งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 120
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญญารัตน์    ป้องสงวน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ผ่องสุภา
3. นางสาวปิยะนันท์    พูนดี
4. เด็กหญิงสุทธิดา    แก้วคำมา
5. นางสาวปาลิตา    ศรีจันพล
6. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
7. นางสาวรุ่งทิวา    วิบุตร
8. เด็กหญิงสัณห์สินี    สักลอ
1. นางณัฏฐกัญญา    เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์    ดิษพึ่ง
3. นางสาวสุปรานี    สัมฤทธิ์
2 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวชนิตา    แย้มธนากูล
2. นางสาวแพรวา    พลับลัดโพธิ์
3. นางสาวณัสรา    พิทักษ์พร
4. เด็กหญิงปณิตา    อ้นคง
5. เด็กชายธีรวัฒน์    จันชัยชิด
6. นายบุญค้ำ    ปางมิ่ง
7. เด็กชายกรวิชญ์    จันทร์เม่ง
8. นางสาวพลอย    สามน้อยงาม
9. เด็กหญิงงามสิรี    ไฝ่เมตตา
1. นางฉวีวรรณ    กนกวัฒนาโชค
2. นายถาวร    หวานชะเอม
3 4 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญา    อุดมศิริ
2. นางสาวมุฑิตา    กังวานเลิศปัญญา
3. เด็กหญิงประภัสสร    วิทยาขจรเดช
4. เด็กหญิงเนื้อเก้า    กลัดเข็ม
5. เด็กชายณฐภพ    บุญเพิ่ม
6. นายสุพัฒน์    มุกดาหาร
7. นางสาวพรชิตา    เหล่านุกูล
8. นายภาสกร    ปัจฉิมนันท์
9. เด็กชายพงษ์พัฒน์    สว่างอารมณ์
1. นายสุเมธ    ฤกษ์สมโภชน์
2. นายเอกพล    เหล่าวงศ์พานิช
3. นางโสภาวรรณ    กล่ำคล้าย
4 5 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    รุ่งเรือง
2. นายกมุท    ศรีสวัสดิ์
3. นางสาววรพร    บุญเกิด
4. นางสาวปู    ประ
5. นางสาวพิทยา    ประวัติชัยกาญจน์
6. นายนภจร    วงษ์สกด
7. นางสาวดีนา    ไกรเรือง
8. เด็กหญิงน้องแหม่ม    ดี
1. นางสาวชไมพร    ดวงแก้ว
2. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
3. นายอังคาร    ลัดลอย
5 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจฉราพรรณ    กลับไทย
2. นายชุติพงศ์    ส่วนบุญ
3. นางสาวหทัยชนก    มาอำพร
4. นางสาวกาญจนา    เอกจิตร
5. นายชัชชานนท์    อุ่นเจริญ
6. นายนัฐพล    อนันตริยกุล
7. นายวัฒนา    พรรณโภชน์
8. นายวราวุฒิ    ทองชันสุก
9. นางสาวฐิติมา    รัชชุรัตน
1. นางสาวณิชพร    แก้วสถิตย์
2. นายบุญธนา    จำพรต
3. นายอุทิศ    พิณพาทย์เพราะ
6 8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริญญา    อ้วนสอาด
2. เด็กหญิงจันทิรา    ศรีวงศ์ษา
3. เด็กหญิงญาณิศา    ชนะวงศ์
4. เด็กหญิงวรัญญา    หมวดกลาง
5. เด็กหญิงพัชรมัย    ไพรดำ
6. เด็กหญิงพรวลี    สมปอง
7. นายประพันธ์    นาคแก้ว
8. นางสาวราตรี    สายสุวรรณ์
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์    สิงหาเวช
3. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
7 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววราภรณ์    ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาวญาดาณัฐ    เริ่มรัตน์
3. เด็กชายพงศ์วิน    อุมาบล
4. เด็กชายภัทรพงศ์    บัวจันทร์
5. นางสาวขนิษฐา    สนธิศรี
6. เด็กชายกิติพงษ์    คูณพงษ์
7. นายพิษณุ    โฉมกอง
8. เด็กหญิงฟารีดา    เข็มเพชร
1. นางสาวนิสารัตน์    โพธิ์ทองคำ
2. นายวีระ    หวังวิมาน
3. นายศราวุธ    หวังวิมาน
8 11 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปพนธีร์    ทองอิ่ม
