งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 128
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายสุรภัทร    โพธิ์เจริญ
2. เด็กหญิงชยิสรา    คล้ายมี
3. เด็กหญิงนิรมล    มะอยู่เที่ยง
4. เด็กหญิงบุษบามินตรา    คูณขุนทด
5. เด็กหญิงนงนภัส    ปานทอง
6. นางสาวอดุลยา    ศรีปัตเนตร
7. เด็กชายณัชนนท์    อิ่มไพบูลย์
8. เด็กชายกฤตภาส    คุณดิลกชาคริต
9. นางสาวเพ็ญพิชญา    วิชาเดช
10. นางสาวมณฑกานต์    สมภาร
11. เด็กชายปาณพัฒน์    เอกนิพิฐสริ
12. นางสาวนัฏยา    เพ็ชรนิล
1. นางนุชรีย์พร    วิชาเดช
2. นายสันติ    วิชาเดช
2 3 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุตินันท์    เกตุรัตน์
2. นายสุรเสกข์    ธัมมะรังกา
3. เด็กหญิงพลอยพิชชา    ตันประทุมวงษ์
4. เด็กชายชัชพงษ์    ทองเชื้อ
5. นายธราธร    พูพวงจันทร์
6. เด็กชายภูวดล    นิตยผลิน
7. เด็กชายศิขรินทร์    กอร่ม
8. นายธิติวุฒิ    ตันประทุมวงษ์
9. เด็กหญิงชุติมา    ตามวงษ์วาน
10. นางสาวสิริลักษณ์    ศักดิ์เมือง
11. เด็กชายธนากร    ทองดอนเหมือน
12. นายจิระพงศ์    แสงกล้า
1. นายดรันทร    ศศิวัชรางกูร
2. นายตะวัน    ส่องแสง
3. นายรภัทกร    มิตรเจริญรัตน์
4. นางสาวสุภาพร    แย้มนิยม
3 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรพล    รอดสน
2. เด็กชายภูมี    เปล่งผึ่ง
3. เด็กชายชาญยุทธ    จันทรานนท์
4. เด็กชายจิรายุ    อุระอารีย์
5. เด็กชายวรายุทธ    จงกลกลาง
6. เด็กชายวรวิทย์    ดอนเกษม
7. เด็กชายชัชวาลย์    ทดแทน
8. นายวัชรพล    มีสินลา
9. นางสาวธารารัตน์    บวบจิตร์
10. เด็กชายคุณคณุตม์    สุวดล
11. เด็กชายศักดิโชติ    รอดช้างเผื่อน
12. นายวรรษวรรษ    บัวพุ่มอนันต์
1. นางทิพวรรณ    สุขสกิจ
2. นายนิยม    สุขสกิจ
4 5 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวปู    ประ
2. นางสาววรพร    บุญเกิด
3. นายกมุท    ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายธีรพงษ์    เกิดชัย
5. นายทาย    ผลาเกตุ
6. เด็กหญิงน้องแหม่ม    ดี
7. เด็กหญิงนิชาภัทร    รัตนภูผา
8. นางสาวพิทยา    ประวัติชัยกาญจน์
9. นายวันแดง    ประ
10. นายนภจร    วงษ์สกด
11. นางสาวเจนจิรา    รุ่งเรือง
1. นางสาวคณภร    อัตจริต
2. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
3. นายอนุพงษ์    ลัดลอย
4. นายอังคาร    ลัดลอย
5 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายชัชชานนท์    อุ่นเจริญ
2. นายธนวัฒน์ทศพร    จันทร์อ่อน
3. นายณัฐพล    ชินประหัษฐ์
4. นายภูวเดช    ปั้นแพทย์
5. นางสาวธัญญาเรศ    งามสมโสด
6. นายพงศกร    ใจเที่ยง
7. นายวัฒนา    พรรณโภชน์
8. นางสาวปวีณา    บุตกร
9. เด็กชายปภังกร    จำนงบุญ
10. เด็กชายพิชทยาธร    วันดี
11. เด็กชายสิทธินันท์    แจ้งใจ
12. นางสาวฐิติมา    รัชชุรัตน
