งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 129
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวปาลิตา    ศรีจันพล
2. นางสาวกนกวรรณ    แก้วจินดา
3. นางสาวอชิรญา    สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวปรางค์ชมภู    สุทธิจิตต์
5. นางสาวธัญญารัตน์    ป้องสงวน
6. นางสาวหนึ่งฤทัย    ผ่องสุภา
7. นางสาวปิยะนันท์    พูนดี
8. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
9. นางสาวอรทัย    พบบุบผา
10. นางสาวรัตมณี    วงศ์เพ็ชร์
11. นางสาวอิสริยา    ฮัววานิช
12. เด็กหญิงสัณห์สินี    สักลอ
13. นางสาวกมลรัตน์    สนธิ
14. เด็กหญิงวรธนา    สงวนทรัพย์
15. เด็กหญิงวศิณา    กองทอง
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์    มธุรส
17. เด็กหญิงสุทธิดา    แก้วคำมา
18. เด็กหญิงสุดารัตน์    ยอดจักร์
19. เด็กหญิงคีตภัทร    ลิ้มสกุล
20. เด็กหญิงสิรัญญา    ทิวธง
1. นางณัฏฐกัญญา    เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์    ดิษพึ่ง
3. นางสาวสุปรานี    สัมฤทธิ์
4. นายอภิรักษ์    ปานประเสริฐ
2 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายภาสกร    ปัจฉิมนันท์
2. นายสุพัฒน์    มุกดาหาร
3. นายนวมินทร์    อินฟ้าแสง
4. นายศราวุธ    แถบทอง
5. นายอาทิตย์    มาแสง
6. นายสรายุธต์    คงทอง
7. นางสาวพิชญา    อุดมศิริ
8. นางสาวมุฑิตา    กังวานเลิศปัญญา
9. เด็กหญิงเนื้อเก้า    กลัดเข็ม
10. เด็กชายศิกพัฒน์    นวลปลอด
11. เด็กชายพงษ์พัฒน์    สว่างอารมณ์
12. เด็กชายเจษฎากร    รักเสนาะ
13. เด็กชายณฐภพ    บุญเพิ่ม
14. เด็กชายตนุภัทร    นุตวงษ์
15. เด็กชายสมบูรณ์    แอ่งสุธา
16. เด็กชายณัฐพล    คลังสิริ
17. เด็กหญิงแพรว    แซ่แต้
18. เด็กหญิงกัญญพัชร    เจริญศิลป์
19. เด็กหญิงประภัสสร    วิทยาขจรเดช
20. เด็กชายธนพล    พราวศรี
21. นางสาวพรชิตา    เหล่านุกูล
1. นางสาวนิตยา    อัฏฏะวัชระ
2. นางสาวภาคินี    หลิมสกุล
3. นางสาวรัตติยา    คำภัยวงศ์พิทักษ์
4. นายสุเมธ    ฤกษ์สมโภชน์
5. นายเอกพล    เหล่าวงศ์พานิช
6. นางโสภาวรรณ    กล่ำคล้าย
3 5 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    อาชีวะ
2. เด็กหญิงเนตรนภา    อานามนารถ
3. เด็กชายสุทธิภัทร    สมสีทา
4. นางสาวสุภาพร    สุขหร่อง
5. นายสหรัฐ    ไกรยสวน
6. เด็กหญิงสุพรรณี    -
7. นายกรรชัย    สังข์ศาสตร์
8. เด็กหญิงกมลพร    สุวรรณ
9. เด็กหญิงพรรณภา    ทวาเรศ
10. เด็กชายอนิรุจ    มัชยามาศ
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    โกษากุล
12. เด็กหญิงจ๋า    นะ
13. นายธนวุฒิ    สุทธิธรรม
14. เด็กชายวริทธิ์ภัทร์    วรรณฤดี
15. เด็กชายธนากร    ศรีวิชา
16. เด็กชายอารักษ์    กูลนรา
17. เด็กชายกิตติพศ    ใจเย็น
18. เด็กชายรณกฤต    รัตนพันธ์
19. นายบุญลาภ    จันทร์โชติ
20. เด็กชายกันต์ศักดิ์    ดียม
1. นางกัญญาภัค    ทองศรีสมบูรณ์
2. นางสาวธิดา    หาดอ้าน
3. นางสาวปาริชาต    สุทธิวารี
4. นายรุ่ง    พรศักดิ์พัฒนกุล
5. นางฤดี    ยิสารคุณ
6. นายอรรถพล    ศรีสถานนท์
