งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 135
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฏินิพนธ์    ปลื้มวิไล
2. เด็กหญิงสิดาพร    เยาวกุล
3. นายวชิรวิทย์    เหลืองเจริญกิจ
4. นางสาวปภัสรา    สมัครเสวี
5. เด็กชายพิทวัส    บำเรอราช
6. เด็กชายวรเมธ    สายโสภา
7. เด็กชายพลากร    มวลประเสริฐ
8. นายไพโรจน์    นิลน้อย
9. เด็กชายธีระเดช    อินอนันต์
10. เด็กชายปรีดา    พลพุก
11. เด็กชายณรงค์    แตงพวง
12. เด็กชายพนมศักดิ์    นันตะสุคนธ์
13. เด็กชายสถาพร    นครอินทร์
14. เด็กชายสุทิวัส    เปี่ยมอยู่
15. นายจิรันต์    พิพิธวิจิตรการ
16. เด็กชายศักดิธัช    ฃุนนุช
17. นายกัมพล    จิตตเนตร
18. เด็กชายจิรพัฒน์    ไชยชาญ
19. เด็กหญิงกานต์ทิตา    ซุ้นเจริญ
20. นางสาวชญานิษฐ์    ซุ้นเจริญ
21. นางสาวศุภานัน    แจ้งกระจ่าง
22. นางสาวอรจิรา    กิจเดช
23. นางสาวธิตินันท์    แดงประสิทธิพร
24. เด็กหญิงดวงกมล    ประชานิยม
25. เด็กหญิงฐิติรัตน์    คงน้อย
26. เด็กหญิงทัศนีย์    จามรโชติ์
27. เด็กหญิงรัตนาวดี    วจะสิริวรรณ
28. เด็กหญิงศรารัตน์    แดงมาก
29. เด็กหญิงณัฐกมล    แสงกฤษ
30. เด็กหญิงฐนิษชา    สุขสมบัติ
31. เด็กหญิงนัฐธิดา    คงนุช
32. เด็กหญิงปริตา    เกตุแก้ว
33. เด็กหญิงปณิญธิตา    โพธิ์พยนต์
34. นางสาวชนัญชิดา    บุญส่งไพศาล
35. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ขำรักษ์
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เนียมรักษา
37. เด็กหญิงชลิตา    ศรีสูงเนิน
38. นางสาวอาทิติยา    อินทรซันไล
39. นายธิติพันธ์    สุขสะอาด
40. นายภาณุภัสส์    ธนัชญ์สุธาโชติ
1. นายกิตติพงศ์    วิไล
2. นายฐปนนท์    ศุภรัตน์ธัญญา
3. นางสาวณัฐนิชา    ไพศาลสิริวัฒน์
4. นายธรรมรงค์    อิ่มเอิบ
5. นายยุทธศักดิ์    ตุ้มฉาย
6. นางสาวรุ่งทิพย์    บุญมี
7. นายสุทธิพงศ์    มหาวิริโย
8. นายอาคเนย์    ชูอรุณ
2 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายจิตติชัย    ชัยวัง
2. นายพลากร    ชิณวงค์
3. นายอานนท์    ผลบุญเสริม
4. นายธัญกร    วิชัยกุล
5. เด็กหญิงปภาดา    โอแสงใส
6. นายปิยะกานต์    พุ่มพวง
7. นายอนุพงศ์    พิมพ์งาม
8. เด็กชายต้องรัก    ปัดถา
9. เด็กชายชลสิทธิ์    เปรมปรุ
10. เด็กหญิงอธิฐาน    อนุรักษ์
11. เด็กหญิงกัญญากร    บุญจูบุตร
12. เด็กหญิงณัชชา    กล้าจริง
13. เด็กหญิงมุฑิตา    โทสวัสดิ์
14. นายอนาวิน    นามูลน้อย
15. เด็กชายยศวีร์    รัศมีเวโรจน์
16. นายพัฒนายุ    ลิ้มวสะ
17. เด็กหญิงรตนพร    จันทร์บำรุง
18. นางสาวออมทรัพย์    ปลื้มประเสริฐ
19. เด็กหญิงภาวิณี    มุ่งแก้วกลาง
20. นายสุธรกวี    พันธุมะเกียรติ
21. เด็กหญิงกมลชนก    มัณฑนานนท์
22. เด็กหญิงอรอุมา    ลุงไธสง
23. เด็กหญิงเบญญทิพย์    ซ้ายขวา
24. เด็กหญิงปิยะฉัตร    เมตตา
25. นางสาวกนกวรรณ    นพคุณ
26. นางสาวจินทิมา    นำปา
27. นางสาวกิ่งกมล    เมฆศรี
28. นางสาวบุษกรณ์    เย็นท่าข้าม
29. นางสาวอรปรียา    เดชมี
30. นายทวีชัย    สังข์ทอง
31. เด็กหญิงนงนภัส    สุขสบาย
32. นางสาวอิสริยาภรณ์    คล่องแคล่ว
33. เด็กหญิงจันทร์เพ็ฐ    สีนวน
34. เด็กหญิงระพีพร    พิลาโสภา
35. เด็กหญิงวราภรณ์    ฮาดดา
36. เด็กหญิงวิลาสินี    ม่วงเจริญ
37. เด็กหญิงภัณฑิตา    ทองประดับ
38. เด็กหญิงเบญญาพร    วงศ์ชัย
39. เด็กหญิงพิทยารัตน์    ปัดซัง
40. เด็กหญิงพัณณิตา    สีทอง
1. นายคมศักดิ์    หาญสิงห์
2. นายคำรพ    ผลถาวร
3. นายประสงค์    สุบรรณพงษ์
4. นายภักดี    แสงจันทร์
5. นายภัทรพงษ์    จิตบรรจง
6. นางสาวภัสสร    หมั่นตะคุ
7. นางสาววิรัลรุ้ง    ศิริธนรุจสักโก
8. นายศักดิ์ชัย    ชรากาหมุด
3 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายโชคชัย    พันธ์จิตร
2. นายพฤกษา    อิ่มประไพ
3. นายนนทวัฒน์    วงโสภา
4. นายสุภกิตต์    ดีหนึ่ง
5. นายคณาธิป    ถาวรสุทธิวงศ์
6. นายภานุวัฒน์    กลิ่นกลัด
7. นายอนิทนันทน์    หริณเชษภิภัฏ
8. เด็กชายศรัญย์ภัทร    เครือเพชร
9. เด็กชายจักรพันธ์    ศรีขวัญ
10. เด็กหญิงอัยเรศ    ครอบสุข
11. เด็กหญิงญาณินนุช    การเหมือนญาติ
12. เด็กชายศิลา    เหล็กเพชร
13. เด็กชายรัชพล    โพธิ์เหลือ
14. เด็กชายศุภเสกข์    จันทน์มุข
15. เด็กชายธนาวัฒน์    ขันตรี
16. เด็กชายนัฐพล    ขันตรี
17. เด็กหญิงกชกร    หนูน้ำ
18. เด็กชายภูริณัฐ    สองเมือง
19. นางสาวปาลิตา    เชื้อสาวะถี
20. นางสาวศรัณยา    แดงสังวาลย์
21. นางสาวจุไรรัตน์    สัมมาพรต
22. นางสาวสิริยากร    แสนศรี
23. นางสาวอภิญญา    ตอนนอก
24. นางสาวเฟิร์น    ธัญญธนานันท์
25. นางสาวแกมแก้ว    ตั้งมั่น
26. นายภัทรดิษฐ์    ประสาสนสิทธิ์
27. นางสาวปิยะธิดา    กัลย์วงศ์
28. นายสุทธิ    แซ่ตั้ง
29. นางสาวศุภิสรา    สุขสมบูรณ์
30. นางสาวนันทิชา    แสนศรี
31. นางสาวสุภาพร    นิ่มเรือง
32. เด็กหญิงลภัสรดา    เปียมิน
33. เด็กหญิงจริยา    ทับทิม