1. นางสาวณิชพร    แก้วสถิตย์
2. นายบุญธนา    จำพรต
3. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
6 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญาภา    ต้องใจเพื่อน
2. เด็กชายกฤษกร    สัญจร
3. เด็กชายธนชัย    คล้ายคลึง
4. เด็กชายฐิติพงศ์    คงด้วง
5. เด็กชายธำรงค์    สุวรรณบุตร
6. เด็กชายณัฐนันท์    สุนาโท
7. เด็กชายจิณณวัตร    ศรีฉ่ำ
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    สนธิ
9. เด็กชายวีระพัฒน์    ปานประชา
10. นางสาววิภาวี    เอี่ยวแซ
11. นางสาวเอกสตรี    คล้ายบรรจง
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
2. นายธรรมรัตน์    เฉยเจริญ
7 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
2. นายปรเมษฐ์    พรมสุริย์
3. เด็กชายศุภกร    แก้วเพลีย
4. นายเจษฎากรณ์    ผอบเพชร
5. เด็กชายสถาพร    พวงแก้ว
6. เด็กชายภัทรพล    อดุลยฤทธิกุล
7. นายประพันธ์    นาคแก้ว
8. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    ปานขาว
9. เด็กชายยุทธนา    บุญเกิด
10. เด็กหญิงพิมชนก    ชัยงาม
11. เด็กหญิงดุจเพชร    ทองอร่าม
12. เด็กหญิงปริญญา    อ้วนสอาด
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์    สิงหาเวช
3. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
4. นายอนุพงษ์    ยินดีรมย์
8 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูษิต    มณีรัตนอมร
2. เด็กชายสิริพงษ์    ธีรศาสตร์
3. เด็กชายคมกฤต    เจริญธนมิตร
4. เด็กชายคณิศร    ยกย่อง
5. นายอัครชัย    สุชนรุจิระ
6. นายสุวิจักขณ์    แสงสุรเดช
7. เด็กชายพิชญพงษ์    ศรีโภคา
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ทับทิม
9. เด็กชายพลอธิป    ทิพชัย
10. เด็กชายธีรภัทร    เจริญสว่าง
11. นายจีรัช    ยองใย
12. นายคศิษฐ์ศักดิ์    จิตตรง
1. นางสาวชลกานต์    สอนกลาง
2. นายสกลธ์    ดอกลัดดา
3. นายสุรศักดิ์    ดิษฐปาน
9 14 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    เรรุราช
2. เด็กหญิงนวพร    วงศ์สวาสดิ์
3. เด็กหญิงประภัสสร    เข็มวงษ์
4. เด็กชายจิราวัฒน์    สาลารักษ์
5. เด็กชายรัตนะ    จงสถิตย์ถาวร
6. เด็กหญิงวทันยา    ทานะมัย
7. เด็กหญิงนายิกา    ผ่องจิตต์
8. นางสาวศุภากร    ปรีชาพรประเสริฐ
9. นางสาวเบญจวรรณ    พงษ์ดี
10. เด็กชายณภัทร    สุรัตนะ
11. นายภาณุพงศ์    เพ็ญเลี้ยง
12. นางสาวปภาวดี    ดวงชุ่มชื่น
1. นางสาวณัฐพร    ปองดอง
2. นางสาวพจนี    อินทสนธิ
3. นางอารี    คำปู่
4. นายเสกสม    อินทสนธิ
10 15 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายชนาภัทร    แซ่ฉั่ว
2. นายนราชัย    นราแก้ว
3. นายจิรเมธ    ศุณะมาลัย
4. เด็กชายครองไทย    อยู่ดี
5. นายนนทพัทธ์    แปลงรัตน์
6. เด็กชายหนุ่ม    เลิศดุลย์