4 8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนาพล    นาเวช
2. นายสุทัช    มีแป้
3. นายสิทธิชัย    บุทโรจน์
4. นายจักรพงษ์    เข็มเล็ก
5. นายชาญชัย    โควนิช
6. เด็กชายขวัญชัย    จันทร์ฤทธิ์
7. เด็กหญิงโชติกา    สุวรรณพรม
8. เด็กชายวีระพล    อินทร์อยู่
9. เด็กชายณัฐวุฒิ    ลือดารา
10. เด็กหญิงกรกวี    คำชำนาญ
11. เด็กชายกิตติพงษ์    ศรีจันทร์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ    จำปาแขก
13. เด็กชายมงคล    หนูรุ่ง
14. เด็กชายธนพล    ปานนก
15. เด็กชายนราธิป    ม่วงรอง
16. เด็กชายธนวัฒน์    น้อยเจริญ
17. เด็กหญิงศิรินญา    ชิงช่วง
18. เด็กหญิงทัศนีย์    บุญบำรุง
19. เด็กหญิงสุธาทิพย์    กิจพงษ์ศรี
20. นายพงษ์สิทธิ์    ราชสีห์
21. เด็กหญิงกาญจนา    จันทรา
1. นางรวีทิวา    ไวยนันท์
5 9 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายรณชัย    สว่างศิลป์
2. นางสาวฉายดาว    พงษ์ดี
3. นางสาวจิตลดา    ประทีปเมือง
4. นางสาวรวงข้าว    ประสพ
5. นางสาวสุวัฒนา    ลิ้มสุวรรณ
6. นางสาวเบญจมาศ    ธารวาศน์
7. เด็กหญิงศุภกานต์    หล้าเพชร
8. เด็กหญิงถนิษฐา    ถนอมลาภ
9. นางสาวเกวลี    พาทีธรรม
10. เด็กหญิงอภิสรา    แน่นหนา
11. เด็กหญิงจิราวรรณ    มีแตร
12. เด็กหญิงสุภณิดา    สวนดอกไม้
13. เด็กหญิงอโรชา    บุญศรีรอด
14. เด็กชายสุขเกษม    วรรณโต
15. เด็กชายภูวดล    ปลูกงาม
16. เด็กชายศรัณย์    วีระพันธ์
17. เด็กชายศิวกร    ขาวพันธ์
18. เด็กชายชัยณรงค์    ทองแย้ม
19. นายวานิช    อินทะเสย์
20. นางสาวธัญจิรา    กล้าวิเศษ
21. นางสาวอังสุมาริน    ละสีเรือง
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์    ต้าวบุญสูง
2. นางสาวชนากานต์    วัชเรนทร์สุนทร
3. นายวรากร    กายะพันธุ์
4. นายสมชาย    ใจมั่น
5. นางสาวสุวารินน์    รักลีลาวัฒน์
6 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนารีย์    เฮงที
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ทองปัญญา
3. นายนพนนท์    สู่พิภักดิ์
4. นายณัฐิวุฒิ    ปุ๋ยรักษา
5. นายกิตติวัฒน์    ทองเพิ่ม
6. นายนิธิทัช    เนตรสุวรรณ
7. เด็กชายภัทรพร    ศรีชวาล
8. นายศักดิ์สิทธิ์    กระแสชล
9. นายเกียรติศักดิ์    แสงอรุณ
10. นายพิเชียร    สร้อยพวง
11. เด็กชายกิตติพงษ์    พุ่มกัน
12. นายชลธี    ชโลธร
13. นายวรรณธวุฒิ    อ่อนพิมพ์
14. นายชันษา    ชมน้อย
15. นายอิสระ    ฉายาวรรณ
16. เด็กชายเดชา    พลอยสุวรรณ
17. เด็กหญิงธิษณาพร    รอดพิลา
18. นายจามร    ศรีประโคน
19. นางสาวมนธิรา    สังข์สุข
20. นายสายฟ้า    ยงยิ่ง
21. เด็กชายปัณณธร    วิวัฒน์พรพิพัฒน์
1. นางนวลนุช    ใจบรรจง
7 11 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนลินนิภา    ทองประจำ
2. เด็กหญิงสุธาสินี    หอมดอกไม้
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    เรืองเทศ
4. เด็กหญิงสุทิดา    บุญมา
5. เด็กหญิงสุวรรณา    ซองาม
6. เด็กหญิงอาทิตยา    บรรทัด
7. เด็กหญิงสุพรรณวิกา    จันทร์แจ้ง
8. เด็กชายอนุพงษ์    ขันเหลา
9. เด็กชายณัฐนันท์    ทัศนียรัตน์
