งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 124
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ    แก้วจินดา
2. นางสาวปาลิตา    ศรีจันพล
3. นางสาวอชิรญา    สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวปรางค์ชมภู    สุทธิจิตต์
5. นางสาวธัญญารัตน์    ป้องสงวน
6. นางสาวหนึ่งฤทัย    ผ่องสุภา
7. นางสาวปิยะนันท์    พูนดี
8. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
9. นางสาวอรทัย    พบบุบผา
10. นางสาวรัตมณี    วงศ์เพ็ชร์
11. เด็กหญิงอิสริยา    ฮัววานิช
12. นางสาวสัณห์สินี    สักลอ
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์    มธุรส
14. เด็กหญิงวณิศา    กองทอง
15. นางสาวกมลรัตน์    สนธิ
1. นางณัฏฐกัญญา    เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์    ดิษพึ่ง
3. นางสาวสุปรานี    สัมฤทธิ์
2 3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุณยาพร    วังสุข
2. เด็กหญิงพรรวษา    มุ้ยมี
3. เด็กหญิงอุธาทิพย์    เก่งจันทร์วรกุล
4. นางสาวบัณฑิตา    ตระกูลเชี่ยวชาญ
5. นางสาวจงกลณี    นกทอง
6. เด็กหญิงพจนา    รัตนพงศ์
7. เด็กหญิงกานต์พิชชา    การดำริห์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา    สิริวัฒฑโน
9. นางสาวลักษณ์นารา    ศรีสุขสวัสดิกุล
10. นางสาวสวิตตา    พันธเสน
11. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์    พัฒนพร้อมสุข
12. เด็กหญิงสุวภัทร    อินทร์รจนา
13. เด็กหญิงวิลาวัณย์    รัตนพร
14. นางสาวลัดดาขวัญ    รัตนพร
15. เด็กหญิงจารุภา    ตระการธงชัย
1. นางสาวพรพรรณ    เลิศอุปถัมภ์
2. นางสาววันดี    พุทธคุณรักษา
3 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา    อุดมศิริ
2. นางสาวมุฑิตา    กังวานเลิศปัญญา
3. เด็กหญิงประภัสสร    วิทยาขจรเดช
4. เด็กชายเจษฎากร    รักเสนาะ
5. เด็กชายศิกพัฒน์    นวลปลอด
6. เด็กหญิงแพรว    แซ่แต้
7. เด็กหญิงกัญญพัชร    เจริญศิลป์
8. เด็กชายณฐภพ    บุญเพิ่ม
9. นายศราวุธ    แถบทอง
10. นายอาทิตย์    มาแสง
11. เด็กหญิงเนื้อเก้า    กลัดเข็ม
12. เด็กชายพงษ์พัฒน์    สว่างอารมณ์
13. เด็กชายสมบูรณ์    แอ่งสุธา
14. เด็กชายสุริยา    คุณโคตร
15. เด็กชายธนพล    พราวศรี
1. นางสาวภาคินี    หลิมสกุล
2. นายสุเมธ    ฤกษ์สมโภชน์
3. นายเอกพล    เหล่าวงศ์พานิช
4. นางโสภาวรรณ    กล่ำคล้าย
4 5 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายทาย    ผลาเกตุ
2. นางสาวเจนจิรา    รุ่งเรือง
3. นายกมุท    ศรีสวัสดิ์
4. นางสาววรพร    บุญเกิด
5. นางสาวปู    ประ
6. นางสาวพิทยา    ประวัติชัยกาญจน์
7. นายนภจร    วงษ์สกด
8. นางสาวดีนา    ไกรเรือง
9. เด็กหญิงน้องแหม่ม    ดี
10. เด็กหญิงเลียะ    ยึน
11. นางสาวลลิตา    เจง
12. นายวันแดง    ประ
13. เด็กหญิงนันทนัช    บัวลอย
14. เด็กหญิงนิชาภัทร    รัตนภูผา
15. เด็กชายธีรพงษ์    เกิดชัย
1. นางสาวคณภร    อัตจริต
2. นางสาวชไมพร    ดวงแก้ว
3. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
4. นายอังคาร    ลัดลอย