34. เด็กหญิงอุลัยรักษ์    บุญชาติ
35. เด็กหญิงพินัน    ทำทอง
36. เด็กหญิงณัฐฐิฐา    จิตหาญ
37. เด็กหญิงแพรทอง    ต้นสิน
38. เด็กหญิงจัสมิน    บางนารถ
39. เด็กชายวีรยุทธ    เหมือนสิงห์
40. เด็กหญิงกรองทอง    สว่างวโรรส
1. นายณัฐวัฒน์    เทพสันทัด
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ    สันติเกื้อกูลวงศ์
3. นางพิมจิตร์    รมยะพันธุ์
4. นางรชฏวรรณ    สารสุวรรณ
5. นายศุภณัฐ    นุตมากุล
6. นายสมฤกษ์    อุ่นจันทร์
7. นางสุนันทา    ปฐมนุพงศ์
8. นายเรวัตร    ชาลาพล
4 6 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัครพงษ์    พวงพุ่ม
2. เด็กหญิงจิตาภา    พึ่งพันธ์
3. เด็กหญิงนันทกาน    อินสด
4. เด็กหญิงสุภารัตน์    คชวิเธียร
5. เด็กชายอภิวัฒน์    ศรีโพธิ์ทอง
6. เด็กชายศรายุทธ    บ่อสุวรรณ
7. นายเจษฎากรณ์    ป้อมลอย
8. เด็กชายธรีภัทร์    ยงถาวร
9. เด็กชายณัฐกร    กาญจนรัตน์
10. เด็กหญิงสุภาวิดา    ศิริโยธา
11. เด็กหญิงสุธาธาร    สร้อยเรืองศรี
12. เด็กหญิงอารี    แก้วมีสี
13. เด็กชายณัฐพล    ชำนาญนาค
14. นางสาวนุชนาถ    ดอนน้อย
15. นางสาวสุพรรษา    นาน้ำเที่ยง
16. นางสาวพัชราภา    ชูสุข
17. นางสาวปัทมาพร    ผ่องนพพา
18. นางสาวศิโรรัตน์    นิลสนธิ
19. นายเหมันต์    อินคำ
20. นายรัฐสิทธิ์    คล้ายสอน
21. นางสาวสุชาวดี    การสมบัติ
22. นางสาวอัจฉรา    ธรรมา
23. นางสาวสุมิตรา    ขันธสอน
24. นางสาวสภาวดี    พระนรินทร์
25. นางสาววนิญญา    สังข์ประไพ
26. นางสาววราพร    ภาคเดช
27. นางสาวอุมาพร    รื่นแสงสี
28. นางสาวปณัฐดา    กล่อมฤทธิ์
29. นางสาวสิธินี    ใจตรงกล้า
30. นางสาวสายชล    เชื่อม่วง
31. นางสาวรุ่งอรุณ    น้อยวงษ์
32. นางสาวรัตนา    เหมทรัพย์
33. เด็กหญิงสุภัสสรา    หอมสุวรรณ์
34. เด็กหญิงสุธิดา    พลอยหวังบุญ
35. เด็กหญิงทานิชา    มงคลจักรวาฬ
36. เด็กหญิงเกสลดา    นวลคำ
37. เด็กหญิงวรนุช    ดอนอินอาจ
38. นางสาวกนกพร    ศรีทอง
39. เด็กชายจิรภัทร    แจ้งเจริญ
40. นางสาวอารียา    ใหญ่กลาง
1. นางขวัญชนก    คงพิบูลย์
2. นายตรัสสา    ชุมพร
3. นางสาวนุสสรา    กระจ่างโชติ
4. นางสาวพรทิพย์    ทองไพบูลย์
5. นายรัฐนันท์    ไวยธิรา
6. นายวทัญญู    รักทอง
7. นายสุกฤษฏ์    บำรุงรัตน์
8. นายอานนท์    เทพวงศ์
5 15 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายพงษ์สร    อินทร์สอน
2. นางสาวบุญธิชา    ศรีทรัพย์
3. เด็กหญิงวิภาดา    วังสินธุ์
4. เด็กชายชิษณุพงศ์    ชาลัง
5. นางสาวกันธิชา    หวานแหลม
6. นางสาวพรทิพย์    กรอบทอง
7. นางสาวฐิติยา    หวังกิตติธรรม
8. นางสาวตุลยา    สารโพคา
9. เด็กหญิงนภัสวรรณ    สุมนศร
10. นางสาวทักษพร    สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
11. เด็กหญิงศศิกานต์    งามชัยยาพรกุล
12. เด็กชายสิทธินนท์    พิลึก
13. เด็กหญิงสุนิสา    พันโส
14. นายศุภกร    วงศ์ณิชากร
15. เด็กหญิงสุกัญญา    วังสินธุ์
16. เด็กหญิงภคนันท์    สุวรรณแดน
17. นายจตุพล    ภู่คล้าย
18. นายนิวัฒน์    นาคนวล
19. นางสาวสุภาวรรณ    ศิริวงศ์ศิลป์
20. นางสาวอรวี    พรหมเนียม
21. เด็กหญิงพรธิมา    นะราชรัมย์
22. เด็กหญิงจุฑามาศ    จงเจริญ
23. เด็กหญิงลักษณา    พงษ์สุ่ม
24. เด็กหญิงศศิประภา    สุทัศนมาลี
25. เด็กหญิงปนัดดา    ใจสำราญ
26. เด็กหญิงทิพย์ธิดา    กูกุดเรือ
27. เด็กหญิงกรรณิการ์    กุลมิล
28. เด็กหญิงเอมิกา    สิราวัตถุ
29. เด็กหญิงปราลี    นานวล
30. เด็กหญิงณัฐกฤตา    วัชรดิลก
31. เด็กหญิงอริศรา    แซ่เตียว
32. เด็กหญิงเกศรา    แน่นอุดร
33. เด็กหญิงสุจิตรา    แสนทวีสุข
34. เด็กหญิงชลธิชา    ช่อขุนทด
35. เด็กหญิงสุพัตรา    แสงศาลาศรี
36. นางสาวฐิติพร    อุดมสิน
37. นางสาวสุจิตรา    ชูศาสตร์
38. นางสาวเกวลิน    ทองเสาร์
39. นางสาวสิริวรรณ    ซาววงศ์
40. เด็กหญิงอภิชญา    วุฒิโรจน์
1. นางสาวจันทิมา    เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต    พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ    วงศ์อิน
4. นายสมศักดิ์    แซ่เป้า
6 16 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายจตุพล    สีดาสน์
2. นางสาวจารุนันท์    มะสูงเนิน
3. นางสาวจิตตรัตน์    คูณทอง
4. เด็กหญิงจินตนา    ไทรทอง
5. เด็กหญิงชุดาภา    เขียวขำ
6. นายณัฐวัฒน์    จดแตง
7. เด็กหญิงนงนภัส    พรมประเสริฐ
8. นางสาวนฤมล    บุญมี
9. เด็กหญิงนิรชา    ชำนิ
10. เด็กหญิงบงกช    แสงเกิด
11. เด็กชายปฏิพัฒน์    บุตรดา
12. เด็กหญิงปวีณา    วงษ์อนันท์
13. นางสาวปัญญาพร    หงษ์ทอง
14. เด็กหญิงผกามาศ    ชำนิ
15. เด็กชายธเนศ    หน่ายคอน
16. นางสาวมนทิรา    พอดี
17. เด็กชายวัชรพล    แข้คำ
18. เด็กหญิงวันนิภา    แซ่ฮ้อ
19. นางสาวสาวิตรี    สังเกตุ
20. เด็กหญิงสิริยากร    รักษาชนม์
21. นางสาวสุกานต์ดา    ยงเสมอ
22. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ชัยเจริญ
23. เด็กหญิงสุนันทา    เหลืองอ่อน