10. เด็กชายปพนธีร์    ทองอิ่ม
11. เด็กหญิงธนพร    กัณหา
12. เด็กหญิงอารดา    ทัพดี
13. เด็กหญิงกวิสรา    ปาจันทร์
14. เด็กชายธีรเทพ    เหนือเกาะหวาย
15. เด็กชายศาสวัติ    จันสีทอง
16. เด็กชายฉัตรมงคล    พุทธา
17. นายณัฐนันท์    คงดี
18. เด็กหญิงคณาพร    สำเนียงประเสริฐ
19. เด็กชายณภัทร    เนตรเจริญ
20. เด็กหญิงวาทินี    คงกระพันธ์
1. นางสาวนิฤมน    ภิญโญ
8 12 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกา    รุจิญาติ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    บุญอยู่
3. นางสาวปณิศรา    คชประภา
4. เด็กหญิงมิมิ    -
5. เด็กหญิงนิภาพร    พิมพ์อ่อน
6. นางสาวสุวนันท์    เยมอ
7. นางสาวกัญญาพัชร    จันทร์แจ่มหล้า
8. นางสาววลัยลักษณ์    โพธิ์แก้ว
9. นางสาวยุพาพร    ยอดทองหลาง
10. นางสาวจูจี    -
11. เด็กหญิงอรกัญญา    อิกุชิ
12. นางสาวมนทิชา    เถาเล็ก
13. เด็กหญิงนันฑิตา    นาชารี
14. เด็กหญิงสุจารี    วังหลัง
15. เด็กหญิงสุรินญาดา    ยอดทรัพย์
16. เด็กหญิงชญาณี    ขวัญเริงใจ
17. เด็กหญิงสุภาพร    สารกาล
18. เด็กหญิงธัญรดา    แซ่อุ้ย
19. นางสาวปฑิตตา    ภูษิต
20. นางสาวนทีกานต์    ศรีลา
21. นางสาวนงนุช    เบเชกู่
1. นางสาวกนกวรรณ    ชวนชิด
2. นางสาวกาญจนา    ปลดเปลื้อง
3. นางจีรวรรณ    เที่ยงตรง
4. นายณัฐพล    หมายสุข
5. นายนพรัตน์    พลายน้อย
6. นางสาวประภัสสร    สว่างชม
9 13 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ไวบุญญา
2. เด็กหญิงกรรธิชา    สมมาก
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    สุเมธีนฤมิต
4. เด็กหญิงพิชชากร    สุดประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุนิษา    รุ่งแจ้งรัมย์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แซ่แต้
7. เด็กหญิงจุฑารักษ์    เจริญรส
8. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    บุญเอนก
9. เด็กหญิงสุกันยา    แหลมทอง
10. เด็กหญิงประภัสสร    วิกล
11. เด็กหญิงปิยะธิดาภรณ์    ทรัพย์ส่ง
12. เด็กหญิงเกศกนก    ไวยกูล
13. เด็กหญิงวิรัลยุพา    ชนพัฒน์ทวีโชติ
14. เด็กหญิงเนตรสกาว    โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงชนิกานต์    เกตุมาลา
16. เด็กหญิงมธุริน    สมตำหนิ
17. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีสิงห์
18. นางสาวสุปราณี    สวามีชัย
19. นางสาวฐิติพร    พลทรัพย์
20. นางสาวสตรีรัตน์    ภักดี
1. นายทรงพล    ศรีคุ้ม
2. นางสาวธันตกร    ไชยมงคล
10 15 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพันธิตา    ศรีวงรักษ์
2. เด็กชายนวมินทร์    บูราคร
3. เด็กหญิงภัทรวดี    โชฎก
4. เด็กหญิงตรีกมล    ช่องฉิมพลี
5. เด็กหญิงปนัดดา    เสือเอี่ยม
6. เด็กหญิงนฤมล    นาอ่าง
7. เด็กหญิงศศิภา    หยั่งถึง
8. เด็กหญิงธรรญภัทร    พรมมานอก
9. เด็กชายนิวัฒน์    เพชรนาม
10. นางสาวนฤมล    ถามะพันธ์
11. นางสาวปนัดดา    กงล้อม
12. นายสุรสิทธิ์    เพียรอนุกูลบุตร
13. เด็กชายสถาพร    พงศ์สีทอง
14. เด็กหญิงปิยฉัตร    พันสมบัติ
