งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 192
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายอรรถชัย    วงษ์มิตรแท้
2. นายภาณุ    ด้วงใหญ่
3. นายทิพย์อนันต์    หงส์ทิพย์วารี
4. นางสาวศศิธร    กลิ่นหอม
5. นายจารุวัฒน์    ภู่ชาติ
6. นายทิพย์ไพศาล    หงส์ทิพย์วารี
1. นายณัฐพล    สิทธิกุล
2. นายวิศิษฏ์    หนาแน่น
3. นางสาวเนตรนะภา    พวงไทย
2 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายอภิภูมิ    กาญจนวัฒน์
2. นายธฤษณัช    หลักงาม
3. นางสาวพรินพร    ธรรมมิกะ
4. นางสาวสิรภัทร    สุวรรณวุฒิชัย
5. นางสาวเย็นจิต    ศรีบัวคลี่
6. นางสาวสุขธิดา    เจริญยิ่ง
1. นายผดุงศักดิ์    บูรณะสมบัติ
2. นางสาวสุกัญญา    ภูรักษา
3. นายไทยประเสริฐ    วนวาล
3 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายศุภศิษฎ์    ขันธโภค
2. นายศิริโรจน์    ธาตรีนาจ
3. นายธีรยุทธ    โลกเลื่อง
4. นายอนุชา    ทองศิริ
5. นายคริษฐ์    มายุศิริ
6. นายทศพล    สมัน
1. นายยุรนันท์    อัตตะสาระ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดา    สาพิมาน
4 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    หนูขาว
2. นายศุภพงษ์    หุปะกา
3. นายสหรัตน์    พรหมแก้ว
4. นายรัตนพล    นำสงค์
5. นายณัฐวุฒิ    กุณาวงค์
6. นายวุฒิชัย    อยู่สุข
1. นายกิจจา    กิจหงวน
2. นางสาวจรรยงค์    บุญซัน
3. นายรัตนศักดิ์    ก้อนเพชร
5 8 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายพงษ์นรินทร์    ฤกษ์เย็น
2. นายปรีดี    เสืออู่
3. นายสัญชัย    เงินศิริ
4. นายสราวุธ    แก้วเกิด
5. นายเอกรัตน์    กัณรักษา
6. นายชลสิทธิ์    อุดมเทศ
1. นายยุทธชัย    อินทรวงศ์
2. นายศุภโชค    แก้วสง่า
3. นายสมศักดิ์    คอนโต
6 9 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายธวัช    เหมือนแก้ว
2. นายธนากร    อริยพงษ์โสภณ
3. นายขจรพรรณ    บางพลอย
4. นายณัฐพล    ทองประสม
5. นายเดชาพล    หมื่นหาญ
6. นายนันธวัช    สวนดอกไม้
1. นางสาวชนากานต์    วัชเรนทร์สุนทร
2. นายวรากร    กายะพันธุ์
3. นายสมชาย    ใจมั่น
7 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวฑิฆัมพร    สมบูรณ์
2. นางสาวพิราวรรณ    ชวนชิด
3. นางสาวเอมิกา    อุทร
4. นางสาวพลอยจิรา    ศรีวรพงษ์
5. นางสาวสุดาพร    ทรัพย์สินไพบูลย์
6. นางสาวไอรดา    หอมทอง
1. นายณัฐพงศ์    วีระชุนย์
2. นายภัลลภ    อินทมาตร์
8 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายฉัตรชนน    พันธุ์ศักดิ์
2. นายเชาวน์วัฒน์    วัฒนาสุข
3. นายชวิน    กลิ่นสักโก
4. นายภาสวีร์    วรรณวิไลย
5. นายรวีโรจน์    จงเจริญชัยสกุล
6. นายทักษ์ดนัย    ทวีรัตน์
1. นายจิณณพัต    พันธ์ยิ่งยก
2. นางสำอางค์    ไพรวนารมณ์
9 14 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายเลิศพิสิฐ    วงค์ประสงค์
2. นายสมสัก    สาแสน
3. นายพีรภัค    ผอสูงเนิน