24. เด็กหญิงสุภาพร    ทองดี
25. นายอริย์ธัช    แซ่ตั๊ง
26. เด็กหญิงอาทิติยา    บัวผึ้ง
27. เด็กชายเจตฎา    ก๋งใช้
28. นางสาวเมธาวี    เจริญดี
29. นายเชาว์วรรธน์    สวัสดิรักษ์
30. นางสาวดาริน    จันทำ
31. นางสาวนัทวรรณ    สังข์แก้ว
32. เด็กหญิงณัฐพร    แจ่มแจ้ง
1. นางสาวณิชกานต์    นำผล
2. นางสาวนุชนาถ    มโหธร
3. นายประยูร    จันวงษา
4. นางภัทราวรรณ    สุขแสวง
5. นางสาวสุกันยา    ทองเฟื่อง
6. นายองอาจ    วรรณวิสิทธิ์
7 18 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    พึ่งสุข
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า    ทั่งทอง
3. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์    พึ่งพวก
4. เด็กหญิงสุจิตตา    อ่อนศิริ
5. เด็กชายพีระพงษ์    จิตอามาตย์
6. เด็กชายรุ่งโรจน์    โตรื่น
7. เด็กชายวีระพัฒน์    นามโฮง
8. เด็กชายอดิศักดิ์    อิ่มดี
9. เด็กชายเจษฎากร    สุเยาว์
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    มีฤกษ์
11. เด็กหญิงชาลิสา    โอฬาร์ชน
12. เด็กหญิงศุจีภรณ์    เงินสวาท
13. เด็กหญิงธนาวรรณ    ทองฉ่ำ
14. เด็กหญิงจิญกัญญา    คร่องแคล้ว
15. เด็กหญิงสุภาลักษม์    ทองสุข
16. เด็กชายธนดล    พันธุสงฆ์
17. เด็กชายกฤษณพล    อินทพันธ์
18. นายเกียรติศักดิ์    ลิ้มวชิรอาทร
19. เด็กชายธนาดล    สินธิรอด
20. นายพรชัย    แสนหาญ
21. นายธนวัฒน์    ยิ้มย่อง
22. นายณัฐวุฒิ    เบ็งทอง
23. นางสาวนริศรา    แก้วแพทย์
24. นางสาวพัชราพร    น้อยนิ่ม
25. เด็กหญิงอมรรัตน์    อุตอามาตร์
26. นางสาวสลิลทิพย์    ทิพย์รักษ์
27. นางสาวอรุณี    ดอนแนไพร
28. นางสาวบงกชพร    นาคบัว
29. เด็กหญิงสวรินทร์    พิมพ์เสนา
30. เด็กชายจิรพันธ์    ประสาทเกตุ
31. เด็กชายพงศ์ศิริ    สุเยาว์
32. เด็กชายวรวิช    ทวีสุข
33. เด็กชายอรรถพล    ดอนไพรธรรม
34. เด็กหญิงจิราภา    ไกรเเก้ว
35. เด็กหญิงธิตินันท์    บุญศาสตร์
36. นายวีรภัทร    วงษ์คลัง
37. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    แสงตะคร้อ
38. เด็กหญิงพัชรพร    จิตรมา
39. นางสาวอมรรัตน์    พวงนิล
40. เด็กหญิงอิสตรี    ใจดี
1. นายจักรกฤษณ์    ทองทับทิม
2. นางนิษฐิ    โพธิ์ตุ่น
3. นายสาธิต    ชื่นเมือง
4. นางอุทุมพร    เลิศปรีชา
8 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงระพีพร    คล้ายพงค์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    เสนาะจิตร
3. เด็กหญิงไพลิน    โพธิ์ย้อย
4. นางสาวชลฤทัย    สีสด
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เข็มกลัด
6. เด็กหญิงปานัท    เชื้ออ่อน
7. เด็กหญิงวรรณภา    แก้วบุปผา
8. เด็กหญิงลลิตภัทร    กันสถิตย์
9. เด็กหญิงวีริศรา    สุดสวาท
10. เด็กหญิงทิยาดา    คล้ายพงษ์
11. เด็กหญิงอทิตยา    จรบรรฑิตย์
12. นางสาวณภัทร    อำมาตย์ชาดี
13. นางสาวศศิธร    อนุสิ
14. นางสาวพรสวรรค์    มาลาหอม
15. นางสาวกนกพร    ช่วงชู
16. นางสาวญาณินี    คชสาร
17. นางสาวณัฐกานต์    ฉุนหอม
18. นางสาวพบรัก    บุญปกครอง
19. นางสาวดลฤดี    จรัสอุไรธรรม
20. นางสาวมลทิรา    แสงรุ่งเรือง
21. เด็กชายนพเก้า    กลึงกลม
22. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองใบ
23. นางสาวพิยะดา    พูลจีน
24. นายจุมพล    วรยศ
25. เด็กหญิงโยษิตา    ศิริชโย
26. นายรัฐนันท์    แก่นแก้ว
27. นายศักดิธัช    กอบธัญญกิจ
28. เด็กชายปณชัย    ลาสิงห์
29. นายสรวิศ    สุริโย
30. นายกฤษฎา    มีลึก
31. นายวรรักษ์    รุ่งเรือง
32. เด็กหญิงปิยะธิดา    สุขคล้าย
33. นางสาวนิศารัตน์    อิ่มสอาด
34. นางสาววนิดา    กลิ่นกุหลาบ
35. นายสิทธิเวช    สาทางกูล
36. นายชลสิทธิ์    ประสานทรัพย์
37. นางสาวธนพร    สอนอาจ
38. นายรชต    โตบัณฑิต
39. นางสาวเวณิกา    ผดุงวิทยากร
40. นายคุณากร    วีระพงษ์
1. นายธนภณ    วัฒนจรัส
2. นางสาวนภัทร์    สังข์ทอง
3. นางสาวปิยะนุช    หงษ์นาค
4. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
5. นางสาววัลย์ลดา    สีงาม
6. นายวิศิษฐ์    สุดสงวน
7. นายสิริชัย    ใหญ่มาก
8. นางสาวเกศริน    พลราช
9 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธวัชชัย    ลาดพร้าว
2. เด็กหญิงภัสรา    ขุนวิเศษ
3. นางสาวศศปกรณ์    โอสถานนท์
4. เด็กชายจักรภพ    พันธุ์คง
5. เด็กชายกมลโลจน์    ภานุเวศ
6. เด็กชายวรภพ    เชิดสุข
7. นายพุทธิพงษ์    คีหะกูล
8. นายภูธเรศ    จั่นเจริญ
9. นางสาวดารารัตน์    เทพมงคล
10. นายทัตเทพ    ตันพานิชกุล
11. นางสาวนฤมล    นิยมสุข
12. นางสาวสุพัตรา    วระวิสันต์
13. นายปุณณวิช    เทพมณี
14. นายศรายุทธ    เกตุอุ่น
15. นายศักดิ์นรินทร์    นามบุญลือ
16. นายเหมราช    เหมตาล
17. นางสาวรนัชชา    สีหะวงษ์
18. นางสาวอรณิชา    ไทยนาพา
19. นายอรรณพ    วันเทวิน
20. เด็กหญิงณัฐธิดา    ตาทิพย์
21. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    เพ็ชรวงษา