15. เด็กหญิงสาวิภา    มุขมนตรี
16. นายพันธิตร    ป่าไม้ทอง
17. นายสุชาติ    พลเสน
18. นายชานนท์    อุ่นสมบูรณ์
19. เด็กชายเจษฎากร    ชัยชนะ
20. นายธนกฤต    สิริจุลพัฒน์
1. นางสาวชลดา    โกสวัสดิ์
2. นางสาวดวงนภา    เรืองรักษ์
3. นางสาวปิยะฤดี    พรมใย
4. นายสงกรานต์    ขจรนาม
5. นางสุขุมาลย์    มณฑปใหญ่
6. นายโอฬาร    โชติวุฒฑากร
11 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรภัทร    ถนอมวงศ์
2. เด็กชายนที    มาตรวิเศษ
3. เด็กชายศุภกิตติ์    เจริญสุข
4. เด็กชายวีระพงษ์    มหัสกุล
5. เด็กชายวรยศ    พรมเทศ
6. นายฐิติพงศ์    มังษา
7. เด็กชายนัฐการณ์    อ่อนจันทร์
8. นางสาวรุจีรัตน์    ใจคง
9. เด็กชายอัษฎาวุธ    สมคิด
10. เด็กชายนาธาน    ดอกพฤกษี
11. เด็กหญิงปัทมาพร    พึ่งโคกสูง
12. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สุทธิสถิตย์
13. นางสาวบัณฑิตา    จินดาพรรณ
14. เด็กหญิงสิตานัน    สำนักวิชา
15. เด็กชายวรพล    นารี
16. เด็กชายสหทัศน์    ศรีสวัสดิ์
17. นางสาวรุ่งทิวา    เล่งซง
18. นางสาวไพลิน    เจริญสุข
19. นางสาววราภรณ์    พันธ์พญา
20. นางสาวปรีดาพร    ใจดี
1. นายธนิต    มัชฌิมา
2. นายวรพจน์    กรณวงศ์
3. นายวิทยา    กองเกิด
12 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายศุภณัฐฏ์    โอภาสวงศ์
2. นางสาวธมลวรรณ    ภู่พูลเพียร
3. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์    ปิ่นแก้ว
4. นางสาววรรณพร    กุศลส่ง
5. นางสาวนันทิชา    ปานอุทัย
6. เด็กชายณัฐพล    นุ่นโฉม
7. เด็กหญิงพนัชกร    ขวัญเต่า
8. นางสาวภควดี    พวงดอกไม้
9. นางสาวปิยฉัตร    วัฒนสกุล
10. นางสาวรวิสรากรณ์    นุตยางกูรธนิน
11. นางสาวแพรวา    แก้วเงิน
12. เด็กหญิงปภาสินี    เต็งทอง
13. นางสาวนิชาพร    สมศรีอักษรแสง
14. นายพณฤทธิ์    โกมลสิงห์
15. เด็กชายภาสพงศ์    มิตราเวคิน
16. นายกิตติพงษ์    จันทรพิมล
17. เด็กชายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉวี
18. เด็กหญิงพิราทร    ฤทธิโชติ
19. เด็กหญิงธิติพร    ธำรงวรกุล
20. นางสาวฐานิดา    แสงใส
21. นางสาวสุทธิญาณ์    แตงหนู
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย    กลิ่นถือศีล
13 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    แสงหาด
2. นายกิตติศักดิ์    กลั่นเกลี้ยง
3. เด็กหญิงพรชนก    แววมณี
4. นางสาวระพีพรรณ    กุลมา
5. นายธนวัต    แจ่มจันทร์
6. นางสาวนวพร    ตันเศวฉัตร
7. นางสาวรัชนีกร    แววมณี
8. นางสาวเกวลิน    แก้วทอง
9. นายระพีพัฒน์    จันทร์แดง
10. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ตรีเพชร
11. เด็กชายสหรัฐ    สองเมือง
12. นายพงศ์ศักดิ์    วงษ์ขาว
13. นายสาธิต    อยู่ยั่งยืน
14. นายพีรภัทร    ผุดผ่อง
15. เด็กหญิงกิตติยา    ดอนกลาง
16. นางสาวไอริน    เผ่าจินดา
17. เด็กชายกรวิชญ์    แก้วเขียว
18. นายพร้อมพงศ์    สีเมฆ
19. เด็กชายภูมิภัทร    สุขเมือง
20. นายสุรสินธุ์    จันทรักษา
1. นางสาวณรรฐมน    ผึ่งผาย
2. นายธรรมธร    เทพทิตย์
3. นางสุมาลี    จันทร์ศรี