7. เด็กชายมนตรี    เกตุแก้ว
8. นายโกเมศ    เชาวนะญาณ
9. เด็กชายจิตติพงษ์    ประมวลสุข
10. เด็กชายคมกฤต    อุ่นแก้ว
11. เด็กชายพีรพงศ์    จงวัฒนาศิลป์กุล
12. เด็กชายณัฐชัย    เจรวิริยะชีพกุล
1. นายกิติกร    พนัส
2. นางสาวประภัสสร    เขมะวานิช
3. นายปราศรัย    อยู่ดี
4. นายอนุสิษฐ์    มูลประมุข
11 16 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    อิ่มขุนทอง
2. นายภาติยะ    แพงลม
3. นายบุญยฤทธิ์    เจียมจันทร์
4. นายณรงค์ศักดิ์    ม่วงหลวงแพ่ง
5. เด็กชายธนภัทร    ดีหล้า
6. นายอนุวัฒร์    พิมพา
7. เด็กชายพิชิต    ศรีสมัย
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    เข็มทอง
9. เด็กหญิงพิชชานาถ    วิเชียร
10. นางสาวทรรศนีย์    จันทหาญ
11. เด็กชายนภัสกร    มาลารัตน์
1. นางนภารัตน์    มาลารัตน์
12 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายคุณานนต์    พรหมเล็ก
2. นางสาวจุฑาพร    บุญมา
3. เด็กหญิงฐิมณฑา    โพธิสาขา
4. เด็กชายภรัณยู    อิงควระ
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ข้องเกี่ยวพันธ์ุ
6. เด็กชายคณนาถ    ศรีรัตนสุภานนท์
7. นายศุทธิรัตน์    โชติช่วง
8. เด็กชายกนกพล    กาฬภักดี
9. เด็กหญิงแพรพลอย    สมานมิตร์
10. นายกกกร    กิจดี
11. เด็กหญิงดุษฎี    วงษ์ศรีอินทร์
1. นายทัศนัย    บุญลือ
13 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    เจริญพานิช
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    สมคิด
3. เด็กชายวรภัทร    ถนอมวงศ์
4. นางสาวบัณฑิตา    จินดาพรรณ
5. นายวิทยา    กองเกิด
6. นายฐิติพงศ์    มังษา
7. เด็กชายนที    มาตรวิเศษ
8. เด็กชายศุภกิตติ์    เจริญสุข
9. เด็กชายวีระพงษ์    มหัสกุล
10. เด็กชายวรพล    นารี
11. เด็กชายสหทัศน์    ศรีสวัสดิ์
12. เด็กหญิงสิตานัน    สำนักวิชา
1. นายธนิต    มัชฌิมา
2. นายวรพจน์    กรณวงศ์
3. นายวิทยา    กองเกิด
14 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิชา    ปานอุทัย
2. นายศุภณัฐฏ์    โอภาสวงศ์
3. นางสาวธมลวรรณ    ภู่พูลเพียร
4. นายพณฤทธิ์    โกมลสิงห์
5. นางสาวภควดี    พวงดอกไม้
6. นางสาวนิชาพร    สมศรีอักษรแสง
7. นางสาวปิยฉัตร    วัฒนสกุล
8. นายกิตติพงษ์    จันทรพิมล
9. เด็กหญิงพนัชกร    ขวัญเต่า
10. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์    ปิ่นแก้ว
11. เด็กชายภาสพงศ์    มิตราเวคิน
12. นางสาวเบญจลักษณ์    เป้าทอง
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย    กลิ่นถือศีล
15 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายธีธัช    ฉีดจันทร์
2. นายศุภกร    ทิมทอง
3. นายธนกฤต    คุณากรดุษิต
4. นายธนาธิป    เล้าเจริญ
5. นายมงคล    พูลสุข
6. นายมงคล    เหล่ากิจรุ่งโรจน์
7. เด็กชายวรพล    สง่างาม