22. เด็กหญิงวิมลสิริ    ตันพานิชกุล
23. เด็กหญิงภัทรวดี    จันทร์ศรี
24. เด็กหญิงรามาวดี    พรมบุตร
25. เด็กหญิงกมลวรรณ    วัฒนะนุพงษ์
26. เด็กหญิงมณทิรา    เจี่ยเจริญ
27. เด็กหญิงศศิการณ์    ปินะสา
28. นางสาวศุภรัตน์    อินเสก
29. นางสาวธนัชชา    มะโนมัย
30. นางสาวกุลณัฐ    ชุมตรีนอก
31. นางสาวพัชราภรณ์    ปกป้อง
32. นางสาวกันทิมา    บุตรสาลี
33. นายภูตะวัน    ศิริรักษ์
34. นายกิตติพงศ์    ม่านทอง
35. นายณัฐวุฒิ    บุญมี
36. นางสาวปัญฑารีย์    บุญเถื่อน
37. เด็กชายพงศกร    ผ่องศรีใส
38. เด็กชายอภิสิทธิ์    พัทธเสน
1. นางสาวนิด    ดอนมอญ
2. นายปวีณ    โคนะโร
3. จ.ต.ศักดิ์เกษม    จันทร์สิริกุล
10 28 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    วัฒนะสิน
2. เด็กหญิงภัทชริดา    จรรยา
3. เด็กหญิงวิยดา    วิริยะเมธากร
4. เด็กหญิงวนิดา    วิริยะเมธากร
5. เด็กหญิงสมฤทัย    วารีประกอบกิจ
6. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญชู
7. เด็กหญิงสุภัชชา    วงษ์ษา
8. เด็กหญิงอัจจิมาพร    อินสมนึก
9. นางสาวอริตา    ทาสี
10. นางสาวน้ำฝน    มีหมู่
11. นายอาทิตย์    ประเสริฐจันทร์
12. นายสหรัฐ    จุฬา
13. นายศิริชัย    สุระทัด
14. นายณัฐวุฒิ    เชื้อวงศ์พรหม
15. นายมงคล    บุญเส็ง
16. นายนที    สว่างเนตร
17. นายนวพล    เชื้อวงศ์พรหม
18. นายจิรวัฒน์    ดีคำโป๊ส
19. นายศรราม    ศรีจู่
20. นายสหพล    กากี
21. นายเฉลิมพงษ์    จันทวงค์
22. นายธนาวุฒิ    ดาวกระจาย
23. เด็กหญิงณัฐวดี    จันโทมา
24. นายเอกอนันต์    ทองเมือง
25. เด็กหญิงใบเตย    บุญรัตนช่วง
26. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ศรีเหรา
27. เด็กชายพงศธร    ไพเราะ
28. เด็กหญิงชาลิสา    กันอินทร์
29. เด็กหญิงพรรณภา    ไวยิ่งยุทธ
30. เด็กหญิงปทุมพร    คชาใหญ่
31. นายจักรพันธ์    ยอดปัญญา
32. นายประวิทย์    สงเคราะห์
33. นายสมบรูณ์    ไม่ปรากฎนามสกุล
34. นายศรีสวัสดิ์    บุญรัตนช่วง
35. เด็กชายพีรพัฒน์    สำอางค์
36. นางสาวปริมมิตรา    บุญเส็ง
37. เด็กชายไกรวิทย์    สุปิงครัตน์
38. นายสหภาพ    สุขสมัย
39. นายวรพล    คงสุนทร
40. นายกิตตรี    ภูมิไทสง
1. นางสาวจิรัตติกาล    ถิ่นกาญจน์วัฒนา
2. นางทัศนีย์    จันโทมา
3. นายพนัส    ประกายวิชากุล
4. นางสาวมณีกาญจน์    เพียชัย
5. นางสาวศิวาพร    แก้วเกิด
6. นายสมชาย    ศรีจู่
7. นายสรายศ    จันโทมา
8. นางสาวเพ็ญพลอย    ก้านเหลือง
11 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรพล    ธาระมัติ
2. เด็กหญิงวณิสา    สุภศร
3. นางสาวอาภาพร    แซ่ตั้ง
4. นางสาวบุญสิตา    เรืองประยูร
5. นางสาวพิมพิศา    ด้วงประสิทธิ์
6. นางสาวพิมพา    เกือสันเทียะ
7. นางสาวพัชรินทร์    บุญล้อม
8. นางสาวพรไพลิน    จับแก้ว
9. นางสาวพรทิพย์    จันทร์แพน
10. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ปั้นทอง
11. นางสาวปิยณัฐ    อินสงค์
12. นางสาวปริญญา    พรึสสุจิตร์
13. นายธนาวุฒิ    ชนะชัย
14. นายบัณฑิต    รุณรุจี
15. เด็กหญิงนิภาพร    มาสุข
16. นางสาวนาฏธยาน์    ไสยสุถีย์
17. เด็กหญิงนันทวรรณ    ปรีเปรม
18. นางสาวนัฐเนตร    โต้ตอบ
19. นายพงค์พีระ    สุภาศาสตร์
20. นางสาวธิดารัตน์    สุภาพิชิต
21. เด็กหญิงธัญญาเรศ    โกสุมศรี
22. เด็กหญิงธัญชนก    แปงปัญญา
23. นายธนากร    พึ่งสุข
24. นายตระการ    แก้วเจียม
25. นางสาวณัฏฐณิชา    ทรัพย์ประเสริฐ
26. นายชานนท์    ทองแก้ว
27. เด็กหญิงชาคริยา    พึ่งเป็นสุข
28. นายจิรเมธ    โรจนวิภาส
29. นางสาวณัฐณิชา    กำแพงแก้ว
30. นายวรรณรัตน์    เจริญศิริ
31. นายวรเชษฐ์    โลเกตุ
32. นายนนทวัชร์    ไกรสกุล
33. นายวีริศ    เสร็จแตง
34. นายศรายุทธ    มงคลยุทธ
35. นายศุภกฤต    ขวัญยืน
36. นางสาวศุภนารี    ตุ้ยสา
37. นายอภิรักษ์    เข็มทอง
38. นายสุรสิทธิ์    สุขประเสริฐ
39. นางสาวสุวภัทร    ปิ่นเกตุ
40. นางสาวอลิสา    เชิดชัยภูมิ
1. นางสาวนงนุช    กำแพงจันทร์
2. นางสาวนิภาวรรณ    ปรีเปรม
3. นายบรรจง    ศรีภูพาน
4. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
5. นางรัชนี    ญาณคง
6. นายสนิท    บุญประจักษ์
7. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
8. นางอัญชลี    พงษ์แตง
12 33 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    แพงสาร
2. นางสาวระพีพรรณ    แก้วมะดัน
3. นางสาวศิริ    อินทร์พงษ์
4. นางสาวขวัญนภา    ประมาถา
5. เด็กชายธนากร    พวงสมบัติ
6. เด็กชายธนา    วัฒนธรรม
7. เด็กหญิงอักษิพร    จีนเสถียร
8. เด็กหญิงพลอยวรินทร์    สุภากร
9. เด็กหญิงชาริสา    งอนมาก
10. เด็กหญิงวรรณษา    นิมมาน
11. เด็กหญิงพัชรี    วรรณจรูญ
12. เด็กหญิงวริศรา    ภิรมรักษ์
13. เด็กหญิงสุชานาฏ    ไชยวงศ์เมือง
14. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ส่งเสริมความดี
15. เด็กหญิงปิยะนุช    บุดดี
16. เด็กหญิงวรนุช    จั่นมา