4. นางสาวเจมจิรา    หินแก้ว
5. นางสาวแวววรรณ    จันทร์ชูกลิ่น
14 28 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจีรนันท์    วงษ์วรรณ์
2. นางสาวกิ่งกาญจน์    จันพะโคน
3. นางสาวญาณิศา    พัฒนมาศ
4. เด็กหญิงญานิกา    ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายภาคิน    บุญรอด
6. นางสาวรุ่งนภา    หน่อคำบุตร
7. เด็กชายกอบกิจ    พัฒนมาศ
8. เด็กชายทวิพล    โคกแก้ว
9. เด็กหญิงธัญวรรณ    บุญเชิด
10. เด็กชายเทวฤทธิ์    บัวทอง
11. เด็กชายศกร    ป้อมหิน
12. นายอรรถพล    ตันประเสริฐ
13. เด็กชายสรวิทญ์    ปลีพะริบ
14. เด็กชายจักพรรณ    ศรีทับทิม
15. นายสุธี    ปานจับ
16. เด็กชายอันณพ    ทองเกลี้ยง
17. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    พัฒนมาศ
18. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    มีถาวร
19. เด็กหญิงศุภานัน    แตงอ่อน
20. เด็กหญิงปิยนัฐ    อาชนะเวช
21. เด็กชายอติกานต์    นิลเขียว
1. นายสุรชัย    ใจจง
2. นายเสกสิทธิ์    ชาวบางงาม
15 29 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพงษ์เพชร    ชาติเผือก
2. เด็กชายธนกร    ปิ่นปลื้มจิตต์
3. เด็กชายวรภาส    กาญจนาภา
4. เด็กชายณภัทร    วรรณภูมิ
5. เด็กหญิงวศินี    รวดเร็วการณ์
6. เด็กหญิงเมธาพร    บัวงาม
7. เด็กชายอภิชาติ    บุญเชิด
8. เด็กชายธนนภ    สุขเจริญ
9. เด็กหญิงปาริตา    แว่นแก้ว
10. นางสาวชุตินันท์    กลิ่นบำรุง
11. นางสาวปิยะฉัตร    บุญเปรม
12. เด็กหญิงกัณฐมณี    เรือนทอง
13. เด็กหญิงศิริวิภา    ธิติทรัพย์ยืนยง
14. เด็กหญิงพัชรพร    รัตนกรัณฑ์
15. นางสาวกมลลาวัณย์    คล่องแคล่ว
16. นางสาวพลอย    พฤกษาอุดม
17. นางสาวสมฤดี    สุจริต
18. เด็กหญิงชัญญา    แก้วเกื้อ
19. เด็กหญิงอัจฉรียา    ตันธนาชัย
20. เด็กหญิงสิรภา    เจตนาคุ้มไพร
21. เด็กชายกิตติพงษ์    วัลลา
1. นายจักรพงษ์    โพธิมัด
2. นายวรวุฒิ    ไชยสุ้ย
3. นายวัชระ    พาณิชย์วิจิตร
4. นายวาที    เจียงผา
5. นายอธิวัฒน์    ไพโรจน์
6. นางสาวอัญชนาภรณ์    พาเหม
16 31 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ดอนพงไพร
2. เด็กหญิงโชติมา    เมืองศรี
3. เด็กหญิงพัชราพร    เทพาชมภู
4. เด็กหญิงพัทธวรรณ    คล้ายมงคล
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ    จันทะเข้
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ    สุภาพรม
7. เด็กหญิงศศิธร    ใจซื่อ
8. เด็กชายสมพรเดช    โชคอำนวยจิรากุล
9. เด็กหญิงอัมพร    ใจบุญ
10. เด็กชายธงชัย    ธรรมขันติสุข
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แซ่อึ้ง
12. เด็กชายคุณากร    ชมภูวิเศษ
13. เด็กชายนันทพร    จันทร์ฉาย
14. เด็กชายรัตนกร    ภูมิประเทศ
15. นายสุริยัน    ใจกล้า
16. นางสาวเกษรา    บุญลือพันธ์
17. นายปกรณ์ศักดิ์    ออมสิน
18. นายพัทธนันท์    เชาว์เฉียบ
19. นายเพิ่มศักดิ์    เหลืองพิทักษ์
20. นายยุทธพิชัย    แก้วพุฒตาล
1. นางสาวกาญจนา    นุชศิริ
2. นางสาวณัฏฐิดา    ศรีเดช
3. นางสาวทับทิม    จันทร์จู
4. นายสุวัฒน์    ศรีดี
