งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายอรุชา    กอบเงินทอง
2. เด็กหญิงเจริญขวัญ    ศรีพูล
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ    จันทร์เกลี้ยง
4. เด็กหญิงธนพร    บุญช่วย
5. เด็กหญิงภิญญดา    ด้วงใหญ่
6. เด็กหญิงอริสา    ภู่เวียง
7. เด็กชายจิรวัฒน์    แย้มกลิ่น
8. นางสาวกานต์รวี    นิกรพล
9. นายธนากร    เทพมา
10. นายปรีชา    ยิ้มย่อง
11. เด็กหญิงธนิสร    คุ้มครอง
12. เด็กหญิงนงเยาว์    บัวคำ
13. เด็กหญิงทักษิณา    จริตชีวะ
14. เด็กหญิงศิโรรัตน์    เฮงภู่เจริญ
15. นายกฤษ    แดงอินทวัฒน์
16. เด็กชายกริช    แก้วกัลยา
17. เด็กชายคเณศวร    วงษ์เหมือน
18. นางสาววรดา    ภู่เพชร
19. เด็กชายเชาว์วัฒน์    บัวฮมบุรา
20. เด็กหญิงพรรณนิภา    ดาวเที่ยง
21. นางสาวพิมพ์มาดา    วงศ์สมบัติ
22. เด็กหญิงนีรชา    แย้มเจริญ
23. นางสาวสุมินนภา    กุระ
24. นางสาวญารินดา    นุดไน
25. นางสาวมันตริณี    คำเพ็ชร
26. เด็กชายพงสะพัฒน์    เผือกประเสริฐ
27. นายพงศกร    เลิศเพ็ญพักตร์
28. เด็กหญิงปวรรัตน์    คำเจริญ
29. นางสาวนันทิชา    สะแกแสง
30. นางสาวแก้ววิไล    สิงหาบุตร
1. นางสาวจันทรรัตน์    เตชะรุ่งโรจน์
2. นายณรงค์วิทย์    พฤกษาศิลป์
3. นางสาวพวงเพชร    บำรุงพงษ์
4. นายมหิธร    ธิติปวัตน์
5. นางสาววราทิพย์    ศรีอ่ำอ่วม
6. นายอนุพันธุ์    ปานนิ่ม
2 3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวนิตยา    เชื้อรามัญ
2. นางสาวเจนจิรา    สุขเกษม
3. นายชนกชลณ์    ถมยา
4. นายพงศกร    วงศ์ประเสริฐ
5. นายอนุพงศ์    สายมัน
6. นายเขตตะวัน    ปัตตาระตัง
7. นายนฤชัย    แตงจั่น
8. เด็กหญิงสรัญญา    หงษ์ทอง
9. เด็กหญิงกมลพรรณ    คนใหญ่
10. เด็กชายนพนนท์    วรเดช
11. เด็กชายกฤษฏิ์    หาญยิ่ง
12. เด็กชายณัฐดนัย    ยาสมุด
13. เด็กชายณัฐพงศ์    จันทร์สวัสดิ์
14. เด็กชายภาณุเดช    แสงศิริวุฒิ
15. เด็กชายธนาวุฒิ    ปลัดใหญ่
16. เด็กชายสิทธิชัย    สุขสอาด
17. เด็กชายทรงยศ    คำปาน
18. เด็กชายปฐวี    อุตชาวสาร
19. เด็กหญิงนันทิกานต์    พูลผล
20. เด็กหญิงกรวรรณ    พรเดชาวุฒิ
21. เด็กหญิงขวัญจิรา    ย้วนประสิทธิ์
22. เด็กหญิงญาณีรัตน์    วรยิ่งยงค์
23. เด็กหญิงณัฐกานต์    แก้วพลกรัง
24. นายปพนสรรค์    สงพรมทิพย์
25. นางสาวพรชิตา    พ่ำรุ่ง
26. เด็กชายก้องภพ    โอ่งเคลือบ
27. เด็กชายณัฐภัทร    นาหิรัญ
28. นายวุฒินันท์    ช่วงโชติ
29. นายสหัสวรรษ    พรสุดาชัย
30. เด็กชายชนาธิป    ฉิมโต
31. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    ชิวปรีชา
32. เด็กหญิงสาวิตรี    บุญประสาน
33. เด็กหญิงพัชรพร    ศรีพุทธานุสรณ์
34. นายนพวัฒน์    แสงพร
35. เด็กหญิงพรชิตรา    ภุชชงค์
36. เด็กหญิงศุภัสสร    พูลสุขโข
37. นางสาวไพรินทร์    โพธิสาขา
38. เด็กหญิงกมลชนก    อำพร
1. นางสาวนวลสมร    เผื่อนปฐม
2. นายนายนรินทร์    นครจันทร์
3. นายนิทสัน    แก้วสระแสน
4. นายวิทยา    เกิดช่วง
5. นายสมชาย    อินคล้า
6. นายสุชีพ    เอี่ยมทองคำ
7. นางสาวอำภาพันธุ์    ธานินทร์ธราธาร
8. นายเอกลักษณ์    ราชจันทึก
3 4 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    ประภารัตน์
2. นางสาวณัฐริกา    เชื้อลิ้นฟ้า
3. นายเพ็ญเพชร    ฝ่ายดี
4. นางสาวปิยะธิดา    พรมคุณ
5. เด็กหญิงธนารัตน์    ยังสว่าง
6. นายเตวิช    ทองวิลัย
7. นายกฤตนัย    มีชัยเจริญ
8. นายฟาริด    ผกาทอง
9. นายอานันต์    พรมคุณ
10. นางสาวจันทร์จิรา    แสงคำ
11. เด็กชายชัยวรชาติ    กลัดพ่วง
12. เด็กหญิงฉัตราภรณ์    ธันวานนท์
13. นายชลันธร    ริ้วดำรงค์
14. นางสาวเจนจิรา    ทองมี
15. เด็กหญิงณัฐณิชา    พัชรปัญญานันท์
16. นายอาทิตย์    ตองอ่อน
17. เด็กชายปกรณ์    เนตรจุ้ย
18. เด็กชายสุเมธี    เย็นวงศ์สุข
19. นางสาวธมลวรรณ    บุญนาน
20. เด็กชายถวัลย์ธานี    บัวขาว
21. นางสาวสิริกัญญา    คงขำ
22. นางสาวชนัญชิดา    อุ่นศิลป์
23. นางสาวอาทิติญา    แสนสุก
24. นางสาวนิตยา    พาชื่นใจ
25. เด็กหญิงปิยะธิดา    ศรีจำปาทอง
26. เด็กหญิงอารียา    ปัสสา
27. เด็กหญิงวริศรา    รักไทยนิยม
28. เด็กหญิงนาตยา    พาชื่นใจ
29. นายพฤทธิ์    พงษ์จันทร์
30. เด็กหญิงปริศนา    กลิ่นหอม
31. เด็กหญิงอรพิน    จันละออ
32. เด็กหญิงธิดารัตน์    แอตาล
33. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    ประดับทอง
34. เด็กหญิงภัสราภา    เนตรจินดา
35. เด็กชายจารุกิตต์    รุ่งอรุณแสงทอง
36. นายอานนท์    ทองตื้อ
37. เด็กหญิงภัทรีญา    เนตรจินดา
38. เด็กหญิงญาณินท์    กรีสุธา
39. เด็กหญิงรัตนากร    ผลวารินทร์
1. นายคเณศร    ศรีรงค์
2. นายชาญ    นรากล่ำ
3. นายนวเฉลิม    แก้วไพฑูรย์
4. นายพัฒนโรช    เจริญยุทธ
5. นายมนตรี    น้อยท่าทอง
6. นางสาววรัญญา    คงธนฉัตร
7. นางวัชราพร    เจริญยุทธ
8. นางสาวเดือนฉาย    ชุติดำรงค์
4 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤสรณ์    อยู่เกื้อ
2. เด็กหญิงเมธาพร    บุญโยประการ
3. เด็กชายสราญรมย์    สืบสำราญ
4. เด็กหญิงณัฏฐารัตน์    เครือวัลย์
5. นางสาวภัทราวดี    มั่งคั่ง
6. นางสาววิจิตรา    จีนากำเนิด
7. นางสาวอธิชา    มีสมโรจน์
8. เด็กหญิงนัตติกา    สมบูรณ์ทรัพย์
9. เด็กชายธนพล    บุตรชาย
10. เด็กหญิงกมลทิพย์    เมืองขวา
11. เด็กหญิงสุปรียา    ธรรมณรงค์
12. นายสกุลเพชญ    กรรณฉวี
13. นางสาวสุธิศา    สงวนช้อย
14. นางสาวฐาปณี    โชติช่วง
15. นางสาวกฤติยา    นาวาสมุทร
16. นางสาวกมลทิพย์    อินทสุวรรณ
17. นายสหรัฐ    ชาภักดี
18. นายคมสัน    ทัฬหะ
19. นายอาทิตย์    จันทเกษม
20. นางสาวกัลยภรณ์    ทรัพย์เจริญ
21. นายศรัณย์รัฐ    รุ่งศรี
22. นางสาวจุฑาทิพย์    ช่วงเวฬุวรรณ
23. นางสาวณัฏฐาเนตร    เจริญชีพ
24. นายออมทรัพย์    เต้าทอง
25. นางสาวสิราวรรณ    รังสะกินนิน
26. นายกฤษณะ    จันทะบูรณ์
27. นางสาวกันต์กมล    งางาม
28. เด็กหญิงอัณณ์    สกุลสันติพร
29. นายเศรษฐวัฒน์    เอมโอช
30. นางสาวเอื้องสุรางค์    สังข์เงิน
31. นายธีรภัทร์    นะมินิล
32. นายปฏิวัติ    พัฒนะมาศ
33. เด็กหญิงอภิชญา    สังฆเวช
34. นางสาวญาดา    สังข์เอียด
35. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์    ซีเร่ย์
36. นางสาวชญานิษฐ์    พลอยพลาย
37. นางสาวนภาภรณ์    พรประสิทธิ์
38. นางสาวสุภาภรณ์    สารเนตร
39. นางสาวภรณ์พรรณ    ฤกษ์สหกุล
1. นายครรชิต    แดงศรี
2. นายรติรัตน์    แสงสาคร
3. นางสาวสุรัฏิยา    สีมะเดื่อ
4. นางสาวอรพรรณ    เทียนคันฉัตร
5 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวภูวเรศน์    ศรีเพชร
2. เด็กหญิงวรรณกาญจน์    ชูสาลี
3. เด็กชายธนาคาร    มากสิน
4. เด็กชายธนกร    ทองนพ
5. เด็กชายณัฐนันท์    ขาวฉ่อง
6. เด็กชายจิรสิน    มังกะโรทัย
7. เด็กชายนันทวัฒน์    สุขชูศรี
8. เด็กชายศิรทรรศณ์    ภิรมย์
9. นายอดิเทพ    มีชัย
10. นางสาวนวพรรษ    เพิ่มเพียรสิน
11. นายอรุณ    เปรื่องปัญญา
12. นายพิจิตร    เจริญไทย
13. นายณัฐพล    อินทรศุภมาตย์
14. นายปฏิพล    เนื่องละออง
15. นายธนพล    ยิ่้มพักตร์
16. นายสุพลวงษ์    งามขำ
17. นายพีรธัส    หาญณรงค์
18. นายศุภวัฒน์    ธูปสุวรรณ์
19. นางสาวณัฐพร    นาคปล้อง
20. นางสาวสุกัญญา    วงศ์กำพุธ
21. นางสาวเบญญาภา    สันรัมย์