17. เด็กชายกฤตดนัย    แก้วยิ่ง
18. เด็กชายอดิทัต    ตุ่มดาวเรือง
19. เด็กหญิงปาริชาติ    อุราฤทธิ์
20. เด็กหญิงเนตรนพรัตน์    ประคุณหังสิต
21. เด็กชายชัยรัตน์    ทองปุ
22. เด็กชายภณ    อุทัย
23. เด็กชายปัญญา    สละเจริญ
24. เด็กชายสหรัฐ    นภาเวช
25. นายอภิวันท์    เขาบาง
26. เด็กชายวีริศ    สินชัย
27. เด็กชายอภิศักดิ์    โกสวัสดิ์
28. นายธนสรณ์    ล้วนรัตน์
29. นายอภิวัฒน์    เขาบาง
30. นายปฏิภาน    จำปาอ้อย
31. นายวัชรไกร    สนนุช
32. เด็กชายสถิต    บุญภิละ
33. เด็กหญิงอริสรา    แย้มมาก
34. เด็กชายเลิศชาย    มิ่งแม้น
35. เด็กชายปวรุตม์    สุขอารมย์
36. นายนพณัช    กุลปราการ
37. นายกิติศักดิ์    อิสลาม
38. นางสาวชลดา    วารีวิไล
39. นายธนากิจ    นุชบุษบา
40. นางสาวพรสวรรค์    สายเชื้อ
1. นายกิตติศักดิ์    มากทอง
2. นายภีมพล    ชัยพรพงศ์
3. นายยุทธตะพงศ์    จั่นแก้ว
4. นายเฉลิมรัฐ    ศรีสิริโพธิ์ทรัพย์
13 36 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายชลสิทธิ์    มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    สงสี
3. เด็กหญิงทิพรัตน์    ทองคำดี
4. นายประสิทธิชัย    นาวีอุปถัมภ์
5. นายภคินทร์    มีเพียร
6. นางสาวอภัศรา    สายแก้ว
7. เด็กชายประชา    นิ่มน้อย
8. นางสาวฉัตรทริกา    ศรีผุย
9. เด็กหญิงวิภาภรณ์    ทัศนเวช
10. นายไชยพฤกษ์    เทพสมุทร
11. นายภัทรพล    ดลสอาด
12. นายทักษ์ดนัย    ยนทะวงศ์
13. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ภมรภูเบศวร์
14. นายชาคร    ศรีมุกดา
15. นายสิทธิชาติ    อ่วมเจริญ
16. เด็กชายฐิตินันท์    เนียมปาน
17. เด็กหญิงพิญวดี    ถนอมวงษ์
18. นายวสวัสติ์    หาผล
19. เด็กหญิงจิรัชญา    สายสงวน
20. เด็กหญิงจิรดา    ภูสุข
21. นางสาวศุภิสรา    ไววิชา
22. เด็กหญิงชลดา    ศรีระขันธ์
23. นายวีรวัฒน์    เจริญรวยรื่น
24. เด็กหญิงศรสวรรค์    ยวงโป่งแก้ว
25. เด็กหญิงอาทิตยา    เณรเกิด
26. นางสาวสุกัญญา    เงาภู่ทอง
27. นางสาวธัญญรัตน์    ปานทอง
28. นางสาววีรภัทรา    สีคำภา
29. นางสาวปวีณ์พร    เส็งเส
30. นางสาวจิราพัชร    สำราญจิตร
31. นางสาวสุมิตรา    สุวรรณสนธิ์
32. นางสาวอโณทัย    วงษ์เกิด
33. นางสาวพรทิพย์    ชวดนันท์
34. นางสาววรรณี    สุขประเสริฐศิลป์
35. นางสาวไอรดา    คงอินทร์
36. นางสาวพลอยไพริน    อินทสมบัตร์
37. นางสาววิไลวรรณ    มุกมัน
38. เด็กหญิงอภิสรา    นุตาลัย
39. นางสาวสิริพิชญ์    มุทุกันต์
40. นางสาวณภัค    ศรีปัญญา
1. ว่าที่ร้อยตรีจรัส    ผิวดี
2. นางสาวจิราพร    สุดเต้
3. นางสาวณัฐฐ์ชุมา    ภู่มาลา
4. นายทรงวุฒิ    พรกุณา
5. นางสาวพรทิพย์พา    ปัญจะพรสุข
6. นางศรมณีย์    สุขสุมิตร
7. นายศุภฤกษ์    กำลังเดช
8. นายอนันต์    อ่อนนา
14 37 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรุจิรา    เฮงศิริ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    สาระศาลิน
3. นางสาวศาธิดา    เทียนประชา
4. เด็กหญิงอักษร    หาผล
5. เด็กหญิงโยษิตา    จันทร์แย้ม
6. เด็กชายจักรพงศ์    ช่อสะอึก
7. เด็กหญิงศศิชา    จันทร์ลอง
8. เด็กหญิงปิยอร    จำปาเงิน
9. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ทองมณโฑ
10. เด็กหญิงชนิตา    สมนึก
11. เด็กหญิงปณิดา    พิกุลแก้ว
12. นางสาวสุตาภัทร    รื่นดอนไพร
13. นางสาวพนิดา    ตะพัง
14. นางสาวฐิติวรดา    หอมชื่น
15. นางสาวฐิติชญา    หอมชื่น
16. เด็กหญิงพรชิตา    วงษ์ปา
17. เด็กหญิงมัลลิกา    ศรีชัยนาท
18. เด็กหญิงจิรัชญา    หมดทุกข์
19. เด็กหญิงช่อผกา    ชงกุล
20. เด็กหญิงชวลีย์    อุดม
21. นางสาวธิดาพร    ดอกระกำ
22. นายธนภัทร    จันทร์ทอง
23. นายธนวัฒน์    ศรีพุมมา
24. นายภูดิท    คุณพันธ์
25. นายอัครเดท    แช่มช้อย
26. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เนียมสด
27. นางสาวนัทธมน    กลั่นบุศย์
28. นายวงศธร    ดีคล้าย
29. นายปรมี    ปานคล้าย
30. นายฐิติเดช    อินทรักษ์
31. เด็กชายชนะพล    ไชโสดา
32. เด็กชายนราวิชญ์    วิเศษสิงห์
33. เด็กชายธนกร    อุดม
34. เด็กชายณัฐพล    ปู่ญวน
35. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ขุนศรี
36. เด็กชายปวริศ    ยิ้มแย้ม
37. เด็กหญิงณัฐดารัตน์    มณฑาทัศน์
38. เด็กชายภาธร    สุขธูป
39. เด็กหญิงกัณทิมา    พลบัวใหญ่
40. นายธนวัฒน์    พรหมมา
1. นางสาวกวินนา    สืบสาย
2. นายชัยนิวรรตน์    สุภากุล
3. นายชาตรี    ชโลธร
4. นายนฤดล    โพธื์ทอง
5. นายนัฐชัย    กลั่นบุศย์
6. นางสาวพจนา    ตะพัง
7. นายสุกิจ    ภู่ไพโรจน์
8. นางสาวอรวรรณ    จินดานิล
15 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกร    ประสพสุข
2. นายพัชรพงศ์    วงษ์ภักดี
3. นายอมรเทพ    สีหมอก
4. นายภาณุพงศ์    แน่นหนา
5. นางสาวกัญญาพรรณ    หอมรวง
6. นายธัญวัฒน์    เพ็ชรกูล
7. นายรัชพล    พันธ์ผา
8. นายภัทรดร    หอมศิริ
9. นายกฤษณะ    น่วมวัฒน์