8. เด็กชายแทนคุณ    ธัญธาดาพันธ์
9. นายศุภณัฐ    ดวงภมร
10. นายณัฐพล    กิจอรุณโชค
11. นายธาดาพงศ์    ยี่ผาสุข
12. นายนพดล    จันทร์แจ่ม
1. นายคติ    หงษ์วิไล
2. นายธิชากร    แทนผักแว่น
3. นางสาววรวลัญช์    ยิ้มใหญ่หลวง
4. นายอติชาต    ทัพวิเศษ
16 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายจักรพันธ์    ล้อมวงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร    ปัญจแก้ว
3. นายนันทชัย    สุนทรวิภาต
4. นายพีรดนย์    ขุนพรหม
5. นายธนดล    ขำสุวรรณ
6. เด็กชายกิตติศักดิ์    แจ่มจำรัส
7. นายอภิเดช    พันธุ
8. นางสาวปิยฉัตร    ผ่องแผ้ว
9. นางสาวณัฐริกา    สังข์วรรณ
10. นางสาวสุภาพร    กลัดอยู่
11. นางสาวศศิณา    เรืองหิรัญวนิช
12. เด็กชายภูเบต    ร่มโพธิ์ชี
1. นายเอกลักษณ์    บุญลือ
17 32 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายประภัทรชัย    พลานุสน
2. เด็กชายชาติดนัย    ธรรมมุนี
3. นางสาวธาราธร    อะมะตะ
4. นายนนทฤทธิ์    สุริยะ
5. เด็กหญิงพรธิฎา    ฤทธิชัย
6. เด็กหญิงนิศารัตน์    ภู่สุวรรณ์
7. เด็กหญิงศิรประภา    ไวยวิฬา
8. เด็กชายประสิทธิ์    สีหะวงษ์
9. เด็กหญิงกาญจนา    แก้วเกษ
10. นายสุที    ขวัญแก้ว
11. นายสรวิศ    พรรณภักดิ์
12. เด็กหญิงณภัทร    สนใจ
1. นายศุภมงคล    อินทร์สนอง
2. นางสาวสมาพร    สมสืบ
18 33 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวอุมาพร    บุญภา
2. นางสาวอาภาพร    แสงสุวรรณโชติ
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์    คำศรีสุข
4. นางสาวเบญญพร    กลางเมือง
5. นางสาวจรัสพร    วงศ์พลาย
6. เด็กหญิงวริษา    สมิตมงคล
7. เด็กชายคุณานนท์    อนุชปรีดา
8. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    ลิมปศิลป์
9. นางสาวศุภินทรา    ชาญพิทยกิจ
10. เด็กชายพันวา    ชวนจิตร
11. เด็กชายรณกร    มัยลิขิตมงคล
12. นายณรงค์ศักดิ์    ตรีเพ็ชร์
1. นางกฤษณา    สุขศิริสวัสดิกุล
2. นายรัตนสินทร์    พ่อค้า
3. นายสุรินทร์    ทับรอด
4. นางสาวสุหทัย    แก้วเมฆ
19 35 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายกรุณา    แก้วเกษศรี
2. นายกิจจา    นนทบุตร
3. นางสาวศริตา    โคตมุงคุณ
4. นางสาวมัณฑิตา    ไวว่อง
5. นางสาวทิพย์วรรณ    ทองคำสุก
6. นางสาวลลิตา    นาคพันธ์
7. นายณัฐชนน    ล้อมแพน
8. นางสาวชลิตา    จำปา
9. นางสาววารีรัตน์    ทาทองคำ
10. นางสาวชวัลนุช    สิงห์โตทอง
11. นายวุฒิศักดิ์    วันนิยม
1. นายธงชัย    ผ่องแผ้ว
2. นางสาวอังคณา    คำนกขุ้ม
20 36 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสโรชา    ศาสนนันท์
2. นายอิสริยะ    ไชยมนตรี
3. นายสิทธิเดช    พัทธเสมา
4. นายกรณัฐ    ผิวงาม
5. นายชิษณุ    แต้เจริญ
6. นายภัคภูดล    ยั่งยืน
7. นายจิรายุทธ    ประสมสี