22. นางสาวนรีพร    โพธิพล
23. นางสาวสุชายณินทร์    ยืนยงค์
24. เด็กหญิงณิชากานต์    ศิริมงคล
25. เด็กหญิงธัญวรัตม์    หลักแก้ว
26. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ไชยมงคล
27. เด็กหญิงอาภัสรา    ธรรมกมล
28. เด็กชายปฏิภาณ    สกุลณี
29. นายคมสัน    สุมานิก
30. เด็กหญิงอาภัสรา    นิเวศน์
31. นางสาววรรณวลี    ไวยวัฒน์
32. นางสาวณิชากร    แพงเจริญ
33. นางสาวณัฏฐ์กฤตา    จิตรภักดี
34. นางสาวปรายฟ้า    รอดเกตุ
35. นางสาวพุทธิดา    บุญยเวทย์
36. นางสาวหนึ่งธิดา    หงษ์วิจิตร
37. นายฐาปกรณ์    แต่งรุ่ง
38. เด็กชายวีรพงศ์    วรรณาคา
39. เด็กชายปิยนนท์    เต็งเจริญ
40. เด็กชายรชานนท์    ไพรสมพงษ์
1. นายฉัตรชัย    ประไพพงษ์
2. นายชูชาติ    มงคลเมฆ
3. นางธัญพร    เมฆสิน
4. นายพงศ์ศรัณย์    ยศศักดิ์
5. นางสาวพัสร์ศิริณ    เกิดพิทักษ์
6. นายวิชญ    รวมประพันธ์
7. นางสาวสุกัญญา    ตรีพัฒน์
8. นายเทอดศักดิ์    ยังพึ่ง
6 7 โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรพร    สมศรี
2. นางสาวอมรวดี    เดชอุดม
3. เด็กหญิงนภาภรณ์    คงศรี
4. นายเกียรติศักดิ์    เกิดยินดี
5. นางสาวจีราวรรณ    ลิบลับ
6. นางสาวธีราพร    แดงโชติ
7. เด็กชายธนภัทร    ทองน้อย
8. นายอภิรักษ์    โพโทเดิม
9. นางสาวอันดามัน    ขลุดสกุล
10. นางสาวจุฑารัตน์    ทนทาน
11. นายภฤศ    ตังคณากุล
12. นายธวัชชัย    ทองเกลี้ยง
13. นายณัฐพล    ทองน้อย
14. นายธนศักดิ์    ใจเพชร
15. นายอุเทน    หลักแหลม
16. เด็กชายรัชชานนท์    พรมชลา
17. เด็กชายนพสินธุ์    เวียงทอง
18. เด็กชายธีรพัฒน์    คุณคำพระ
19. นางสาวปวีณา    นาคเอี่ยม
20. เด็กชายฑิฆัมพร    แก้วมณี
21. เด็กชายชวัล    ศรีประสิทธิ์
22. เด็กหญิงสุทธิพร    สอดแสง
23. เด็กหญิงจตุพร    เนียมศรี
24. นางสาวอัญมณี    แดงช่วง
25. นางสาวสุพรรณนิกา    พิทักษ์แสงจันทร์
26. นายอนุเทพ    มุ่งเสริมกลาง
27. นางสาวณัฐวรรณ    จีรัง
28. นางสาวตรีรักษ์    ใจใส
29. เด็กหญิงพรรณพสา    ศักดิ์ภิรมย์
30. เด็กชายมินทดา    บุญยศ
31. นายจักรณรงค์    นวลฝ้าย
32. นางสาวสิริรัตน์    ศิริมังกร
33. นายนที    รอดอยู่
34. นายศิรวัต    จันทร์สุข
35. นายกรกฏ    ขาวนวล
36. นางสาวสุภาพร    แสงจันทร์
1. นายกฤษกร    ชุมดี
2. นายพิทูร    พยอมหอม
3. นางมธุรส    เอียตระกูล
4. นายวิมล    พงษ์เตรียง
5. นายวิสิษฐ์    วงค์กูด
6. นายสันธาร    อินไชยยา
7. นางเพ็ญพิศ    จุลเนียม
8. นางโสภา    ชวนวัน
7 8 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวยุพารัตน์    ปราบพาล
2. นายชิษณุพงศ์    เทพศิริ
3. นายณัฐวุฒิ    ท่าสุทัศน์
4. นางสาวจงกลนี    วรรณเจริญ
5. นางสาวทัศวรรณ    หงษ์ทอง
6. นายณัฐพงศ์    สายตรง
7. นายวงศธร    โพธิ์หอม
8. นายอติชาต    สุวรรณสม
9. นายทีฆทัศน์    แก้วแสง
10. นายกวิน    สินธุุนาวา
11. นายอภินันท์    กลิ่นจันทร์
12. นายณัฐพงษ์    แสนสุข
13. นายอนุรักษ์    พันธุ์วงษ์
14. นางสาวธณัฐชา    พงศ์วรศิริกุล
15. นายเนติ    น้อยทิม
16. นายจิณณวัตร    เนียรทะศาสตร์
17. นายศิริวัฒน์    ภู่ระหงษ์
18. นายฐณะวัฒน์    ทุนบุญ
19. นายเจษฎา    เอื้อสลุง
20. นางสาวปรายฟ้า    จำปาทอง
21. นายณัฐดนัย    แก้วผดุง
22. นายรัฐศาสตร์    ฉิมกุล
23. นายปณิธาน    จวงครุฑ
24. นางสาววิจิตรา    ชิดชอบ
25. นางสาวอัจฉรา    ไม้ดัด
26. นางสาวคันธรัตน์    ขำเลิศ
27. นางสาววราภรณ์    สืบศรี
28. นางสาวรุ่งอรุณ    พันแสน
29. นางสาวสุชาลิณี    จุมพลหล้า
30. นายณัฐพงศ์    บุญเทียม
31. นายธวัชชัย    ใสชาติ
32. นายอนาวิน    พามี
33. นายเจนวิทย์    ธนาพิตรพิบูลกุล
34. นางสาวกวิสรา    ลาพิมพ์
35. นางสาวพรรณพัชรา    เขียวชะอุ่ม
36. นางสาวกัญญารัตน์    จำเนียรพืช
37. นายตะวัน    บัวขม
1. นางกัญจรัตน์    พรหมจรรย์
2. นางบุษบา    ศิริจันโทภาส
3. นายภานุวัฒน์    ทาบุตร
4. นายวรวิทย์    คำพลึก
5. นายศราวุฒิ    ภูมิแกดำ
8 10 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายดำรงเดช    แท่นนิล
2. นายกวินทรา    ปานมัจฉา
3. นายธนวัฒน์    อยู่คง
4. นางสาวรมิตา    บรรเทาทุคตะ
5. นางสาวอภิญญา    ดีแสน
6. เด็กชายอาทิตย์    ปานมัจฉา
7. เด็กชายทินภัทร    แท่นนิล
8. เด็กชายนนทกานต์    วงศ์สวรรค์
9. เด็กชายไชยวุุฒิ    สนบ้านเกาะ
10. เด็กหญิงกุลธิดา    เคนพล
11. นายสุวรรณ    จิตรประสงค์
12. นายภาคภูมิ    ยินดีชน
13. นายจิรวิชญ์    ชัยเจริญ
14. นายธนากร    ใช้บางยาง
15. นายฐากูร    พิมมงละ
16. เด็กหญิงวริษา    คงคาหลวง
17. เด็กหญิงศรันย์พร    ดอกเตย
18. นายภูธิป    สมบูรณ์จันทร์
19. นางสาวพรชนิตว์    ปลายแก่น
20. นางสาวนภัสรา    แก้วศรี
21. นางสาวกัญญารัตน์    จันทร์หอม
22. เด็กหญิงสิริกร    สว่างแจ้ง
23. นางสาวจุฑารัตน์    กฤษศรีรี
24. นางสาวกุลธิดา    สื่อสาน
25. นางสาวกัญญา    เพียรภูเขา
26. นางสาวอภิญญา    แจสมุทร
27. นางสาวฟ้ารุ่ง    สุมิภักดิ์
28. เด็กหญิงกาญจนา    คงโต
29. เด็กหญิงศิโรรัตน์    คำทรัพย์
30. เด็กหญิงเกวลิน    เชยสงวน
31. นางสาวพัชราวรรณ์    มาถาวร
32. นางสาวกนกวรรณ    เพิ่มสุธาโภชน์
33. เด็กหญิงกมลวรรณ    คำทรัพย์
34. เด็กหญิงชุติมน    ศรีบุญเรือง
35. นายณัฐนันท์    เบญจนุสรณ์
36. นางสาวกนกวรรณ    ล้วนไสว
37. นายประกิตชัย    ทับทิมทอง
38. นางสาวทิพปภา    ทองใบอ่อน
39. เด็กชายปรินทร์    เซงจา
40. เด็กหญิงอรทัย    ไทรพงษ์พันธ์
1. นางสาวกมลทิพย์    ขาวมัน
2. นางปาจรีย์    แสงแก้ว
3. นางสาววิภา    จันทร์เจริญกิจ
4. นายศุุภมิตร    ปุ่นน้อย
5. นายสมประสงค์    แสงแก้ว
6. นายสมเกียรติ    นาคสงวน
7. นายสราวุธ    รอดเชื้อจีน
8. นางสาวแพรพรรณ    ศิริมีเย็น
9 12 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัฐพร    สุวรรณสว่าง
2. เด็กหญิงพัทธมน    เรืองเนตร
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์    วังวิจิตร
4. นางสาวชลันดา    ศรวัฒนา
5. นางสาวกรกมล    สินแบน
6. นางสาววชิรญาณ์    คำนาน
7. เด็กหญิงเกตน์นิภา    วงศ์สงวน
8. เด็กหญิงชนกชนต์    วิทยารังสิมันต์
9. เด็กชายปรีดี    ทิพย์เนตร
10. เด็กหญิงบุญธิชา    มณีรัตน์
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ศุภสุวรรณ
12. เด็กชายณัฐนันท์    ร่มแก้ว
13. เด็กชายรัฐโชติ    ขำพิทักษ์
14. นางสาวขนิษฐา    วิริยะเดโชชัย
15. นางสาวเข็มอัปสร    แดงก่อเกื้อ
16. นางสาวฐิติรัตน์    รัตนสุวรรณวุฒิ
17. นายจิราวัฒน์    จาระนัย
18. นายเจษฎา    ปุ่นอุดม
19. นางสาวปริชญา    สายมั่น
20. นายวรันธร    เย็นเปิง
21. นายก้องภพ    แก้วคำศรี
22. นายเอกกร    ปรีชาพานิช
23. นายอธิศพัฒน์    ภักดิ์หิรัญโชติ
24. นางสาวพิชญ์ลัดดา    อัครเศรษฐการ
25. นางสาวลักษมีกานต์    รัตนะรัต
26. นายภวรัญชน์    วิทยาคม
27. เด็กหญิงปิยะธิดา    เดชณรงค์
28. เด็กหญิงณัฐมน    นาคนิยม
29. เด็กหญิงอภิสรา    เรืองจันทร์
30. เด็กหญิงชญาดา    จิตรจารุวงศ์
31. นางสาววิยดา    อุดมกิจกุล
32. นางสาวศุภวรรณ    มาทวงศ์
33. นางสาวปองกานต์    ตาพะขาว
34. นางสาวภัสสร    แสนอุบล
35. นางสาวอาทิตยา    พุฒน์กล่ำ
36. นางสาวกนกอร    จำปาทอง
1. นางสาวปัณณภัสร์    ชูผล
2. นายพรชัย    เชื้อสีหะรณชัย
3. นางสาวสิริรัตน์    ประพฤติกิจ
4. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
5. นายอนุภาพ    วิยาภรณ์
10 13 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญ์สิรี    โภคสมบัติ
2. นางสาวพิราภรณ์    เกิดหนองสังข์
3. นายกฤตยชญ์    ท้าวนู
4. นายนักสิทธิ์ุ    เสริมสันติธรรม
5. นายศุภฤกษ์    สาธุวรรณ
6. นายอัสนี    โฉมกาย
7. นายมงคลศักดิ์    สาริพันธ์
8. นายเจษฎา    ใหม่เจริญ
9. นายธนกฤต    จรูญพันพูนทวี
10. นางสาวอัยลดา    ลบแท่น
11. นางสาวนภาวรรณ    แซ่เจ็ง
12. นางสาวปุณยวีย์    ทัพภูมี
13. นางสาวอินทิรา    สุขศรีสวัสดิ์
14. นางสาวณิชารีย์    แซ่เฮ้ง
15. นางสาวรัตนากร    คำเสนาะ
16. นายธนพล    ศรีธรรม
17. นายจักรพันธุ์    ปราบศัตรู
18. นางสาวกิ่งกมล    แซ่คู
19. นางสาวสุพิชชา    อึ้งจงเจตน์
20. นางสาวพรนภา    รามณู
21. เด็กหญิงสุธิดา    แก้วกล้า
22. เด็กหญิงรสธร    มะลิวงษ์
23. เด็กหญิงฐิติมา    พูลสำราญ
24. เด็กหญิงกมลพร    ตรีสุวรรณกุล
25. เด็กหญิงเมธาวี    แสนยบุตร
26. นางสาวปาริฉัตร    อินจันทร์
27. นางสาววีรนันท์    ศิริ
28. นางสาวจิตตมาส    โพธิ์ป้อม
29. เด็กหญิงณัชชา    กันจินะ
30. นางสาวสุมลรัตน์    ธราพร
31. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ลอดม่วงท่า
32. นางสาวกมลวรรณ    ดวงแสง
33. เด็กหญิงชนนิกานต์    นุตตา
34. นายทนงศิลป์    กงตาตัด
35. เด็กหญิงสิรมณี    ฉัตรวิเชียร
36. เด็กชายสิทธิชัย    แสงทอง
37. เด็กหญิงเบญจมาศ    ศรีประดิษฐ์
38. นายรติพงษ์    จันทร์ศรี
39. เด็กชายอานนท์    เจริญ
40. เด็กหญิงมนัญชยา    โสภา
1. นายณรงค์ศักดิ์    ปิยประภากร
2. นายทรงพล    ศรีคุ้ม
3. นางสาวธันตกร    ไชยมงคล
4. นายปัญญา    บัวบาน
5. นายปิยะพงษ์    ศรีแป๊ะบัว
6. นายมนัสชัย    สมชาติ
7. นายสกนธ์    รอดใส
8. นางสาวอังคณา    ค้าสุวรรณ
11 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอาอีชะฮ์    สมพงษ์
2. นางสาวจิรัชยา    สุภาสุด
3. เด็กชายวาคิม    วิรุฬกิจ
4. นางสาวลลิตา    ชมชื่น
5. เด็กหญิงณัฐวดี    รูปชัยภูมิ
6. เด็กหญิงณัฐวดี    สวนสุวรรณ์
7. เด็กหญิงพัชรพร    นามโคตร
8. เด็กชายจิรภัทร    เสาวภา
9. เด็กหญิงอารยา    เอสันเทียะ
10. เด็กหญิงปิยวดี    ทาบุดดี
11. เด็กหญิงสุมนา    มุ่งซ้อนกลาง
12. เด็กหญิงปิยะพร    บำรุงตา
13. เด็กหญิงนันทิญา    ตรีรัตนกุลพร
14. เด็กหญิงสายธารา    คล้ายมะลัย
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์    สุวรรณรัตน์
16. เด็กหญิงสิรินทิพย์    ศรีสว่าง
17. เด็กหญิงปรียาวดี    พรมณี
18. นางสาวพรรษมน    พรหมนอก
19. นางสาวศรุตา    กุศลสร้าง
20. นางสาวธัญภัค    นุตจรัส
21. เด็กหญิงกมลชนก    เนาว์ชัย
22. นายครุรัศมิ์    พึ่งภพ
23. เด็กชายบัญชา    เผือดจันทึก
24. เด็กชายนรเทพ    รุ่งโรจน์
25. เด็กชายกวีกร    หงส์ทอง
26. นางสาวอารียา    เนตรสันเทียะ
27. เด็กหญิงพิราภรณ์    ขึ้นเสียง
28. นายธนสาร    สาริการ
29. นางสาวพิมพ์ชนก    ผิวจันทร์
30. นายทศกรณ์    แสนทวีสุข
31. เด็กชายอมรเทพ    บัวยิ้ม
32. นางสาวชลิตา    ดำสนิท
33. เด็กชายกฤษณพงศ์    แสงสุริฉาย
34. นายณัฐวุฒิ    แปลกพรมราช
35. เด็กชายวุฒิภัทร    วงศ์เจริญ
36. เด็กหญิงจริยา    แสงทองย้อย
1. นายกำธร    มุ่งแฝงกลาง
2. นายบุญฤทธิ์    ภู่พูล
3. นายมาโนช    รวยลาภ
4. นางรัตนา    ชื่นชอบ
5. นายวสันต์    อินอ่อน
6. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
7. นายอัครพนธ์    ป้องจันทา
12 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    อัศวโชติการกุล
2. เด็กหญิงอภิสรา    สุขสิน
3. เด็กหญิงนงนภัส    วัฒนวิจิตร
4. เด็กหญิงสุลิสรา    วงค์ไพศาล
5. เด็กหญิงมธุมาส    ยะสุรีย์
6. เด็กหญิงรามาวดี    แซ่เฮง
7. เด็กหญิงณัฐริณี    บุญยะฤทธิ์
8. เด็กหญิงธัญชนก    ประทีปรัมย์
9. เด็กหญิงทัศนันท์    บัวเกตุ
10. เด็กหญิงชญาภรณ์    ชอบเพื่อน
11. เด็กหญิงศรสวรรค์    ตรวจมรรคา
12. นางสาวกวินนาฏ    จาละ
13. เด็กหญิงพลอยสวย    มากทรัพย์ศรี
14. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อินทรสวัสดิ์
15. เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร    โชติศิริภัคธีมา
16. นายทักษ์ดนัย    ถิรคุณาพันธ์
17. นางสาวพรรนนิตา    ภู่มาลัย
18. นางสาวจิรประภา    แสงสว่าง
19. นางสาวสกนธวรรณ    จันทร์หอม
20. นางสาววราภรณ์    คำปุก
21. นายรัฐศาสตร์    แย้มพงษ์
22. นายวรภัทร    กลิ่นหวาน
23. นายเมธิชัย    ใจสุวรรณ์
24. นายศรัณย์    ใจคำแหง
25. เด็กชายภวัต    ด้วงสำรวย
26. นายสกุลเทพ    อรัณยะปาล
27. เด็กชายสุกันชัย    โตรื่น
28. เด็กชายอลงกรณ์    ของดี
29. นายนราวิชญ์    เกษแก้ว
30. นางสาวณัฐรดา    เชียรศรี
31. นางสาวจีรนันท์    หาริกัน
32. นางสาวสุธาทิพย์    ฤทธิรักษ์
33. เด็กหญิงีรามาวดี    พึ่งไทย
1. นายชยางกูร    ศิริวัตร
2. นายปรเมศร์    ชะโลธร
3. นางสาวปาริฉัตร    สุ่มมาตย์
4. นางสาวปิยดา    ทับประเทือง
5. นายพงศธร    กัณฑ์ศรี
6. นางสาวภัทรานิษฐ์    ภิรมย์เรืองกิจ
7. นางสุชารัตน์    ดิสขำ
8. นายสุรศักดิ์    สุคนธา
13 18 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายสุวภาพ    โพธิ์ตุ่น
2. นางสาวสิรภัทร    เหลืองประมวล
3. นายโยธวาทิต    สินอำพล
4. เด็กชายคณวัฒน์    ขวัญค้างพลู
5. นายณภัทร    อุตตะมะ
6. นายพิทักษ์    หมู่คนทา
7. นายณัฐสิทธิ์    บุญเสริม
8. เด็กชายกรนารายณ์    มาภักดี
9. นายเมธา    สุขสิงห์
10. นางสาวบัญฑิตา    ฤทธิเรืองเดช
11. เด็กชายชญช์ตะวัน    ล้อจงเฮง
12. นายธนสิทธิ์    สายท่าเสา
13. นายกิติศักดิ์    แก้วสุวรรณ์
14. เด็กชายทัศน์พล    นาครัตน์
15. นายเจตน์ธิติ    แก้วเขียว
16. เด็กชายนรวิชญ์    มุกแก้ว
17. เด็กชายกรกฤต    จันทร์ฤทธิ์
18. เด็กชายสมาธิ    มาแจ้ง
19. นายคณัตน์    กลัดสุข
20. นายจิรายุ    เนียมสวน
21. เด็กชายพชร    จันทร์งาม
22. นายรัชพล    จันทร์ศิริ
23. เด็กชายณัฐนันท์    ชื่นชม
24. นายณัฐพล    รอดเผื่อน
25. เด็กชายปวริศ    บุญปั้น
26. เด็กหญิงกีรติกา    เดชพุ่มไสว
27. เด็กหญิงธณิตสรา    สงใย
28. นางสาวชุติมณฑน์    วงษ์ศักดิ์ศรี
29. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    เกษร
30. นางสาวประภัสสร    ทำบุญ
31. นางสาวปิ่นมาตุ    อินทร์ธรรม
32. นางสาวพัชรมัย    เงินช้าง
33. นางสาววริษฐา    ใยสุข
34. นายพันธกานต์    จันทรบุตร
35. นายชัยวัฒน์    พุกมาก
36. นายรอมาฎอน    การีมี
37. นายพงศกร    อุดมผล
38. เด็กชายวัชรากร    บุญผล
39. นางสาวอนัญญา    เนตร์นิยม
1. นายกษม    บำรุงสุข
2. นางสาวกัญญารัตน์    คำมะณี
3. นายณฤดล    ชัยสิทธิ์
4. นายพรเจตน์    ยอดนาค
5. นายพิเชษฐ์    ชี้แจง
6. นายวัลลภ    สินอำพล
7. นายวิทยา    กุลมาตร์
14 19 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายธัชพงษ์    พวงสีเงิน
2. นายวิทวัส    งามอักษร
3. นายสรพล    ดีชะโชติ
4. นายเมธาสิทธิ์    บัวขม
5. นางสาวพิมพ์มาตา    รองพล
6. นางสาวชุตินันท์    มะนาวหวาน
7. นางสาวชนัญญา    สิงห์ทอง
8. นายนพดล    เกตุนาค
9. นางสาวอารียา    โพธิ์เงิน
10. เด็กชายคุณากร    รอตเจริญ
11. เด็กชายภราดร    เวียงวงษ์
12. เด็กชายชานน    แสวงผล
13. เด็กชายรัชชานนท์    รองพล
14. เด็กชายนวรส    จันทร์เทียมฟ้า