2. เด็กหญิงวาทินี    คงกระพันธ์
3. เด็กหญิงอารดา    ทัพดี
4. เด็กหญิงคณาพร    สำเนียงประเสริฐ
5. นายณัฐนันท์    คงดี
6. เด็กหญิงสุพรรณวิกา    จันทร์แจ้ง
7. เด็กหญิงนลินนิภา    ทองประจำ
8. เด็กชายฉัตรมงคล    พุทธา
1. นางสาวนิฤมน    ภิญโญ
9 12 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธนาภา    ม่วงงาม
2. นางสาวธนาภรณ์    ม่วงงาม
3. เด็กหญิงกรกมล    ฮวดนาง
4. นางสาวกนกภรณ์    สุวรรณมาลี
5. เด็กหญิงรัชนี    สุขสว่าง
6. นายณัฐกานต์    ก๋องแน่น
7. นางสาวณัฐชา    คงเปรม
8. นายนพชัย    สว่างอารมณ์
1. นางสาวสิริวรรณ    ปินะกาโน
2. นายสุรินทร์    แก้วเกิด
3. นายหฤษฎ์    เตือนหทัย
10 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนิสษา    แสงอรุณ
2. นางสาวณัฏฐา    ไพบูลย์รัตนากร
3. นางสาวนัชธินี    ผลเนตร
4. เด็กหญิงศรินรัตน์    อภิเดชรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงภัณฑิรา    กันตจารนิติ
6. เด็กหญิงชมพูนุท    วงศ์พิมล
7. เด็กหญิงปัณฑารีย์    หอมเอนก
8. นางสาวเสาวธาร    จันทร์คุณาพร
9. เด็กหญิงธิติสุดา    ตากมัจฉา
1. นายนทีธร    จุงเลียก
2. นายนฤกูล    ชะเอมกูล
3. นายไพบูลย์    ธีระสุนทรไท
11 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    อรรถกฤษณ์
2. นางสาวณภัทร    วรโชติจารุสิริ
3. นางสาวรวิสรา    เผ่าเจริญ
4. นางสาวอริสา    สายตา
5. นางสาวรมย์ชลี    สุวรรณมณี
6. นายอิสิทัต    พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
7. นายปิยวัฒน์    รอดทรัพย์
8. นายภาสวิชญ์    สมประเสริฐศรี
9. นายปฏิพล    แซ่ลี้
1. นางนงค์ลักษณ์    ฉิมพาลี
2. นายประสาร    วงศ์วิโรจน์รักษ์
3. นางลัดดา    ฉิมพาลี
12 17 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภคินี    ศรีผุดผ่อง
2. เด็กหญิงปวรรัตน์    แก้วลา
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์    สว่างศรี
4. เด็กหญิงอลิสา    ย่วงนุ่น
5. เด็กหญิงศรวณีย์    ทองมั่ง
6. เด็กหญิงสุชญา    ปราการะนันท์
7. เด็กหญิงศศิภา    ขุนพิบูลย์
8. นางสาวสุภัสรา    ศรีวิเชียร
1. นายธเนศ    สมาลาวงษ์
2. นางพรทิพย์    บุญลือ
3. นางสาวสุวิชญา    แก้วดี
13 20 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    เจริญพานิช
2. เด็กชายวีรภัทร    สุทธิวงศ์
3. เด็กหญิงสิตานัน    สำนักวิชา
4. นางสาวบัณฑิตา    จินดาพรรณ
5. เด็กชายอัษฎาวุธ    สมคิด
6. เด็กชายสหทัศน์    ศรีสวัสดิ์
7. นางสาววริศรา    วรรณสวัสดิ์
8. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สุทธิสถิตย์
9. เด็กหญิงปัทมาพร    พึ่งโคกสูง
1. นายธนิต    มัชฌิมา
2. นายวรพจน์    กรณวงศ์
3. นายวิทยา    กองเกิด
14 22 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายบัญญัติ    พึ่งพเดช
2. เด็กหญิงลภัส    โยยิ่ง
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    ทองอุดม
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    แก้วคุ้มครอง
5. นางสาวชลธิชา    รักษาเชื้อ
6. นางสาวณัฎฐา    ดีประเสริฐ
7. นางสาวภานันดา    ยุทธภัณฑ์
8. นางสาวคัมภีร์พรรณ    เก้งโทน
1. นายไพฑูรย์    บุญพึ่ง
15 23 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    บุตรศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ    เพ่งผล
3. เด็กชายธนพัฒน์    สุวรรณศรี