8. นายวันชัย    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
9. เด็กชายชนะชัย    ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
10. นายสิรภพ    รังไสว
11. เด็กชายเกียรติพงษ์    พุฒผึ้ง
12. นายจิรเมธ    จันใด
1. นายขจรศิษฏ์    ชุมพร
2. ว่าที่ร้อยตรีทศพล    เพียรดี
3. นายธนรัฐ    อยู่สุขเจริญ
4. นายปิติ    ขาวปลื้ม
21 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวปิ่นดารา    คณาพานิชกุล
2. นางสาวพรกมล    จันโท
3. นางสาวศยามล    บุญแรง
4. เด็กชายพลวัต    เอี่ยมยอด
5. นายปุณกวิน    มหาวิริโยทัย
6. เด็กชายยุทธพล    จันทรศร
7. นายสุกนต์ธี    กลิ่นสุด
8. นายประกฤษฎิ์    ร่มโพธิ์
9. นายสันติ    ศุภพิช
10. นางสาวอธิศา    พรหมมา
11. นางสาวดวงกมล    สำเริง
12. เด็กหญิงฐิติมา    พุดซ้อน
1. นางกรกันยา    กสิกรรม
2. นายธวัชชัย    ธิติการ
3. นางสาวน้ำเพชร    นกศิริ
4. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
22 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายเพลงไผ่    เจริญศรี
2. เด็กชายศิวกร    บัวดำ
3. เด็กชายจิรพฤทธิ์    ธนินพสิษฐ์
4. เด็กชายกิตตินันท์    หิรัญพฤกษ์
5. นายพุฒลักษณ์    กองวงษ์
6. นายยศรัล    จูแจ้ง
7. เด็กชายเอกวัสส์    ยิ้มสมบูรณ์
8. เด็กหญิงมัชฌิมา    ฤกษ์พุฒิ
9. นายหฤษฎ์    พูนมา
10. เด็กหญิงชัญญานุช    สามวัง
11. เด็กหญิงปาณิศา    ขำสุวรรณ
1. นายธนาเศรษฐ์    อภิจิรนนท์ชัย
2. นายพลัฏฐ์    สุวรรณสิทธิ์
3. นายสมพร    รนขาว
23 40 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรวรรณ์    เหระยัง
2. นายอนุพงษ์    หงห์ชา
3. เด็กชายจตุรงค์    สุวรรณศรี
4. เด็กชายบัญญวัต    กล่ำถึก
5. เด็กชายวรพล    โตสารเดช
6. เด็กชายวุฒิชัย    จำปาพันธ์
7. เด็กชายเจษฎา    ประทีปกาญจนา
8. เด็กชายพงษ์พานิช    ศิริบรรจง
9. เด็กชายอานุพงษ์    ชำนาญแก้ว
10. เด็กชายนรินทร์    มีศรี
11. เด็กหญิงพุธิตา    อยู่เย็น
1. นายศรายุธ    ท้าวประสิทธฺ์
2. นายสมคิด    อ่อนบาง
3. นายสุพจน์    นามขันทอง
4. นางสาวสุริย์พร    อินไชย
24 44 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายวรกฤต    เทียมรัตน์
2. เด็กชายเชษฐพล    รองกลัด
3. นางสาวรฐา    ศรีสุวรรณ
4. นางสาวอรญา    สุขเรือน
5. นายศุภณัฏฐ์    พงศาดิศรรัตน์
6. นายภาสกร    ฉันทนารุ่งภักดิ์
7. เด็กหญิงนวพร    ทิพยประภาสกุล
8. นายสักกายะ    ศิริพัฒน์
9. นายสุรพงศ์    ศรีมงคล
10. นายวสิษฐ์พล    จุ้ยวงษ์
11. นายชนสิทธิ์    บุญยืน
12. เด็กหญิงเมธาพร    สาพรมมา
1. นายชูชาติ    สมัย
2. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ    กองวุฒิ
3. นางศิริมา    จงสมจิตต์
4. นายอวิรุทธิ์    พรจะโป๊ะ
25 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุรศักดิ์    อยู่คง
2. เด็กชายพงศธร    ยิ้มรอด