15. เด็กชายนิติพัฒน์    แช่มช้อย
16. เด็กชายธนพล    ย่ำรุ่ง
17. นายธนวัฒน์    มณีรัตน์
18. เด็กชายปิยะ    สุขสม
19. เด็กชายพีรภัทร    สิงห์รอต
20. เด็กชายกมลรักษ์    ผาดเกิด
21. นางสาวบวรรัตน์    จันทร์หอม
22. เด็กหญิงเมธปิยา    เทียนชัย
23. เด็กหญิงนิชนันท์    เฮงทองเลิศ
24. เด็กหญิงสุภาวรรณ    จันทร์สวัสดิ์
25. เด็กหญิงสุวิมล    ย่ำรุ่ง
26. นางสาวสุภาภรณ์    แสงสว่าง
27. เด็กหญิงศรัณยาพร    เกิดโมลี
28. เด็กหญิงฐิตาภา    ชุมแสง
29. เด็กหญิงสุดารัตน์    สินธุประเสริฐ
30. เด็กหญิงพิจิตรา    สภาภักดิ์
31. เด็กหญิงนันทิชา    ทองแพ
32. เด็กหญิงชลิตา    ประกอบเสียง
33. นางสาวประกายแก้ว    พานประศรี
34. นางสาวณัฐธิดา    โคมแก้ว
35. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทองเพ็ชร
36. เด็กหญิงดวงกมล    อุระชื่น
37. เด็กหญิงกัญญาภัค    แก้วบังเกิด
1. นายคนึง    เจียรนันท์
2. นางฉวีวรรณ    เอกสมบัติ
3. นายพรชัย    ทองแดง
4. นางสาววราภรณ์    เวทการ
5. นายวีรยุทธ    พูลพร
6. นายสินชัย    พงษ์ชุบ
7. นางสาวเกศริน    ยิ้มช้อย
8. นายโสภณ    เอี่ยมสำอางค์
15 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายพันธิตร    วงศ์วิโรจน์
2. เด็กชายธีรภัทร    ปรีชา
3. เด็กชายสุทธิพจน์    เจริญวงศ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองพิจิตร
5. เด็กชายรักษิต    ศรีพลนอก
6. เด็กหญิงสิริกร    มุกดาสนิท
7. นางสาวสุพรรณา    สายสิงห์
8. นางสาวสโรชา    ผมทอง
9. เด็กหญิงกชกร    นาวาชีพ
10. นายณัฐพงศ์    บุญเรือง
11. นางสาวเก็จแก้ว    ใจดี
12. นางสาวเวณิกา    รักชาติ
13. นายอภิสิทธิ์    เมืองวงษ์
14. นายฉัตริน    ขันตี
15. นางสาวณรานี    หวานเสนาะ
16. นายภัทรพงษ์    ประกอบกิจ
17. นายจักรพงษ์    ศรีไพร
18. นายไอศวรรย์    แท่งทอง
19. นายธีรภัทร    แก่นสาร
20. นางสาวสุชาดา    ศิริธรรม
21. นางสาวชลธิชา    แสนอุบล
22. นางสาวพัชราภา    วงศ์จันทร์
23. นางสาวชุติมณฑน์    วงศ์กลิ่นกรุด
24. นางสาวเฟื่องฟ้า    แช่มช้อย
25. นางสาวเจนนิศา    เพิ่มพูน
26. นางสาวปลื้มกมล    นาวงศ์
27. นางสาวรัญชิดา    ใจเย็นดี
28. นางสาวเสาวณีย์    อินกับจันทร์
29. นายวัชรินทร์    เทียมเท่าเกิด
1. นายธนวัฒน์    ทองจันทร์
2. นายธนิต    มัชฌิมา
3. นายปฐมพร    บุญประสงค์
4. นางสาวปัจฉิมา    ศรีคำเวียง
5. นายวรพจน์    กรณวงศ์
16 22 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายสิริศักดิ์    สว่างวงค์ไว
2. นายณัฐวุฒิ    เสตราช
3. เด็กชายพรพงศ์    ภูมิสิน
4. เด็กหญิงจิตราภรณ์    เพ็งธงชัย
5. นายธนกร    พันธุ์ซาว
6. เด็กหญิงกุลรดา    เหมือนจันทร์เชย
7. เด็กหญิงอันติมา    กลิ่นพยอม
8. นางสาวกัญญนันทน์    อัครฐิตินิธิกุล
9. เด็กชายอธิวัฒน์    ปลาบู่ทอง
10. นายกิตติพัฒน์    อ่อนจาง
11. นายศุภชัย    ฤทธิมังกร
12. เด็กชายพัทธ์สุธี    ถนอมสัตย์
13. นางสาววรรณฤดี    นมนาน
14. นางสาวนคนันทน์    คะราณรัมย์
15. นางสาววิมลวรรณ    รักไทย
16. เด็กหญิงบัณฑิตา    เกิ้นโนนกอก
17. เด็กหญิงหฤทัย    บุตรจันทร์
18. เด็กหญิงวิมลสิริ    ทศดร
19. เด็กหญิงตรีนุช    ดาวเรือง
20. นางสาวนิภาดา    ไชยรักษ์
21. นางสาวกุลญดา    ถิรธนดิษฐ์
22. นางสาวสิราภรณ์    สมบูรณ์พันธ์
23. นางสาวลลิตวรรณ    จุ้ยประชา
24. นางสาวภัทรกันย์    พันธุ์ภู
1. นายกิตติชัย    เห่งแจ้ง
2. นายจุมพต    รัตนาพิทักษ์
3. นายชัยพฤกษ์    ขวัญเมือง
4. นางสาววิลาวรรณ    บัวจูม
5. นายศราวุฒิ    สุขสมบัติ
6. นายอนุชาติ    บุญไพศาล
17 23 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนสร    จันทร์สุนทราพร
2. นายพัชรพล    นับหมาย
3. เด็กชายวิทยา    เฮ็งเส็ง
4. เด็กชายทศพร    อิ่มบุญ
5. นายนพรัตน์    คงศิริ
6. เด็กชายอุ้มบุญ    ทับทิม
7. นายอดิศร    ก่อนกำเนิด
8. นางสาวศศิประภา    ทาเกตุ
9. นายพิสิทธิ์    ตะโนนทอง
10. นายพงศกร    ปลื้มเปี่ยม
11. เด็กชายอภิสิทธิ์    นาคสอน
12. เด็กชายสมยศ    กลมเกลี้ยง
13. นายชลชาติ    พูลนาคู
14. นายสิทธิชัย    เกตุหลิม
15. เด็กชายสิทธา    เลิศจนลักษณ์
16. เด็กชายหฤษฎ์    สัญญะวิรี
17. เด็กชายธีรภัทร์    แซ่หลี
18. นายภานุสรณ์    คงเสือ
19. เด็กชายอภิชาติ    บุญฤกษ์
20. เด็กชายชินวัตร    ประชาตี
21. เด็กชายทวีศักดิ์    บวรโรจน์พงศ์
22. เด็กชายปฐวี    แก้วชัง
23. เด็กชายธนกร    เรืองฤทธิ์
24. นางสาวอารี    บัวกนก
25. นายอมรเทพ    แข็งขัน
26. นางสาวนัฐริณีย์    พันแจ่ม
27. นางสาววนิดา    มาตรา
28. นางสาวจิราภรณ์    เลี่ยนเตี๊ยะ
29. นางสาววนารินทร์    พึ่งแก้ว
30. นางสาวศศิประภา    เทียนเล็ก
31. นางสาวรุจิรา    ยศศักดิ์
32. นางสาวธิดารัตน์    ถ้อยทัด
33. นางสาวสุวพัชร    พานพ่วง
34. นางสาววรัชยา    เอี่ยมสุองค์
35. นางสาวขวัญพิชา    วรศรัญยู
36. นางสาวศศิธร    ม่วงสวย
37. นายศรัณย์    แก้วชัง
38. เด็กหญิงถิรพร    ทับชม
39. เด็กหญิงทิพวัลย์    ภู่ระหงษ์
40. นางสาวสุวนันท์    ปัญญายิ่ง
1. นางสาวจิราภรณ์    ธนะโพธา
2. นายนิพิฐพนธ์    สุวรรณเกิด
3. นายปรีชา    ออกกิจวัตร
4. นางสาวพิมพ์ลดา    เหลืองมณีเวชย์
5. นายวีรพล    แย้มทรัพย์
6. นายสำราญ    แก้วเกิด
7. นายเฉลิมศักดิ์    คงสุวรรณ์
8. นางสาวไอลดา    ขุนณรงค์
18 24 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายสุพจ    โคตรศรี
2. นายชาญชัย    หงษ์บิน
3. นางสาวสาลินี    เจริญปราสาท
4. นางสาวมนัสวี    สลามเต๊ะ
5. นายพสธร    น้อยมณีวงษ์
6. เด็กชายทินกร    เปรมศรี
7. นางสาวณัฏฐณิชา    ผลทิพย์
8. เด็กชายเมธากร    กิเวียน
9. เด็กชายอธิรักษ์    น้อยมณีวงษ์
10. เด็กหญิงพิรญาณ์    ศรีรัตนกาญจน์
11. นายณัฐกรณ์    ดวงมณี
12. นายปฏิพัฒน์    ปักการะนัง
13. นายปรัชญา    ปลื้มสุข
14. นางสาวฉัตราภรณ์    บาคาล
15. นางสาวพัชชาวดี    ดาศรี
16. นางสาวปวีณา    หมวกทอง
17. นางสาวจุติมา    พานิชวงศ์
18. นายพงศกร    พงษ์ไทย
19. นายอนันต์    ปิ่นมณี
20. นางสาวพิชญาภา    เจริญสัจ
21. นางสาวพีรนุช    ทองรอด
22. นางสาวจุฑามาศ    จันทร์มนตรี
23. นางสาวสิริกรานต์    เพียรพิทักษ์
24. นางสาวสุทธิกานต์    การดี
25. นายณฐกร    รอสวัสดิ์
26. นางสาวชนิษฐา    ถาประมาตร
27. นางสาวชุติพร    ทองมูสิก
28. นางสาวกมลลักษณ์    ปิตตาระเต
29. นางสาวกัลสดาล    อุปสัย
30. เด็กชายณัฐพงษ์    ศรีเทพ
1. นางสาวขวัญฤทัย    ประสิ่งชอบ
2. นายธานันต์    ตันดี
3. นางสาวรัตติมากร    คำเสียง
4. นายวีรชัย    สิงห์ช่างชัย
5. นางสาวสุกัญญา    บ่องเขาย้อย
19 25 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววรฤทัย    แสงโพลง
2. นางสาวผุสดี    ไกรทอง
3. นางสาวปัญจพร    อิ่มทั่ว
4. นางสาวกนกพร    เตียงพานิช
5. นางสาวศกลวรรณ    แทนคุณ
6. นางสาวจิณณพัต    บัวงาม
7. เด็กหญิงปาริชาติ    รักกฤษ
8. นางสาวไอริน    คล้อยดี
9. เด็กชายปวริศ    แสงนิล
10. เด็กหญิงอภิญญา    ชูกลิ่น
11. เด็กชายสุรพศ    มิดนาคทอง
12. นายฟ้าใส    บุญไทย
13. นางสาวจรรยจิรา    จันทร์ศรี
14. นายวนัสกร    มุ่งหาแก้ว
15. เด็กชายสุกัลย์    แซ่ใหล
16. เด็กชายบรรหาร    สมตระกูล
17. เด็กชายวรุตม์    มีเย็น
18. เด็กหญิงปทุมมา    วิชิตกูล
19. เด็กชายวรากร    มาลี
20. เด็กชายพศวัต    เงากระจ่าง
