งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริญภา    ลือฉาย
1. นายศตวรรษ    กล่อมวิเศษ
2 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวา    ทั้งศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช    เทพช่วย
3 4 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนญาณี    แก้วหาญ
1. นางสาวรัฐพร    ทิพย์มณฑา
4 5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุจรี    หอม
1. นายศุภชัย    กินนารัตน์
5 6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    ยิ้มละม้าย
1. นายสมเกียรติ    เรียบร้อย
6 7 โรงเรียนกิตติคุณ สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์    กลั่นประเสริฐ
1. นายธวัช    กันธิมา
7 9 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤติมา    จันหอม
1. นายสุชาติ    เกตุแก้ว
8 11 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหญิงทรงพร    เจริญสุข
1. นางปรามา    รอดโต
9 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิณพิมาน    พินพิสิทธิ์
1. นายพินิจ    ทองเสริม
10 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภคพร    สุขพานิชย์
1. นายอำนวยศิลป์    กลิ่นหอม
11 15 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรวรรณ    โพธิ์เกาะ
1. นายชาญ    ขุ้ยสุข
12 16 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลลดา    ชาติโรจันทร์
1. นายไชยยงค์    รักษาเคน
13 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุริยาพร    ไตรศรีสุข
1. นางสาววราวรรณ    จันชัง
14 18 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    สวนพราย
1. นายสุรพงษ์    ปิ่นแก้ว
15 19 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลริศา    ศรีสงคราม
1. นายปราโมทย์    ทองคำมาก
16 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิภาวี    ดีชั่วกัลป์
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
17 21 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณภา    ก้อนทอง
1. นางสาววิมลศรี    ศาสตร์สกุล
18 24 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมุกนรีย์    ประทุมสวัสดิ์
1. นายอานนท์    คนเที่ยง
19 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    ปรึกษา
1. นายมนตรี    ยะโสธร
20 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภานัน    สาโร
1. นางสาวนิด    ดอนมอญ
21 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิติมา    เทียมเมฆา
1. นายธาดาธร    ประเสริฐกุล
22 31 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    เพชรดำดี
1. นายเขื่อนเพชร    ยาทิพย์
23 33 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพย์เกศษร    สะอาด
1. นายไพรัช    แดงเพ็ชร
24 34 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ชื่นตา
1. นายสุรชัย    สมศรี
25 35 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริยากร    วงษ์ขอม
1. นายโกวิทย์    วิเศษศักดิ์
26 36 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสายชล    แซ่ลิ้ม
1. นางพาฝัน    บุณยะเสน
27 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยุภาพร    ไปใกล้
1. นายชัยรัชต์    ชูชาติ
28 38 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิทยารัตน์    เสนสอน
1. นางวิภาภรณ์    ก๋งม้า
29 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์    บัวแสง
1. นายปณัฐ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
30 40 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนันท์    ภู่น้อย
1. นายวรวิทย์    ชิดชอบ
31 41 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    แสงประเสริฐ
1. นายอัครเดช    สังสมศักดิ์
32 43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรณัน    ลิ้มสวัสดิ์
1. นายธนาชัย    บุญนาศักดิ์
33 44 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจวรรณ    ขยายศรี
1. นางสาวอุบล    รังสิตวัธน์
34 45 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ล้อมวงษ์
1. นายประยุทศักดิ์    สงวนเพชรจินดา
35 46 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุณิสา    สวนมา
1. นางสาวอัญมณี    แหล่งหล้า
36 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงโยษิตา    ทองใส
1. นายอิสระภาพ    แป้นรักษา
37 48 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์    สิทธิศิรินันท์
1. นางสาวฉัตรกมล    ยุทธนากร
38 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรามาวดี    โชคมานุสรณ์
1. นายรัชชานนท์    พูลสิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................