งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 138
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภสัณห์    คำจริง
1. นายสุเมธี    ธนะนิรันดร์
2 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์    กลิ่นบุปผา
1. นางสุพิศ    กลิ่นบุปผา
3 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพงศ์    ขนานทอง
1. นายอภิชาติ    สังขาว
4 5 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายสามารถ    สีน้ำ
1. นางมุกรินทร์    พันธุ์พิริยะ
5 6 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรสิช    สุขเกษม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์    น้อยวงศ์
6 7 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายทรัพย์ธนา    เฟื่องทรัพย์
1. นายชูศักดิ์    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
7 8 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหรัฐ    ใบจำปี
1. ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์    แผ่นสำริต
8 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายฐิติพงศ์    บริสุทธิ์
1. นางสาวบุษบง    กำลังแพทย์
9 10 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอธิบดี    ป้องศรี
1. นายพรหมมินทร์    การะเกต
10 11 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายทวีศักดิ์    เรืองพิมาย
1. นางสาวพรภินันท์    สิริปรีดานนท์
11 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสยามพล    สิงห์ชู
1. นายพินิจ    ทองเสริม
12 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์    กระภูชัย
1. นายสุรศักดิ์    ดิษฐปาน
13 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    แปลกพรมราช
1. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
14 15 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    ราศรี
1. นายศิวาวุฒิ    รัตนะ
15 16 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศราวุฒิ    ทองกำเหนิด
1. นายชินกร    สุวรรณเวียง
16 17 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวดล    พลายละหาร
1. นายเพิ่มศักดิ์    ศรีเพชรภูมิ
17 18 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายวงศธร    สมศรี
1. นายสุรพงษ์    ปิ่นแก้ว
18 19 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนันตเดช    ไชยทาน
1. นางสาวอุทุมพร    มีเนตร์
19 20 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายปิยวัฒน์    เพ็ชรดี
1. นายรัฐศักดิ์    เครือวัลย์
20 21 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรวัฒน์    กสินัง
1. นายเดชาชัย    สุจริตจันทร์
21 22 โรงเรียนแหลมบัววิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายภูธะเนตรต์    ชมบุญ
1. นายณัฏฐกิตติ์    สังขพันธ์ุ
22 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร    พันเปรม
1. นางจุฑามาศ    อวิคุณประเสริฐ
23 24 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายสณฑกานต์    เลไธสง
1. นายเดชา    วิวัฒนวาทิน
24 25 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายปาณชัย    มังสา
1. นางสาวศริญญา    จันทร์จินดา
25 27 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐานพัฒน์    ขาวดี
1. นายทิวาทัศกรณ์    อันพิมพ์
26 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอาทิตย์    เผือกแก้ว
1. นายสมนึก    รุ่งรัตน์
27 29 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติชัย    ชนะเลิศ
1. นายนราศักดิ์    นรากร
28 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิชาญ    การสมศักดิ์
1. นายวัลลภ    ชุ่มโชคดี
29 33 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเขษมศักดิ์    ชาวสมุทร
1. นางสาวเพ็ญนภา    ดำทับ
30 34 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทกร    ทองอ่วม
1. นายมนัสชัย    ตุ้มทอง
31 35 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาคาร    สาริวงค์
1. นายธงชัย    ผ่องแผ้ว
32 36 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนะชัย    ขอบเพ็ชร
1. นางสาวสุภารัตน์    สีมิงาม
33 37 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    โชคกุญชร
1. นางสุธีรา    ร่วมชมรัตน์
34 38 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรพงศ์    เสียงประเสริฐ
1. นายรณชัย    ติณะคัด
35 40 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนพดล    สะแก
1. นายอาทิตย์    พงศ์อารี
36 41 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายสัญชัย    ทนงค์รบ
1. นางสาวพณพร    รัตนประสบ
37 42 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายมนต์รัก    ชะเอมน้อย
1. นายพันธ์เทพ    สมรักษ์
38 43 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    จันทสิทธิ์
1. นายสมพล    ศักดิ์วิเศษ
39 44 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัฒนะ    เนตรอนงค์
1. นางสาวจินดาวรรณ    ศิวะนารถ
40 45 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐนนท์    วงศ์ภา
1. นายวงศกร    บุญมี
41 46 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายคฑาวุธ    เถื่อนประยูร
1. นายปรีชา    บุญเลิศ
42 47 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายวีรภัทร    วิลัยสูงเนิน
1. นายพรอานน    สรรพนิล
43 48 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชินวัตร    โพธิ์แก้ว
1. นางสาววรรณวิภา    บัวบก
44 50 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยพร    สินสมุทร์
1. นางวีรดา    เดโชพลานนท์
45 51 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภายุติพัฒน์    ศอกกำปัง
1. นางสาวชลธาร    นิยม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................