21. เด็กชายศุภสิทธิ์    เชียงใต้
22. เด็กชายรพีภัทร    แสงโพลง
23. เด็กชายชวลิต    พยับพฤกษ์
24. เด็กชายสุวสัญ    ใจตรง
25. นางสาวธัญวรัตน์    แซ่หลิม
26. เด็กหญิงชิดชนก    เขียวมุ่ย
27. เด็กชายไชยพศ    หอมหวาน
28. เด็กหญิงพริมา    สลับศรี
29. เด็กหญิงศุทธหทัย    เกิดสมจิตร
30. นางสาวชุติมา    ขำหิรัญ
31. นางสาวบุษกร    หาญกล้า
1. นายมนตรี    พิมพ์ทอง
2. นายสิริวัฒน์    สุดกระแสร์
3. นางสาวสุธิษา    พึ่งสวัสดิ์
4. นายอนุชิต    รุ่งภาษา
5. นางสาวอังคณา    ปานประเสริฐ
6. นายอิศรา    เอมกมล
20 27 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวชนากานต์    เกษี
2. นางสาวภัสสร    เพ็ชรผุดผ่อง
3. นางสาววราภรณ์    ลอยนอก
4. นายปาลนินท์    แซ่กอ
5. เด็กชายเสกสันต์    นันทา
6. นางสาวบุษยา    เหมล้วน
7. นางสาวจุฑาทิพย์    นนท์ธิจันทร์
8. เด็กชายธีรวัฒน์    จันทมี
9. เด็กชายเอกพล    วงคำภู
10. นางสาวกัญญารัตน์    เกตุสุนทร
11. นางสาวอรอุมา    ศรีสมุทร
12. นางสาววิลาสินี    เพชรเลิศ
13. นางสาวนิระชา    บุญทัด
14. เด็กหญิงอรลักษณ์    นนท์กระเสม
15. เด็กชายจิรวัฒน์    จันทมี
16. เด็กหญิงภริตพร    จันทร์เชย
17. เด็กชายอัมพร    หัสดง
18. เด็กชายชนายุทธ์    โพธิทอง
19. เด็กหญิงวรรณวิภา    บุญเส็ง
20. เด็กหญิงสรัลชนา    ขุนการินทร์
21. เด็กหญิงสุกัญญา    บุรารมย์
22. เด็กหญิงจุฑารัตน์    อ้นสันเทียะ
23. นายฐิทติพงษ์    วันเพ็ญ
24. นายอาทิตย์    พรมทัต
25. นายธนวัฒน์    บุญเนตร์
26. เด็กหญิงกนกวรรณ    ไชยปัญญา
27. นายสรายุทธ    มณีรัตน์
28. นายนันทวุฒิ    พิมพิเศษ
29. นายขจรศักดิ์    บานเย็น
30. นายจักรกฤษ    เหมือนส่อน
31. นายปฏิพล    พุ่มแก้ว
32. นางสาวอมรรัตน์    เงางาม
33. นายธีระพล    เสงี่ยม
34. นายภัทรพล    โพธิบัลลังก์
35. นางสาวลักษิกา    ศรีจันทร์
36. นายธนาคาร    ไพรสิงห์
37. เด็กชายประพนธ์    สุขสวัสดิ์
1. นายจิระพันธ์    อ้นขวัญเมือง
2. นายรัฐพร    อรุณรัตน์
3. นายวรพงษ์    เจริญผล
4. นางสาววรรณพร    อารีรัตนชัย
5. นายวีรวิชญ์    ผลประเสริฐมาก
6. นายอารักษ์    กำพุธ
7. นายอิทธิพล    เดี่ยวกลาง
8. นางโสภิต    มูลดามาตร
21 28 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์    ช่างประดับ
2. นายชานน    พวงโต
3. นายกานต์ชน    ดีคล้าย
4. นายพันธ์วริศ    พรฉัยยา
5. นายอภิปรัชญ์    เตชรัตนวรกุล
6. นางสาวสิริวรรณ    พันนา
7. นางสาวมณีมาส    สีสันต์
8. นางสาวศิริญากรณ์    หลำสะอาด
9. นางสาวพรพิมล    เขมะนุเชษฐ์
10. นางสาววราชนก    รุ่งเช้า
11. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    บรรจง
12. เด็กหญิงนันทิพร    กิตติชัยเดช
13. เด็กหญิงนภาพร    เนือมี
14. นางสาวน้ำฝน    นัดกลิ่น
15. นางสาวภัทราภรณ์    สร้อยเกษร
16. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    พงษ์พิพัฒน์
17. เด็กหญิงมนัสวี    -
18. เด็กหญิงศิรประภา    เงินทอง
19. เด็กหญิงเจนิสสา    รักเที่ยง
20. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เจริญสุข
21. เด็กหญิงสุธินี    เผื่อนโชติ
22. เด็กหญิงทิวาพร    จันทร์เรือง
23. เด็กหญิงศิโรรัตน์    รอดรักษา
24. เด็กหญิงสุชาดา    ผิวละออ
25. เด็กหญิงอมราวดี    พุ่มน้อย
26. นางสาวกุลณัฐ    จิณแพทย์
27. นางสาวเกศชริน    ศรีมูล
28. นางสาวสุธินีย์    พงษ์ไพบูลย์
29. นางสาวปพิชญา    ภูษณะพงษ์
30. นางสาวสุภา    สีแดง
31. นางสาวลักษิกา    จันทร์เรือง
32. นางสาวเปรมฤทัย    ธรรมรงค์สุข
33. นางสาวณัฐฐา    กำแพงแก้ว
1. นายกัมปนาท    สุ่มมาตย์
2. นางสาวจิตรมนัส    เนียมเนตร
3. นางณปภัช    สนธิสว่าง
4. นายธาดาธร    ประเสริฐกุล
5. นางสาวพุทธวรรณ    มงคล
6. นางศิรินารถ    เหลืองสด
7. นางสาวสุพัตรา    รอดภัย
22 29 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิจักษณ์    แซ่เตียว
2. นายนัทฐพงษ์    กลิ่นไกล
3. เด็กชายสมชาย    ไม่มีนามสกุล
4. นายปัญจพล    บุบผาทานัง
5. เด็กชายณัฐพล    ไม่มีนามสกุล
6. นายพลฤทธิ์    พัดดี
7. เด็กชายพาณิชย์    วงค์นพรัตน์
8. นายหมู    ไม่มีนามสกุล
9. นายกิตติภัฎ    วัยกร
10. นายสุขสันต์    อ้วนทอง
11. นายพิจักษณ์    เอี่ยมสำอางค์
12. นายสมประสงค์    หอมสุวรรณ
13. นางสาวณัธชา    พูลเพิ่ม
14. นางสาวเกตุกะริน    คำทุม
15. นางสาวแซะ    ไม่มีนามสกุล
16. นายศิริพงษ์    ช่างฉาย
17. นางสาวธันย์ชนก    เปรมปลื้ม
18. นางสาวสุพรรษา    ฤกสว่าง
19. เด็กชายพิพัฒน์    อ่อนน้อม
20. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์    กัณรัมย์
21. เด็กชายณฐพฤทธ์    ได้รูป
22. นางสาวพัณณิดา    ฉิมเพ็ง
23. เด็กชายสิรภพ    พวงเงิน
24. นายจิตรกร    หังสเนตร
25. นายฐาปกรณ์    สุทธิ
26. นายไพศาล    รอดเรืองรัตน์
27. นายกัปตัน    รอดคำ
28. นายณรงค์รัชต์    สามัญเขตรกิจ
29. นายสันติภาพ    วงษ์ตา
30. เด็กหญิงณิชกานต์    คำตัน
31. นางสาวหร่าย    ไม่มีนามสกุล
32. นางสาวลักษิกา    นกทอง
33. นางสาวศิวพร    ศรีเมฆ
34. นางสาวคริษฐา    สู่คำแก้ว
35. นางสาวพิชญาพร    ทองผาภูมิเกษม
36. นายชาญปรีชา    คำมุงคุณ
37. นายปภัทร    ศรีเผือก
1. นายขวัญมงคล    สายสวาท
2. นายชัยธวัช    หงษ์สุคารว์
3. นายณัฐพงศ์    ปานอำพันธ์
4. นายนิติ    จำปีขาว
5. นายพชร    กฤษณะเศรณี
6. นายวีรนนท์    เซ็นโต๊ะ
7. นายสันติชัย    แจ่มศรี
8. นายเกรียงศักดิ์    จันทวาศ
23 32 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายนัฐธวัช    สิงห์ลอ
2. นายธนกฤต    เจ้าปัญญา
3. นายพันธกานต์    พูลสวัสดิ์
4. นายกิตติกร    ศรีเหรา
5. นายนทีธรณ์    สิงห์สุวรรณ
6. นายศิวกร    วงค์สุยะ
7. เด็กชายวิรัตน์    สะถาน
8. เด็กชายเจษรินทร์    ปิ่นทอง
9. เด็กชายบูรพา    ชาวบุตรดี
10. เด็กชายกิตติพล    สาดบางเคียน
11. เด็กหญิงเนตรนภา    หอมเทศ
12. เด็กชายพีรพัฒน์    อยู่เจริญ
13. นายจตุรงค์    วงษ์เกตุ
14. เด็กชายพงศ์ปณต    ภัยนิราศ
15. เด็กหญิงเมริษา    ชัยประภา
16. เด็กหญิงตรีดาว    วงค์ถนอม
17. เด็กหญิงปวีณา    มาพล
18. เด็กหญิงลักษณาภรณ์    หวานเย็น
19. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์    พรเพชร
20. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภาคีพันธ์
21. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุขสมจิตร
22. เด็กชายณรัตน์    จินดาวงษ์
23. เด็กหญิงนริศรา    ครุฑแก้ว
24. เด็กหญิงพรรณิภา    พัณพบูลย์
25. เด็กหญิงสุภาวดี    พรหมรักษา
26. เด็กหญิงวนิศรา    ทุมมานนท์
27. เด็กหญิงพรนิภา    หมอนทอง
28. เด็กหญิงศิริณัฏฐ์    อี่วงศ์
29. เด็กหญิงมณีรินทร์    เวชวงษ์
30. เด็กหญิงบุญชนก    เสน่หา
31. เด็กหญิงชนกพร    สุขสุชัย
32. เด็กหญิงชนนิภา    สะแม
33. เด็กหญิงกานต์กวิน    เสน่หา
34. นางสาวภรภัทร    เหลืองพิทักษ์
35. นางสาวกรกนก    อยู่คล้ำ
36. นางสาวจันทร์นภา    พวงศิลป์
37. นายสุรัตน์    มีสนธิ์
38. นายกิตติศักดิ์    พักตร์เพียงจันทร์
1. นายกรัณย์    ทองเพ็ชร
2. นายณัฐมน    มีมาก
3. นายทวี    ตรีพงษ์
4. นางพิชชาวรรณ    สิรภพแพงศรี
5. นายพิทักษ์    สุมนต์
6. นายภัทรพล    ช่วยวัฒนา
7. นางสาวสุภัททรา    อรรถสมุทร์
8. นายอำนาจ    อุทธา
24 33 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐยา    ดาทอง