5 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    พิมพา
2. นางสาวสริตา    อุดบัววงค์
3. นางสาวนงลักษณ์    บุญยืน
4. นายสรวิชญ์    มุสิการุณ
5. เด็กชายธนกร    เกิดทรัพย์
6. เด็กชายปรมินทร์    ภิญมิตร
7. นายภูมิพัฒน์    จันทร์อ่อน
8. นายภูผา    สะแกคุ้ม
9. เด็กชายทัตพงศ์    เขียววิมล
10. เด็กชายอรรถสิทธิ์    บัววิจิตร์
11. เด็กชายวรวิทย์    พงษ์ภมร
12. เด็กชายสรกัณ    ดวงทวีป
13. เด็กหญิงธัทรพร    บำเพ็ญบุญ
14. นายภานุมน    มีนิล
15. นายปัญชยุต    เครือหมู
1. นางสาวณิชพร    แก้วสถิตย์
2. นายบุญธนา    จำพรต
3. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
6 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญาภา    ต้องใจเพื่อน
2. เด็กชายกฤษกร    สัญจร
3. เด็กชายธนชัย    คล้ายคลึง
4. เด็กชายฐิติพงศ์    คงด้วง
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    สนธิ
6. นางสาววิภาวี    เอี่ยวแซ
7. เด็กหญิงคนึงพร    ชูใจ
8. เด็กหญิงกชนันท์    บัวบาง
9. เด็กชายธำรงค์    สุวรรณบุตร
10. เด็กชายณัฐนันท์    สุนาโท
11. เด็กหญิงสุนิตา    โตทอง
12. เด็กชายจิณณวัตร    ศรีฉ่ำ
13. เด็กชายวีระพัฒน์    ปานประชา
14. เด็กหญิงปัทมพร    เดชโหมด
15. นางสาวเอกสตรี    คล้ายบรรจง
1. นางขนิษฐา    เพียรเสมอ
2. นายพีระพล    เพียรเสมอ
7 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    แก่นธรรม
2. เด็กหญิงนิรชา    ยอดคำ
3. เด็กหญิงเกวลี    กำเหนิดทรัพย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    ปานขาว
5. เด็กหญิงเกษมณี    พรมเขียว
6. เด็กหญิงวิมลสิริณ    ฟ้ากระจ่าง
7. เด็กหญิงชฎาพร    งามขำ
8. เด็กหญิงกุลธิดา    พึ่งโพธิ์
9. เด็กหญิงถิรดา    บัวศรีทอง
10. เด็กหญิงอภิสรา    ลี้เจริญ
11. เด็กหญิงวรัญญา    หมวดกลาง
12. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    เกษแก้วเกลี้ยง
13. เด็กหญิงธนพร    โชติช่วง
14. เด็กหญิงธาริดา    พันธุ์วิชัย
15. เด็กชายวุฒิพงษ์    จันทิ
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์    สิงหาเวช
3. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
4. นายสุทธิพงศ์    เงินน้ำใย
8 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวอนุสรา    อ่อนนิ่ม
2. นางสาวศศิธร    เสวยสุข
3. นางสาวณัฐณิชา    จำปาแดง
4. เด็กหญิงปุณฑริก    พอกพูล
5. เด็กชายพนธกร    คงชุ่ม
6. เด็กชายอัษฎาวุธ    เวียงจันทร์
7. เด็กชายธีรภัทร    จันทร์เอี่ยม
8. เด็กหญิงมัณฑนา    บุญมี
9. นายปรเมธ    กันเขียว
10. นางสาวรติ    รุ่งกลิ่น
11. นายเกรียงไกร    เปรมปรีดิ์
12. นางสาวสุนิสา    สร้อยระย้า
13. นายธนรัตน์    ประกอบแก้ว
14. เด็กหญิงภัณฑิรา    คำวัจนัง
15. เด็กชายเจษฎาพร    รงค์นคร
1. นายกร    ท่ากลาง
2. นางสาวเสาวณีย์    ไตรยอรุณ
9 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกมล    ฮวดนาง
2. นายณัฐกานต์    ก๋องแน่น
3. เด็กชายธนวัต    รุ่งรส
4. นายสิทธิศักดิ์    สิทธิแสงชัย
5. เด็กหญิงดุษณี    ถ้วยทองคำ
6. เด็กหญิงมานิตา    นิตยธรรม