17 32 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติภา    บัวเขียว
2. นางสาวธัญญาเรศ    ดอนจันทร์
3. นายเสรี    ชูประสิทธิ์
4. นางสาวจิราภรณ์    ถ้วยสุริยา
5. นางสาวพัชชา    แต่งงาม
6. นางสาวจิตต์ศญาณ์    ไตรยปักษ์
7. นางสาวเดือนนภา    กระแสสืบ
8. นายธราธร    ใชยา
9. นางสาวกัญญาณัฐ    พิทักษ์ภัทรภูมิ
10. เด็กหญิงกรพินท์    ไวยนิตย์
11. เด็กหญิงวรัญญา    จรเสถียร
12. เด็กชายวิชัย    พิมพ์สินธุ์
13. เด็กชายพีรพล    กิจสุขกาย
14. เด็กหญิงพรรัมภา    นิลโมด
15. นายกิตตินันท์    กันทุกข์
16. นายชัชฐากรษ์    ภาคเมธี
17. นายณัฐวุฒิ    จิตประสงค์
18. เด็กชายปิยะ    กระแสสืบ
19. เด็กชายพีรวัฒน์    พงษ์จินดา
20. เด็กหญิงอรอนงค์    ช่างไม้
21. เด็กชายจิรพงศ์    ไวยมะยุรี
1. นายนเรศ    อินโท
2. นางปริศนา    สุขสุสาสน์
3. นางรวีวรรณ    คล้ายคง
4. นายอนุรักษ์    ธานีเจตน์
18 33 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวจรัสพร    วงศ์พลาย
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์    คำศรีสุข
3. เด็กหญิงธัญชนก    สดกลาง
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    ยิ่งยงณรงค์กุล
5. นางสาวเบญญพร    กลางเมือง
6. เด็กหญิงกัญชนก    พุ่มชื่น
7. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    ลิมปศิลป์
8. นางสาวศุภินทรา    ชาญพิทยกิจ
9. นางสาวปภาพรรณ    เรืองแสง
10. เด็กหญิงพัชริดา    เผ่าผาง
11. เด็กชายคุณานนท์    อนุชปรีดา
12. นางสาวอุมาพร    บุญภา
13. เด็กหญิงรุจิตรา    อรุณพูลทรัพย์
14. เด็กหญิงศัตวรี    สังข์สุข
15. เด็กชายพันวา    ชวนจิตร
16. เด็กชายรณกร    มัยลิขิตมงคล
17. เด็กหญิงวริษา    สมิตมงคล
18. นางสาวอาภาพร    แสงสุวรรณโชติ
19. นายบวรชัย    รอดแดง
20. นางสาวนุช    โฮ
21. เด็กหญิงพชรวลี    สังขวิสิทธิ์
1. นายกฤษณรัตน์    ใจทับทิม
2. นายภัทรพล    แก้วเสนา
3. นายรัตนสินทร์    พ่อค้า
4. นายสุรินทร์    ทับรอด
5. นางสาวสุหทัย    แก้วเมฆ
6. นายอครินทร์    หลงสวาสดิ์
19 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุภัทร    เอี่ยมเจริญสุข
2. เด็กหญิงมนต์ธิรา    เข็มทอง
3. เด็กหญิงฟ้างาม    บัวลอย
4. เด็กหญิงภัทรวดี    ยาน้อย
5. เด็กหญิงเพียรศรี    มีลาภกิจ
6. เด็กหญิงอนันตญา    คงเมฆา
7. เด็กหญิงนภัสสร    สุวรรณรงค์
8. เด็กชายเดชาธร    คงภักดี
9. เด็กหญิงศิรประภา    นาคเกิด
10. นางสาวพรรพสา    ม่วงทอง
11. นางสาวสุมาลี    รินทอง
12. นางสาวพรนภา    อุบลรัตน์
13. นางสาวญาตาวี    เธียรสำราญ
14. นางสาวรธีร    กฤษณ์สุวรรณ
15. นายศุภพิพัฒน์    โพธิ์สุวรรณ
16. เด็กหญิงอุษณา    ฟักแสง
17. เด็กหญิงชญานิศ    สิงหสุต
18. เด็กหญิงสุพิชญา    เชื้อสกุล
19. เด็กหญิงพรรวษา    โพธิสิงห์
20. เด็กชายพุทธชาต    จู้ฉิ้ม
21. เด็กชายภูธเนศ    ยังกมลโสภา
1. นางกาญจนา    สุภารี
2. นายธนพล    โตอุตชนม์
3. นายบรรพต    แจ้งจรัส
4. นายวิภาส    เลิศนราวาทิต
20 35 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรรมชาติ    ระลึกชาติ