2. เด็กชายธนากร    วัฒนานนท์
3. นายกฤษฎา    ช้างชาวนา
4. นายณัฐกรณ์    ทองอิน
5. นายคามิน    สุริวงค์
6. เด็กชายนรานันท์    คำชื่น
7. เด็กชายกิตติพงศ์    หรั่งฟัก
8. นายนภทีย์    บุตรประโคน
9. นายปริวัตร    ด้วงช่อ
10. เด็กชายจิตติศักดิ์    สุริยนต์
11. เด็กชายรชต    ศรีเมฆวิไล
12. นางสาวภัทร์ชลิน    ม่วงสุข
13. นายวิศษณะ    ทับช่วง
14. เด็กชายตะวัน    บุญเพ็ง
15. นางสาวจิราภรณ์    พิมพ์มีลาย
16. นางสาวพิมลพร    ทวีโคตร
17. นางสาวอุรัสยา    ธงสันเทียะ
18. นายณัชพล    สังข์ช่วย
19. นายธีระยุทธ    สีอ่อน
20. นางสาวนาริศา    ปู่ทา
21. เด็กหญิงปภาภรณ์    ขันตี
22. นายวุฒิชัย    จันนี
23. นางสาวปภานัน    คล้ายมงคล
24. นางสาวพรวิภา    สุริยะ
25. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วงษ์สร
26. นางสาวนันท์นลิน    เพ็ชรหิน
27. นางสาวภูริตา    วงศ์บรรทะกิจ
28. เด็กหญิงปานจิรา    ปละวุฒิ
29. นางสาวอาทิตยา    สมาลี
30. เด็กหญิงดวงใจ    คชสาร
31. เด็กหญิงภคนันท์    คำนาง
32. เด็กหญิงสุพินญา    สุวะมาตย์
33. นางสาวพรทิพา    สุทธิจันทร์
34. นางสาววิชญารัตน์    ดุเหว่า
35. นายรณชัย    เรืองศรี
1. นางสาวกมลลักษณ์    บุญธรรม
2. นายนิคม    คำภีระ
3. นายมนต์ชัย    ธนบุรี
4. นางสาวศิริวรรณ    แดงน้อย
5. นางสาวอรอุมา    พรหมฤทธิ์
6. นายเดชาวัต    แสนโสดา
25 35 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวกุสุมา    คำขจร
2. นายกฤษฎิ์    สุวรรณเพชร
3. เด็กหญิงอมิลตา    สุดแดน
4. เด็กหญิงสิรินยา    สารพล
5. เด็กหญิงศศิปรียา    อ้นมงคล
6. เด็กหญิงอาทิตยา    ทับทิมเพชร
7. เด็กหญิงดารณี    อะหาสิเม
8. เด็กชายปริญญา    ปรีดานันท์
9. นางสาววรรณภา    เกตุสระน้อย
10. นางสาวนงพะงา    เอี่ยมศรี
11. นางสาวสุปรีดา    บุญผาย
12. เด็กชายปรเมษฐ์    สีละพันธ์
13. นายธนบดี    แจ่มมณี
14. นายนิติธร    ผ่องใส
15. นายพชร    จันทร์เกตุ
16. นายวรินทร์ธร    สร้อยจำปา
17. เด็กชายราชันย์    ชื่นสาลี
18. เด็กชายศุภกร    เสนอใจ
19. เด็กชายวัชรพล    กระสวยทอง
20. นายนิรุต    ฆ้องต้อ
21. นางสาวรังสิมา    กิตติ
22. นางสาวฐิติวรดา    สินธุเจริญ
23. นางสาวนพสินธุ์    สิงทา
24. นางสาวจิรพร    สิมมา
25. นางสาวรัตนาภรณ์    น้อยสี
26. นางสาวนุชนาถ    ด่านประชุม
27. นางสาวดาริกา    คำเก่ง
28. เด็กหญิงประภา    ศุภนาม
29. นางสาวนัทสิตา    นาคกุลบุตร
30. นางสาวนพวรรณ    รักษาพล
31. นางสาวจิริสุดา    นาระโท
32. นางสาวมะลิ    ตู้ไธสง
33. เด็กหญิงเบญญาทิพย์    วังสันต์
1. นายกรานต์    แผ่นพรหม
2. นายจิรศักดิ์    ศรีทองคำ
3. นางธิษารัตน์    หล้าพรหม
4. นางสาวสนธยา    ตันปิรักษ์
5. นางสาวสุมิตรา    หมั่นทองหลาง
6. นางสาวอาภัสรา    สระทองอ่่อน
7. ว่าที่ร้อยตรีเอนก    กล้าเกิดผล
26 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    โลหะเจริญสุข
2. นางสาวทัศนีย์    สรรสัจจะนนท์
3. นางสาววิภาดา    แสงโสด
4. นางสาวปาริชาติ    จิตรไกรสร
5. นางสาวธัณภรณ์    จันทรัตน์
6. นางสาวชลนิภา    กล่อมเกลี้ยง
7. เด็กหญิงนภาพร    จำนงค์นอก
8. เด็กหญิงศุภิสรา    ครุธทอง
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ศรีเพ็ง
10. เด็กหญิงปางจันทร์    กระจ่างยุทธ
11. นางสาวลักษิกา    เจริญสุข
12. นายขวัญเมือง    พิทักษ์เนติธรรม
13. นายพัชรพล    โสภา
14. นายจักรกฤษ    สำราญรมย์
15. นายธนเทพ    สิทธิพันธ์
16. นายศุภฤกษ์    บุญส่ง
17. นายนวมินทร์    ดิษฐศิลป์
18. นายณัฐวุฒิ    เรืองสวัสดิ์
19. นายวิรวิชญ์    จิตรปัญญา
20. นายวิวรรธน์    นรรฆเลิศ
21. เด็กชายภรัณยู    ถาวร
22. เด็กชายพันธวัช    แก้วจรูญ
23. นายวิชัย    เชื้อรามัญ
24. นายสองขวัญ    นิโครธา
25. เด็กหญิงเจนจิรา    สาใส
26. เด็กหญิงคณัสนันท์    โพธิ์ประยูร
27. นายธันวา    ดวนสิงห์
28. นายธนพล    บุญพันธ์
29. นางสาวสวรรยา    สุจันทา
30. นางสาวกรรวี    ผิวงาม
31. นางสาวไปรยา    สังข์เงิน
32. เด็กหญิงณัฐสุดา    สำรวมจิตร์
1. นายกิตติ์นิพิฐ    กรกรรณ์ดี
2. นายธงชัย    ตาพาลี
3. นายมนตรี    คูศรีสุวรรณ
4. นายวิเศษฐ์    สายดนตรี
5. นายศรัณยู    ปรีชา
27 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายปารณัท    ลีระสันทัดกุล
2. นายฐิติกร    โรยมณี
3. นายกรกรรณ    ไทยเจริญ
4. นายธัญนุทัศน์    รอดมั่งคง
5. นายสุเทพ    จันทร์ชูผล
6. เด็กชายธีรทัศน์    นิวัฒน์
7. เด็กชายสิรภพ    ปิยะวาทินทร์
8. นายนพดล    เสงี่ยมจิตต์
9. เด็กชายจักรวาล    กล่ำบุญสวัสดิ์
10. เด็กชายอดิศร    แดงเจริญ
11. นายพงศธร    แจ่มกระจ่าง
12. นายพุฒิพงษ์    วิเชียรน้อย
13. นายกฤต    สิริปา
14. นายศุภวิชญ์    รวยสูงเนิน
15. เด็กชายยุทธพล    จันทรศร
16. นายนราธร    แซ่กัว
17. เด็กชายมีธรรศ    ไชยฤทธิ์
18. นางสาวธัญญาลักษณ์    นิลประดับ
19. เด็กหญิงธมลวรรณ    เรียบร้อย
20. เด็กหญิงนริศรา    ยุทธนา
21. นางสาวประกายวรรณ    พ่วงช่วงโชติ
22. นางสาวรินรดา    วิชา
23. นางสาวอาทิกา    เลิศศลารักษ์
24. นางสาวชนิสรา    อยู่อิ่ม
25. นางสาวนิลเนตร    วาณิชวิวัฒน์
26. นายพัสสน    เอื้อเฟื้อ
27. นายตติพล    กลั่นดาวลอย
28. นายพงษ์ศักดิ์    วัฒนศฤงฆาร
29. นางสาวเอเซีย    บุญชูเชาว์
30. เด็กหญิงพรหมพร    รุ่งเจริญชนะชัย
31. เด็กหญิงสุรีย์พร    แก้วไชย
32. นายเปมิกา    วิภาสิริกร
33. นางสาวยอแสง    เอิ้อเฟื้อ
34. นางสาวปนัฐดา    วงค์คำมา
35. นายปุณกวิน    มหาวิริโยทัย
36. นายสายชล    อุ่มเจริญ
37. นางสาวรามาวดี    โกปลด
38. นายวรกร    เจริญเตีย
39. เด็กหญิงเมย์ศินี    จำเริญ
40. นายวัชรพล    แจ้งประจักษ์
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
2. นายชัยพร    หิรัญรักษ์
3. นายณัฐพล    เผือกพูลผล
4. นายธวัชชัย    นิติการ
5. นางสาวน้ำเพชร    นกศิริ
6. นายบุญญฤทธิ์    อ่ำขำ
7. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
8. นางสาวโสภา    ถาวรเจริญ
28 40 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายศิรวิทย์    สบายดี
2. เด็กชายวรากร    ฉิมสุข
3. เด็กชายกัมพล    มะโนสา
4. เด็กหญิงเสาวภาคย์    ชัยมงคล
5. นางสาวนุชจรินทร์    กำจร
6. เด็กชายปฏิพล    ช้อนทอง
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    สลุงอยู่
8. เด็กหญิงพรพรรณ    แสงจันทร์
9. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    สุขสำราญ
10. เด็กชายธีรภัทร์    อินเจริญ
11. เด็กชายกิตติปพัฒน์    ภูสิตตา
12. เด็กชายสุทธิพงษ์    กลิ่นจันทร์
13. เด็กชายพงศธร    จิตสันติ
14. เด็กหญิงณภัคปภา    ไพรสิทธิ์
15. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    พาพันธ์
16. นางสาวณัฐพร    ทองแสง
17. นางสาวสุปรียา    แสงจันทร์
18. นายพลเชษฐ์    ผ่องคณะ
19. นางสาวปุญญิศา    ลุนละวงศ์
20. นายวัชเรนทร์    ขันติเนตร
21. นางสาวกานดา    ศรนิกร
22. นางสาววรรณวิสา    จันทรทง
23. นางสาวกัลยาณี    มณีกุล
24. นางสาวปราสิทธิพร    ช้างเผือก
25. นางสาวทิพวรรณ    อนุพัฒน์
26. นายชลสิทธิ์    เที่ยงเอี่ยม
27. นางสาวญาดา    ผ่องสง่า
28. นายทศพล    พุ่มมาลา
29. นางสาวกรรวี    โสมเขียว
30. นายอำนาจ    อยู่สมบูรณ์
31. นายชยันธร    ม่วงกรุง