4. นายปิยะพงษ์    หันสันเทียะ
5. นายสรพงษ์    รักชาติ
6. นายเดโช    กันดีลัง
1. นายจารุพงศ์    ทารักษ์
2. นายณัฐวัฒน์    วงศ์ทองเหลือ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ    พ่วงโพธิ์
10 15 โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายนฤเบศร์    เยาวเรศ
2. นายธนวัฒน์    แก้วสด
3. นายวรวุฒิ    อินทรขุนทศ
4. นายสมพงษ์    ฉันทสุทธิสมบัติ
5. นายนพชาติ    พุ่มระย้า
6. นายอานุภาพ    บริบูรณ์
1. นางกนกพร    ชุริกานนท์
2. นายทรงศักดิ์    ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ    บุญศรีสวัสดิ์
11 16 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายภูมินทร์    แซ่ตั๊ง
2. นายจิรายุทธ    โปกุล
3. นายวงศธร    สนเพ็ง
4. นายจตุพงศ์    มังกรกฤตย์
5. นายภานุเดช    แซ่ล้อ
6. นายอรรถวัฒน์    อินทมาพลอย
1. นายกิตติชัย    ไพรจิตร์
2. นายนายนพพร    ไกรศรี
3. นายมานพ    อุดมผล
12 17 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายนรากร    สาครเย็น
2. นายอัศนีย์    ศรีหอมกลิ่น
3. นายวราวุธ    อินทรีย์วงศ์
4. นายจิรวัฒน์    ระเวง
5. นายณัฐกุล    แจ่มจันทร์
6. นายนพดล    ขวัญสุข
1. นายกิตติพล    เอี่ยมสกุล
2. นายนพคุณ    เอมวงษ์
3. นางรู้จิต    ดวงจันทร์
13 20 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายนพดล    อันเสน
2. นายธนวัฒน์    สนิทเหลือ
3. นายอิสรา    แสงสุบิน
4. นายสิทธิพล    บุญคีรี
5. นายสิทธิพล    เจนจัดการ
6. นายสิทธิพล    ประมวลสุข
1. นางสาวศิริพร    แทนทด
2. นางสาวอาภาภรณ์    ชื่นมณี
3. นายโสภณ    วงษ์คงดี
14 22 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวปรารถณา    สุจจิตร์จูล
2. นางสาวปาณิสรา    อินทร์รักษา
3. นางสาวฉัตร์ฐิตา    พรเลิศพิทยกิจ
4. นางสาวณัฐกุล    พระเขียนทอง
5. นางสาวศศิมา    โยธคง
6. นางสาวศิริพร    พรมรัตน์
1. นางสาวบัว    จรเข้
2. นายรุ่งโรจน์    กิติสัทธาธิก
3. นายสมบัติ    ธรรมนาถพงศ์
15 23 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์ฺ    อินแก้ว
2. นางสาวมาริกา    วังมะนาว
3. นางสาววันเพ็ญ    หุ่นเครือ
4. นางสาววิกานดา    เชาว์เฉียบ
5. นางสาวสุภาพร    พูลศรี
6. นางสาวอุษา    คล่องแคล่ว
1. นายสิทธิพร    พรรณขาม
2. นายสุรศักดิ์    ทิวากร
16 24 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา    มาแปง
2. นางสาวเจนจิรา    เจริญแพทย์
3. นางสาวอริศา    กุราตี
4. นางสาวกรณษา    สังขนิตย์
5. นางสาววรรณพร    เผือกนรินทร์
6. นางสาวธัญชนก    หนูใจหาญ
1. นายภักดี    แสนทวีสุข
17 25 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายกานต์    ชัยอำนวยพรกุล
2. นายกษิดิ์เดช    ลำดับวงศ์
3. นายจิณณวัตร    กลิ่นละออ
4. นายพงศกร    สมบุญฤทธิ์
5. นายวันชนะ    รอดสุด
6. นายพุฒิพงศ์    เอี่ยมเย็น
1. นางดวงเดือน    นามนัย
2. นางรุ่งทิพ    ยงยืน
3. นางสาวสาวิตรี    นวมนิ่ม
