งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 161
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายนภทีป    อ้อยหวาน
1. นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย์
2 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายพชรดนัย    วังกะหาด
1. นายถาวร    หวานชะเอม
3 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤตภัค    บุญญาหาร
1. นางสาวอัฐมพร    มาเวชกิจ
4 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายปณชัย    สุขยืด
1. นางสาวชญานันทน์    ละครแก้ว
5 7 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายเมธาสิทธิ์    คชชา
1. นางสาววรารัตน์    นิมิตรภูวดล
6 8 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายวีระพล    ปาลวัฒน์
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์    เชื่อมชิต
7 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายกฤษฎา    จำปาเทศ
1. นายเสน่ห์    แพนพันธุ์อ้วน
8 10 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายพุฒิพงษ์    สิงแสง
1. นายพัฒน์    ก๋ำดารา
9 11 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายพันธกานต์    สีดำ
1. นายธีระศักดิ์    วิหคทอง
10 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายกิตติพิชญ์    ผลอนันต์
1. นายสุรศักดิ์    ดิษฐปาน
11 15 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายกฤตนภัทร    สินวิเศษ
1. นางสาวจงกล    เพ็งสุพรรณ
12 16 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงศ์    คงมินทร์
1. นายอภิรัตน์    วงศ์ยืน
13 17 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายวัฒนา    แย้มวงษ์
1. นางสาววรัทภส์ณิชา    ล้ำเลิศธนกุล
14 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายชัยวัฒน์    พุกมาก
1. นายกษม    บำรุงสุข
15 19 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายชนาธิป    ชวลิต
1. นายพรไชย    หงษ์สงวนศรี
16 20 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายคมชาญ    ชาวไชย
1. นายมาโนช    บัวกลิ่น
17 21 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายปณพล    กลั่นสกุล
1. นายกัณตินันท์    งามขำ
18 22 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    สวัสดิ์ชัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี    ศรีเพชรเจริญ
19 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายหาญชัย    สินสวัสดิ์
1. นายเกียรติศักดิ์    จังพานิช
20 24 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายกรรชัย    แทนเกาะ
1. นางสาวสิราภรณ์    เทพสง่า
21 25 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์    ไกรนรา
1. นายวรดร    พิณทอง
22 27 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายอิทธิพงษ์    วงศ์กลม
1. นายทิวาทัศกรณ์    อันพิมพ์
23 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    พงษ์พานทอง
1. นายเอกสิทธิ์    จิตเที่ยง
24 30 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายนพรัตน์    เมืองพันธ์
1. นายสราวุธ    ชวาลตันพิพัทธ์
25 31 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายปริญญา    ชาวลุ่มบัว
1. นางอุดม    พรหมจรรย์
26 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายพงค์พีระ    สุภาศาสตร์
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
27 33 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายเชษฐา    ศิริคำ
1. นางสาวศิริพร    ปานสง่า
28 34 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายศรัณย์    ต่ายบางกรูด
29 35 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายมนัสวีร์    คงเพ็ชรศักดิ์
1. นางสาวนาถอนงค์    เตียเจริญ
30 36 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายธีรพงษ์    นราพล
1. นางกชนิกา    พลจันทึก
31 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายชวน    คมขำ
1. นายไพฑูรย์    วิเศษสิงห์
32 38 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายธีรพัฒน์    โอ๋วเจริญ
1. นายรณชัย    ติณะคัด
33 40 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงศ์    คำมีพา
1. นายชลเทพ    สมัครการ
34 41 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธีรศักดิ์    นุ่นภูบาล
1. นายภิญโญ    ศรีสมนึก
35 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    คำสระ
1. นางสาวรุ่งฤทัย    ขลิบสี
36 44 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายศุภชัย    แก้วมงคล
1. นายภควัต    บ่างสมบูรณ์
37 47 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายกฤตภาส    นิสสัยสุข
1. นายณพล    จันทร์เที่ยง
38 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายชลนิภัทร์    จตุพรโภคา
1. นายชัยวัฒน์    หวานจิตร
39 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายกัณฑณัฐ    เขียวขำ
1. นายสายัญ    อนุวัฒนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................