ่มใจดี
9. นางสาวฐิติมา    วงษ์ท่าเรือ
1. นางสาวกมลชนก    หาดรื่น
2. นางสาวปัทวรรณ    เชื้อชาย
3. นางสาวสุกานดา    สุทธิวิวัฒน์
34 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชดาภา    อวยพร
2. นางสาวณิชา    หงษ์ทอง
3. นางสาวธัญญารัตน์    สัตตารัมย์
4. นางสาวญาดา    เผือกนิสัย
5. นางสาวนาตยา    สอนเจริญ
6. นางสาวอาภาภัชร    แย้มเปี่ยม
7. นางสาวพัชรมล    บุญมา
8. นางสาวเบญจวรรณ    อิทธิพร
9. นางสาวภคินี    ศรีสมบัติ
1. นางรุ่งรัตน์    โชคพานิชศิริ
2. นางอังคณา    แสงสว่าง
3. นายเสกสรร    โยธานันต์
35 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุรีรัตน์    ศิลาทอง
2. นางสาววราภรณ์    บุญนอก
3. นางสาวปิยวรรณ    จันทร์ศิริ
4. นางสาวเจนจิรา    ฉิมชาติ
5. นางสาวชลธิชา    บุญมี
6. นายอมรินทร์    นามวรรค
7. นางสาวพัชราพร    พุกแก้ว
8. นายชลสิทธิ์    แก้วเกลี้ยง
9. นางสาวพัชริฎา    บุญมี
10. นางสาววรรณพร    ช้างเผือก
1. นายประพวน    สุ่มเมือง
2. นางเยาวพา    บุญส่งศรี
36 41 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    บัวมาก
2. นางสาวเกวลิน    ช่วงเปีย
3. นางสาวโชติกา    ชัยเสน
4. นางสาวหทัยรัตน์    เเซ่สื่อ
5. นางสาวอรุณรัตน์    เปียวิเศษ
6. นางสาวสุนิฐา    อาทิตย์
7. นางสาวสุดารัตน์    คำเต็ม
8. นางสาวสัตตบงกช    อิสสระเสรี
9. นางสาวนิรมล    พูลสวัสดิ์
1. นางกรรนิกา    โมฆรัตน์
2. นายกิตติศักดิ์    ชาญวิเศษ
3. นายสุนทร    โมฆรัตน์
37 43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนภัทร    กระภูไชย
2. นางสาวอาทิตยา    บุดรัต
3. นางสาวปกิตา    เจริญวงษ์
4. นางสาวกรกนก    ธัญญสิทธิ์
5. นางสาวเทพธิดา    ปัทมนาวิน
6. นางสาวสุดารัตน์    จันทวงค์
7. นางสาวสุวนันท์    คำทอง
8. เด็กหญิงช่อผกา    สายจันดี
9. เด็กหญิงริติกา    เซอร์เกอร์
10. เด็กหญิงจินตพร    ทองเจียน
1. นางวิชุดา    ช้างแก้วมณี
2. นายอาดุน    ช้างแก้วมณี
3. นายเอกสิทธิ์    วงษ์ษา
38 44 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัทร    พฤทธิ์ธรา
2. นายธิติกานต์    เลิศประพฤติ
3. นางสาวนัชชา    ตุรงคินานนท์
4. นางสาวชุติกานต์    เลิศประพฤติ
5. นางสาวจิดาภา    พิมทอง
6. นางสาวสิริยากร    แสงสมพร
7. นางสาวมัฏสิกาญจน์    ทอรี
8. นายทินกร    ศรีหาตา
9. นางสาวสหฤทัย    สื่อเฉย
10. นางสาวจิณัฐตา    ปาละสิงห์
1. นางสาวนวลฉวี    นาคจันทร์
2. นายพงศกร    จิรยั่งยืนยง
3. นายฮาดี    บินดู่เหล็ม
39 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญาภา    กุลจันทร์
2. นางสาวสุภัสสร    มิ่งขวัญ
3. นางสาวสุภาภรณ์    คงทรัพย์
4. นางสาวพรรณปพร    นิซัน
5. นายนัฐพงษ์    รักโคตร
6. นางสาวทวีนันท์    พิมพ์เสน
7. นางสาวรินรดา    ขุนาพรม
8. นางสาวสุธาทิพย์    กัลยา
9. นางสาวณัฐธิดา    สีลาทอน
10. นายวิศิษฐศักดิ์    ทองโบราณ
1. นางสาวสุกัญญา    ลับแล
2. นางสาวสุภาพร    พงษ์ลุน
3. นายสุริยนต์    มหาราช
40 47 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวเปมิกา    ศตพรชัย
2. นางสาวปาริมา    สืบสายดี
3. นางสาวภัทรมน    พงษ์กิจการุณ
4. นางสาวอังคณาพร    แป้นโคตร
5. นายพงศ์ภัค    เกิดผล
6. นายเจริญวงศ์    แก้วนุช
7. นางสาวสุภาวิลัย    ติงสะ
8. นางสาวศิริวรรณ    วิจิตรประชา
9. นางสาวเยี่ยมนภา    เพ็ชรเฟื่อง
10. นายปรวิทส์    แสงพลบ
1. นางครุณี    คะวงษา
2. นางจารุชา    ไชยศร
3. นายสมบัติ    ไชยศร
41 49 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมัชฌิมาย์    พฤษพาพร
2. นางสาวระพีพรรณ    แก้วกมล
3. นางสาวพรนภัส    กันเพ็ชร
4. นางสาวประภัสสร    อนันตโรจน์
5. นางสาวปนัดดา    ดอนฮี้
6. นางสาวมนัสวี    ศรีไชย
7. นายพีรพัฒน์    อินตาพวง
8. นายธงไชย    บุญแก่น
9. นายพงศธร    โพธิสาร
10. นางสาวแคทริยา    ฐิตญาโณ
1. นายพัฒนะพตจ    วิมาโนพิรัฐ
2. นางภัคจิรา    มโนปราณีต
3. นายวราพล    เปรินกุล
42 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายจักรกฤษณ์    นาคโต
2. นายยุทธนา    อุทัยรัศมี
3. นางสาวชุติมา    ศรีกุตา
4. นางสาวกนกวรรณ    บุญประโหลก
5. นางสาวรวีวรรณ    นาไพรวัลย์
6. นางสาววริศรา    วรรณทวี
7. นางสาวพัชรา    ภาโสม
8. นางสาวยลรดี    สนคมิ
9. นายณัฐชัย    ทองจำรุญ
10. นายณัฐวัตร    หนูสาลี
1. นางสาวนิชชิมา    ทนศิริ
2. นายอุเทน    ทัศเกษร
43 51 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายภัคพงศ์    สรรเสริญ
2. นางสาว-    -
3. นายศุภณัฐ    วงศ์พรหม
4. นางสาววารีรัตน์    หันตรี
5. นายปุณภัส    กาญจนปัญโญ
6. นายชลธี    สิทธิศรีจันทร์
7. นางสาวคันธรส    แก้วเสลา
8. นางสาววิภา    วงษา
9. นางสาวณัฏฐริณีย์    สุทำแปง
1. นางสาวจิรนันท์    ป้อมสุวรรณ
2. นายวสันต์    เปรมทวี
3. นายวีรชน    เสมือนใจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................