4. เด็กชายบัณฑิต    ปิยะอรุณ
5. เด็กหญิงธิติยา    ณรงค์อินทร์
6. นางสาวนัฐพร    นารัย
7. นางสาวเบญจรัตน์    จันทร์เที่ยง
8. นายศักดินา    มะลิซ้อน
1. นางศรีทอง    เจสตาคม
2. นายศุภมิตร    เจตน์จำลอง
16 24 โรงเรียนเกาะสีชัง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายขวัญเมือง    เหรียญแก้ว
2. นางสาวบงกช    สินฉาย
3. นายอิชยา    เทพบุตร
4. นายรุจิกร    กลิ่นกาหลง
5. นายเฉลิมเกียรติ    แอลอง
6. นางสาวศรัญญา    ดาน้ำคำ
7. นางสาวลลิตา    ตึกชาติ
8. เด็กหญิงธนิตา    ชมแสงแก้ว
1. นายณัฐพิศิษฐ์    ธนะวรเสฐ
2. นายทรงธรรม    อานนท์
3. นางระพีพรรณ    ธนะวรเสฐ
17 25 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศลักษณ์พร    ธิริ
2. นางสาวชุติกาญจน์    จิระราชวโร
3. นางสาวกัญญาภัค    อุ่นจิตอนุสรณ์
4. เด็กชายสราวุฒิ    คิดละเอียด
5. เด็กหญิงชนัฐดา    ทองแย้ม
6. นางสาวรวิสรา    บุญมีสุข
7. เด็กหญิงสุภัสสร    สมศรีโชควัฒนา
8. นางสาวมณทิกา    ธงสวัสดิ์
9. เด็กชายพชร    พุทธรำลึก
1. นางปัญญรัสม์    อยู่ยั่งยืน
2. นายวิภาส    เลิศนราวาทิต
3. นายเทอดเกียรติ    สถานสุข
18 28 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภณัฐ    เพิกเฉย
2. นายมงคล    พูลสุข
3. เด็กชายวรพล    สง่างาม
4. นางสาวชมพูนุช    จูฑะเศรษฐ์
5. นางสาวอัญมณี    หม่า
6. นายณัฐพล    กิจอรุณโชค
7. นายนพดล    จันทร์แจ่ม
8. นายธาดาพงศ์    ยี่ผาสุข
1. นายธิชากร    แทนผักแว่น
2. นางสาววรวลัญช์    ยิ้มใหญ่หลวง
3. นายอติชาต    ทัพวิเศษ
19 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลารัตน์    แจ่มจำรัส
2. เด็กชายสุรเสกข์    พูลสำราญ
3. นางสาวเสาวลักษณ์    เสาวงจันทร์
4. นางสาวอรพินท์    ฟ้าหวั่น
5. นางสาวพลอยมณี    คำสักดี
6. เด็กหญิงวิภาดา    ทัศนากร
7. นางสาวชนิกานต์    เส็งเจริญ
8. เด็กหญิงคณิตา    ใหม่บุญมาก
1. นายฤทธี    อยู่ดี
20 32 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายชิษณุพงศ์    พรมทา
2. นายวรรณรัตน์    เจริญศิริ
3. นายสถาพร    ฉอ้อนโฉม
4. นายนนทวัชร์    ไกรสกุล
5. นางสาวฐิติกาญจน์    ศิลประสพ
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ปั้นทอง
7. นางสาวกฤติยาภรณ์    มงคลคูณ
8. นางสาวอาภาพร    แซ่ตั้ง
9. นางสาวศุภลักษณ์    กองกวี
1. นางสาวฐิติมา    พรหมทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา    วงษ์พจนี
3. นายสานิตย์    กองเพิ่มพูล
21 34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวจิณณพัต    จันทรสุขา
2. นางสาวสุดารัตน์    หนูเสน
3. นายสรรเพชญ    แจ้งสว่าง
4. นางสาวรธีร    กฤษณ์สุวรรณ
5. นายทรรชณ    กฤษณ์สุวรรณ
6. นายณัฐวุฒิ    วิชัยวงค์
7. นายเอกรินทร์    เดชพิริยชัย
8. นายทวีป    ศรีสังข์
1. นางกาญจนา    สุภารี
2. นายบรรพต    แจ้งจรัส
3. นายวิภาส    เลิศนราวาทิต
22 36 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจุฑาภัทร    บุญศรี
2. นางสาวมรกต    แสงเพลิง
3. นายวุฒิชัย    เอี่ยมธนากุล
4. นายทศพล    พรหมแก้ว
5. นางสาวนลิน    คำภักดี
6. นางสาวกรรณิการ์    บุญมี
7. นายวรวุฒิ    อู่นอก
8. นายนันทวัฒน์    อนันต์จิระโชติ
1. นางสาวกนกกาญจน์    หอมลักษณะ
2. นางสาวจริยา    บุญเกิด
3. นางศศิพันธุ์    ทศราช
23 38 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายดนุพล    สิงห์สงค์