2. เด็กชายปัญชญา    วงเศษ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เบ้าทอง
4. เด็กชายธิติพันธ์    อัยยาปิยาพัชร
5. เด็กชายทิณพัฒน์    บุตษะบง
6. เด็กชายอดิศักดิ์    ดำกลิ่น
7. เด็กชายสุธากร    ปาสังทอง
8. เด็กชายอนุพงษ์    รัตนศิลป์
9. เด็กชายสรวิศ    เกิดลาภ
10. เด็กชายจิรพัฒน์    จ้ายสอน
11. เด็กชายชูเกียรติ    ช่างหล่อ
12. เด็กชายศุภากร    ธูปเกิด
13. เด็กชายวัฒนชัย    ภูมิภาพ
14. เด็กชายนัฐพงษ์    จันทะราช
15. เด็กชายปาณชัย    เพ็งบำรุง
16. เด็กชายชานนท์    สวัสดี
17. เด็กชายเทิดเกียรติ    แจ้งโลก
18. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุริสาย
1. นายพฤฒิ    วิธานติรวัฒน์
21 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวิภา    เขียวสังข์
2. เด็กหญิงกฤติญา    สุดตะนา
3. เด็กชายอรัญ    รักษาวงค์
4. เด็กชายเจษฎา    เสือน้อย
5. เด็กชายทีฆวัฒน์    ทองสุข
6. เด็กหญิงณัฐกาน    วงษ์หวังจันทร์
7. เด็กหญิงวิชุดา    พุทธปัญโญ
8. เด็กหญิงลำไพ    อาจนนลา
9. เด็กหญิงศรัญญา    คำมันตรี
10. เด็กหญิงกิ่งกนก    เลิศฟ้า
11. เด็กหญิงจรรยพร    ลุนลา
12. เด็กหญิงณัฐธิดา    หาบุบผา
13. เด็กหญิงวิภาดา    แน่นอุดร
14. เด็กหญิงเจนจิรา    มณีวงศ์
15. เด็กหญิงเจนณิสา    มณีวงศ์
16. นางสาวผกามาส    เกตุแก้ว
17. นางสาวมะลิ    ต่างใจ
18. นางสาวกมลลักษณ์    เผือกเพี้ยน
19. นางสาวชนิดา    เอียดสี
20. นางสาวทิพภรินทร์    ศิริมงคล
1. นางสาวฉัตฑริกา    จันทร์กระจ่าง
2. นายนพดล    ทมาภรณ์
22 47 โรงเรียนเทพลีลา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายวชระ    สิงหนารถ
2. เด็กหญิงชุติมา    เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงกรองนภา    คัดทนะเงิน
4. เด็กชายสุริยะ    ศรีวงษา
5. นายจิรายุ    สีชัง
6. นายพงศ์พัฒน์    พลอยพลาย
7. เด็กชายอิศวะ    โนนทิง
8. นางสาวบุญชุตา    ไทยภักดี
9. นางสาวอรพรรณ    ลีนาค
10. เด็กหญิงชนิดา    ประเสริฐเชื้อ
11. เด็กหญิงปุณยาพร    จันทอง
12. นางสาวสิริพักตร์    รุ่งอรุณสกุลกิจ
13. เด็กหญิงอวิภาวดี    สำราญญาติ
14. เด็กหญิงรุ่งนภา    ชัยชนะ
15. เด็กหญิงบุษราคัม    เชื้อประสาท
16. เด็กหญิงระพีพรรณ    แก้วละมุล
17. เด็กหญิงพนิดา    ม่วงศรี
18. เด็กหญิงชนิษฐา    ป้องเขียว
19. เด็กหญิงนัท    ทองแสง
20. นางสาวรัตนพร    หอมแก่นจันทร์
21. เด็กหญิงนวนันส์    แก้วคำ
1. นายจินดานุวรรธน์    บำรุงเจริญสุข
2. นายพิพัฒน์พงษ์    วิชายา
3. นางสาววราภรณ์    ปรีเปรม
4. นายสวนสินพุทธ    ใจรักษ์จันทร์
23 48 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิตกร    ยุทธวิชัย
2. นางสาวราณี    หลีอวน
3. นางสาวเนื้อทอง    ทา
4. นางสาวเปรมกมล    พรสุวรรณ
5. เด็กชายจิรภัทร    วาจาดี
6. นางสาวอุทัยวรรณ    แดงบุญ
7. เด็กหญิงอมลณัฐ    เพชรรักษา
8. นายชัยวัฒน์    ไชยพงษ์
9. นางสาวศิริวรรณ    แน่นหนา
10. นางสาววนิดา    พรสุวรรณ
11. นางสาวฐิตินันท์    จันทวีวัฒน์
12. เด็กหญิงอารียา    พุ่มผล
13. นางสาวสุดารัตน์    คำวงษ์
14. นางสาวสงกรานต์    บรรจงการ