10. นางสาวณัฐธิดา    อึ้งไถ่
11. นางสาวเบญจวรรณ    ยศโชติ
12. เด็กหญิงสุจิตรา    วรรัตน์
13. นางสาวสุภาภรณ์    พรมวงศ์
14. เด็กชายฐาปกรณ์    ยิ่งถาวร
15. นายวริศ    ศิริเลิศพรรณา
16. เด็กชายพรพิทักษ์    พรมวงค์
17. เด็กชายกฤษดา    พรมวงค์
18. เด็กชายอรรถพล    สมงาม
19. นางสาวสุจิตรา    ปลื้มจิตต์
20. เด็กชายยศสิทธิเดช    สุระถา
21. เด็กชายวิทยา    เสาวิจิตร์
22. เด็กหญิงนวพร    สิทธิชัย
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เย็นชื่น
24. เด็กหญิงเบญจวรรณ    หาชัย
25. เด็กหญิงภัทรา    นิยม
26. เด็กหญิงกนกวรรณ    นามแก้ว
27. นางสาวจารุวรรณ    อุทัศน์
28. นางสาวรัตนาภรณ์    ป้อมถาวร
29. เด็กหญิงฐิติมา    เสาวิจิตร์
30. นางสาวชนิกานต์    ตุ่มศิริ
31. เด็กหญิงสาวิกา    โสมดี
32. เด็กชายประทีป    ฐิติภิรมย์พร
33. เด็กชายชัชชนม์    ภูมิสวัสดิ์
34. เด็กหญิงชลธิชา    ปะลุวันรัมย์
35. เด็กชายณัฐภัทร    มีสุข
36. เด็กชายกฤษฎา    เสาวิจิตร์
37. นางสาวอัครา    ชูศรีหะรันย์
38. เด็กชายธนาศักดิ์    ถนอมนาค
39. เด็กหญิงลลิตา    สุขภูตานันท์
40. เด็กชายวีรวิชญ์    ปิติชัยเวโรจน์
1. นางกมลพันธ์    พยัคเกษมโสภณ
2. นางรภากัญ    พะนิรัมย์
3. นางสมพร    ดิลกศรี
4. นายสมศักดิ์    อินทรจันทร์
5. นายสิทธิโชค    ไหมทอง
16 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชานนท์    สุขสนิท
2. นางสาวชัชชนก    วรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงญาณิศา    ประสานเสียง
4. นายณัฐสิทธิ์    วัดโต
5. นายกิตติธัช    วรเลิศ
6. นายภูวนัตถ์    สุขศรี
7. นายพันธการณ์    รามปาน
8. นายกันต์ธีร์    เอื้อประเสริฐ
9. เด็กชายปราปต์    คำประเสริฐ
10. นายศุภกร    นารีรักษ์
11. นายศุภชัย    ประสพ
12. นายภูวฤทธิ์    บัญญัติ์
13. นายศุทธา    นารีรักษ์
14. เด็กชายพฤฒิพงศ์    ผิวรักษา
15. นายภัทรบิฐ    เเก้วไสล
16. นายเธียรวิพรรธ์    จันทนะสุต
17. นางสาวสิราวรรณ    อินสุ่ม
18. นางสาวจิรวรรณ    เกตุสิงห์
19. เด็กหญิงขวัญจิรา    ทับสี
20. เด็กหญิงภูริชญา    ทองสิงห์
21. นางสาวชญานินทร์    สังขพงษ์
22. นางสาวกัญญณัฐทิรา    เกษจินดา
23. นางสาวณัฐมล    พุดตาล
24. นางสาวขนิษฐา    ทองสุทธิ์
25. เด็กหญิงนันทิดา    นุตตโยธิน
26. นายคณิศร    สามูล
27. เด็กหญิงนุชนาฎ    สังขพงษ์
28. เด็กหญิงกวินธิดา    เพ็ชรยาหน
29. นางสาวธนัญญา    เกียรติ์เวชธรรม
30. นางสาวพิชามญช์    เกตุชูโชติ
31. นายธรรมนูญ    ท้าวทอง
32. นายกองบิน    ภูมิภักดี
33. นายเกษมสันต์    ตรีเดชา
34. เด็กชายปาราเมศ    คำยนต์
35. นางสาววรรณสุดา    แผ่นแก้ว
36. นางสาวรสพร    ถิระสาโรช
37. นางสาวมาธินี    นวนเท่า
38. เด็กหญิงรวิสรา    ราชธานี
39. นายยุทธนา    ยางเครือ
40. นางสาวศุภางค์    ชุมพลวงศ์
1. นางกรุณรัตน์    เที้ยธิทรัพย์
2. นางสาวชนิตา    ถาวร
3. นายชาญชัย    มุขพรหม
4. นายประมวล    พ่วงหงษ์
5. นางพรทิพย์    ศรีสันเทียะ
6. นายพันธุ์เทพ    คล้อยนาม
7. นายสันติสุข    สุขสมัย
8. นายอิศเรศ    วงศ์ศรัณย์
17 40 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติภพ    บุญทรงธรรม
2. เด็กชายสุวิวัฒน์    ลาดสลุง
3. เด็กชายเกริกพล    สลุงอยู่
4. เด็กชายอดิศักดิ์    เพ็งสลุง
5. เด็กชายธีรภัทร์    หิรัญรักษ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    องอาจ
7. เด็กชายสุทัช    มั่นสลุง
8. เด็กชายมงคล    พรหมคุณ
9. เด็กชายนิติพล    ดนตรี
10. เด็กชายกิติพัฒน์    เกิดแก้ว
11. เด็กชายณัฐวุฒิ    บัวศรี
12. นายจิรพงศ์    ขันนาค
13. นายณัฐพล    คำพลึก
14. นายวันเฉลิม    ดิษสลุง
15. นายอานันท์    วานยุทโช
16. นายสยามรัฐ    สิงห์เกื้อ
17. นายอาณัติ    ขยันสลุง
18. นายศิวกรณ์    สายเพชร
19. นายกิตติศักดิ์    โพธิ์ศรี
20. เด็กหญิงสาธิตา    ยอดหอม
21. เด็กหญิงณัฐณิชา    ภูมิแกดำ
22. เด็กหญิงบัณฑิตา    หรัดดี
23. เด็กหญิงสุนิสา    อ่อนสลุง
24. เด็กหญิงพรชิตา    คานนท์
25. เด็กหญิงอรัญญา    อนันต์สลุง
26. เด็กหญิงกมลาพร    พบประสาท
27. นายอาทิตย์    วันดี
28. เด็กหญิงเกศริน    วงตาแสง
29. เด็กหญิงณัฐริชา    พงพันธ์
30. เด็กหญิงเกศินี    มิตรน้อย
31. เด็กหญิงกานต์พิชชา    สวัสดิ์สลุง
32. เด็กหญิงอลิชา    ลานเลี้ยงชีพ
33. เด็กหญิงอินทิรา    เหวชัยภูมิ
34. เด็กชายธนวิชญ์    เพ็งสลุง
35. นางสาวชลธิชา    เอื้อสลุง
36. เด็กหญิงปวีณอร    สุขสลุง
37. เด็กชายจิรายุ    สลุงใหญ่
38. เด็กหญิงวรรณพร    ตั้งสลุง
39. นางสาวธัญพพร    แหยมเจริญ
40. นางสาวพิมผกา    เกิดสลุง
1. นางสาวกชพรรณ    ลาพิมพ์
2. นางกรกนก    หาญไชยนะ
3. นายคณิต    อาจวิเศษ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์    เกียนแก้ง
5. นางสาวประพัฒน์ศร    อัญไชยศรี
6. นายพรชัย    สีผาย
7. นายพิเชฏฐ์    กงแก้ว
8. นายสุทัศน์    ศรีแก้ว
18 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายธันวา    บุญหรรษา