7. นายนพชัย    สว่างอารมณ์
8. นายราชัย    ฉิมภาลี
9. นายฐิติ    ภาสุรวัตน์กุล
10. นายวีรากร    อุทัยนา
11. เด็กหญิงชลธิชา    อุ่นเรือน
12. นางสาวพรชนิตว์    กันเจียก
13. เด็กหญิงธนภรณ์    บุญหู้
14. นางสาวณัฐกมล    คำทรัพย์
15. นางสาวณัฐชา    คงเปรม
1. นายธนพล    ตันตระกูล
2. นางสาวสิริวรรณ    ปินะกาโน
3. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
4. นายหฤษฎ์    เตือนหทัย
10 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธมนพร    แสวงอุดมพร
2. นางสาววรัญชนา    คุณารูป
3. นางสาวปุณยาพร    มังคละคีรี
4. นางสาวศรินรัตน์    อภิเดชรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงอริญชยา    ฉวีวรรณชล
6. นางสาวณัฏฐา    ไพบูลย์รัตนากร
7. เด็กหญิงปัณฑารีย์    หอมเอนก
8. เด็กหญิงรังรอง    ธาราเกษม
9. เด็กหญิงชมพูนุท    วงศ์พิมล
10. นางสาวเสาวธาร    จันทร์คุณาพร
11. นางสาวญาณิศา    ทองนาท
12. เด็กหญิงพิยดา    ทันทวี
13. เด็กหญิงสิรีธร    บุญวิทยา
14. นางสาวศุภกานต์    คงจตุรฤกษ์
15. เด็กหญิงนรินรัตน์    เหล็กม่วง
1. นายนทีธร    จุงเลียก
2. นายนฤกูล    ชะเอมกูล
3. นายพงศ์ศรันย์    พันธุเวช
4. นายไพบูลย์    ธีระสุนทรไท
11 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    เพชรสัมฤทธิ์
2. เด็กชายภวัต    บุญจันทร์
3. เด็กชายเนติธร    ปริยกร
4. เด็กชายนรวิชญ์    รุ่งเรือง
5. นายธนพล    สายทอง
6. เด็กชายกิตติภพ    พินิชการ
7. เด็กชายอัษฎาวุธ    ชูวัน
8. เด็กชายวีรภัทร    เพชรสัมฤทธิ์
9. นายอธิพัชร์    พงศ์ศิริโภคิน
10. นายพฤฒิธเรศ    แสงศิรินาวิน
11. นายพัชรวีร์    เนียมนิล
12. นายชัชวัสส์    เจียวก๊ก
13. นายศรัณญ์    ศานติวัตร
14. นายพาสุข    แววศรี
15. นายภคดล    แถวเพีย
1. นายอาทร    ธนวัฒน์
12 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิธิพงษ์    ขุนเที่ยง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    เขียวชอุ่ม
3. เด็กหญิงตรีวิตา    เสงี่ยมศรี
4. เด็กหญิงชลิดา    ปัญญาวุฒิกุล
5. เด็กหญิงศานตมล    ปังศิริพร
6. เด็กหญิงนันท์นภัส    ผิวสะอาด
7. เด็กหญิงมณธิรา    ทองศรี
8. เด็กชายสิทธิโชค    คงเจริญ
9. เด็กหญิงธนัชญา    บุญมาก
10. เด็กหญิงสุทธิตา    แดนศิริ
11. นายถมทอง    อาษารัฐ
12. นางสาวทิพย์สุดา    เทพพรศรี
13. เด็กหญิงดาว    แก้ว
14. นางสาวนภษร    เพ็ญพิทักษ์บุตร
15. นางสาวพสุชา    สกุลสุทธิวัฒน์
1. นายธวัชชัย    แสนดวง
2. นายปริวรรต    แหยมศิริ
13 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภคินี    ศรีผุดผ่อง
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    สว่างศรี
3. เด็กหญิงสุรีวรางค์    อินทร์ทองน้อย
4. เด็กหญิงอลิสา    ย่วงนุ่น
5. เด็กหญิงปานนภัส    รัสมีแก้ว
6. เด็กหญิงธัญวลัย    จันทภา
7. เด็กหญิงภัคจิรา    สุนทรวิภาต
8. เด็กหญิงศรวณีย์    ทองมั่ง
9. เด็กหญิงมนทกานต์    พิมอูบ
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์    สิงห์สุวรรณ
11. เด็กหญิงสุชญา    ปราการะนันท์
12. เด็กหญิงศศิภา    ขุนพิบูลย์