3. นายกฤษฎา    ขาวผ่อง
4. นางสาววรัญญดา    คงลายทอง
5. นายสุมนัส    ไฝศิริ
6. นายศรชัย    ทับน้อย
7. นายชัยกร    เพ็ชรดี
8. นางสาวมะลิตรา    เพชรอำไพ
9. เด็กชายธีรภัทร    เรืองทับ
10. เด็กชายปวริศร์    บัวจงกล
11. เด็กชายณฤทธ์กมล    วงษ์สุทักษ์
12. นางสาวธวัลรัตน์    โหมดเขียว
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
2. นายวโรดม    อิ่มสกุล
3. นางศิริลักษณ์    อุบลน้อย
4. นายสุธา    โหมดเขียว
26 47 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวจินต์พัชรา    วงศ์จินต์ศุจี
2. เด็กชายสมเกียรติ    รอดเลิศไร้
3. นายภัทรพล    จุ้ยศิริ
4. เด็กหญิงชลธิชา    จันทร์งาม
5. เด็กหญิงปนัดดา    หอมบานเย็น
6. เด็กชายภราดร    โพธิ์ศรี
7. นางสาวศศิกานต์    บุญเกิ่ง
8. เด็กหญิงปนัดดา    เผือกแก้ว
9. เด็กหญิงฐิติมา    ทองมอญ
10. เด็กหญิงวีรันดา    สยัดพานิช
11. เด็กหญิงวรรณรัตน์    พิมสอน
1. นายชวลิต    พิมพาทอง
27 49 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายอนุชา    ศรีวิชัย
2. นายอันดา    แช่มชุรี
3. เด็กชายธีรพงค์    ควรชม
4. เด็กหญิงอุไรรัตน์    สาระนิต
5. เด็กชายศุภสิทธิ์    ทีพันดุง
6. เด็กชายอภิชาญ    ทรงวิศิษฎ์
7. เด็กชายพีรพัฒน์    ชาญกิจโกศล
8. เด็กชายศุภชัย    ชาญเกษม
9. นายสุรเดช    สิงหะ
10. นายภัทรพล    หมื่นพหล
11. นางสาวมุทิตา    บัวหลวง
12. นายอดิศร    หวังปรุงกลาง
1. นายชัชวาล    สาธารณะ
2. นางสาวพิมพ์    ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นายศราวุธ    ดวงสว่าง
4. นายไพศาล    แก้วจีน
28 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายภาณุวิชญ์    เนียมจันทร์
2. นายอานุภาพ    บุญบรรจง
3. นางสาวภัทรนันท์    ประสมกิจ
4. เด็กชายภูมินทร์    สงคราม
5. นางสาวศศิประภา    กิจสำเร็จ
6. นางสาวพรายรักษ์    เสมอญาติ
7. เด็กชายอนุรักษ์    อมรรัมย์
8. เด็กชายรุ่งภพ    เชียงพฤกษ์
9. นางสาวบัณฑิตา    สายสุวรรณ
10. เด็กชายกิติศักดิ์    ขำประสงค์
11. เด็กชายณัฐพล    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
1. นายกวีทัศน์    อะโสต
2. นายชูชัย    นาคปั้น
3. นางสาวสาวิตรี    รุ่งศิริ
29 51 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนนน    ขจรคติมา
2. เด็กชายวิทวัส    วิมลประภา
3. นางสาวเยาวลักษณ์    ไทยลา
4. นางสาวพีมรดา    วงภูธร
5. นายธนพล    นุตรักษ์
6. นายนัฐพงศ์    ชูเนตร
7. นางสาวปภาวี    มาลีเมาะ
8. นายวีระศักดิ์    ทองวีระกุล
9. นายทวีทรัพย์    ไฝ่เพชร
10. เด็กชายยงยุทธ    สมบุญ
11. นายอมรศักดิ์    สมบูรณ์ศิลป์
1. นายชัชวาล    เวชสุวรรณ
2. นายภูมิภพ    อนันตรักษ์
3. นายมนัญชยา    เพ็ชรูจี
4. นายอภิรักษ์    ศิรินาโพธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................