18 26 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวมุฑิตา    อรกุล
2. นางสาวผกามาศ    สุดา
3. นางสาวอรพิน    แสงสีสม
4. นางสาวพรนภัส    กำปะ
5. นางสาวพิธิญากรณ์    เลียบกระโทก
6. นายธีรภัทร์    บุญชัยโย
1. นายณรงค์ศักดิ์    หงษ์ทอง
2. นายรุ่งขจร    โลเกตุ
3. นายเจษฎา    เกิดแปลงทอง
19 28 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนพนธ์    สะอาดเอี่ยม
2. นายยุทธพิชัย    รุ่งมณีกิจเจริญ
3. นายสินชัย    ทองแย้ม
4. นายชลิต    สมคิด
5. นายรชต    อึ้งวัฒนไพศาล
6. นายภาณุวัฒน์    จิตรีญาติ
1. นายประยูร    สุธาบูรณ์
2. นางวีราภรณ์    แสงประทุม
3. นายสวัสดิ์    เจริญบุญ
20 29 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายมนต์ศักดิ์    บวรรัญจร
2. นายวันชนะ    ฉอ้อนลำ
3. นายสุรเดช    บุญพา
4. นายบุญช่วย    ไม่มีนามสกุล
5. นายสุวัจชัย    ศรีจันทร์
6. นายนิวัฒน์    ใจเรืองแก้ว
1. นายจำรัส    คมขำ
2. นายสันติชัย    แจ่มศรี
3. นายเกรียงศักดิ์    จันทวาศ
21 30 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายไพรัตน์    สวัสดิ์ชโลบลกุล
2. นายธนกร    หลักเพชร
3. นายสมมาตร    -
4. นายเชิดพงษ์    บุญตา
5. นายทินกร    สนองชาติ
6. นายเฉลิมชัย    รอดเพ็ชร
1. นายอธิวัฒน์    เสนาทับ
2. นางอรณิชชา    คชนา
3. นายเชิดชัย    เมืองมนต์
22 31 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายวิมล    ประทุมทอง
2. นายอิทธิพงษ์    บุษดี
3. นายศราวุฒิ    ชาวสมุน
4. นายธนากร    ดอกชะเอม
5. นายรชตะ    อ่ำจีน
6. นายณัฐวุฒิ    สิงนาครอง
1. นายสมชาย    ศรีวิพัฒน์
2. นายอานนท์    อินทวงษ์
23 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายธานนท์    สุขเกษม
2. นายวรธนกร    ปพนธาวินโชค
3. นายธนภูมิ    ขาวผ่อง
4. นายภานุวัฒน์    ทรัพย์งาม
5. นายพรรณกร    สาลีผล
6. นายจิรัฐ    ขุนทอง
1. นายนพวรรษ    มะลิป่า
2. นายสมพร    วังสงคราม
3. นายสุชาติ    ม่วงคำ
24 34 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    จะโรรัมย์
2. นางสาววิลาวัลย์    แสนเลิศ
3. นางสาววาสนา    คงสวัสดิ์
4. นางสาวศิริพร    บำเพ็ญพงษ์
5. นางสาวศิวพร    แก้วสระแสน
6. นางสาวทิพปภา    ถานาศรี
1. นายธีรศักดิ์    จันทร์กระจ่าง
2. นายบรรพต    ขาวสลับ
3. นายยุทธนา    มีกลิ่นหอม
25 35 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายจักรพันธ์    บุญจันทร์
2. นายเสถียร    กิ่งทอง
3. นายกนกพล    ราชนีแพน
4. นายพนเก้า    พรายสันเทียะ
5. นายธนาคาร    กองพิลา
1. นายธงชัย    ผ่องแผ้ว
2. นายสนทะยา    แสนณรงค์
3. นางสาวสุวิมล    สุขสอาด
26 37 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายจตุพร    เซียงจง
2. นายอรรถชัย    อยู่เอี่ยม
3. นายธนวันต์    หอมทวนลม
4. นายนุชากร    มารศรี
5. นายกอบชัย    ฉิมเพชร
6. นายสุรวุฒิ    วัฒนศิริ
1. ว่าที่ร้อยตรีกมล    นิลโรจน์