13. นางสาวชีวาพร    เทียนถาวรวงษ์
14. นางสาวสุภัสรา    ศรีวิเชียร
15. เด็กหญิงปวรรัตน์    แก้วลา
1. นายธเนศ    สมาลาวงษ์
2. นางสาวบุษบา    น้ำค้าง
3. นางพรทิพย์    บุญลือ
4. นางสาวสุวิชญา    แก้วดี
14 19 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    กลิ่นคำดี
2. นางสาวสุภารัตน์    พุทธิวัย
3. นางสาวมัทติการ์    เนตรวัน
4. นายธณัทนันท์    แย้มศรวล
5. นางสาวภัทรภัค    พลาโส
6. นางสาวศิริเพ็ญ    แน่นพิมาย
7. เด็กหญิงนภาพร    ทรัพย์ทองใบ
8. นายกิตติศักดิ์    มีเจริญ
9. นายจงเจตน์    พรหมวงษ์
10. เด็กชายณัฐนนท์    ศรีชื่น
11. เด็กชายพันธวัช    สมศรี
12. เด็กชายณัฐวุฒิ    เกตุสังข์
13. เด็กชายนภัทร    สวนกระต่าย
14. เด็กชายณภัทร    ไตรมงคล
15. นางสาวณัฐสิมา    ภู่เจริญวัฒน์
1. นางสาวนภัทร์    สังข์ทอง
2. นายวิศิษฐ์    สุดสงวน
15 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวรุจีรัตน์    ใจคง
2. เด็กชายวีรภัทร    สุทธิวงศ์
3. นางสาวรุ่งทิวา    เล่งซง
4. นางสาวบัณฑิตา    จินดาพรรณ
5. นางสาววริศรา    วรรณสวัสดิ์
6. เด็กชายวรภัทร    ถนอมวงศ์
7. เด็กชายนัฐการณ์    อ่อนจันทร์
8. เด็กชายสหทัศน์    ศรีสวัสดิ์
9. เด็กชายนาธาน    ดอกพฤกษี
10. เด็กชายวรพล    นารี
11. เด็กชายวรยศ    พรมเทศ
12. เด็กหญิงสิตานัน    สำนักวิชา
13. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สุทธิสถิตย์
14. เด็กชายอัษฎาวุธ    สมคิด
15. เด็กหญิงปัทมาพร    พึ่งโคกสูง
1. นายธนิต    มัชฌิมา
2. นายวรพจน์    กรณวงศ์
3. นายวิทยา    กองเกิด
16 21 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เมืองช้าง
2. เด็กชายธนโชติ    ภู่ศรี
3. เด็กชายชุติพนธ์    แจ้งงุด
4. เด็กหญิงแพรว    สว่างกลับ
5. นายวงศพัทธ์    เลขะวัฒนะ
6. นางสาวศุภาพิชญ์    ทาบุ้ง
7. นายกวีวัฒน์    เกื้อคลัง
8. นางสาวจุรินทิพย์    อินทรประดิษฐ์
9. นางสาววรรณณิษา    แจ้งงุด
10. นายนภัสกร    รอดแก้ว
11. นายกอบกิจ    อินทร์ผ่อง
12. นายกฤษณชัย    จะระ
13. เด็กชายรสชเสม    อ่อนกล่ำ
14. นางสาวชนาภัทร    กลัดแดง
15. นางสาวอรุณรัตน์    เสนาะศัพท์
1. นายณัฏฐ์พัชร์    สนธิธรรม
2. นางสาวนริศรา    มาลาศรี
3. นางสาวศิริวรรณ    สระบุบผา
4. นายแฝง    วัดอินทร์
17 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายพณฤทธิ์    โกมลสิงห์
2. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์    ปิ่นแก้ว
3. นางสาวปิยฉัตร    วัฒนสกุล
4. เด็กชายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉวี
5. นางสาวภควดี    พวงดอกไม้
6. นางสาวนันทิชา    ปานอุทัย
7. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์    หงษ์ทอง
8. เด็กชายภาสพงศ์    มิตราเวคิน
9. นายกิตติพงษ์    จันทรพิมล
10. นายศุภณัฐฏ์    โอภาสวงศ์
11. เด็กหญิงพนัชกร    ขวัญเต่า
12. เด็กหญิงปภาสินี    เต็งทอง
13. เด็กหญิงพิราทร    ฤทธิโชติ
14. นางสาวฐานิดา    แสงใส
15. เด็กหญิงณัชชา    ใจบำรุง
1. นายชัชวัสส์    วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย    กลิ่นถือศีล
