งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 156
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์    กลิ่นบุปผา
1. นางสุพิศ    กลิ่นบุปผา
2 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพงศ์    ขนานทอง
1. นายอภิชาติ    สังขาว
3 5 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักราวุธ    ยนต์
1. นางสาวศิวดี    สุขสำราญ
4 7 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายจารุกิตติ์    พิมพ์ศรี
1. นายโอม    อ่อนน้อม
5 8 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักรินทร์    กลิ่นกลั่น
1. นายสมนึก    บุญคง
6 9 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพล    จัทร์เสวก
1. นายสุชาติ    เกตุแก้ว
7 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    นาเสถียร
1. นางสาวอัญญาพร    แสนยากุล
8 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    น่วมเงิน
1. นายพินิจ    ทองเสริม
9 13 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรวัฒน์    คงปิติ
1. นางอรสา    บุญส่ง
10 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอดิสร    วรรณศรี
1. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
11 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรรค์ชัย    อัศวทวีโชค
1. นางสาวปานจันทร์    ปล้องทอง
12 16 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนทกานต์    สุขตาล
1. นายอนุพงษ์    บุญหลำ
13 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพกร    ทาสุ่ม
1. นายศุภดล    ดลโสภณ
14 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายจานุทัศน์    จำปาทอง
1. นายวัลลภ    สินอำพล
15 19 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวิชานนท์    นามพันธุ์
1. นายปราโมทย์    ทองคำมาก
16 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒ    ถมยา
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
17 22 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณภัทร    สุจินดามณีชัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี    ศรีเพชรเจริญ
18 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายนเรศ    หวลกระสินธุ์
1. นายศรัณย์    ส่งทวน
19 28 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายหัสฎี    มณฑา
1. นายสรายุทธ    เขียวเจริญ
20 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเงินศพัศ    บุตรตะสินธ์
1. นางสาวปุณณ์นิษฐา    ทองธาวินสิน
21 34 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายวรเมธ    วงศ์เครือสอน
1. นางสาวลักขณา    สาดอนขวาง
22 35 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายกานต์ดนัย    ปาระบับ
1. นางสาวนาถอนงค์    เตียเจริญ
23 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุริยะ    หอมประทิน
1. นายธวัชชัย    นิติการ
24 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนาฏราช    นาฏกระสูตร
1. นายปณัฐ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
25 40 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    อำพันธ์รัตน์
1. นางกัญฐณา    ขันอาษา
26 43 โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยากร    โพธิ์มณี
1. นางสาวฐิดา    วิณวันก์
27 45 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุรัตน์    ศรีชมภู
1. นายประยุทศักดิ์    สงวนเพชรจินดา
28 46 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเธียรสิน    หนาแน่น
1. นายปรีชา    บุญเลิศ
29 47 โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤดิ์สกุล    วิษณุรังสรรค์
1. นายสืบตระกูล    เตียประเสริฐ
30 49 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภินันท์    ปิดป้อง
1. นายศิริพงษ์    ด้วงเงิน
31 50 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถนนท์    แบบพิมาย
1. นายโกวิท    ขนานแข็ง
32 51 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัชพล    พลเยี่ยม
1. นายรัชชานนท์    พูลสิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................