2. เด็กหญิงปรีญาภรณ์    วงศ์ชูจันทร์
3. นายสุรพงษ์    โคตรแก้ว
4. นายชลนัยน์    แสงวิจิตร์
5. เด็กหญิงพีรดา    ยอดจันทร์
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์    เจริญพร
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สีหาพงษ์
8. เด็กหญิงศศิวิมล    เหลืองศิริ
1. นายจิรวัฒน์    สุทธาวงศ์
2. นางปพิชญา    อ่อนลำลี
3. นายวัฒนา    อ่อนลำลี
24 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชญานิน    แก้วพวง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร    ฟุ้งเกษร
3. นายอัครพล    จันทคล้าย
4. นางสาวชุติกาญจน์    นนทนาคร
5. นายธนกิจ    มูลเภา
6. นายแสงเพชร    ปลอดโปร่ง
7. เด็กชายอลงกรณ์    เพ็ญรักษา
8. เด็กชายภูพฤติ    อุดรปรีชา
9. นายประชารัตน์    โพธิ์น้อย
1. นายเฉลิมชัย    เคลือบวิจิตร
25 44 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิกัญจน์    ภู่แจ้ง
2. เด็กหญิงเมธิศา    โกษาเสวียง
3. เด็กหญิงมิลานี    ถาวรวัตร์
4. นางสาวกมลพร    แก้วพุกัม
5. เด็กหญิงบุญญิสา    อ่องบางน้อย
6. เด็กหญิงปิยธิดา    ใจเดิม
7. เด็กหญิงปานดวงใจ    อยู่ดี
8. เด็กหญิงอภิชญา    ฝ่ายชาวนา
1. นายยอดรัก    ทองพึ่งทรัพย์
2. นายสิทธิพงษ์    แซ่ตั้ง
3. นางสาวโสภา    นาคทอง
26 46 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤติมา    สมุทรผ่อง
2. นางสาวภาวิณี    พยัพพฤกษ์
3. นายคมปกรณ์    วันทอง
4. เด็กชายนพคุณ    เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงกัญญรัตน์    อรุณรัตน์
6. เด็กชายศิริพันธ์    หมอกเมฆ
7. เด็กหญิงชลพร    ทัศมาลา
8. เด็กชายนนทวัฒน์    บุญเรือง
9. เด็กหญิงอริสา    รุ่งเรือง
1. นางประสงค์    โหมดเขียว
2. นายวโรดม    อิ่มสกุล
3. นางศิริลักษณ์    อุบลน้อย
27 47 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวสมน    พัฒโนภาษ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ทิปตานนท์
3. นายกองทัพ    ทิปตานนท์
4. เด็กชายพุฒิพงศ์    อนุเคราะห์ดิลก
5. นางสาวณัชชา    ชวนภิรมย์
6. เด็กชายกิตติพงศ์    ธนากาญจน์
7. เด็กชายระพีพัฒน์    ฟักสุขจิตต์
8. เด็กหญิงภูษณิศา    ช่อฉัตรมงคล
1. นายพิจิตร    โตวรรณ
28 49 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทธ์กมล    กิจวิเศษ
2. นางสาวปรีชญา    แดงฉาน
3. เด็กหญิงรวิภา    พิทักษ์ดวงกมล
4. เด็กหญิงชนัญชิดา    คงเจริญ
5. เด็กหญิงปลายฟ้า    แก้วกล้า
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นาทะทอง
7. นางสาวธัญชนก    ขุมทรัพย์
8. เด็กหญิงโซร์เฟียร์    แพรญาติ
9. เด็กหญิงพิยะดา    มะรุมกลาง
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร    ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา    ยุรยาตร์
3. นายสมศักดิ์    ต่วนเอี่ยม
29 51 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัณณิตา    เพ็ชรอาภรณ์
2. เด็กหญิงพิไลพร    จันทร
3. เด็กหญิงปุณยาพร    รอดทั่ง
4. เด็กหญิงรัตนกรณ์    ทองสายใหญ่
5. เด็กหญิงอัจฉรา    การภาพ
6. เด็กหญิงรมิดา    นะคะจัด
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    อินทรีย์
8. นางสาวรุจิรา    ยอดนุ่น
9. เด็กหญิงกมลวรรณ    พุ่มพวง
1. นางดนุชภร    ยังดี
2. นางสาวอรินทร    ตะโม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................