18 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญารัตน์    ธำรงโชติ
2. นางสาววรรณพร    เอมพลัด
3. เด็กหญิงอทิตยา    ทวีสูตร์
4. นายปฐมพงค์    วงศ์จีน
5. นางสาววิภารัตน์    เฉานา
6. เด็กหญิงอินธิรา    วรรณฤกษ์งาม
7. เด็กชายศุภชีพ    ทองแสง
8. เด็กชายสุรเกียรติ์    สุขหอม
9. นางสาวพนิดา    ใยเมือง
10. นางสาวศศิธร    กล้วยเครือ
11. นางสาวณิชนันท์    ฉายปุริยานนท์
12. เด็กชายศักสิทธิ์    บุญวรรณะ
13. เด็กชายธนภัทร    จายะพันธุ์
14. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ยิ้มถนอม
15. นางสาวพลอยงาม    รัตนภูมิ
1. นายสมพล    แจ้งจรัส
19 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศลักษณ์พร    ธิริ
2. นางสาวชุติกาญจน์    จิระราชวโร
3. นางสาวรวิสรา    บุญมีสุข
4. นางสาวกัญญาภัค    อุ่นจิตอนุสรณ์
5. เด็กหญิงชญานี    บัวล้อม
6. เด็กชายพชร    พุทธรำลึก
7. เด็กชายธันยบูรณ์    อภิรักษ์ชัยพร
8. เด็กชายสราวุธ    เกตุศิริ
9. เด็กชายจรัลชัย    เกิดโพชา
10. เด็กหญิงสุภัสสร    สมศรีโชควัฒนา
11. เด็กหญิงรุจิรา    เกิดโพชา
12. นายภานุวัฒน์    มูลทองชุน
13. เด็กชายธีรนันท์    กิจอุดมวัฒน์
14. เด็กชายธนวัต    อภิรักษ์ชัยพร
15. เด็กหญิงชนัฐดา    ทองแย้ม
1. นายนายเจตน์กิตติ    อยู่ยั่งยืน
2. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
3. นายปิยเทพ    ไชยวารี
4. นายวิภาส    เลิศนราวาทิต
20 28 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุขเกษม    บ่อผล
2. เด็กชายศุภณัฐ    กัณฑ์นคร
3. เด็กชายธวัชชัย    มาพุก
4. เด็กหญิงปาณิศา    รุ่งสว่าง
5. นายอรรถพล    ชีพนุรัตน์
6. นายศรรักษ์    ทองอินทร์
7. นางสาวคงคา    เพชรนิล
8. นางสาววารี    เพชรนิล
9. นางสาวกนกทิพย์    จรัสพันธ์
10. นายสุภกฤษ    อยู่เย็น
11. นายสรัชย์    จิตต์เป็นธรรม
12. นายอัษฎาวุฒิ    นิลกำแหง
13. นายวรายุส    แผนสมบูรณ์
14. นางสาวสุดารัตน์    ล้ำเลิศ
15. นางสาวจิราพรรณ    ทองอินทร์
1. นางสาวธานี    มังกะโรทัย
2. นางสาวสุดา    พืชนะ
21 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์    จ่าพันธ์
2. เด็กหญิงมนฤดี    โสภา
3. เด็กหญิงรัญชิดา    ทุมซะ
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์    วงศ์แวว
5. เด็กหญิงรติชล    รอดพึ่ง
6. เด็กหญิงสันธิลา    รอดสน
7. นายยุทธนา    มะลิลา
8. นางสาวศิริลักษณ์    แจ่มแจ้ง
9. เด็กหญิงธนภรณ์    ตู้เจริญ
10. นางสาวจุฑาทิพย์    นพนงค์
11. เด็กชายนฤเบศ    สอนเนียม
12. เด็กชายธีรพงศ์    ทองปลิว
13. นายวัฒวุฒิ    รูปสม
14. นายเนติพงษ์    บัวอำไพ
15. เด็กหญิงณัฐณิชา    ม่วงดี
1. นางสาวณัชชารีย์    ธนฐิติวรนันท์
2. นางสาววราภรณ์    แก้วกระจ่าง
3. นายโยธิน    เวชวิฐาน
22 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายธนาธร    เต่าทอง
2. นางสาวธนาภา    วรรณธนาสิน
3. นางสาวกรรณิกา    นวลลออง
4. เด็กหญิงวราภรณ์    สุขนุ่ม
5. เด็กชายวสุโชค    ใจน้ำ
6. เด็กชายศุกร์ภาโชค    ชูก้าน
7. เด็กชายก้องภพ    บุญศรี
8. เด็กชายเตชภณ    เสียงเจริญ
