งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 157
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายสุระสิทธิ์    ผาดศรี
1. นางสาวรักษณาลี    คุ้มทับ
2 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายพชรดนัย    วังกะหาด
1. นายถาวร    หวานชะเอม
3 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายพงศกร    แสงศิลา
1. นายชาญ    นรากล่ำ
4 5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายกิตติธร    ผองอ่อน
1. นายศุภชัย    กินนารัตน์
5 7 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายเมธาสิทธิ์    คชชา
1. นายณัฐดนัย    แดงช่วง
6 8 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายเทพศาสตรา    นิมิตรพรสุโข
1. นายจิรวัฒน์    สิงห์สูง
7 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายณัฐดนย์    เสร็จกิจ
1. นายเสน่ห์    แพนพันธุ์อ้วน
8 10 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายยุทธพงษ์    สีคะ
1. นางสาวกมลทิพย์    ขาวมัน
9 11 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายเศรษฐศาสตร์    กลิ่นหวล
1. นางสาวสรัญญา    เกิดแก้ว
10 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายอภิสิทธิ์    เมืองธรรม
1. นายนานนท์    ทองแพง
11 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายจรัสรวี    เทียมรัตน์
1. นายสุรศักดิ์    ดิษฐปาน
12 15 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายกฤตนภัทร    สินวิเศษ
1. นางสาวจงกล    เพ็งสุพรรณ
13 16 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงศ์    คงมินทร์
1. นายอภิรัตน์    วงศ์ยืน
14 17 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายวัฒนา    แย้มวงษ์
1. นางสาววรัทภส์ณิชา    ล้ำเลิศธนกุล
15 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายชัยวัฒน์    พุกมาก
1. นายกษม    บำรุงสุข
16 19 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงษ์    สว่างโรจน์
1. นายพรไชย    หงษ์สงวนศรี
17 20 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายปริญญา    อุดม
1. นายมาโนช    บัวกลิ่น
18 21 โรงเรียนทองเอนวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    แสงอรุณ
1. นายโสภณ    รอดภัย
19 22 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    สวัสดิ์ชัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี    ศรีเพชรเจริญ
20 23 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายชนทัด    วรรณฤกษ์งาม
1. นายวินิจ    อินทร์พรหม
21 24 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายนัทธพงษ์    สัตยากร
1. นางอรพรรณ    รักกลิ่น
22 25 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายวรินทร    เขียวไปรเวช
1. นางสาวณภัชชา    สุวรรณศรี
23 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    พงษ์พานทอง
1. นายเอกสิทธิ์    จิตเที่ยง
24 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายอนุรักษ์    ขื่อสันเทียะ
1. นายโกศล    อัยรารัตน์
25 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายวรเชษฐ์    โลเกตุ
1. นายสนิท    บุญประจักษ์
26 33 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายประภากร    วงศ์ใหญ่
1. นายธนัญชัย    บุณยรัตพันธุ์
27 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายปัญจพัฒน์    ศิริกรกุลวัฒน์
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
28 35 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายวธัญญู    ศรีสุข
1. นายสุรศักดิ์    อ่อนทองคำ
29 37 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายนวพล    จันทร์ทอง
1. นายสุทธิโชค    แกมไทย
30 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์    เกิดหริ่ม
1. นายธวัชชัย    นิติการ
31 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายนินนาท    พุฒิกานนท์
1. นายปณัฐ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
32 40 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายชยพล    สร้อยมณี
1. นายสุรศักดิ์    รองนากุล
33 41 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธรรมชัย    ชาวเหนือ
1. นายอรรถพล    สุริยวงษ์
34 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายเพชรอรุณ    ประมวล
1. นายรุ่งรัตน์    ชาญกิจ
35 44 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายศุภชัย    แก้วมงคล
1. นายภควัต    บ่างสมบูรณ์
36 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายทรงพล    ใบบ้ง
1. นางสาวศิรินนภา    แจ่มเจริญ
37 46 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายเธียรไท    อินทรไพโรจน์
1. นายต้องการ    เลาหภักดี
38 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายสหรัฐ    ราชมนตรี
1. นายศรีธัญญา    ตันสกุล
39 49 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายอิสระ    ทองบุญ
1. นางสาวสุพัตตรา    แก้วก้อน
40 50 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายเขมทัต    สารีพันธ์
1. นายปฤษฎี    น้อยนิล
41 51 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายไตรภพ    โสภักดี
1. นายภูมิภพ    อนันตรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................