32. นายเกียรติศักดิ์    แย้มเมืองไทย
33. นางสาวกัณภิรมณ์    วงษ์ทำมา
34. นางสาวศรัณย์ภัทร    ประจงแต่ง
35. นายสราวุธ    ปัญญาอินทร์
36. นางสาวอรัญญา    บุตรนิน
37. นายจรัญ    พระนนท์
38. นางสาวจิรภัทร    กลมกล่อม
1. ว่าที่ร้อยตรีนิคม    กระออมแก้ว
2. นายอิฐสรา    บุญคล้าย
29 41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายจีรทีปต์    ศรีวิราช
2. เด็กชายเสนารัฐ    ทองใบ
3. เด็กหญิงจิณธิดา    พุ่มอินทร์
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เปลี่ยนกลาง
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์    นุ่นคง
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    หล้าเหลา
7. นายอภิวัฒน์    แสงลำ
8. นายโกวิทย์    ยาหยี
9. เด็กชายศุภกิตติ์    กุมาร
10. เด็กหญิงปาริฉัตร    แก่นจัด
11. เด็กหญิงพรรษกร    เหมือนฤทธิ์
12. นายภานุพงศ์    สิงห์มนัส
13. นางสาววนิดา    วงษ์มิตร
14. นางสาวเสาวลักษณ์    ดีแสวง
15. นางสาวศิริลักษณ์    บุญประกอบ
16. เด็กหญิงรุจิษยา    บุญเลิศ
17. นางสาวเพชรชรา    กำกุม
18. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    หงษ์สมดี
19. เด็กหญิงปาริชาต    อินทร์รอด
20. นายภานุมาส    จำปาทอง
21. เด็กหญิงพัชรินทร์    เรืองยงค์
22. เด็กหญิงเจนจิรา    เคนสมศรี
23. นายจิรายุทธ์    อ่อนจ้อย
24. นายอัครพล    เจริญดร
25. นายธีรวัฒน์    ศรีบุญวงษา
26. นายอภินันท์    อุ่นคำ
27. นางสาวณัฐมน    สุดามา
28. นางสาววรารัตน์    ชำนาญสวน
29. นางสาวมณีรุ่ง    แววศรี
30. นางสาวเชษฐสุดา    มะโนชาติ
31. นางสาววลัยลักษณ์    ชัยยะ
32. เด็กหญิงวริษา    พุ่มอินทร์
33. นางสาวปวีณ์ธิดา    จินดา
34. นางสาวชนิสมา    เจริญสุข
35. นางสาววรนาถ    โสดา
1. นายคมสรร    รสดี
2. นายชยพล    มีชัย
3. นางทวี    เจริญพร
4. นายพรชัย    แก้วคำดี
5. นางพิศมัย    ทัศนา
6. นายวัลลภ    ชัยยะ
7. นางสาวสินีนาฎ    ขาวไม
8. นางสาวสุพรรษา    วุฒิยา
30 42 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรุณทิพย์    คำเวียง
2. นางสาวชญาภา    มีแก้ว
3. เด็กชายสิริณัฏฐ์    กอบกุลธนชัย
4. นายจิรวัฒน์    อินจีน
5. เด็กหญิงวัชชารี    มีผลมาก
6. นางสาวปรารถนา    เจริญรักษา
7. เด็กชายวิทยา    พันธ์หริ่ง
8. เด็กชายศรายุทธ    พึ่งผล
9. นายสุธีร์    กันแสง
10. เด็กชายภูธเนศ    เอี้ยวถาวร
11. นางสาววันศิริ    นุภาสัน
12. นายเบญจศีล    คล้ายสุวรรณ
13. นายศักย์ศรณ์    เทียนประภา
14. นายสุริยะ    เรืองศิลป์
15. เด็กชายธเนศร์    สว่างโชติ
16. นางสาวแพรวา    สว่างโชติ
17. เด็กชายอนุศิษฏ    บุญเกิด
18. นางสาวณิชาภัทร    ทองใหญ่
19. เด็กหญิงอนันทพร    หวลกลิ่น
20. นายเน็ท    จีวะสุวรรณ
21. นางสาวเพ็ญจิรา    แซ่โก
22. นางสาวสุกัญญา    ซอเสียง
23. นายแทนพันนัย    นาไชยสิทธิ์
24. เด็กหญิงวิรัชจนา    พุ่มพวง
25. เด็กหญิงยุพารัตน์    นวมเขียน
26. เด็กหญิงสุชานาถ    บุตรไธสง
27. เด็กหญิงชลาลัย    มั่งมี
28. เด็กหญิงชลันธร    เนตรทิพย์
29. เด็กหญิงทลิตา    เจรจา
30. เด็กหญิงนัฏฐริกา    ใจกล้า
31. นางสาวสิโรธร    บุญมา
32. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    พลอยพลาย
33. นางสาวภัทรศรัณย์    ชื้นแสงมอญ
34. นางสาววราภรณ์    สีดารักษ์
35. นางสาววรรณวิษา    บุญที
36. นางสาวจิราภรณ์    ศิวิลัย
37. นางสาวนุชจรี    ทวีสุข
38. นางสาวสุมิตรา    สวามิภักดิ์
39. เด็กหญิงปวีณา    วงษ์ธรรม
1. นายทนงศักดิ์    ทองมาก
2. นางสาวทิพวรรณ    ยงภูมิพุทธา
3. นายธัชชัย    ประเสริฐแก้วเพชร
4. นายปณิธิกฤษณ์    เลิศล้ำ
5. นางสาวพรธีรา    คำข้อง
6. นางสาวสรารัตน์    ชัยวัชรินทร์
7. นางอรัญญาณี    สมศรี
8. นายเพทาย    ศุภรัตน์บรรพต
31 43 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    พันอินจ่อง
2. เด็กหญิงชนณิกาญต์    สิทธิเวช
3. เด็กหญิงวันวิสา    จันทวรรณ
4. เด็กหญิงกรรณิการ์    เกตุสำรี
5. เด็กหญิงอรปรียา    ต๊ะรังษี
6. นางสาวธนภรณ์    สวัสดิไชย
7. เด็กหญิงพรรณไพลิน    ประจิมทิศ
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    วังดู่
9. เด็กหญิงพลอยชมพู    วิเศษนอก
10. เด็กชายนัดที    พลอยเอี่ยม
11. เด็กชายพีรยุทธ    คงทรัพย์
12. เด็กชายเอกชัย    แย้มอ่วม
13. เด็กชายณัฐพงศ์    ห้อมา
14. เด็กชายพชร    ฤทธิ์ลือไกร
15. เด็กหญิงแพรววนิต    จำปาทอง
16. นางสาวพรรณรดา    เขมะเพ็ชร
17. นายนทีกานต์    บุญมี
18. นางสาวรัตนา    จันทร์พิทักษ์
19. นายธนวัฒน์    กิ่มวงศ์
20. เด็กชายธนพฤทธ์    สวัสดิ์วงศ์วิชา
21. นายปรมัทธ์    สร้างผล
22. นายธนภณ    สาคเรศ
23. นางสาวน้ำทิพย์    ซิงช์
24. นายเกิดดิชัย    สมานทอง
25. นายศุภโชติ    มณีสุขใส
26. นายพลิศร    บ่อเกิด
27. นายพีรศักดิ์    ปิดตามานัง
28. นางสาวอุษณีย์    โคสันเทียะ
29. นายเจษฎากร    ศรีคำ
30. นายเดชาวัต    ร่มเย็น
31. นางสาวธฤตวัน    ยังโหมด
32. นางสาวกาญจนา    แป้นอุดม
33. นายศุภเลิศ    โพธิชัย
34. เด็กชายธนาคาร    ผ่องสุวรรณ์
35. เด็กชายสุรชัย    ศักดิ์มั่น
36. นางสาวกัลย์สุดา    เล็กประสมวงค์
37. นางสาวชนิษฐา    พัฒนกิจ
38. เด็กหญิงทิฆัมพร    สวนกลับ
39. เด็กหญิงนลินธรณ์    อภิรัฐจิรวงค์
40. เด็กหญิงวรรณษา    มะโนใจ
1. นายปกรณ์    แสงมณีธนิตกุล
2. นายสีขริณ    โชติวรรณ
3. นางสาวเตือนใจ    ดวงรัตนพูนผล
32 44 โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวธันยวีร์    สงวนพันธ์
2. เด็กหญิงกชรัตน์    กลิ่นหอมกรุ่น
3. นางสาวกุลธิดา    สุคำภา
4. นายปรเมศวร์    บุญศรีทุม
5. นางสาวจัณธาทิพย์    ทองประเสริฐ
6. เด็กหญิงพัชริดา    บุญศรีทุม
7. เด็กหญิงพรทิพย์    บูรณ์รัตน์ธรรม
8. นายศักดิ์สิทธิ์    ศิริ
9. เด็กชายสุกฤษฎิ์    ช้างขาว
10. เด็กชายศิวัช    ปิ่นทอง
11. นางสาวประภาพร    พรมรักษ์
12. นางสาวชณันดา    ผลฤทธิ์
13. นางสาววรรัตน์    โฆสิวัฒน์
14. นายณัฐพล    หมอนทอง
15. นายวุฒิชัย    วิฑิตวิริยะกุล
16. เด็กชายเทพเทวัญ    ทองพันธ์
17. เด็กชายกุลชาติ    มะสมัน
18. เด็กชายณวพล    จึงเจริญ
19. เด็กชายพรหมมินทร์    อุทิศธรรม
20. นางสาวจิราภรณ์    สมการ
21. นางสาวปาริตา    บูกา
22. นายณัฐพงษ์    ศรีจูมพล
23. เด็กหญิงนารีรัตน์    แหวนวงษ์
24. นางสาวอภิญญา    อาสนาทิพ
25. เด็กหญิงนวรจน์    วงษ์ศิลป์
26. นางสาวมารียาม    เขียวชะอุ่ม
27. นางสาวณัฐมล    ชูจันทร์
28. นางสาวอัญพัชร์    พงษ์พิทยศิริ
29. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    คำยอด
30. นายอนุสรณ์พรหม    ภูกองชนะ
31. เด็กชายณัฐนนท์    ณุวรรณโน
32. นางสาวสุธิดา    หอมสนิท
33. นางสาวกาญจนาพร    วิสิทธิ์
34. นางสาวอรนงค์    วรเนตร
35. นายธนภัทร    แป้นกลัด
36. นายศุภณัฐ    อ่วมงามอาจ
37. นายโฆษิต    แก้วลำ
38. นายวรายุส    เจริญจิตต์
39. นายนพสิทธิ์    ภัทรสันติภูมิ
1. นายนิรัน    มั่นสุทธิ
2. นางพัชรินทร์    หงษ์ทอง
3. นางพัฒนา    มั่นสุทธิ
4. นางสาววาสนา    เหมาะชาติ
5. นายศักดิ์สมเนียร    ชูกำแพง
6. นายอนิรุทธิ์    จันทรักษ์
7. นางอมร    ราชบาฮัค
8. นางสาวเกษร    ลีลาน้อย
33 45 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรพล    คะมะคต
2. เด็กหญิงกุลธิดา    บัวศรี
3. เด็กหญิงจรัญยา    ศรีชูวงศ์