9. เด็กชายภีรพัฒน์    ฉายาศรี
10. เด็กชายสุริยันต์    สดภิบาล
11. เด็กชายรักเกียรติ    สว่างดี
12. เด็กหญิงปิยกานต์    คงทน
13. เด็กชายกิตติ    ถาวร
14. เด็กชายชิษณุพงศ์    นากุล
15. เด็กชายศุภชัย    นพศรี
1. นายกำพู    อักษร
2. นางสาววัชรินทร    ทรงมะลิ
3. นายวัลลภ    ชุ่มโชคดี
4. นางสาวสุพัตรา    ทรัพย์เสถียร
23 33 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวปลอดภัย    พลิคามินทร์
2. นางสาวพรชนก    ทิพย์นนท์
3. นางสาวนภัสรา    มณีพันธุ์
4. เด็กชายพชร    สุวรรณกลาง
5. นางสาวชนิภรณ์    กะรัมย์
6. เด็กชายธนรัตน์    ดิษฐวิมล
7. นายเมธัส    คงเมฆา
8. เด็กชายณัฐนนท์    ธรรมนิยม
9. เด็กชายชินาธิป    ทองคำเปลว
10. นางสาวบุษยากร    พงศ์พินทุกาญจน์
11. เด็กหญิงกิตติมา    เพ็งรักษ์
12. นางสาวณัฐกานต์    แย้มเปี่ยม
13. เด็กชายกษิดิศ    แสนเทพ
14. เด็กหญิงอารยา    ปูหนู
15. เด็กชายธีรภัทร    วงศ์ยิ้มย่อง
1. นายทวีทรัพย์    เมืองมีทรัพย์
2. นางสาวมลรวี    ทิพยรัตน์
3. นางมะลิ    บุตรคำโชติ
24 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    สิงหสุต
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    ศุนาลัย
3. เด็กหญิงชัญญา    วุฒิธนานันท์
4. เด็กชายพชรดนัย    เพชรน้ำทอง
5. เด็กชายฐิติ    ธีระพงษ์วัฒนา
6. เด็กชายสืบสกุล    ศุนาลัย
7. เด็กหญิงสุพิชญา    เชื้อสกุล
8. นายสิปปกร    สมอุ่มจารย์
9. เด็กชายอภินันท์    อ่ำพาธ
10. นายอัศวเดช    สมพันธ์แพ
11. นายทวีป    ศรีสังข์
12. นายศักดิ์ชัย    ก้องสนั่น
13. เด็กชายปฏิภาณ    จารีย์
14. นายนวพล    สมทรัพย์
15. นางสาวพรรพสา    ม่วงทอง
1. นางกาญจนา    สุภารี
2. นายธนพล    โตอุตชนม์
3. นายบรรพต    แจ้งจรัส
4. นายวิภาส    เลิศนราวาทิต
25 35 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธีมนต์    วารีเสาวคนธ์
2. เด็กหญิงอรทัย    แก้วสวัสดิ์
3. นายภาคภูมิ    พานแก้ว
4. เด็กหญิงชุติมา    เข็มเพ็ชร
5. เด็กชายธันวา    พุทธวงษ์
6. เด็กชายธนะโชค    โพธิ์ทอง
7. เด็กหญิงสุพัฒตรา    กมลเดช
8. เด็กชายปฏิพัตร    รูปสูง
9. นายกรวิทย์    เกตุก้อนแก้ว
10. นายบุญเรือง    ก้อนบุญไสย์
11. นายมุนินทร์    หาญชัย
12. นายศิริศักดิ์    วิเศษสุทธิ์
13. นางสาวชลิตา    ดีบาง
14. นางสาวจิรชยา    สมจิตร
15. นางสาวอนันตยา    โฉมงาม
1. นางสาวณัฐพร    ใจผ่อง
2. นางสาวปิยลักษณ์    ขันทา
3. นายวิทูร    วันโท
4. นางสาวสุนทรี    แย้มทัพ
26 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ขำสง่า
2. เด็กหญิงชลลดา    แก้วคำลา
3. เด็กหญิงบัญฑิยาภรณ์    บุญชู
4. เด็กชายโยธิน    พงเกตุกรณ์
5. เด็กหญิงภนิดา    เงินสุข
6. เด็กหญิงเวธินี    หล้าพรหม
7. เด็กหญิงไอริณ    พงเกตุกรณ์
8. เด็กชายธนรัฐ    แสงศรี
9. นายจักรภพ    บัวรอด
10. นายธนพงษ์    กำแหงหาญ
11. เด็กหญิงชลิดา    รักษาธรรม
12. เด็กชายวรศิษย์    ครุฑดำ
13. เด็กชายกฤษดา    เหลาคม
14. เด็กหญิงรวิภา    แจ่มอรุณ
15. เด็กหญิงศศิกานต์    อ้นสืบสาย
1. นายสมบุญ    ทัพทอง
2. นายเกษมวุฒิ    มังคลาด