2. เด็กชายพัชระ    ปานยิ้ม
3. นายธวัชชัย    คำเขียน
4. นายณัฐวัตร    พึ่งมี
5. นายกฤตภาส    บุษราคัม
6. นายสุรธวัช    สังข์สี
7. เด็กชายชนะชัย    เกิดทรัพย์
8. เด็กชายกิตติคุณ    แก้วสี
9. เด็กชายณัฐพนธ์    บุญจันทร์
10. นายศักดินา    คะศรีทอง
11. นายคงฤทธิ์    อิ่มงาม
12. นายจตุพร    บัวประคอง
13. นายนาถวัฒน์    ฉ่ำมะนา
14. เด็กหญิงกัลย์สุดา    จำเริญ
15. นายธีรพล    พงษ์นาค
16. นางสาวชรินรัตน์    มั่งสมบัติ
17. เด็กหญิงกิตติมา    กลิ่นฟุ้ง
18. เด็กชายชลระวี    ฉวีวรรณ์
19. เด็กชายยสินทร    พันธุ์แตง
20. นางสาวจิราพัชร    สร้อยสำอางค์
21. เด็กหญิงศิโรรัตน์    ชีวกาญจน์
22. นางสาวเบญจลักษณ์    เทศเกิด
23. นางสาวชิดชนก    สุวรรณรัตน์
24. นางสาวปทุมมาส    ร้อยแก้ว
25. นางสาวอุบลวรรณา    เอี่ยมสุข
26. นางสาวอรุณี    คุ้มศิริ
27. นางสาวชลดา    เสาใบ
28. นางสาวกรรณิการ์    อั๋นฉิม
29. นางสาวญดาวรรณ    แก้วประดับ
30. เด็กหญิงจันทิมา    มณีกุล
31. เด็กหญิงเนตรนภา    จันทร์ดำ
32. เด็กหญิงปิยวรรณ    เตี่ยวขุ้ย
33. เด็กหญิงอาทิตยา    ออมรัตน์
34. เด็กชายสิรวิทย์    พลับทอง
35. นายปฏิภาณ    คำสระ
36. เด็กหญิงกนกพันธ์    เสือแซม
37. นางสาวจุฑามาศ    ช่อดอกไม้
38. เด็กหญิงพัชรี    แพสิน
1. นางสาวรุ่งฤทัย    ขลิบสี
2. นายวรายุทธ    ทองมาก
3. นายสมฤกษ์    รัตนเย็นใจ
4. นายสรศักดิ์    สะสวย
5. นางสาวสุภารัตน์    ไชยอนุกูล
6. นางสาวสุภาวดี    ก้านทอง
7. นางอุมา    ทองแถม
8. นายโสภณ    แสงอยู่
19 44 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริวิมล    จูเอี่ยม
2. นายปณต    คล้ายจินดา
3. เด็กหญิงพรณัชชา    บัวชุ่ม
4. นางสาวเนตรทราย    สู่บุญ
5. นายวัชรัตน์    อ่อนแสง
6. นางสาวกมลวรรณ    เกิดโต
7. นายวัฒน์    สุรินทร์แก้ว
8. เด็กชายอธิวัฒน์    บุญศรี
9. เด็กชายธนกร    คุ้มเงิน
10. นายกิตติภพ    ใจตาบ
11. นายจักรพันธ์    อินทรศร
12. เด็กชายร่มไม้    ดาทอง
13. เด็กชายรัชตะ    นาแหยม
14. เด็กชายศุภณัฐ    วรพุฒ
15. นายณัฐพล    ทองโต
16. นายทรงพล    ศรีศักดา
17. นางสาวจรรยพร    แก้วบุตรดี
18. เด็กหญิงภัชพร    ชุมพล
19. เด็กหญิงฐปนี    ชาวแปดริ้ว
20. นายสุวัฒน์    สังข์ทอง
21. เด็กหญิงพรทิภา    นันทพรชัย
22. นางสาวเบญญทิพย์    รุ่งอินทร์
23. เด็กหญิงกนกพร    ทองเชื้อ
24. เด็กหญิงสวรรยา    รักแก้ว
25. เด็กหญิงเอมมิกา    โภคศศิพันธ์
26. เด็กหญิงสุปิยนันท์    แย้มนุ่น
27. เด็กชายจักรพันธ์    พรมมา
28. เด็กหญิงชลธิศา    กิตติธีรเจต
29. นางสาวภัคนันท์    ทิศทวีรัตน์
30. เด็กชายวีระพงษ์    เพ็งวงษา
31. เด็กหญิงศิวารัตน์    พบพิมาย
32. เด็กหญิงรันฑิตา    เรืองขจร
33. เด็กหญิงฐาปนี    เศวตโชติอนันต์
34. เด็กหญิงสาวิตรี    สากุลา
1. นายนนทกร    เพียบขุนทด
2. นางสาวนัยนา    ภูศรีฤทธิ์
3. นางสาวน้ำหวาน    สายนาค
4. นายพรพงษ์    สีลายงค์
5. นายยุทธชัย    โคตรหนองปิง
6. นายวุฒินันท์    สีดีจริง
7. นางสาวอทิตยา    ศรีประเสริฐ
20 45 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    วงษ์ประดิษฐ์
2. นายธวัชชัย    สงวนวงษ์
3. นายภาสกร    ก้องสันทัด
4. นายชิษณุพงษ์    กันเนื่อง
5. เด็กชายพัชรพล    เกตุมา
6. เด็กชายภัทรายุส    เดชสอน
7. เด็กชายศราณุวัฒ    รอดประเสริฐ
8. เด็กชายภควัด    ไชยสมบูรณ์
9. เด็กชายณภัทร    อึ้งเจริญ
10. นายชนินธวัฒน์    สถิตย์
11. นายดาบชัยณรงค์    ชัยแสงฤทธิ์
12. เด็กชายชิษณุพงศ์    จันทรา
13. เด็กชายวรธน    บุญมา
14. เด็กชายธีรภัทร    ชูสงค์
15. นางสาวอธิตยา    คำโมง
16. นางสาวกฤติยาณี    สมอทอง
17. นางสาวฐิติรัตน์    วงษ์อุดม
18. นางสาวกมลชนก    สว่างอารมณ์
19. นางสาวอัญจนา    ชิณธรรม
20. นางสาววิมลศิริ    วงษ์บัวงาม
21. นางสาวกนกพร    ม่วงขาว
22. นางสาวจินตนา    แสงเพชร
23. นางสาวบุญรัตน์    หลวงจันทร์
24. นางสาวฐิติพร    บุตรศรี
25. นางสาววนิชา    พิมพ์แก้ว
26. นางสาววราภรณ์    สู่เพื่อน
27. นางสาวชฏาพร    พลชัย
28. นางสาวอภิริยา    ทันพุทธ
29. นางสาวเรณุกา    เฉลิมศรี
30. เด็กหญิงเขมจิรา    ช้อยเชื้อดี
31. นายจักรวรรดิ    สุวดิษฐ์
32. นายกันตินันท์    โสกุล
33. นายสหชัย    ทองไชย
34. นายจิรวัฒน์    สืบสิมมา
35. นางสาวพัทธ์ธีรา    เมฆเคลื่อน
36. นายชุติวัต    วิริยะ
37. นายภุมวาร    ชาญณรงค์
38. นางสาวศศิกาญจน์    สุนทรกลันต์
39. เด็กหญิงพัชรศรี    ชูสกุล
40. นายชินศักดิ์    จิตรตรง
1. นายจินดา    กิมกูล
2. นายชนันธวัฒน์    สถิตย์
3. นายทรัพย์สมบูรณ์    มหาเมฆ
4. นายธงชัย    ศรีรักษา
5. นางสาวธีรภรณ์    ธนารักษ์
6. นายปริญญา    กล้าผจัญ
7. นางสมพร    เสาะการ
8. นายอมร    ดีช่วย
21 47 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายจตุพร    ทองยอดเกลื่อง
2. นางสาวภัณฑิรา    เอี่ยมละออ
3. นายจิรายุ    นิ่มนวล
4. นายอนพัทย์    ชะยะ
5. นางสาวลักษิกา    ชิดเชื้อ