4. เด็กชายกฤษฎา    ลือนีย์
5. เด็กชายสุภชีพ    สิงทะยม
6. เด็กชายศราวุธ    หนูเข็ม
7. เด็กชายพีระพล    สัจจะพันธ์
8. เด็กชายวิศรุต    เสรีภาพ
9. นางสาวจารุวรรณ    อิ่มภู
10. เด็กชายรนกฤต    พรรณเมธี
11. นายขจรเกียรติ    สุดใจ
12. เด็กชายปริญญา    สละทาน
13. เด็กชายยุทธภูมิ    ศานติวรางกูร
14. นายวันชัย    ดารักษ์
15. เด็กชายจักรพรรณ์    ยอดยา
16. เด็กชายก้องภพ    ครามวิชิต
17. เด็กชายนฤเบศร    ลีเปี้ยง
18. เด็กชายณัฐวัฒน์    กนกเพชร
19. เด็กชายจิรศักดิ์    แสงดี
20. เด็กหญิงตะวันฉาย    แสนมุง
21. นางสาวจิราพร    ไพรสันเทียะ
22. นายพรหมบุศษ์    คำดำ
23. นางสาวภัทราภรณ์    พุทธรักษา
24. นางสาวนาตชา    ธรรมเมตตา
25. นางสาวอิมอร    พลสิทธิ์
26. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุวรรณบุปผา
27. นางสาววิสสุตา    เดชสุภา
28. นางสาวมาริสา    ไกรสิงห์
29. เด็กหญิงญาณิศา    ระกาศ
30. เด็กหญิงสโรชา    ใจบุญ
31. นายกนกชัย    เกาะมะไฟ
32. นางสาวจันทร์รุ่ง    เรืองทอง
33. นายทนงศักดิ์    ขุนทอง
34. นางสาวสุริยากรณ์    ไพรพล
35. เด็กชายกฤษฎา    โสตระการ
36. นางสาวกัลยา    หนูเข็ม
37. เด็กหญิงณัฐธิดา    โชติกวันดี
38. เด็กหญิงวทันยา    รัตนภิลมย์
39. นายธนากร    แก้วลังกา
1. นางกาญจนา    ก้อนสันทัด
2. นายฉัตรชัย    กาหล
3. นางสาวธัญญภรณ์    โสภาพิสุทธิวงศ์
4. นายบำรุง    เรืองโรจน์
5. นางสาวปัศณี    เทียบไธสง
6. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี    สามารถ
7. นายมิธินันท์    ชินณะบุตร
8. นายศราวุธ    ชาติครบุรี
34 47 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิติพร    โตเอี่ยม
2. เด็กหญิงฐิติมา    ทองอินทร์
3. เด็กชายภูริพัฒน์    ทองเกิด
4. เด็กหญิงมาริษา    วาดี
5. เด็กหญิงปณิชา    ศิริเทียน
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    น้อยวงศ์
7. เด็กชายต่อพงษ์    อุปรา
8. นางสาวทิพยาภา    นาคราช
9. นางสาวกรปรียา    เรียงรอด
10. นางสาวกาญจนา    เหมพร
11. นางสาวพรทิพย์    แม้นด้วง
12. นางสาวราชญา    สมบัติแก้ว
13. นางสาวชยิสรา    ประทุมถิ่น
14. นายนันทวัฒน์    ธนรัชต์นะคำศรี
15. นายศศลักษณ์    กันจันทร์วงศ์
16. นายธนภูมิ    กาชัย
17. นางสาวพิมพ์สุชา    บุณยจรัสพงศ์
18. นายนิรุตต์    แสงสีทอง
19. นายนนทการณ์    ธุลัน
20. นางสาววรรณาภรณ์    อาสเสงี่ยม
21. นางสาวอัญมณี    สุขทั่วญาติ
22. นางสาวอัยลดา    ปินทา
1. นางสาวกรรณิกา    จันทะเกิด
2. ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ    ชำนาญดี
3. นายโชติพงษ์    วิมะลิน
35 48 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพีรดา    วิชัยกูล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ธรณีทอง
3. นายณัฐอมร    อินทร์อ่อน
4. นางสาวรภัส    มีครองธรรม
5. นางสาวสุพัฒน์    แซ่อึ้ง
6. นายนลธวัช    ทุมทอง
7. นายชาตรี    ขุนทอง
8. นางสาวอารียา    ด้นประดิษ
9. นายเดชณรงค์    คุ้มหอม
10. นายสหภพ    ภัทวงศ์
11. นายฑิชากร    หอมสมบัติ
12. นายอาณาจักร    แสงอุไร
13. นายอาทิตย์    จันทร์กระจ่าง
14. เด็กชายกฤษฎา    แก้วงาม
15. นายพีระชัย    แสงสาลี
16. เด็กชายหิรัญ    ถ้วยชา
17. นางสาวจิราวรรณ    วงศ์จันทร์
18. นายนพรัตน์    จุลวรรณ
19. นางสาวกนกวรรณ    อ่วมฉิม
20. นายธนวัฒน์    ยิ้มใย
21. นายอัยยรัช    ลาดนาเลา
22. นางสาวทิพรดา    ทุมทอง
23. นายสุทธิพงษ์    ทองคำ
1. นายจิรายุ    เทียนเงิน
2. นางสาวธิดาพร    ป้อมศรี
3. นางบังอร    เซ่งฮวด
4. นายมานะ    ศรีผ่อง
5. นายลำพอง    เทพอุดร
6. นายวัชรลักษณ์    ตากใบ
7. นายวิระชัย    เรืองช่อ
8. นางสาวไพเราะ    ทองคำ
36 49 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    วงศ์มณี
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ได้พร
3. เด็กหญิงอรปรียา    ภาคมนตรี
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ชินทรักษา
5. เด็กหญิงชุธิดา    ย่นมรรคา
6. เด็กชายนครินทร์    วิงทองดี
7. เด็กหญิงณัฐริกา    อยู่เจริญ
8. เด็กหญิงนุชนาฏ    ทองสุข
9. เด็กหญิงจุฬธิดา    โมรีรัตน์
10. เด็กชายจตุพจน์    อินแหยม
11. เด็กชายธนวัฒน์    วิเชียรวัฒน์
12. นายจราวุฒิ    เถินมงคล
13. นายวุฒิชัย    ใจเที่ยง
14. นายนพพล    พงษ์อินทร์
15. เด็กชายณัฐชัย    เภตรา
16. เด็กชายอิทธิพล    เฉลียวพงษ์
17. เด็กชายปรเมศร์    เอี่ยมจ้อย
18. เด็กชายภูริภัทร์    ธนาคุณ
19. เด็กชายวีรชัย    เสาร์คำ
20. เด็กชายธวัชชัย    โพธิ์เกษม
21. เด็กชายวรเทพ    ราวิชัย
22. เด็กชายธนดล    ประสพศักดิ์
23. เด็กชายสิรภัทร    ดั่นวัฒนา
24. เด็กชายธนภัทร    เต่าทอง
25. เด็กชายธนสิษฐ์    ทัพพระจันทร์
26. เด็กชายปิยะศักดิ์    บัวบาน
27. เด็กชายณัฐพล    ทองสูงเนิน
28. เด็กชายทิวากร    ทองจันทร์
29. นายปริญญา    บุดดาวงศ์
30. เด็กชายรัตนพล    รอดมณี
31. เด็กชายเกรียงศักดิ์    เพ็ชรมณี
32. เด็กหญิงอรพรรณ    ทาทอง
33. เด็กหญิงวิรัญญา    ซักไทร์
34. เด็กหญิงเบญจวรรณ    น้อยศรี
35. นางสาวชลิตา    วิเชียรศรี
36. นางสาวพรพิมล    ฉิมยาง
37. นางสาวธัญญารัตน์    อินทโชติ
38. นายธนพนธ์    อินทร์อ่อน
39. เด็กชายกิตติ    ถวิลครบุรี
40. นายณัฐวงศ์    รักพุด
1. นายกฤษณธพงศ์    คงรื่น
2. นางนวพรรษ    อารยะถาวร
3. นายวิศณุ    บุตรสา
4. นายศักดา    วงษาเลิศ
5. นายศิธา    สุธาวุฒิ
6. นายศิลป์ชัย    สุกัญญี
7. นายสมบัติ    เขม้นเขตรการ
8. นายเวียงชัย    ลุนภูงา
37 51 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารยา    หอยแก้ว
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เฟื่องนคร
3. เด็กหญิงภัณฑิรา    เหมือนมีโชค
4. เด็กหญิงอรสา    จองคำ
5. เด็กหญิงทิพวรรณ    เทศธรรม
6. เด็กหญิงพัชรี    เกษสัตถา
7. เด็กหญิงชัญญานุช    เสวตวัน
8. เด็กหญิงมนต์ณัฐ    นาคทอง
9. เด็กหญิงอาทิตยา    ทรัพย์สงวน
10. เด็กชายภูวดล    เลาวิชุวกรนุกูล
11. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    พันธ์มณี
12. นางสาวนิญาดา    สอนมาลา
13. เด็กชายวาที    พรทิพย์เทวา
14. เด็กหญิงจันทกานต์    แคนติ
15. เด็กชายธีรพงษ์    แสงหิรัญ
16. เด็กหญิงฤดีมล    ฉ่ำพิพัฒน์
17. เด็กหญิงปิยวรรณ    วุฒิศักดิ์
18. เด็กหญิงอาทิตยา    ไทยใหม่
19. นางสาวธัญลักษณ์    รูปไธสง
20. นางสาวกุลธิดา    พิมพ์ผล
21. นางสาวชุติมน    ชาเขียว
22. นายธีรพล    แนวทวิต
23. นายชลทิศ    นิ่มเชียง
24. นายวีระชัย    ลำดวน
25. นางสาวภัทรวรรณ    นาคนายม
26. นายณัฐพงษ์    หงอกสิมมา
27. นางสาวณัฐกานต์    เพ็งสุพรรณ
28. นางสาวนรากร    เข็มทอง
29. นางสาวพิญาดา    แก้วบุญเรือง
30. นายกฤษฎา    ขุยชัยภูมิ
31. นายณภัทร    โคมน้อย
32. นายภาคิน    ไชยประการ
33. นายธีรโชติ    แก้ววิลัย
34. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ธรรมโชติ
35. เด็กชายรัชชานนท์    นิ่มเชียง
36. นางสาวณัฐฐินันท์    วงษ์ทำมา
37. เด็กชายปัณณธร    โภคสมบัติ
38. นางสาวณัฏฐ์ญดา    พิพัฒธัญนันท์
39. นายธนากร    เพ็ญธิสาร
1. นางสาวปสิราภา    เกลี้ยงประไพ
2. นายปัญจพล    ปิตินานนท์
3. นายภานุภาคย์    ศรีคำอ่อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................