3. นางสาวโสภิตา    รัตนพันธ์
27 38 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายสุรพงษ์    โคตรแก้ว
2. เด็กชายสรสิช    ลิ้มฮะสูน
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    พิมพ์ศิริจันทร์
4. เด็กชายณัฐพงษ์    สว่างแสง
5. เด็กชายสุภกิจ    โพธิ์คำ
6. เด็กหญิงปรีญาภรณ์    วงศ์ชูจันทร์
7. เด็กหญิงศศิวิมล    เหลืองศิริ
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ค้อวัน
9. เด็กหญิงพีรดา    ยอดจันทร์
10. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สีหาพงษ์
11. เด็กชายพุทธิพงศ    สร้อยหิน
12. เด็กหญิงมัฌชิตา    สมดัง
13. นางสาวแสงจันทร์    ม่วงแขก
14. นายชลนัยน์    แสงวิจิตร์
15. เด็กชายนัจฐาปกรณ์    น้อยจินดา
1. นายจิรวัฒน์    สุทธาวงศ์
2. นางปพิชญา    อ่อนลำลี
3. นายวัฒนา    อ่อนลำลี
4. นายไพรวัลย์    มาลัยศรี
28 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายเพลงไผ่    เจริญศรี
2. เด็กชายศิวกร    บัวดำ
3. เด็กหญิงปาณิศา    ขำสุวรรณ
4. เด็กชายกิตตินันท์    หิรัญพฤกษ์
5. เด็กหญิงชัญญานุช    สามวัง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา    จิตงามประเสริฐ
7. เด็กหญิงชาณิฐาน์    รักษาเพ็ชร
8. เด็กหญิงกานดาภร    ยังดี
9. เด็กชายจิรพฤทธิ์    ธนินพสิษฐ์
10. นายยศรัล    จูแจ้ง
11. เด็กชายเอกวัสส์    ยิ้มสมบูรณ์
12. เด็กหญิงณิชา    บุญหนู
13. เด็กหญิงปพิชญา    วุฒิกร
14. เด็กชายศิริชัย    เชิดชูชัย
15. เด็กหญิงณัฐกฤตา    เทพเสนา
1. นายธนาเศรษฐ์    อภิจิรนนท์ชัย
2. นายพลัฏฐ์    สุวรรณสิทธิ์
3. นายสมพร    รนขาว
29 40 โรงเรียนลำสนธิวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนีรชา    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา    โสภา
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์    กันคำ
4. เด็กหญิงธนิศา    เจริญสุข
5. เด็กหญิงพัธธราภร    ธนัตถ์วรากุล
6. เด็กชายดังก้อง    คูนา
7. เด็กหญิงภูสุดา    พรมทะ
8. เด็กชายอนุชา    โกขุนทด
9. เด็กชายวราเทพ    แสงศรี
10. นางสาวยุภาพันธ์    รอดอินทร์
11. นางสาวพสุดา    ไชยสงคราม
12. นางสาวณัฏฐา    บึกขุนทด
13. นางสาวสุนีย์    อินทร์สถิตย์
14. นายวาที    รินนอก
15. นายกันดิศ    เศษฐา
1. นายกิตติศักดิ์    ปานงาม
2. นายขจรศักดิ์    จินดาเนตร
3. นายณภัทร    ศรีทองพนาบูลย์
4. นางสาวหัทยา    ปานงาม
30 43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสมฤดี    สุขศรี
2. เด็กหญิงรินรดา    สระทองอ่อน
3. นางสาวภัสสร    เหลื่อมเจริญ
4. นางสาวณิชชาวัลย์    สุตาธรรม
5. นางสาวดาราวลี    พิมพ์สุวรรณ
6. นางสาวมินตรา    ตรีผล
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ    กลสรร
8. นางสาวพิชชานันท์    มหันตกาสี
9. เด็กหญิงรติรัตน์    เภกะสุต
10. นางสาวสุวิมล    โภชะเจริญ
11. เด็กหญิงชนิยา    ภิบาลวงษ์
12. นางสาวพลอยบุศรา    จิตต์สงวน
13. นางสาวพิพาวรรณ    เจริญทรัพย์
14. นางสาวพิมพ์    วีระสุขสวัสดิ์
15. เด็กหญิงนิชชาวัลย์    จันทรเทพ
1. นายประชง    วัฒนชัย