6. นางสาวปฐมาวดี    รูปเอี่ยม
7. นายธนวิน    พรพนม
8. นายอิทธิพงษ์    แสงกฤษเพ็ชร์
9. นายเสรี    บุตรวงค์
10. นางสาววรรณษา    สิงห์หะ
11. นายเป็นหนึ่ง    กล่อมสิงห์
12. นายธเนตร    ธรรมแก้ว
13. นายพิสิษฐ์    นิจศรีวงษ์
14. นางสาวเสาวภา    ดิษฐชัยภูมิ
15. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    สกุลพิพัฒน์
16. นางสาวณัฐกานต์    คุณตง
17. นายปารเมศ    เกียยะ
18. นายพลพจน์    โบว์สุวรรณ
19. เด็กหญิงสุธาทิพย์    กำปั่นทอง
20. เด็กชายภูวดล    ทองทักษิณ
21. นางสาวกรกนก    ศิริวัฒนาศิลป์
22. นางสาวพิลาสินี    สุขเปรมจิตต์
23. นางสาวจุฑามาศ    บุญกล้า
24. นางสาวเกศินี    จันทร์มณี
25. นางสาววีรยา    แสงอินทร์
26. นางสาวจิดาภา    มั่นคง
27. นางสาวรัตนา    อนุเวช
28. นางสาวอรณิศา    บุญรอด
29. เด็กหญิงนุชจรินทร์    ชื่นตา
30. นายรักษิต    จันทศร
31. นายนพพล    สารสุวรรณ์
32. เด็กหญิงกิรณา    สุขเปรมจิตต์
33. นายภิวานนท์    จันทร์ชูช่วย
34. นายพัฒพงษ์    เคียงพิมาย
35. เด็กหญิงอนันตญา    อนุเวช
36. นางสาวดวงกมล    อาจสาลี
37. เด็กหญิงภัทรศยา    แก้วไกรวรรณ
38. เด็กหญิงกุลธิดา    ศุภกิตติปัทมา
39. เด็กหญิงทิพย์วิมล    สกุลวงศ์
40. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ติ๊บลูน
1. นางจริยาภรณ์    ศิริพร
2. นายวิรัตน์    สินชู
3. นายวิษณุ    ธิรามนต์
4. นางสาวอัจฉริยา    นาคอ้าย
5. นางสาวอุไร    แก่นสัย
22 49 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    จันทรสูต
2. นายวัชรากร    จุลแก้ว
3. นายพงษ์นที    อุ้มมีเพชร
4. นายวีระยุทธ    วิมลโนช
5. เด็กหญิงภิญญาดา    สุโพธิ์
6. นายธนากร    ดวงไสว
7. นางสาวปาหนัน    นามปัญญา
8. นางสาวปฐมาวดี    ไม้สนธิ์
9. นางสาวณัฐวิภา    พงษ์จันทร์
10. นายกานต์    ทองสาร
11. เด็กชายภูรินท์    บุราคร
12. นายวุฒิพงษ์    อรุณโน
13. เด็กหญิงชลญา    วันดี
14. นางสาวกมลทิพพย์    ตันเรือง
15. เด็กชายปรเมศร์    นิยะโสม
16. นายจัตุรงค์    ตะพานทอง
17. นางสาววไลพร    พวงพา
18. นางสาวสุจิตรา    ปิ่นแก้ว
19. นางสาววราภรณ์    สุธรรมา
20. นางสาวมนทกานต์    พึ่งศิริ
21. เด็กชายบัณฑิต    คำพยา
22. เด็กหญิงสุพิชญา    สืบด้วง
23. เด็กหญิงอรัญญา    สมบัติพรม
24. เด็กหญิงศศิกานต์    รอสูงเนิน
25. เด็กหญิงอารียา    กองเสนา
26. เด็กหญิงพรดา    ตันพุก
27. เด็กหญิงชลลดา    ธนาคุณ
28. เด็กหญิงชราธร    ธนาคุณ
29. เด็กหญิงพุทธิษา    อุมานนท์
30. เด็กชายฉัตรชัย    ดวงสุวรรณ์
31. เด็กหญิงชลธิชา    สนม
32. เด็กชายธัชชัย    สีหานาม
33. นางสาววาสนา    คำภีระ
34. เด็กหญิงศิริเพ็ญ    ฤทธิ์เมือง
35. เด็กหญิงมณีรัตนา    แหวนทอง
36. นางสาวเดือนนภา    โพธิ์คำ
37. นางสาวพรณิภา    ประสาน
38. นางสาวชลลดา    ห่อหุ้ม
39. นางสาวภาวิณี    ชะชาตย์
40. นางสาวกัญญาณัฐ    ทัดเทียม
1. นายจักรพงษ์    วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา    รัตนไชย
3. นายศราวุธ    มีสัตย์
4. นางสาวอภินุช    แก้วทอง
23 51 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิณทองแท้    ชนะวัฒน์
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์    คมวิชายั่งยืน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    สายรัตน์
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ล้อมลาย
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บรรดาศักดิ์
6. เด็กชายณัฐพล    ดนมินทร์
7. เด็กหญิงมัลลิการ์    จันทะนา
8. เด็กชายธนากร    คำแพง
9. เด็กชายฐานันดร    แววมณี
10. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    จันทิมา
11. เด็กหญิงอภิญญา    ผานามอญ
12. เด็กหญิงญาณิศา    หัตถ์ชนะ
13. นางสาวธนิกา    ท้าวศิริกุล
14. นางสาวภัทรวดี    จันทร์ศรี
15. นางสาวใบเตย    ขำใจ
16. นางสาวจิรัชญา    ทองดอนเหมือน
17. นายรัชพล    ชูอารมย์
18. นางสาวศศพร    รานุรักษ์
19. เด็กชายธีระยุทธ    สมพล
20. เด็กชายณัฐนันท์    อินโต
21. เด็กชายภูบดินทร์    หย่ำวิลัย
22. เด็กหญิงธัญวรัตม์    จ้อยจิตต์
23. นายธีระชัย    ขำกล่ำ
24. นายพชรพฤกษ์    รวยลาภ
25. นายภัทรพงศ์    ชัยคำ
26. นายวันไทย    พานิคม
27. นายศิรภพ    ไชยปัญหา
28. นางสาวกัลยรัตน์    แสงแมงทับ
29. นางสาวจิราวรรณ    ฉิมรักษ์
30. นางสาวปิยนุช    เทพอาษา
31. นางสาวเบญญาภา    ชื่นพันธ์
32. นายพรหมพิทักษ์    สำราญจิต
33. นายปิยะ    แย้มสุวรรณ
34. นายวัฒน    พันธมิตร
35. นายณัฐพงศ์    ศรีมา
36. นายวรพล    ชูเนียม
37. นายศศพล    รานุรักษ์
38. นางสาวนุชวรา    ถนอมรูป
1. นางสาวกัญญกร    โปร่งใจ
2. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ    เรืองสุวรรณ์
3. นายประดิษฐ์    คำชา
4. นางสาวรุ่งนภา    เมืองสุข
5. นายอรรถพล    ลิขิตอุดมมั่น
6. นายโชคชัย    ไกรยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................