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    รักนาค
16. เด็กชายรัชชานนท์    ทาระเวทย์
17. เด็กหญิงวรรณิสา    สนั่นน้ำหนัก
18. เด็กชายธนภูมิ    เนินโพธิ์
19. เด็กชายภูมิดล    บุโรดม
20. เด็กหญิงดวงกมล    คงมั่น
21. เด็กหญิงนิษิตา    พรั่นกระโทก
1. นางฉวีวรรณ    เขตต์สาคร
2. นายณรงค์    จันทะภา
3. นางนารี    ผิวงาม
4. นายสำเริง    ศรีสิทธิชัยสกุล
5. นายสุรเทพ    โสภาพร
6. นางสาวอัจฉรา    สาหุทัศ
24 49 โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายภูวนารถ    ขาวสำลี
2. นายกฤษดา    จิตตรีชัย
3. นายรณกร    วงษ์ถนอม
4. นางสาวศิริรัตน์    แก้วกัลยา
5. นางสาวภานุมาส    ศรีวิลัย
6. นางสาวรัตนาวดี    จันดา
7. นางสาวณภารัตน์    ม่วงกรุง
8. นายชรันดร์    กระแสร์สาย
9. นางสาวเพชรรัตน์    ศรศิลป์
10. นางสาวอารียา    ทับทิม
11. นายวรวัฒน์    ทรัพย์เชาว์
12. นางสาวสุภัสสรา    พูลทรัพย์
13. นายพงศ์ธร    ทองบุญ
14. นายปรีดา    ภิรมย์เอม
15. เด็กชายพีรพัฒน์    เรือนปัญญา
16. เด็กชายวันโชค    จันทร์มีชัย
17. เด็กชายสานิตย์    ยิ้มอิ่ม
18. นายชัยวัฒน์    โคมทอง
19. นางสาวเยาวลักษณ์    คงทิพย์ปัญญา
20. เด็กชายบัญชา    แสงภักดี
1. นางกัญญาดา    ทศพร
2. นางสาววิจิตตรา    ปะทะขีนัง
25 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    คำมา
2. เด็กหญิงรสิตา    พลอยพานิช
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ระยับศรี
4. เด็กชายกมลภพ    วงษ์ศรี
5. นายอาชัญ    สมอาจ
6. นายคมสันต์    โคตรไค้นุ่น
7. เด็กหญิงสุนิสา    คำสี
8. เด็กหญิงบัณฑิตา    ใจหาญ
9. เด็กหญิงจิราพร    พลสองสี
10. เด็กหญิงนริศรา    สีสิ่ว
11. เด็กชายอดิศร    ภูตน
12. เด็กชายนพกร    จันทร์แก่น
13. เด็กชายพุฒิพงศ์    ศรีเกตุนิ่ม
14. เด็กหญิงสุนิษา    อิ่มเขียว
15. เด็กหญิงน้ำฝน    ชมแผน
16. เด็กชายภูริณัฐ    กล่ำปาน
17. เด็กชายปฏิภาณ    บุญเรียน
18. เด็กหญิงปิยะพร    สุวรรณโชติ
19. เด็กชายวาฑิศ    ทีบ้านธาตุ
20. เด็กชายปธานิน    ชะชม
1. นายกรพัฒน์    เรียนเวช
2. นางสาวนฤมล    ณรงค์วิชัย
26 51 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนทิชา    ผลาผล
2. เด็กหญิงกัญญา    พยัพศรี
3. เด็กชายธนนน    ขจรคติมา
4. นายอมรศักดิ์    สมบูรณ์ศิลป์
5. เด็กชายวิทวัส    วิมลประภา
6. เด็กชายปฎิภาณ    เสาประทาน
7. นางสาวเยาวลักษณ์    ไทยลา
8. นางสาวณัฐพร    อยู่สถิตย์
9. นางสาวอารีรัตน์    มีเบ้า
10. นางสาวพีมรดา    วงภูธร
11. เด็กหญิงนันฐรัตน์    วันกลิ่น
12. เด็กชายยงยุทธ    สมบุญ
13. นายนัฐพงศ์    ชูเนตร
14. นายธนพล    นุตรักษ์
15. นางสาวปภาวี    มาลีเมาะ
16. นายวีระศักดิ์    ทองวีระกุล
17. นางสาวพัชราภรณ์    ทนสูงเนิน
18. นายอนุชาติ    พูลสวัสดิ์
19. เด็กชายณัฐพงศ์    จันทร์เหมือน
20. นายนพรัตน์    ชูเนตร
1. นายชัชวาล    เวชสุวรรณ
2. นางสาวนิลรัตน์    ปัททุม
3. นายภูมิภพ    อนันตรักษ์
4. นายมนัญชยา    เพ็ชรูจี
5. นายอภิรักษ์    ศิรินาโพธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................