งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 141
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ    เทพกร
1. นางสาวสุภลักษณ์    สุขเกษม
2 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งทิวา    วิบุตร
1. นางวไลลักษณ์    ดิษพึ่ง
3 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวปณยา    เกิดประดับ
1. นายเฉลิมชัย    ถิรวณิชย์
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปาลิตา    เชื้อสาวะถี
1. นายสมฤกษ์    อุ่นจันทร์
5 5 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิตา    ใจทอง
1. นายรุ่ง    พรศักดิ์พัฒนกุล
6 6 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิตา    กลิ่นประเสริฐ
1. นางจีรวรรณ    สุขมังสา
7 7 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธภา    พุ่มเกษม
1. นางสุทัศณีย์    ศรีปานนาค
8 8 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    นาคโชติ
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์    เชื่อมชิต
9 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ    การภักดี
1. นายเสน่ห์    แพนพันธุ์อ้วน
10 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวรัฐพร    สายวงศ์
1. นางสาวสุมิตตรา    บุญยิ่งยง
11 12 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    จินดา
1. นางประเทือง    ชัยณรา
12 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรกันย์    โมละกุล
1. นายสุรศักดิ์    ดิษฐปาน
13 14 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัสสร    พวงมาลา
1. นายภูวนารถ    ไปนาวะดี
14 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐรดา    เชียรศรี
1. นางสาวปาริฉัตร    สุ่มมาตย์
15 16 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเมธาวี    เจริญดี
1. นางสาวนุชนาถ    มโหธร
16 17 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพนา    ศรีสะอาด
1. นางสาวสุชาดา    สุวรรณหงษ์
17 18 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษยา    ศรีสว่าง
1. นางสาวเบญจภา    นราทิพยปทุม
18 19 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวนุสรา    วิเศษสุวรรณ์
1. นางสาวอุทุมพร    มีเนตร์
19 20 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิกา    พิมล
1. นายมาโนช    บัวกลิ่น
20 21 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนาภรณ์    ก้อนทอง
1. นางสาววิมลศรี    ศาสตร์สกุล
21 22 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาววนดา    รอดคลองตัน
1. นายนันทณัฏฐ์    ณัทธนาญาณอรห์
22 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจินดารัตน์    ดวงจันทร์
1. นายสมบัติ    รุ่งสว่าง
23 24 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญชนก    แก้วแตง
1. นายคุณากร    ปิยมาภรณ์
24 25 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวเมธาพร    กุลณรักษ์
1. นางสาวณภัชชา    สุวรรณศรี
25 27 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษยา    เหมล้วน
1. นายอารักษ์    กำพุธ
26 29 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวดาราวรรณ    บุญคุ้ม
1. นางสุดทัย    ลอยเมฆ
27 30 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวธมนวรรณ    สะสม
1. นายประสิทธิ์    เฉยศรีเพ็ชร
28 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิศรา    สมใจเดช
1. นางสาวยุพาภรณ์    สุขเกษม
29 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพา    กือสันเทียะ
1. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
30 33 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติสรณ์    สิงห์จุ้ย
1. นางสาวขวัญหทัย    นาวาดิษฐ์
31 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    แก้วมะ
1. นายบรรพต    แจ้งจรัส
32 36 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    กุลศักดิ์
1. นางสาวปานตา    ศรีคง
33 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวอัครา    ชูศรีหะรันย์
1. นายสิทธิโชค    ไหมทอง
34 40 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวดี    มีลาภ
1. นายอาทิตย์    พงศ์อารี
35 41 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววาสนา    ทองสีกร่ำ
1. นางสาวรวีวรรณ    หงส์ใจ
36 42 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชญาภา    มีแก้ว
1. นายทนงศักดิ์    ทองมาก
37 43 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    แป้นอุดม
1. นางสาวเตือนใจ    ดวงรัตนพูนผล
38 44 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ญรตี    สีชื่น
1. นางสาวโสภา    นาคทอง
39 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรทิพย์    นาสืบ
1. นายเตชิต    บุญมาพิทักษ์กุล
40 46 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศรินรัตน์    กล่อมประเสริฐ
1. นายต้องการ    เลาหภักดี
41 47 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวเสาวภา    ดิษฐชัยภูมิ
1. นายวิษณุ    ธิรามนต์
42 48 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรพนิต    ใหญ่ชุก
1. นางสาวณัชชา    สร้อยศรี
43 50 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร    เวทวิทยากิจ
1. นายโกวิท    ขนานแข็ง
44 51 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปูริดา    มาประสพ
1. นางสาวรณิดา    ยุทธศาสตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................