งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 140
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนราวดี    ภู่สกุล
1. นางสาวสุภลักษณ์    สุขเกษม
2 2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชชรีย์    ฉัตร์พิริยคุณ
1. นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย์
3 3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรพร    ศรีพุทธานุสรณ์
1. นายนิทสัน    แก้วสระแสน
4 4 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เจียมบรรจง
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช    จารุโสภณ
5 5 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    พุ่มสุข
1. นายรุ่ง    พรศักดิ์พัฒนกุล
6 6 โรงเรียนบางปะหัน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุรัญญา    แสงประไพ
1. นายฉลอง    ชุ่มโชคดี
7 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสายธาร    ม่วงทอง
1. นางนุศรา    ลูกอินทร์
8 8 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    คำชมภู
1. นายภูวเดช    ไพเราะ
9 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุญญาวัน    แช่มช้อย
1. นายเสน่ห์    แพนพันธุ์อ้วน
10 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสกาวเดือน    กาญจนรุจี
1. นายพยุงศักดิ์    บุญมี
11 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    นุ่มเกิด
1. นายอภิวิชญ์    ดียิ่ง
12 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิณพิมาน    พินพิสิทธิ์
1. นายพินิจ    ทองเสริม
13 13 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัลลิกา    เสาวัง
1. นายมีศักดิ์    ศิริรักษ์
14 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจริยา    แสงทองย้อย
1. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
15 15 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณา    รวมศิลป์
1. นายชาญ    ขุ้ยสุข
16 16 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดารินทร์    ไพรวัลย์
1. นายอนุพงษ์    บุญหลำ
17 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    นารี
1. นายศุภดล    ดลโสภณ
18 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววริษฐา    ใยสุข
1. นายวัลลภ    สินอำพล
19 20 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเยาวเรศ    สมนึก
1. นางสาวสมหญิง    ศรีรื่น
20 21 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณภา    ก้อนทอง
1. นางสาววิมลศรี    ศาสตร์สกุล
21 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์    ออกหาญ
1. นายธนวรรธน์    สว่างดี
22 24 โรงเรียนบางพระวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐชยา    อริยะพิทักษ์
1. นายวรพงศ์    พรมแตง
23 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิรินภา    ใหมเกิด
1. นายบุญรอด    อยู่ศิริ
24 27 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิยดา    ทิพรักษ์
1. นายจิระพันธ์    อ้นขวัญเมือง
25 28 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมา    ตาสุวรรณ์
1. นายสรายุทธ    เขียวเจริญ
26 29 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเปรมยุดา    แสนจันทร์
1. นายอธิวัฒน์    ไพโรจน์
27 30 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงตรีฐกาญ    แก้วพริ้ง
1. นายประสิทธิ์    เฉยศรีเพ็ชร
28 31 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิภาวี    คชวงษ์
1. นายเขื่อนเพชร    ยาทิพย์
29 32 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ    คุ้มสุวรรณ
1. นายวิทยา    รัตนศีล
30 33 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนนทิวา    สุขบาล
1. นายเกรียงศักดิ์    คงเพ็ชรศักดิ์
31 34 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทราลักษณ์    แป้นจันทร์
1. นายสุรชัย    สมศรี
32 35 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไอรดา    มลิวัลย์
1. นายจิตติภัส    ขวัญส่ง
33 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสรินยา    แสงศรี
1. นายจิราวัฒนา    ศรีสว่าง
34 37 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    แสงฉาย
1. นายชัยรัชต์    ชูชาติ
35 38 โรงเรียนมารดานฤมล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิทยารัตน์    เสนสอน
1. นางวิภาภรณ์    ก๋งม้า
36 39 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ    พลอยสิงห์โต
1. นางพจนีย์    จิตองอาจภักดี
37 40 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ขุนทิพย์
1. นางกัญฐณา    ขันอาษา
38 41 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนวรรณ    ร้อยกล้า
1. นายดิลก    แดงโสภา
39 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชพร    แก้วแหวน
1. นางสาวน้ำเพชร    ฟักทอง
40 44 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวศิรประภา    แจ่มดวง
1. นางบุบผา    ไตรปิ่น
41 45 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตราพร    จิตจุล
1. นายราเชนฐ์    สิขิวัฒน์
42 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์    สวนมา
1. นายรัฐพล    ศรีธรรม
43 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐลิณี    หมัดสมาน
1. นายอิสระภาพ    แป้นรักษา
44 48 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พุศรี
1. นางสาวอมรพรรณ    ปุริสา
45 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณแพร    ทรงกัมพล
1. นางสาวนันทนา    คล้ายมณี
46 51 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฌานันฐ์    วงษ์บัณฑิต
1. นายณรงค์    รัตนไทรแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................