งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 159
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    สุขภูมิ
1. นายนันทพงศ์    ชูอรุณ
2 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนาพร    คงเจริญ
1. นางสาวสุกัญญา    ทองอยู่
3 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสรา    อิศรานนท์
1. นางสาวรัฐพร    ทิพย์มณฑา
4 5 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาววชิราภรณ์    สัมมา
1. นางสาวชญานันทน์    ละครแก้ว
5 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติกา    รักษาซื่อ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ    ธนทัตนันทโชติ
6 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลวรรณ    แซ่ลิ้ม
1. นางนุศรา    ลูกอินทร์
7 8 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวฟ้าใส    ศรสั่งอาจ
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์    เชื่อมชิต
8 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปลายฟ้า    กาฬภักดี
1. นายเสน่ห์    แพนพันธุ์อ้วน
9 10 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวจารวี    วาดเจริญ
1. นางปาจรีย์    แสงแก้ว
10 11 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยไพลิน    มูลเชื้อ
1. นายศรัณย์ภัทร    จอโหล่
11 12 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    จินดา
1. นางประเทือง    ชัยณรา
12 13 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรกมล    ปาริยะ
1. นายโอภาส    สุวรรณโพธิ์
13 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศรุตา    กุศลสร้าง
1. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
14 15 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิตา    แดงสำราญ
1. นายชาญ    ขุ้ยสุข
15 16 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนฤมล    บุญมี
1. นางสาวนุชนาถ    มโหธร
16 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธันย์ชนก    สอิ้งทอง
1. นางสาววราวรรณ    จันชัง
17 18 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววาลิสา    เภตรา
1. นางสาวณัฐพัชร์    พวงมาลี
18 19 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    นุ้ยเลี้ยง
1. นายปราโมทย์    ทองคำมาก
19 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชราภรณ์    พนมเพลิง
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
20 21 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนาภรณ์    ก้อนทอง
1. นางสาววิมลศรี    ศาสตร์สกุล
21 22 โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวลักษิกา    ธุระสุข
1. นายศิปกร    แก้วกลม
22 23 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววลีพร    กิจเมฆ
1. นายวินิจ    อินทร์พรหม
23 24 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสิริวรรณ    เล่าทรัพย์
1. นางอรพรรณ    รักกลิ่น
24 25 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรัฐติกาล    ผาสิงห์
1. นายยุรนันท์    ยะโสธร
25 27 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑาทิพย์    นนท์ธิจันทร์
1. นายรัฐพร    อรุณรัตน์
26 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา    โอภาสทิพากร
1. นายกัมปนาท    สุ่มมาตย์
27 29 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววลัยลักษณ์    กระโทงกลาง
1. นางสุดทัย    ลอยเมฆ
28 30 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวตรีรัตน์    สระทองออ
1. นางสาวเกวลี    หนองกุ่ม
29 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพา    กือสันเทียะ
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
30 33 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกนก    ดาคะ
1. นายธนัญชัย    บุณยรัตพันธุ์
31 34 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวปิ่น    ธรรมปาละ
1. นายเอนก    แจ่มคล้าย
32 35 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวรินรดา    แดงจันที
1. นางสาวกัลยาภรณ์    น้ำแก้ว
33 36 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริกร    วุ่นซีแซง
1. นายณัฐภูมิ    ศรีนุกูล
34 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววนิดา    จันทร์บูรณ์
1. นายเสนอ    วิเศษสิงห์
35 39 โรงเรียนราษฎร์นิยม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดาอัปสร    จันทรัตน์
1. นายธีระ    เปรมสกุล
36 40 โรงเรียนขุนรามวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งรัตน์ดา    ศรีหิรัญ
1. นางสาวนันทวรรณ    สุขพิพัฒนะ
37 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเทพารินทร์    พรมจีน
1. นายศิวนาท    ฟ้องเสียง
38 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชรินรัตน์    มั่งสมบัติ
1. นางสาวรุ่งฤทัย    ขลิบสี
39 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนาตยา    สุมาลย์
1. นายรุ่งรัตน์    ชาญกิจ
40 44 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรินดา    จันทรใย
1. นางสาวโสภา    นาคทอง
41 45 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาภรณ์    ผดุงชีพ
1. นายประยุทศักดิ์    สงวนเพชรจินดา
42 46 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสรา    ป้อมสิงห์
1. นางสาวปัทมา    ตรีสันเทียะ
43 47 โรงเรียนสารวิทยา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวเกศศิรินทร    ชัยสิริชยานันท์
1. นายณัฐพล    มั่นเรือง
44 48 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสมฤทัย    พรมสี
1. นางสาวณัชชา    สร้อยศรี
45 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐฐนารี    สุวรรณหงษ์
1. นายอนันต์    เทียนคำศรี
46 50 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวนิธิมา    นิธิกุล
1. นางสาวน้ำเพ็ชร    วีระพันธุ์
47 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวธนิดา    ศิรพุฒิเดช
1. นายรัชชานนท์    พูลสิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................