2. นายพันธศักดิ์    โพธิเกษม
3. นางสาววารินทร์    พูลกิจ
4. นางสาวสุนันทา    โภชเจริญ
31 44 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    ทิพนงค์
2. เด็กชายธนกฤต    เย็นสายสุข
3. เด็กชายวิชชุเดช    พรรณทรัพย์
4. เด็กชายธิติ    นาคประพันธ์
5. เด็กชายธีรวัฒน์    กาวไธสง
6. นางสาวขวัญกมล    ปิยะนิจดำรงค์
7. เด็กชายอาทิตย์    ศรจิตร
8. เด็กชายพัลลภ    นาคประพันธ์
9. เด็กหญิงพรเพ็ญ    มากดี
10. นางสาวฐิติพร    อ่อนทองหลาง
11. เด็กหญิงพัชรี    ศรีใจปั๋ง
12. นายณัฐสุต    ถนอมทรัพย์โภคา
13. นายชิติพัทธ์    ถนอมทรัพย์โภคา
14. นายนัทธวัฒน์    สมภักดี
15. นายชัชวาลย์    พันธ์สระน้อย
1. นายธงทอง    สุวรรณะ
2. นางนวรัตน์    ศรีอักขรกุล
3. นายสิทธิพล    ศรีมานะสุวรรณ
4. นายสุวัฒน์ชัย    บุญรอด
32 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    เขี้ยวแก้ว
2. นางสาวกฤติมา    สมุทรผ่อง
3. นางสาวภาวิณี    พยัพพฤกษ์
4. นางสาวธวัลรัตน์    โหมดเขียว
5. นายสุมนัส    ไฝศิริ
6. นายกฤษฎา    ขาวผ่อง
7. เด็กชายพงศธร    ยิ้มรอด
8. เด็กชายภูริศ    สุขมี
9. นายศรชัย    ทับน้อย
10. นายชัยกร    เพ็ชรดี
11. นางสาวมะลิตรา    เพชรอำไพ
12. เด็กชายนนทวัฒน์    บุญเรือง
13. เด็กหญิงอณัศยา    ไชยทองศรี
14. เด็กหญิงญานิศา    ไหมละออง
15. นางสาววรัญญดา    คงลายทอง
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
2. นายวโรดม    อิ่มสกุล
3. นางศิริลักษณ์    อุบลน้อย
4. นายสุธา    โหมดเขียว
33 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฑาทิพ    ขันธวิสูตร
2. นายภัทร    รุจาคม
3. นายเนติณัฐ    พูดคล่อง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    วีเซนตินา
5. เด็กหญิงสโรชา    เจริญจิตต์
6. นายวิชญะ    ไชยสอน
7. นางสาวมิเรียม    จันทร์แจ่มศรี
8. เด็กหญิงธัญสิริ    แป้นเกิด
9. นายพีรณัฐ    กลิ่นพูล
10. นายนทภัทร    ราชเทวินทร์
11. นางสาวนีรนารา    ผ้าเจริญ
12. เด็กหญิงศิรินภา    วงศ์คำภู
13. เด็กหญิงอภิชญา    บัวดี
14. นางสาวชัญญา    วงศ์แหลมสิงห์
15. นายไอศูรย์    คำดวง
1. นายสมพงษ์    สว่างศรี
2. นางอนุวรรณ    กิตติสุคนธ์
3. นางสาวอุษา    ขุนทอง
34 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธราสิทธิ์    เฉลิมวัฒน์
2. เด็กชายอธิบดี    แดงฉาน
3. เด็กหญิงรวิภา    พิทักษ์ดวงกมล
4. เด็กชายศุภสรร    บุญกล่ำ
5. เด็กชายชยาวุธ    สีดาคำ
6. เด็กหญิงพงศ์สุภา    อิ่มสิน
7. เด็กชายธรรมวิทย์    จิตไมตรี
8. เด็กหญิงณัฐนันท์    สาทิพจันทร์
9. เด็กชายกฤษณะ    วงษ์สวรรค์
10. เด็กชายนิพิฐพนธ์    พานทองคำ
11. เด็กชายกฤษฏิ์    กิจวิเศษ
12. เด็กหญิงพิยะดา    มะรุมกลาง
13. เด็กชายพงศกร    สว่างนวล
14. นางสาวปรีชญา    แดงฉาน
15. นางสาวมัณฑนา    กนิษฐสุต
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร    ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
3. นายสมศักดิ์    ต่วนเอี่ยม
4. นายอนันต์    เทียนคำศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................