2. นายธามชัยพัฒน์    ชูสิน
3. นายเกษม    ธีรสุนทรานันท์
27 38 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายกำพล    สุภาพสุนทร
2. นายดนุนันท์    แจ้งข่าว
3. นายธนบูลย์    หนูรอด
4. นายบวรทัต    อ่ำกรุย
5. นายจิรยุต    ธัญญาหาร
6. นายธนดล    แก้วธรรมชัย
1. นางนันทพร    เย็นประสิทธิ์
2. นายวิสิษฐ์    และอิ่ม
3. นายอุทัย    นนกระโทก
28 40 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    เครือรัตน์
2. นายอนุชา    เทียนเหลือง
3. นายชลสิทธิ์    ด้วงสีแก้ว
4. นายธนกร    ชิมริมย์
5. นางสาวภัทรสุดา    จีนแส
6. นายอาทิตย์    เศษทิพย์
1. นายธวัชชัย    วงษ์ดี
2. นางนันทิกา    เอื้อสลุง
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย    เอื้อสลุง
29 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนภัทร    ทองสมนึก
2. นายณัฐภัทร    ยิ้มรอด
3. นายศุภกิตติ์    หว่างจิตร
4. นายเนวิน    ดีฉ่ำ
5. นายประวันวิทย์    เรียนรู้
6. นายวรายุทธ    ศรีแจ้
1. นายทำนอง    อิ่มทั่ว
2. นางประไพ    สมพงษ์
3. นายวันชัย    เรืองเดช
30 43 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    ล้อมวงศ์
2. นายปรัชญา    เสมสฤษดิ์
3. นายนครินทร์    นันสิม
4. นายนันทวัฒน์    เวียนวิวัฒน์
5. นายณัฐวุฒิ    ประจงใจ
6. นายศรศักดิ์    ขาวสวย
1. นางสาวชนิดา    ลาภบัว
2. นางสาวสมปรารถนา    ทองนาค
3. นางเมลดา    สมณะรัชกร
31 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายรพีพัฒน์    เครือเช้า
2. เด็กชายคมสัน    สอนสี
3. เด็กชายชานนท์    ศรีทอง
4. นายพีรยุทธ    ลาแก่นทราย
5. เด็กชายนันทพงศ์    จันทนะโสตถิ์
6. นายปรัชญา    เอี่ยมแม้น
1. นายนิรุติ    ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์    พลวิชัย
3. นายศราวุธ    วงศ์สกุล
32 46 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายอนัส    สนับแน่น
2. นายบริรักษ์    เรืองโรจน์
3. นายศุภณัฐ    ชมอินทร์
4. นางสาวศศิธร    อารมย์สว่าง
5. นางสาวศิริวรรณ    เชื้อแดงดี
6. นางสาวสุพรรษา    พุ่มสวัสดิ์
1. นางกมลวรรณ    เก่งกล้า
2. นายนันทพัทธ์    ทองเสนา
33 48 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายภาสนุพงศ์    สุขเกษม
2. นายจักรวาล    สีลา
3. นายธนพล    อุดจันทึก
4. นายปาล    ไสตะภาพ
5. นายทิฆัมพร    ฤทธิรุดเร่งพล
6. นายอาทิตยพันธ์    พันธุเดช
1. นางสาวกมลวรรณ    อนันต์
2. นายศุภวัฒน์    บุตรกูล
3. ว่าที่ร้อยโทสันติ    ชลาดี
34 49 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายสิทธิโชค    จรรยาศรี
2. นายอัมรินทร์    สวัสดิรักษ์
3. นายกิตติพงษ์    จันทร์ตรี
4. นายวรายุส    มาแย้ม
5. นางสาวสุดารัตน์    จันทุมมา
6. นางสาวรัชนีกร    ชักนำ
1. นางสาวนรินทร์    โพธิ
2. นางสาวปวีณา    วรกำพล
3. นางสาววิไลวรรณ์    ละมุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................